BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA (GWADELUPE)

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 17-0)

Błogosław duszo moja Pana, Boże mój, o Panie mój!

d G d G d G d G 1. Jaśnieje w niebie Twój tron blaskiem oświeca ziemie! /x2 2. Będę radował się w Panu miła mu będzie pieśń moja!/x2

(potem idzie w górę H i zmiana do e C A H) 35. B ł ogos ł aw duszo moja Pana (TGD) Ref: E cis D fis A Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie Jego najświętsze imię.

E cis D fis A (E) Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 fis A

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, E

Leczy wszystkie twoje choroby.

Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby.

On napełnia twoje życie dobrem,

Aż odnowi się twoja młodość jak u orła.

fis

Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się.

D H

On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie!

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym.

On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu.

Jak wysoko niebo jest nad ziemią

Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją.

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie On jak polny kwiat.

Kiedy mocniej wiatr zawieje znika po nim ślad!

Ref: Błogosław duszo….

Błogosławcie Pana –wszyscy aniołowie! E Błogosławcie Pana – wszyscy Jego ludzie! cis

Błogosławcie Pana –wszystkie Jego działa! D Błogosławcie Go! fis A

36. B ł ogos ł awieni mi ł osierni cis A E D A E

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.

E H Fis A H Cis Pomoc moja od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest.

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć.

Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć

Ref. E H cis A E H Fis 4-3 Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

3. Gdyby Pan nie odpuścił win, któż by się ostać mógł?

Lecz On przebacza, czyńmy przeto jak nasz Bóg.

4. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał, „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch, niech to widzi świat.

A H cis A H A Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż.

A H cis A H cis I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.

A E fis D A E H4-3 Ref. Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

37. Błogosławiona jesteś Maryjo d a g d g A7

Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana.

d g d F g A7 d On wielkie rzeczy w Tobie dokonał. Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało.

Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy się błąkamy w ciemności.

Do światła wiary prowadź na nowo, drogą świętości.

38. B ł ogos ł awię Cię G D e C

1. Błogosławię Cię kiedy ziemia wydaje plon G D C gdy obfitość Panie zlewasz Swą błogosławię Cię . Błogosławię Cię gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćbym przez pustkowie szedł, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

Ref: G D e C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię Cię.

G D e D C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię święte Imię Twe.

2. Błogosławię Cię kiedy słońca blask oświeca mnie, to co dajesz mi, najlepsze jest, błogosławię Cię.

Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cierń, chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię.

Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

39. Błogosławione jest imię Twe D fis G A

Błogosławione jest Imię Twe, /2x

G A fis h I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.

G e A Tyś jedynie Panem jest.

D fis G B C

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.

Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki. D Powstań chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.

40. Bo góry mogą ustąpić C F

Bo góry mogą ustąpić /x2, i pagórki się zachwiać. /x2 d F a G Ale miłość moja, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie.

C F C...

Mówi Pan.

41. Bo Góry mog ą ust ą pi ć (tak mówi Pan) fis E fis E

1. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, Ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.

Ref: Tak mówi Pan, tak mówi Pan, tak mówi Pan, Który kocha ciebie, ciebie, ciebie i mnie.

2. Choćby matka, która kocha dziecko z swego łona opuściła je, To ja Bóg ojciec wszechmogący nigdy, nigdy nie opuszczę cię.

3. Bóg kocha cię osobiście, bezwarunkowo kocha cię.

Bóg kocha cię miłością ojca, dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

42. Bo jak ś mier ć pot ęż na jest mi ł o ść D G D A D Bo jak śmierć potężna jest miłość a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

D G D G A D Żar jej, to żar ognia, płomień Pański.

h A D h A Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

43. Bo nikt nie ma z nas

D G e A Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma.

D G

Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem.

e A D Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.

44. Bo ż a rado ść jak rzeka G C G

1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D

Boża radość wypełnia duszę mą (alleluja!).

G G7 C c

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D G

Boża radość wypełnia duszę mą.

Ref: G a D G C G Ram pam pam parararara...

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka...

4. Boża radość, miłość, pokój...

45. Bo ż e Twa ł aska nad nami jest G D C G D C

Boże Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż.

a e D a e G D

Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech.

