CPU Description (Continued) 2.2 CPU FUNCTIONAL DESCRIPTION

In document DP8344B (Page 29-44)

(“ølk yÕl BøDR’ye ek olarak”)

Sa÷lÕk hizmeti sunumunda ihtiyaç ve beklentileri karúÕlamak, hasta ve çalÕúan memnuniyetini ön planda tutmak üniversite hastanemizin temel politikasÕdÕr. Bu hizmeti verirken hasta ve çalÕúan haklarÕnÕ gözetmek, iú sa÷lÕ÷Õ ve çevre güvenli÷ini sa÷lamak ana prensibimizdir.

Kurumun kalite güvencesi süreçleri, iç de÷erlendirme süreçleri ve eylem planlarÕ;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

Kurumun kalite güvencesi süreçleri ve iç de÷erlendirme süreçleri kapsamÕndaki ölçme ve izleme sistemi,

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

Kurumun rekabet avantajÕnÕ koruyabilmek üzere yaptÕ÷Õ iyileútirmeler;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

5

Tablo 1: Kalite Hedefleri (“ølk yÕl BøDR’ye ek olarak”)

ALAN / KONU HEDEFLER

Kalite Yönetim

Birimi Proses kartlarÕnda belirtilen kriterlerdeki hedef de÷erlere ulaúmak.

Sa÷lÕk Hizmetlerinde KullanÕlan DonanÕm AltyapÕsÕna

Yönelik Teknolojik øyileútirmeler

Anjiyo cihaz sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ

Poliklinik ve Kliniklerde tamamlanan elektronik dosya sisteminin kullanÕm oranÕnÕ artÕrmak (%)

Eski kâ÷Õt dosyalarÕn taranarak elektronik ortama aktarÕlmasÕ.

Tamamlanan E - Konsültasyonun kullanÕm oranÕnÕ artÕrmak (%)

Hastane Bilgi øúlem Birimi sistem odasÕ ve PACS sistem odasÕ güvenlik, yangÕn algÕlama ve söndürme sisteminin kurulmasÕ.

Network kabin izleme sisteminin kurulmasÕ ve fiziksel alanlarÕnÕn düzenlenmesi.

Active Directory (Dizin Hizmeti) ve VLAN kurulmasÕ.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazÕlÕmÕnÕn yeni nesil teknolojiye geçilmesi (JAVA, Web).

Biliúim donanÕm alt yapÕsÕnÕn (PC, yazÕcÕ, tablet vb.) yenilenmesi.

Güvenlik kamera sisteminin ihtiyaçlar do÷rultusunda geliútirilmesi.

Sa÷lÕk Hizmeti Sunum AlanlarÕnda Alt YapÕya Yönelik Fiziksel

øyileútirmeler

Hastane Ayniyat depolarÕna yangÕn güvenli÷i için algÕlama, alarm, ikaz ve söndürme sisteminin kurulmasÕ.

Hastane morg ünitesi II. bölümünün bakÕm - onarÕmÕnÕn yapÕlÕp, devreye alÕnmasÕ.

Gevher Nesibe Hastanesi poliklinik koridorlarÕnÕn (A, B, C bloklarÕ) yer - tavan tadilatÕ yapÕlmasÕ ve VRF (so÷utma - ÕsÕtma) sistemi kurulmasÕ.

Gevher Nesibe Hastanesi batÕ cephelerinde eksik kalan kliniklerin onarÕmÕ.

Acil TÕp Anabilim DalÕnÕn ambulans giriú, iç kÕsÕm ve acil kafeteryasÕnÕn düzenlenmesi.

Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji Yo÷un BakÕm Ünitelerinin onarÕmÕ.

YÕlmaz - Mehmet ÖztaúkÕn Kalp Hastanesinin genel tadilatÕ (yangÕn merdiveni ve asansör dâhil).

Nitelikli hasta yata÷Õ oranÕnÕ artÕrmak (%).

Engellilere yönelik düzenlemeleri artÕrmak (%)

KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um, Yeni Do÷an Üniteleri ve Çocuk Cerrahisi Hastanesi yapÕmÕnÕ tamamlamak.(%)

Hasta Memnuniyeti Poliklinik eriúkin ve çocuk hasta memnuniyet oranÕnÕ artÕrmak (%).

Klinik eriúkin ve çocuk hasta memnuniyet oranÕnÕ artÕrmak (%).

Hasta Güvenli÷i Düúen hasta oranÕnÕ azaltmak (Yüz binde).

Yo÷un BakÕm Ünitelerinde basÕ ülseri oranÕnÕ azaltmak (%).

