W ciągu pierwszych trzech kwartałów 1923 roku liczba propozycji koncesyjnych stale wzrastała, nowych u-

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1924, R.2, z. 6 (Page 50-55)

mów zawarto

32.

230

K w ie c ie ń 1924. N r. 6. zgłoszonych propozycji zo stało u rzeczyw istnione tylko 3 p ro cen t, zaś w ro k u 1923 ten p ro cen t podniósł się do

P r z e m y s ł i H a n d e l

żadnych trudności w otrzym aniu licencji.

H andlow e p rzed staw icielstw o SSSR w różnych p a ń ­

Do w iadom ości osób zainteresow anych:

1. O dpow iedzi na p y ta n ia pow inny być do k ład n e i w y­

K w ie c ie ń 1924. Nr, 6.

Przemysł 1 Handel G ó r n o ś l ą s k i

czem będzie się zajm ow ał w SSSR. i jak długo za- 1, Z astęp cą jakiej firmy w ystępuje i przez kogo jest

m ierzą tam przebyw ać. delegow any.

7. J a k ie w ładze w ydały p a szp o rt zagraniczny, nr. 2. Szczegółow e opisanie celu podróży, t. j.

p aszp o rtu , oraz datę w ydania. a) co w łaściw ie i m a jak ą skałę dana osoba ma za-8. Je śli z d an ą osobą jadą dzieci do la t 16-tu należy , . p rzedsięw ziąć w SSSR.,

w sk azać stopień p o k rew ień stw a, nazw isko, imię, % % ,akiem i osobam i , firm am i dan a osoba m a

za-w iek każdego z dzieci. m lar. podtrzym yw ać stosunki i prow adzić p e rtra

-9. Czy dan a osoba b y ła p rzed tem w Rosji. ^ jakie p o siad a k a p ita ły bądź śro d k i techniczne, 10. Z agraniczny ad res danej osoby (miasto, ulica, nr. d) obow iązkow e są referncje banków , firm

handlo-domu, nr. m ieszkania i nr. telefonu. w ych oraz osób p ry w atn y ch zagranicą jak D ata, rok Podpis — imię i nazw isko. rów nież w Rosji (chociażby by ły ch firm).

W ankiecie handlow ej należy w skazać cel podróży. D ata, rok, podpis — imię i nazw isko.

(ftóżne wiadomości.

Zebranie Związku Przemysłu N iem ieckiego Rzeszy i Zjedno- k) P rzem ysł ro p n y 49 czenia Niem ieckich Związków Pracodawców w Berlinie 1) P lan tacje k auczuku 51

w dniu 27-go marca 1924 r. m) P rzem ysł tytoniow y 91

P rezes Z w iązku P rzem ysłu Rzeszy, Dr, Sorge, pod- n ) B row ary 93

k reślił w swojem przem ów ieniu pow italnem m iędzy Innem, Zmniejszenie się liczb beezrobotnych w Anglji.

że gw arancie rep aracy jn e, k tó re b ę d ą żądane od przem y słu li c z b a ^ r o b o tn y c h wynosiła:

m o g ą s i ę s k ł a d a c j e d y n i e z z a s t a w u p o d l e g a j ą c e m u z w o l - ^ ^ 3 i g r u d m a l 9 2 3 r . : 1 2 8 5 6 2 3 b n r , h , m ó * W , # « ł y d l i , ń

r R M , , , „ „ 3 marca 1924 r .: 1 134 742

łla n c le rz Kzeszy M arks zaak cen to w ał: przem ysł ma ^ ^ f 1924 r.: 1 113 600 obow iązkiem w ydać m axim um p racy um ysłow ej i ręcznej, . . , , ,

aby zdobyć znow u w pokojow em w spółzaw odnictw ie na- Sytuacja ekonomiczna Gdańska w marcu 1924 r, rodów to m iejsce k tó re jest p o trzeb n e narodow i W edle inform acji udzielonych przez sen a to ra finansów niem ieckiem u do p odtrzym ania swego by tu i do W olnego M iasta G dańska, Dr. V olkm ana, o budżecie na w y p ełn ien ia sw ych zobow iązań. M inister G ospodarstw a ro k 1924, pierw szy e ta t guldenow y G dańska w sumie 85,98 R zeszy Ham m m ów ił na tem at stosunku p ań stw a do miljonów guldenów jest zbilansow any. O sobow e w y d atk i g ospodarstw a społecznego. P ow iedział on, że ingerencja b u d żetu w ynoszą już tylko 48 % w yd atk ó w ogólnych, p a ń stw a do sp raw gospodarczych da się u niknąć tylko O bciążenie p o d atk o w e ludności w ynosi na głow ę 74,11

