Charakterystyka społeczno – gospodarcza poszczególnych części miasta

In document ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 (Page 118-121)

ETAP II DIAGNOZA I CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA

2.2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno - gospodarczej miasta

2.2.6. Charakterystyka społeczno – gospodarcza poszczególnych części miasta

W poprzednim podrozdziale dokonano charakterystyki grup społecznych w Puławach wymagających szczególnego wsparcia. Określono także zjawiska będące najczęstszymi przyczynami występowania trudnej sytuacji życiowej oraz ich skalę. Analizy tej dokonano z punktu widzenia całego miasta. W celu zaplanowania skutecznych działań, mających na celu rozwiązywanie istniejących problemów społecznych w obszarach ich największego nasilenia,

Strona 119 z 178

należy dokonać analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania zdiagnozowanych niekorzystnych zjawisk.

W 2014 roku z pomocy społecznej w Puławach korzystało łącznie 2 490 osób, co oznacza, że na każdy 1 000 mieszkańców miasta przypadało około 51 osób, które ze względu na trudną sytuację materialną objęte były wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W analizie zróżnicowania rozkładu zjawiska korzystania z zasiłków pomocy społecznej w strukturze miasta Puławy, dostrzegalne jest bardzo duże jego natężenie w północnej części miasta (rejon Wólki Profeckiej). W obszarze tym, na każdy 1000 mieszkańców przypada ponad 320 osób korzystających z materialnego wsparcia MOPS. Kumulacja tego problemu dostrzegalna jest także w rejonie Włostowic. Tutaj na każdy 1000 osób przypada około 85 osób objętych pomocą społeczną. Rejon ulic: Zielonej, Piłsudskiego, Czartoryskich i Głębokiej charakteryzuje się wartością wspomnianego wskaźnika na poziomie około 73 osób, czyli także znacznie przekraczającym średnią dla miasta. Najmniejsza liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców charakteryzuje rejon ograniczony ulicami: Kazimierską, Kaznowskiego oraz Skowieszyńską. Pomocy materialnej wymaga tutaj średnio jedynie 12 na 1000 osób.

Rejon Wólki Profeckiej charakteryzuje się także największym nasileniem problemu bezrobocia. Jak już wyżej wspomniano, szczególnie niekorzystnym zjawiskiem społecznym, rodzącym szereg patologicznych zjawisk jest długotrwałe bezrobocie. Wólka Profecka charakteryzuje się największym udziałem osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym. Co dziewiąta osoba zamieszkała w tym rejonie, będąca w wieku produkcyjnym figuruje w rejestrze długotrwale bezrobotnych. Dla porównania w całym mieście Puławy udział takich osób wynosi około 4%. Pozostałe rejony miasta charakteryzują się zbliżonymi do średniej dla miasta wartościami omawianego wskaźnika.

Spośród wszystkich 1 878 osób zarejestrowanych w Puławach jako bezrobotne na dzień

31.12.2014 r., 232 posiadały jedynie wykształcenie podstawowe. Udział osób z najniższym wykształceniem w ogólnej liczbie osób pozostających bez pracy wyniósł zatem

12,35%. Problem niskiego wykształcenia osób bezrobotnych dotyczy w największym stopniu mieszkańców rejonu Wólka Profecka. Na każde 100 osób bezrobotnych z tego rejonu, prawie 30 posiada jedynie wykształcenie podstawowe. W rejonie ulic: Zielonej, Piłsudskiego oraz Czartoryskich osoby z najniższym wykształceniem stanowią około 19% wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia. Najkorzystniejsza sytuacja w analizowanej materii (najmniejszy udział osób z wykształceniem podstawowym wśród bezrobotnych) charakteryzuje osiedle Górna - Kolejowa, osiedle Kołłątaja oraz Puławską Wieś.