ÇalÕúan Güvenli÷i ve ÇalÕúan

Memnuniyeti

ÇalÕúanlara verilen iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i e÷itim oranÕnÕ artÕrmak (%) øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i sa÷lÕk muayeneleri oranÕnÕ artÕrmak (%).

Kesici ve delici alet yaralanmasÕ oranÕnÕ azaltmak (On binde).

Kan ve vücut sÕvÕlarÕnÕn sÕçramasÕna maruz kalma oranÕnÕ azaltmak(On binde).

ÇalÕúan memnuniyeti oranÕnÕ artÕrmak (%).

6

Tablo 2’nin devamÕ:

ALAN / KONU HEDEFLER

Hasta SayÕlarÕ Poliklinik hizmeti alan hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ.

Klinik hizmeti alan hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ.

Yatan Hasta øúlem SayÕlarÕ

Ameliyat olan hasta sayÕsÕnÕ artÕrmak.

Kemik ili÷i ve böbrek nakil iúlemi sayÕsÕnÕ artÕrmak.

Karaci÷er nakli iúlem sayÕsÕnÕ arttÕrmak.

Kornea nakli iúlem sayÕsÕnÕ arttÕrmak Sa÷lÕk Turizmi

Hasta SayÕsÕ / Geliri

Hizmet sunulan sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕnÕ artÕrmak.

YÕl içerisinde elde edilen sa÷lÕk turizmi gelirlerini artÕrmak.B-1 Temel Politikalar ve Öncelikler Politikalar

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”) Öncelikler

(“ølk yÕl BøDR’ye ek olarak”)

1. Nitelikli sa÷lÕk personeli sayÕsÕnÕ artÕrmak,

2. Çocuk Hastanesi 3. Blo÷unun YapÕlmasÕ ve aúa÷Õda belirtilen birimlerin bu blo÷a taúÕnmasÕ ve yer de÷iúiminin sa÷lanmasÕ;

- KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Poliklinik ve Klini÷i - Çocuk Cerrahi Poliklinik ve Klini÷i

- Ameliyathaneler

- Çocuk-Ergen Ruh Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Poliklini÷i ve Klini÷i 3. Çocuk KøT Merkezi binasÕ yapÕmÕ.

DÕú de÷erlendirme sonuçlarÕna göre gerekli iyileútireler yapÕlmÕú olup, çalÕúmalarÕmÕz devam etmektedir.

Kurumumuz her yÕl TS EN ISO 9001:2008 standardÕ çerçevesinde denetlenmektedir. De÷erlendirme sonucunda “Tetkik Raporu” do÷rultusunda üst yönetim tarafÕndan gerekli iyileútirmeler yapÕlmaktadÕr.

AyrÕca Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ “Sa÷lÕkta Kalite StandartlarÕ” çerçevesinde denetlenerek puanlama yapÕlmaktadÕr.

Kurumun, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerinin belirlemesi;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

Hedef 1. Hasta memnuniyet oranÕnÕ artÕrÕlmasÕ ve hasta güvenli÷inin sa÷lanmasÕ Strateji 1. Hasta memnuniyet anketleri düzenlemek ve izlemek,

Strateji 2.Hasta güvenli÷ine yönelik uygulamalarÕ ölçmek ve izlemek, Performans Göstergeleri

1.1. Eriúkin ve çocuk ayakta ve yatan hasta memnuniyet oranÕ 2.1. Düúen hasta oranÕ,

2.2. Yo÷un bakÕm ünitesinde basÕ ülseri oranÕ

7

Hedef 2. ÇalÕúan güvenli÷ini sa÷lamak ve çalÕúan memnuniyet oranÕnÕn artÕrÕlmasÕ Strateji 1. øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ine yönelik uygulamalar yapmak,

Strateji 2. ÇalÕúanlara yönelik koruyucu iúlemler yapmak, Performans Göstergeleri

1.1. ÇalÕúanlara verilen iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i e÷itim oranÕ, 1.2. øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i sa÷lÕk muayeneleri oranÕ, 1.3. Kesici delici alet yaralanmasÕ oranÕ,

1.4. Kan ve vücut sÕvÕlarÕnÕn sÕçramasÕna maruz kalma oranÕ, 1.5. ÇalÕúan memnuniyeti oranÕ,

Hedef 3. Sa÷lÕk hizmeti sunum alanlarÕnda alt yapÕya yönelik fiziksel iyileútirmeler yapÕlmasÕ

Strateji 1. Hastanelerin fiziksel niteliklerini geliútirmek, Strateji 2. Yeni Hastane binasÕ yapmak,

