ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 136-139)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej – ośrodkiem wsparcia dziennego typu ABC, powołany został Uchwałą Nr XXXIV.200.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu 11 grudnia 2012r. Od 01 stycznia 2013 roku działa jako jednostka budżetowa Gminy Krynica-Zdrój. ŚDS przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30. W zajęciach uczestniczą 42 osoby z Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa oraz Kamionka Wielka. Placówka zatrudnia: instruktora terapii zajęciowej, 4 terapeutów zajęciowych, instruktora do spraw kulturalno-oświatowych, psychologa, 2 fizjoterapeutów (1 fizjoterapeuta przebywa na urlopie macierzyńskim), kierowcę/młodszego opiekuna, księgową oraz dyrektora – łącznie 11,5 etatów. Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych.

Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

W roku 2021 w ramach zajęć wspierająco-aktywizujących w ŚDS podejmowano działania zgodnie ze szczegółowymi celami zajęć wynikających z Planu Pracy Bez Ograniczeń i Planu Pracy Z Ograniczeniami. Rodzaj działań podejmowanych w okresie objętym analizą był podyktowany decyzjami Wojewody Małopolskiego w związku z sytuacją pandemii w Polsce i na świecie. Decyzją Wojewody Małopolskiego od 24 maja 2021 liczba osób przebywających na ośrodku mogła wynosić nie więcej niż 50%, nie wliczając w to osób zaszczepionych.

Zajęcia oraz treningi odbywały się codziennie i realizowane były stacjonarnie i/lub zdalnie z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów. Ponadto były prowadzone dyżury pracowników, którzy prowadzili indywidualne spotkania z uczestnikami. W ośrodku prowadzone były zajęcia grupowe z uwzględnieniem sytuacji uczestników i ich rodzin, za ich zgodą oraz z zapewnieniem warunków ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Do osób pozostających w domach i korzystających z treningów zdalnych dostarczane były materiały terapeutyczne.

W okresie analizy działalności w formie stacjonarnej i/lub zdalnej prowadzone były następujące treningi:

Trening kulinarny;

Trening umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi;

Trening załatwiania spraw z zakresu życia codziennego i spraw urzędowych;

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

Trening w zakresie higieny osobistej i otoczenia;

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny;

Prowadzenie treningów w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych;

Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie;

Trening nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych;

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

137

Trening umiejętności praktycznych;

Praca z komputerem, korzystanie z programów komputerowych, korzystanie z Internetu;

Nabywanie umiejętności szycia ręcznego i maszynowego, dobór właściwych materiałów i przyborów;

Nabywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi budowlanych np.

wbijania gwoździ, wkręcania śrub, ręcznego cięcia piłą;

Praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych;

Poprawa koordynacji i sprawności manualnej;

Pobudzanie twórczości plastycznej;

Muzykoterapia, zajęcia teatralne;

Rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa;

Wsparcie dla rodziny;

Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych;

Tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji;

Rozmowy indywidualne;

Rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie celowości wykorzystania czasu wolnego;

Rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism, książek, wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi, filmami.

Ponadto odbywały się treningi z dogoterapii oraz hipoterapii. W ramach działalności kulturalno-rekreacyjnej obchodzone były urodziny uczestników, organizowano dyskoteki, projekcje filmów, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki czy grille w ośrodkowej altance.

W trakcie roku zorganizowano jednodniowy wyjazd do Jasła do Muzeum Lizaka oraz 5 dniowy wyjazd do Wrocławia. Przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu podopieczni mieli okazję skorzystać z różnego rodzaju warsztatów plastycznych i sensorycznych między innymi w Muzeum Pienińskim im. Szalaya w Szlachtowej. Delegacja z ŚDS wzięła udział w uroczystej gali poświęconej regionalnej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON Oddział Małopolski Sztuka Osób Niepełnosprawnych pt. „To, co kocham.” Gala odbyła się w Operze Krakowskiej. W trakcie okresu Bożonarodzeniowego uczestnicy przygotowali dekoracje i ozdoby świąteczne na kiermasz organizowany w Gminnym Przedszkolu nr 2 "Mali Odkrywcy" w Krynicy-Zdroju, aby wesprzeć działania na rzecz potrzebujących dzieci z przedszkola. W ramach nowo nawiązanej współpracy świątecznymi ozdobami uczestnicy udekorowali również Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju.

Co więcej w 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju poprzez dofinansowanie ze środków PFRON oraz przy pomocy i wparciu urzędu miasta z Krynicy-Zdroju zakupił nowy samochód marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który jest wykorzystywany do codziennego transportu uczestników na zajęcia. Udało się również otrzymać finansowanie z PFRON dla Naszych podopiecznych w wysokości ponad 50.000 zł. Finansowanie otrzymane w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych

138

wywołanych chorobami zakaźnymi.” Finansowanie pozwoliło dalej się rozwijać, a także pomogło w zmniejszeniu negatywnych skutków jakie wywołuje pandemia.

Podsumowując, w wyniku prowadzonej terapii uczestnicy nabyli wiele umiejętności pozwalających im aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce, jak i poza nią. W tym szczególnym czasie nauczyli się radzić sobie z izolacją oraz trudną sytuacją pandemiczną. Dzięki ciągłemu procesowi terapeutycznemu lepiej rozumieją zasady współżycia społecznego, stali się otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Uczestnicy, jak i ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz problemów występujących w życiu rodzinnym. Pomocą służą psycholog, fizjoterapeuta oraz pozostali pracownicy domu. Rehabilitacja prowadzona w ŚDS umożliwia uczestnikom poprawę kondycji, sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni oraz motywuje do wykazywania w tym zakresie większej aktywności. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz odzew społeczeństwa umacniają w przekonaniu, że nasza działalność jest bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny wpływ na umocnienie pozycji osoby zaburzonej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie oraz społeczeństwie.

139

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 136-139)