• Nie Znaleziono Wyników

III. OCENA STANU ŚRODOWISKA

3.8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

3.8.1. Analiza gminnego systemu gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pruszkowa obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Od 1 maja 2017 r., zgodnie z zawartą umową, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców realizowany jest przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych natomiast są zobowiązani do podpisania umów z podmiotem zajmującym się ich odbiorem. Ustawowo Miasto prowadzi rejestr podmiotów, które są uprawnione do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych zbiorczym systemem odbioru organizowanym przez jednostkę samorządową.

Odbiór odpadów selektywnie zbieranych odbywa się w oparciu na frakcje:

 niebieski kontener / worek – papier,

 żółty kontener / worek – metale, tworzywa sztuczne,

 zielony kontener / worek – szkło,

 brązowy kontener / worek – odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, Do oddzielnych pojemników wrzucane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

65 Tabela 18. Zasady segregacji odpadów

Źródło: https://www.pruszkow.pl/srodowisko/odpady-i-recykling/selektywna-zbiorka-na-terenie-miasta-pruszkowa

66

Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej jest następująca:

1. zbierane selektywnie papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi – 2 razy w miesiącu,

2. odpady wielkogabarytowe (stare meble) – 2 razy w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu,

3. odpady budowlane i remontowe – w ilości 1000 kg/rok na gospodarstwo domowe oraz opony w ilości 8 szt./rok na gospodarstwo domowe będą odbierane wyłącznie w PSZOK gdzie należy je dostarczyć we własnym zakresie,

4. popiół – odbierany 2 razy w miesiącu ( II i IV środa) w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Częstotliwość odbioru w zabudowie wielorodzinnej odpadów segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę konieczność zapobiegania przepełniania pojemników.

W 2019 r. z obszaru Pruszkowa odebrano 18 881,7100 Mg odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 3 396,3384 Mg odpadów o charakterze komunalnym z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady. Łącznie z terenu Pruszkowa w 2019 r. odebrano 22 278,0484 Mg odpadów. Ilość odpadów zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyniosła 701,496 Mg.

Na terenie Miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Pruszkowie przy ul Stefana Bryły 6. Mieszkańcy mogą dostarczyć tam w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady zebrane w sposób selektywny. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny dla mieszkańców Pruszkowa: w czwartki w godzinach 10.30 – 16.30, w piątki 10.30 – 16.30 oraz w soboty 8.00 – 14.00.

Mieszkańcy Pruszkowa mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujące odpady:

 odpady ulegające biodegradacji,

 papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło,

 opakowania wielomateriałowe,

 odpady wielkogabarytowe,

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 zużyte baterie i akumulatory,

 zużyte świetlówki,

 lampy energooszczędne,

 termometry rtęciowe,

 chemikalia (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich),

 przepracowane oleje,

 zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów (max. 8 szt. opon od samochodów osobowych na gospodarstwo domowe na rok),

 odpady budowlane i rozbiórkowe (max. 1 000kg odpadów budowlanych pochodzących z remontów prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie),

 popioły,

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

67

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Odpady wymagające opakowania (np. odpady niebezpieczne w formie płynnej) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

PSZOK nie przyjmuje: odpadów innych niż wymieniono powyżej, materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

W 2019 r. na terenie Pruszkowa zainstalowano dwie miejskie stacje elektroodpadów, w których mieszkańcy mogą deponować drobną elektronikę, baterie, płyty CD oraz kasety VHS. Jedna z nich zlokalizowana jest przy ul. Kraszewskiego obok budynku Urzędu Miasta, natomiast druga znajduje się przy parkingu na ul. Waryńskiego, w sąsiedztwie wieży ciśnień, obok stacji rowerowej. Stacje cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Zarówno zmiany dotyczące wzrostu opłaty marszałkowskiej jak i wzrostu ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców wpływają na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, finansowanego z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Wzrosły również koszty przetwarzania i zagospodarowania odbieranych odpadów.Zgodnie z przyjętą zasadą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przez gminę pokryte powinny zostać przez opłaty uiszczane przez właścicieli nieruchomości. Na terenie Miasta Pruszkowa stawki opłat za odpady ustalone zostały w oparciu o ilość mieszkańców oraz masę odpadów zebranych w poprzednich latach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX.228.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pruszkowa oraz określenia stawki takiej opłaty od dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązują obecnie następujące stawki za odbiór odpadów:

 35 zł od osoby miesięcznie jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów,

 70 zł od osoby miesięcznie opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje powinny być aktualizowane w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość).

Corocznie zwiększa się udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odebranych odpadów komunalnych. Jest to zjawisko bardzo korzystne, świadczące o rosnącym poziomie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Jest to zapewne również wynik prowadzonej polityki, w ramach której w zamian za prawidłowe segregowanie odpadów uzyskuje się niższą stawkę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

68

Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji odpadów w danym roku, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości zawarte są w analizach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pruszków.

Miasto Pruszków prawidłowo realizuje nałożone zadania z zakresu gospodarowania odpadami czego wynikiem są osiągane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Należy uznać, że system gospodarki odpadami na terenie jednostki działa w sprawnie.

Tabela 19. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

rok

Żródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Pruszków za 2018 rok, Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Pruszków za 2017 rok oraz rocznego sprawozdania Prezydenta za gospodarowanie odpadami w 2019 roku

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszków udostępnione są informacje o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi (m in. zasady segregacji odpadów, adres i godziny otwarcia PSZOK-u, częstotliwość opróżniania pojemników, informacje o wysokości stawki opłaty „śmieciowej” i sposobie jej uiszczania, o podmiocie odbierającym odpady) oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z poszczególnych ulic.

Należy podkreślić, że w kolejnych latach ważnym zadaniem jest właściwe gospodarowanie odpadami. Podstawowym kierunkiem jest zwiększenie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Powyższe wynika z:

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych(Dz. U. 2016 r. poz. 2167),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r. poz. 2412).

69

Na terenie Pruszkowa wytwarzane są nie tylko odpady komunalne. Odpady inne niż komunalne wytwarzane są m.in. w przedsiębiorstwach w zależności od prowadzonych procesów technologicznych / produkcyjnych, w zakładach świadczących usługi serwisowe, samochodowe, transportowe, placówkach leczniczych, w zakładach budowlanych, jednostkach budżetowych, rolnictwie, w serwisach samochodowych.

Celem na kolejne lata powinno być doszczelnienie systemu, wprowadzenie szczegółowej weryfikacji złożonych deklaracji pod kątem zadeklarowanej liczby osób.

Działania na kolejne lata skupiać się będą na edukacji mieszkańców w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz właściwej ich segregacji, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.