G D C My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej.

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.

46. Bo ż e Ty jeste ś moc ą d g d C d

Ref. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej!

d B d 1. Prowadź mnie Panie ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich prawd.

Tyś mi mój Panie tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz!

2. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel.

Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, Rozprosz szczęściem strach.

3. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją. Mocą w klęski dnia.

Łaska Twa zmyje mojej duszy zbrukanie Syna Twego Krwią.

47. Bóg Adonai e C G D Panie, któż jak Ty, od wieków jest Twój tron, na wieki są Twe dni.

Morza chwalą Cię, góry wznoszą pieśń, Tyś najwyższy jest.

ref. C e D C D Bóg Adonai - od poranka aż po zmierzch cała ziemia Tobie śpiewa. G Bóg Adonai - całe niebo chwali Cię Jedynemu Bogu chwała, /x2 cześć.

48. Bóg i tylko On

D h D h G A h G A D Bóg i tylko On, Bóg i tylko On. Panem moim jest jedynym, Panem moim jest na wieki.

49. Bóg, nasz Pan e h C D e C D e Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. /x 2 Więc uwielbij Go. /x 4

50. Bóg da ł czas na nadziej ę d C g A

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwo, Czas na radość i na śpiew i na ciszę w kościołach widnych.

Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale.

Oto droga by iść, co dzień dalej i dalej.

Ref: F C d B g C Mogę dzielić wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw.

F C d A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc.

2. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić nasze serca i naszą marność Damy kłosy a On spali plewy oddzieli ziarno.

Będzie sądzić z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej.

Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.

51. Bóg jes t dobry (Mocni w Duchu) Ref: H E Fis H E Fis

Nie, nie, nie lękaj się, nie, nie poddawaj się H E Fis fis/cis E Fis Bo dobry Bóg jest tu On ze wszystkiego wyciągnie cię!

H Fis E H Fis E 1. Zapytasz: po co świat? Zapytasz: po co ja?

H E Fis gis/dis E Fis Zauważ może, że Ktoś stworzył cię z miłości bo tak kocha cię.

2. Kolejny wieczór sam, powoli dosyć masz.

Usiądź może, bo Ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię.

3. Tak czasem trudno wstać, z radością życie brać.

Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz!

52. Bóg kocha mnie G e C D

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem raduje się każdym moim gestem ALLELUJA!! Boża radość mnie rozpiera OOOO!!

53. Bóg jest tu D fis G A Bóg jest tu, Bóg jest tam! Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!

Światłem jest, w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos!

G A G A D Bóg jest tu, dobry jest! /x 2 W każdy czas!

54. Bóg nie umar ł Jezus ż yje D A D

Bóg nie umarł Jezus żyje/ x3.

A

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, D A D

On zawsze z tobą jest.

55. Bóg tak umi ł owa ł ś wiat D G A D

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, Aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał.

Oo Jezus, Jezus, Jezus...

56. Bóg wskazuje cel D A h fis

Bóg wskazuje cel nawet tam gdzie sensu brak . G D G A On kocha mnie i sprawia, że nigdy nie zagubię się G D G A On prowadzi mnie zawsze przy Nim kroczyć chcę.

G D h fis G A D Z miłością swą na każdy dzień On wskazuje sens, On wskazuje cel g D g D

On na pola i pustkowia mnie prowadzi, Gdzie rzeki swoim szumem nucą pieśń.

G A D fis h G A D

Niebo uwielbia Go, gwiazdy Mu składają hołd, Gdzie cały świat chwały śpiewa psalm .

57. Bywają chwile, gdy jes tem sam D h e A 1. Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się.

Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ref:

O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów.

2. Wszystko w mym życiu jest takie proste, bo Ty mi Matko pomagasz w nim.

Są jednak chwile, że jest mi ciężko i jakże trudno samemu żyć.

3. Miłość do Ciebie jest tak jak gwiazda, którą zapalasz, gdy smutno mi.

Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy abym mógł z Tobą na zawsze być.

58. By ć bli ż ej Ciebie chc ę D G D A

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, D G D A D z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.

D A Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, D G D A D Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień.

Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,

gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.

być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.

Po nocy krętych dróg i strasznych snów.

Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew, Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

59. Ca ł a ziemio ś piewaj mu G C G C G D G

1.Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał, Ludu Boży śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Ref: D e Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest chwały, Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest czci, F G F D Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska na wieki trwa.

2. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Wierni Jego tańczcie wraz - tańczcie wraz dla Króla chwał.

3. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

W dłonie swe, klaszczcie wraz - klaszczcie wraz dla Króla chwał.

60. Chcę być Twoim ziarnem G a C G

Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie.

e h C G Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!

G D a G D Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy, taki mały będę kochał Ciebie!

Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim.

Chcę miłością stać się w Twoim sercu!

Odpocznij we mnie Umiłowany mój, Moja miłości, moje wszystko!

Odpocznij we mnie, mój Ukochany (G) Wejdę w zmartwychwstanie nie spostrzegłszy śmierci.

61. Chcemy s ł ucha ć Ci ę fis cis D E 1. Twoje słowo jak lampa dla stóp, co oświetla nam życie, fis cis

Pozwól poznać smak Twoich słów D E H h I wylewaj obficie swego Ducha .

D E A D E cis Ref. Chcemy słuchać Cię, w miłości Twej stawać się D E D E Podobnymi do Ciebie, niech słowo Twe wzejdzie, D E Fis

Weź serca i przemieniaj je!

Daj nam poznać Cię, tak wsłuchać się w prawo Twe, Byśmy byli gotowi, niech słowo Twe zrodzi Prawdziwe owoce wśród serc.

2. Twoje słowo dla duszy jak miód, co dzień karmisz do syta, Tak pouczaj i kieruj swój lud,

Byśmy doszli do Prawdy - Twego Syna.

3. Twoje słowo to wcielony Pan, cała nasza nadzieja.

Tajemnice Twe poznać nam daj, Że to słowo od zawsze było Bogiem.

4. Twoje słowo - obosieczny miecz, co ma moc nas uwolnić.

Złego ducha oddalaj precz,

Naucz nas stale czerpać z tego źródła.

5. Twoje słowo to prawda i Duch, w Twojej łasce nas wiedziesz.

Miej w opiece, Panie nasz Ruch, W uwielbieniu wznosimy głos do Ciebie.

62. Chc ę przes t ą pi ć Jego pr ó g D G D h

Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym D G A

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.

D G D h Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Bóg, G A D Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

D G D h G A D D7 Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.

D G D h G A D Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

63. Chcę widzieć Cię w życiu mym h A D G

1. Jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty Zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść bo

REF.: G A G A Chcę widzieć Cię w życiu swym wywyższonego, chcę widzieć Cię w życiu. /x2

2. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce

Gdy oceniam innych bez miłości Zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę.

3. Gdy boję się o to, co pomyślą inni Zatrzymaj mnie, ważne jest , co myślisz TY Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce

Bridge: h G A Bo tylko Twoja jest chwała Twoja jest chwała I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam. /x2

64. Chc ę uwielbia ć Twoje imi ę A7 d A7 d A7 d

Chcę uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych, D g C F B g A7 Bo Ty sam jesteś święty, wielbi Cię Izraela hymn.

d A7 d A7 d Dziś wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc, D g C F B g A d Chwała Twemu imieniu, w niebie i na ziemi, w sercu mym.

Laj, laj, la, la, la, la, laj, laj ….

65. Chc ę wywy ż sza ć Imi ę Twe E A H E A H Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

E A H A E Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług

E A H Gis7 cis A H E Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, Chcę wywyższać Imię Twe.

66. Chlebie najcichszy Ref.: G D C D

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem.

G D a e Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność e C G D 1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem /x2 Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom / x2

2. A ułomki chleba, które zostaną. /x2 Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2

67. Chlebie żywy łamany drzewem Krzy ża h A G Fis G h(Fis) 1. Chlebie żywy, łamany drzewem krzyża. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię Ref.: D A G h

Jezus to nasz Pan Uwielbiajmy Go /x2

2. Baranku Boży, chodzący dolinami serc. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

Słowo przedwieczne, które ciałem stało się. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

68. Chlebie ż ywy a d a d a Chlebie żywy do mnie przyjdź, chlebie żywy do mnie przyjdź, a d a E F Pragnę Tobą zawsze żyć, pragnę Tobą zawsze żyć, F G C E a

Bo umieram kiedy nie ma Cię,

F G C E F Przyjdź i nakarm sobą mnie, przyjdź i nakarm sobą mnie.

