BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY

W dokumencie SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej treści SWZ) (Stron 49-65)

H. STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

I. BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY

1.

Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG

z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi.

Tak

2.

Posiadane detektory Carestream DRX kompatybilne z oferowanym aparatem rtg. Potwierdzone oświadczeniem producenta.

Posiadane detektory firmy CARESTREAM:

1. Detektor DRX FAKTOR DRX Plus 43x43 S/N 16246 000 000 5 2. Detektor DRX-1 System 43 x 35

Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt.

3.

Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw wolnej ręki

≥ 135 kg

TAK

4. Minimalny rozmiar aktywny detektora 34 x 42 cm Tak

5.

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 6,6 Mp ≥ 6,6 Mp ≤ 7 Mp – 0 pkt.

powyżej 7 Mp – 10 pkt.

6. Rozmiar piksela ≤ 150 µm Tak, podać

7. Głębokość akwizycji ≥ 16 bit Tak, podać

8. Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem min. 3 akumulatorów Tak

9. DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 51 % Tak, podać

DQE

10. Waga detektora <3,4 kg Tak 11. Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego Tak

12. Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm Tak, podać

13. Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 300 Tak, podać

14. Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca całkowitą ochronę przed wnikaniem wody i

pyłu - IP57. Tak

15. Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s Tak

16. Kieszeń lub uchwyt do przechowywania detektora Tak

J. KONSOLA TECHNIKA APARATU CTFROWEGO

1.

Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji.

Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora).

Tak

2. Monitor LCD min. 21”, jasność: min. 200cd/m2, kontrast min.1000:1, rozdzielczość: min.

1280x1024 pikseli Tak

3. Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów

Tak, podać

4. Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 4 s

Tak, podać

5. Regulacja jasności i kontrastu obrazów Tak

6. Automatyczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu Tak

7. Stojak dedykowany do ekspozycji kości długich z linijką Tak

8. Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego Tak

9. Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R Tak

10. Możliwość obracania i powiększania obrazu. Tak

11. Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. ≥ 200

Tak, podać

12.

Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

-Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage Commitment,

-automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS,

-możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS

Tak, podać protokoły

13. Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową oraz z możliwością tworzenia

własnych nazw procedur Tak

14. Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów w plikach excel Tak

15. Czytnik kodów paskowych ze stojakiem Tak

16. Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM Tak 17. Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu

instalacji aparatu RTG

Tak

18. Programy pediatryczne z podziałem na min 4 grupy wiekowe Tak

19. Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych Tak

20. Dedykowane oprogramowanie do kompresji kości żeber Tak

21. UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu Tak

22. Pilot zdalnego sterowania do aparatu rtg Tak

23. Stół do konsoli operatora Tak

24.

Po wykonaniu zdjęcia na dowolnym z trzech detektorów dane ekspozycyjne z generatora kV oraz mAs są automatycznie bez udziału technika zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM

Tak H. LAMPA RTG

1 Lampa dwuogniskowa Tak

2 Ogniska lampy – małe: < 0,6 mm Tak, podać

3 Ogniska lampy – duże: < 1,2 mm Tak, podać

4 Pojemność cieplna anody

> 400 kHU Tak, podać

5 Pojemność cieplna kołpaka lampy

> 2.0 MHU Tak, podać

6 Prędkość wirowania anody

> 8000 obr/min Tak, podać

7 Szybkość chłodzenia anody

> 90 kHU/min Tak, podać

8 Moc ogniska małego

> 40kW Tak, podać

9 Moc ogniska dużego

> 90kW Tak, podać

INNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy,

zainstalowania oraz jego uruchomienia. TAK

2. Wykonawca zapewni pełną integrację i kompleksowe podłączenie do systemów RIS/PACS

funkcjonujących u Zamawiającego (firma Pixel Technology), wraz z niezbędnymi licencjami. TAK

3. Wyposażenie w intercom do komunikacji głosowej z pacjentem TAK

4.

Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu. Wykonanie testów specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych i 1 raz w roku w czasie trwania gwarancji przez uprawniony podmiot, posiadający akredytację.

TAK

5.

Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na uruchomienie pracowni RTG oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG, w tym:

- projekt ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny zgodnie z wymogami oferowanego urządzenia wraz z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz dostosowanie do tych wymogów

- przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami do otrzymania zezwolenia PWIS

TAK

6.

Środki ochrony radiologicznej dla pacjenta:

- fartuch miednicowy 0,5 mmPb 20x25cm, 30x30cm, 35x40cm, 40x50cm po 1 szt.

- osłony na gonady dla dzieci 1 mm Pb (motylek) roz. S, L, – po 1 komp.

- osłona na tarczycę 0,35 mm Pb – 2 szt

- fartuch ochronny rtg typu poncho dziecięcy 0,25 mmPb o długości 60 cm i 70 cm- po 1 szt.

- fartuch ochronny rtg uniwersalny 0,25 mmPb w roz. M, L - po 1 szt.