w tedy, gdy kiero w n icy g ospodarstw a posiadają zmysł guldenów; z sumy tej przypada:

państw ow y i przy stęp u ją do ro zw iązania kw estji polity- na u bezpieczenia socjalne 24,13 guldenów cznych z tą sam ą zim ną rozw agą jak do sp raw tech- n a szkolnictw o 23,63 guldenów nicznych i gospodarczych. M inister P ra c y R zeszy poru- G dański handel w łasny z zagranicą wynosił, bez szył stosunek p raco d aw có w do pracobiorców : zaznaczył Polski, w ro k u 1923 — 11,7 miljonów cen tn aró w dubel- on, że konieczna jest tu zasada ró w noupraw nienia, szczera tow ych, z czego 7,1 miljonów cen tn aró w dubeltow ych chęć do p racy w spólnej i poczucie odpow iedzialności ta k p rzv n ad a na wyw óz. O bliczony podług w arto ści w mil-z jednej jak i drugiej strony, W polityce p łac zarobko- jonach guldenów :

w ych należy p rzep ro w ad zić w silniejszym stopniu zasadę W w ó z W y w ó z N a d w y ż k a wy wo z u

k ierow nictw a. D y re k to r jeneralny V ogler ok reślił na- O g ó ł e m 299,6 383,8 84,2 stępnie obecny stosunek p ań stw a do rzesz gospodarczych: a mianowicie: Stany Zjednoczone 66,4 —

kierow nicy chcą po p rzeć obecne państw o tylko w ów czas, A n g lja ... 56,2 99,9 gdy to uw olni się od idei socjalistycznych. R adca, tajny Niemcy... o3,6 62,4 von Borsig p rzem aw iał na tem at form y p o lityki socjalnej, p 3nia. ...

do k tó rej zm ierzają k o ła g o sp o d arcze: w zasadzie m usi ranc,d ' ...

być m iarodajną zasada zam orządu i w olności w stosun- W wóz sk ład a się przew ażnie ze środków żyw nościo-k ach m iędzy p raco d aw cam i i pracobiorcam i. P aństw o w ych (am eryk. m ąka pszen n a, n orw eskie śledzie), wögla winno interw enjow ać tylko w tedy, gdy in teres państw ow y angielskiego, chilijskich naw ozów sztucznych i w ełny z tego w ym aga. P rzy strajk ach obow iązuje p ryw atno- Anglji. A rty k u łam i w yw ozow ym i są w pierw szym rzędzie praw ny obow iązek re p a racy jn y organizacji pracobiorców . drzew o (w 50 % idące do Anglji), dalej cu k ier (do Anglji

przedsiębiorstw przęmystowyeh.

U gioszone zo stały u rzędow e angielskie cyfry indeksu- emisji znaków obiegow ych se n a to r finansow y ocenia opty-we o zyskow ności najw ażniejszych p rzed sięb io rstw prze- m istycznie. O dnośnie do zao p atrzen ia G dańska k ap ita-m ysłow ych. J a k o p o d staw a zo stały przyjęte zyski }am i p o k ład a się w ielkie rodzieje na B ank G dański, tem

-r ° *1000 bardziej, że przejście na w alutę guldenow ą w w ielu

wy-p ad k ach wy-przyczyniło się do w yw ołania wy-pow ażnych tru-

t n t , i i dności płatn iczy ch w handlu i przem yśle. W końcu la ta

a) 1 rzem ysł węglow y, żelazny i stalow y 49 1924 r. p ro jek to w an e jest u rządzenie T argów G dańskich.

b) B udow a m aszyn 55 O prócz tego już w czasie od 16-go do 19-go m aja r. b. od-it r-r f m7 sł sam oc*1odow y 84 będzie się rolnicza w y staw a, k tó ra ma ożywić gdańskie d) P a b ry k acja w elocypedów 85 życie gospodarcze.

e) P rzem ysł b aw ełn ian y 67 „

f) R óżne fabryki w łókiennicze 118 Bank Gdański (Die Bank von Danzig).

Górnośląski

K w ie c ie ń 1924, N r. 6.

A. Należność Stanów Zjednoczonych w miljonach dolarów;

P a ń s t w o - D ł u ż n i k S t a n i

K w ie c ie ń 1924. N r. 6.

zaw iera następujące w ażne postanow ienia:

U stala się, że A nglja obow iązana jest spłacić A m eryce m ocnikiem handlow ym posiadającym odpow iednie pełnom ocni­

ctw o. — W razie p o trz e b y R ad a N adzorcza u p ow ażniona jest 1924 przy firmie: Towarzystwo przemysłowo-handlowe E. Bar­

tel i Ska. spó łk a z ograniczoną odpow iedzialnością w K ato w i­

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1924, R.2, z. 6 (Page 50-55)

Related documents