G C E a F G a Bo umieram kiedy nie ma Cię, Przyjdź i nakarm sobą mnie.

69. Chodzi ł e ś Panie po ziemi D A D D7 G D A 1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.

D Fis h G D e A To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś.

I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak jak dawały.

Więc w swoje ręce weź mnie o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały.

Ref. D fis G H7 e A D A Daję Ci serce moje Panie, daję Ci silne ręce moje D fis G H7 e A D A Dodawaj sił mi nieustannie by udźwignęły świat. (ku Tobie) 2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś.

O Panie naucz człowieka tej sztuki, By sercem patrzył, miłował i bronił.

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni.

70. Chrystus Pan Bo ż y Syn A fis h E7

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się, A D

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał.

A h A Ażebym znał mój ogrom win i wiedział że

E Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

A fis h D E Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój, Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.

A fis Wywyższony bądź, Boży Baranku

h E A Przed Twym Tronem dziś najwyższy składam hołd .

71. Chrystus Pan karmi nas Ref: e H7 G H7 e C e Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

e a e C e h e 1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego.

Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną.

By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej.

On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny Wobec tego, kto mu służy i chce zostać jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża.

Każdy zamiar może zburzyć, który pychą mu ubliża.

6. W mocy jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego.

Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama.

Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał.

72. Chrystus Pan przyszed ł na ś wiat d C B A d 1. Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas.

d C B A F Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.

Ref: g C F A Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę, d B A d

Za to, że tak słabo wierzę przepraszam Cię.

2. On miłością nam kazał żyć i tak służyć uczył nas,

Do królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi stać się uczniem Twym, pozwól iść mi drogą Twą.

Pomóż mi pokochać cały świat, pomóż zwalczyć wszelkie zło.

73. Chwalcie Go nieba C a

Chwalcie Go nieba i wszystko co w Nim, zastępy aniołów oddajcie Mu cześć.

F C

Cała ziemio chwal Go.

Chwalcie Go święci i co oddech ma, chwalcie Go wody, pustynie i deszcz, chwalcie Króla Królów

Ref:

Wielki w mocy, wielki w chwale, wielki w łasce, potężny Król nieba.

Wielki w boju, wielki w cudach, święty, święty Król, Wszechmogący Bóg. /x2 74. Chwalimy Pana dziś

D e A D G D Chwalimy Pana dziś/x2, za łaskę którą daje nam /x2 Chwalimy Pana dziś/x2, za Jego moc /x2

D7 e A D h e A D G D Stajemy przed Tobą z otwartym sercem, nasze życie Panie dajemy Ci/x2

75. Chwalcie słudzy Pańscy Ref.: D A D G

Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana!

h fis G A Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana! /x2 G fis

1. Niech imię Pana będzie błogosławione, e D

teraz i na wieki,

G fis Od wschodu aż do zachodu słońca, e A niech będzie pochwalone imię Pana.

2. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała,

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

CODE: D A D G D Uwielbią Ciebie ziemię, uwielbią Ciebie.

h fis G A Uwielbią Ciebie morza, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie nieba, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie ludy, uwielbią Ciebie.

76. Chwała Bogu Ojcu a G a G

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.

a G F G a Chwała Tobie Duchu tworzysz jedno w Nich F G a Śpiewajmy Alleluja, Alleluja! Alleluja. /x2

77. Chwal ę Ciebie Panie A cis

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.

D h G E Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe. /x2 Ref. A fis

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, D h D E Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą i życiem.

Daj mi poznać swoje drogi bym nie zbłądził nigdy już. / x2

78. Chwalcie Pana niebios e

Ref. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze.

D h C e

Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. /x2 e

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla, D h C e Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.

Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.

Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

On dał ci życie, On dał ci wszystko, Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

79. Chwalić chcę mego Pana e D e

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę a C D e

Jemu me serce śpiewa nową pieśń.

Jemu me serce śpiewa nową pieśń.

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 17-0)