Strona 120 z 178

W 2014 roku w Puławach zanotowano łącznie 1 200 przestępstw, z czego 51 popełnionych zostało przez osoby nieletnie. W mieście w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zanotowano w przybliżeniu 25 przestępstw. Największe nasilenie przestępczości w odniesieniu do liczby mieszkańców charakteryzuje rejon Wólki Profeckiej. W 2014 roku na każdy 1 000 mieszkańców przypadało tutaj około 100 przestępstw. Około 50 czynów tego typu w przeliczeniu 1 tys. ludności notowano w okolicach osiedla Górna - Kolejowa oraz w rejonie ulic: Zielonej, Piłsudskiego, Czartoryskich i Głębokiej. Najmniejszą przestępczością charakteryzuje się obszar ograniczony od południa ulicami Lubelską i Piłsudskiego, od zachodu ulicą Piaskową, natomiast od północy i zachodu terenami leśnymi.

Najwyższą przestępczość wśród osób nieletnich notuje się na obszarze ograniczonym od północy ulicami Lubelską i Piłsudskiego, od wschodu ulicami: Czartoryskich, Głęboką oraz Kazimierską, od południa ulica Skowieszyńską, natomiast od południowego zachodu granicą miasta. Na 1 000 osób przypada tutaj rocznie średnio około 85 przestępstw popełnionych przez osoby w wieku od 13 do 17 lat. Dla porównania średnia dla miasta wynosi około 22 tego typu przestępstwa. Najniższa przestępczość osób nieletnich, ze średnią wartością wskaźnika zbliżoną do zera, podobnie jak w przypadku przestępczości ogółem, charakteryzuje obszar ograniczony od południa ulicami Lubelską i Piłsudskiego, od zachodu ulicą Piaskową, natomiast od północy i zachodu terenami leśnymi.

O gospodarczym potencjale danego obszaru, świadczyć może m.in. przedsiębiorczość jego mieszkańców wyrażona w liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych. Według danych z 2014 roku w Puławach funkcjonowało łącznie 2 799 podmiotów gospodarczych, co oznacza, że na każde 100 mieszkańców przypadało prawie 6 takich jednostek. Największym nasyceniem zarejestrowanych działalności gospodarczych charakteryzuje się północna część miasta (obszar na północ od ulicy Wiślanej, Wólka Profecka, Zarzecze, Majdan, okolice Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.). Na każde 100 osób przypada tutaj średnio około 14 podmiotów gospodarczych. Około 10 podmiotów na 100 mieszkańców przypada w okolicach osiedla Górna - Kolejowa, osiedla Kołłątaja i Puławskiej Wsi oraz w rejonie ulic Głębokiej, Zielonej, Piłsudskiego i Czartoryskich.

Ekonomiczno - gospodarczy potencjał lokalnej społeczności wyrażają także wartości wskaźników obciążenia demograficznego. Największym potencjałem charakteryzują się te społeczeństwa, w których na sto osób w wieku produkcyjnym przypada jak najniższa liczba osób w wieku nieprodukcyjnym, w szczególności w wieku poprodukcyjnym. Duży udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców świadczyć może o starzeniu się społeczeństwa i jego słabnącym potencjale ekonomicznym. Niekorzystna wartość tego

Strona 121 z 178

wskaźnika dostarcza także informacji o prognozowanym zmniejszaniu wspomnianego potencjału w przyszłości.

Zgodnie z danymi na dzień 31.12.2014 r. w Puławach na każdych 100 mieszkańców przypada około 26 osób w wieku poprodukcyjnym. Około 30 osób, które opuściły już rynek pracy w przeliczeniu na 100 mieszkańców charakteryzuje rejon ograniczony ulicami: Zieloną, Partyzantów, Wróblewskiego, Niemcewicza, Jaworową, Piaskową, Czartoryskich, Głęboką, oraz Osiedla Kołłątaja i Puławską Wieś. Najmniejszy odsetek liczby osób w wieku poprodukcyjnym (około 13%) charakteryzuje z kolei osiedle Górna - Kolejowa.

2.2.7. Wstępna lista obszarów miasta, na których prowadzone będą badania

In document ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 (Page 118-121)