TAK

7.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:

- dokument gwarancyjny określający szczegółowe zasady realizacji usług serwisowych w okresie gwarancji w oparciu o zapisy wymogów SWZ w języku polskim

- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i na płycie CD, dokumentacja techniczna w języku polskim,

- Paszport techniczny

TAK

8.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie sprzętu, - montaż,

- instalacja, - uruchomienie,

- adaptacja pomieszczeń oraz inne niezbędne prace w celu prawidłowego posadowienia aparatu RTG. Powyższe czynności należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

TAK

9. Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu uruchomienia urządzenia:

min. 24 m-cy

TAK 24 miesiące – 0

Gwarancja obejmuje zespół lampy, detektory i pozostałe elementy składowe aparatu. pkt.

36 miesięcy – 10 pkt.

10. Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. TAK

11. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie i dokumencie gwarancyjnym.

TAK

12. Czas naprawy gwarancyjnej – max. 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. TAK 13. Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji

każdorazowo o czas naprawy.

TAK

14. Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

TAK

15. Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dwa dodatkowe szkolenia w trakcie użytkowania

TAK

16. Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

TAK

Oświadczam, że oferowany asortyment jest wyrobem medycznym.

... dnia ... r.

...

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5 do SWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 tys. euro na Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n.

„Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

Ja niżej podpisany

………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

………

Oświadczam, iż:

W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonałem: minimum 1 dostawę aparatu RTG o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.

Lp.

Odbiorca dostawy (nazwa i adres zamawiającego)

Przedmiot dostawy Wartość dostawy

Czas realizacji (od dzień-miesiąc-rok do

dzień-miesiąc-rok) Początek Koniec 1.

2.

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli w poz. ……… zostały wykonane należycie załączamy do oferty następujące dowody:

1. ………. Załącznik nr ……… do oferty 2. ………. Załącznik nr ……… do oferty

Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych dostaw.

... dnia ... r.

...

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA - WZÓR

Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

Zawarta w dniu ………. pomiędzy:

Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Cieślika - pełnomocnika wyznaczonego decyzją Ministra Zdrowia do wykonywania praw i obowiązków kierownika R.Sz.S.

(zwanym dalej “Zamawiającym”)

a firmą ………, wpisaną do ………., reprezentowaną przez:

………

……….

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm./, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność sprzętu będącego przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.

2. Termin realizacji umowy – do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy są: Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej nr tel. 48 3615584, Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego, tel. 48 315239.

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest ………

……….. nr tel. ……….

§ 3.

Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym po wcześniejszym dostarczeniu sprzętu, montażu, instalacji, uruchomieniu, instruktażu personelu oraz przekazaniu dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, następuje protokolarne przejęcie sprzętu przez Zamawiającego. tj. przejęcie potwierdzone protokołem odbioru.

2. Ze strony Zamawiającego protokół odbioru zostanie zatwierdzony przez: bezpośredniego użytkownika tj. Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Kierownika Sekcji Sprzętu Medycznego.

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem:

3.1. dokument gwarancyjny określający szczegółowe zasady realizacji usług serwisowych w okresie gwarancji w oparciu o zapisy wymogów SWZ w języku polskim

3.2. wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

3.3. wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

3.4. specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje

3.5. instrukcję obsługi wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim

3.6. dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie dostarczonego aparatu, przez Inspektora Sanitarnego ( właściwego dla lokalizacji urządzenia)

4. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

5. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji warunków zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest nowy i wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany sprzętu.

3. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie przez Zamawiającego telefonicznie na podany przez Wykonawcę nr telefonu ………... i adres e-mail………..

4. Termin reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii e-mailem.

5. Czas naprawy sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji każdorazowo o czas naprawy.

6. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ………miesięcy liczony od daty protokołu odbioru sprzętu i obejmuje wszystkie elementy sprzętu. W tym

okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą, przeglądami okresowymi lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego §.

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie.

8. W okresie gwarancji:

a) przeglądy okresowe, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej;

b) aktualizacje dostarczonego oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji.

c) testy specjalistyczne przeprowadzone przez uprawiony podmiot zewnętrzny

d) instruktaż z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.

Przeprowadzenie 1 ponownego instruktażu na tych samych zasadach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego w umowie.

10. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

11. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy tj. od momentu zgłoszenia niesprawności aparatu do chwili przekazania naprawionego aparatu do eksploatacji.

12. Potwierdzeniem okresu trwania naprawy i jej wykonania, będzie raport serwisowy wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 7.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ……… zł brutto (słownie ………) w tym podatek VAT ……% ; kwota ………. zł netto

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową.

3. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta ……… (nr konta musi się znajdować w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT).

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 8.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r.

o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm./.

§9

Zwłoka Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

4. W przypadku ujawnienia nieusuwalnej wady w zakupionym sprzęcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany sprzętu na nowy i wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu sprzętu nowego wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 5 ust. 5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 5 ust. 4, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdą godzinę zwłoki w dni robocze.

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1.

8. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykona-nie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

11. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1.W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

4.1. zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian. (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego);

4.2. Dopuszcza się zmianę konta bankowego podanego przez Wykonawcę w §7 ust. 3 umowy – zmiana ta może nastąpić jedynie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

4.2. Dopuszcza się zmianę konta bankowego podanego przez Wykonawcę w §7 ust. 3 umowy – zmiana ta może nastąpić jedynie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

W dokumencie SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej treści SWZ) (Stron 49-65)

Related documents