Performans Göstergeleri

1.1. Nitelikli hasta yata÷Õ oranÕ, 1.2. Engellilere yönelik düzenleme oranÕ,

1.3. KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um, yeni do÷an üniteleri ve çocuk cerrahisi hastanesi yapÕmÕ Hedef 4. Sa÷lÕk hizmetlerinde kullanÕlan donanÕm altyapÕsÕna yönelik teknolojik iyileútirmeler yapÕlmasÕ

Strateji 1. Görüntüleme cihazlarÕnÕn teknolojisini yenilemek ve sayÕsÕnÕ artÕrmak, Strateji 2.Bilgi øúlemin teknolojik alt yapÕsÕnÕ yenilemek,

Performans Göstergeleri 1.1. MR cihazÕ sayÕsÕ, 1.2. Anjiyo cihazÕ sayÕsÕ, 1.3. Network a÷Õ yenilenme oranÕ,

Hedef 5. Hizmet sunulan yerli hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ, Strateji 1. Ayakta hizmet sunulan hasta sayÕlarÕnÕ artÕrmak

Strateji 2. Yatan hasta iúlem sayÕlarÕnÕ artÕrmak, Performans Göstergeleri

1.1.Ayakta hizmet alan hasta sayÕsÕ, 1.2. Yatan hasta sayÕsÕ,

1.3. Ameliyat olan hasta sayÕsÕ,

8

1.4. Kemik ili÷i ve böbrek nakil sayÕsÕ,

Hedef. 6. Hizmet sunulan sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ Strateji 1. Sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapmak Strateji 2. YÕl içinde elde edilen sa÷lÕk turizmi gelirlerini izlemek

Performans Göstergeleri 1.1. Sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕ, 1.2. Sa÷lÕk turizmi gelirleri,

Hedef 7. Karaci÷er ve kornea nakillerinin baúlatÕlmasÕnÕ sa÷lanmasÕ Strateji 1. Karaci÷er ve kornea nakillerinin baúlatÕlmasÕ için gerekli çalÕúmalarÕ yapmak Performans Göstergeleri

1.1 Karaci÷er nakil sayÕsÕ 1.2 Kornea nakil sayÕsÕ

  9

Tablo 3 : Hedef, Strateji ve Performans Göstergeleri (“ølk yÕl BøDR’ye ek olarak”) Amaç No Sorumlu Birim Performans Göstergesi De÷erlendirme YÕlÕ (Dönem Sonu UlaúÕlacak De÷er)

Bilimselli÷ i, etik de

÷erleri ön planda tutarak, nitelikli ve güvenli sa

÷lÕ k

hizmetin in sunulmas 201620172018201920202021Hedef Strateji Performans Göstergeleri 1-Hasta Memnuniyet oranÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve hasta güvenli÷inin sa÷lanmasÕ Õ

Strateji 1. Hasta memnuniyet anketleri düzenlemek ve izlemek Strateji 2. Hasta güvenli÷ine yönelik uygulamalarÕ ölçmek ve izlemek 1.1. Ayaktan hasta memnuniyet oranÕ / Yatan hasta memnuniyet oranÕ

73,6 / 81,3 81,4 / 90,4 90 3.1. Düúen hasta oranÕ 0,033 0,035 0,01 3.2. Yo÷un bakÕm ünitesinde basÕ ülseri oranÕ

2,453,133 2-ÇalÕúan güvenli÷ini sa÷lamak ve çalÕúan memnuniyet oranÕnÕn arttÕrÕlmasÕ

Strateji 1. øú Sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ine yönelik uygulamalar yapmak Strateji 2. ÇalÕúanlara yönelik koruyucu iúlemler yapmak 1.1. ÇalÕúanlara verilen iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i e÷itim oranÕ

92,7 89,9 90 1.2. øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i sa÷lÕk muayeneleri oranÕ

67,6 92,1 100 1.3. Kesici ve delici alet yaralanmasÕ oranÕ 0,460,460,30 1.4. Kan ve vücut sÕvÕlarÕnÕn sÕçramasÕna maruz kalma oranÕ

0,036 0,065 0,01 1.5. ÇalÕúan memnuniyet oranÕ 61,8 66,8 60 3-Sa÷lÕk hizmeti sunum alanlarÕnda alt yapÕya yönelik fiziksel iyileútirmeler yapÕlmasÕ

Strateji 1. Hastanelerin fiziksel niteliklerini geliútirmek Strateji 2. Yeni Hastane binasÕ yapmak 1.1. Nitelikli hasta yata÷Õ oranÕ 52,2 53,2 90 1.2. Engellilere yönelik düzenleme oranÕ 606090 2.1.KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um, Yeni do÷an Üniteleri ve Çocuk Cerrahisi Hastanesi yapÕmÕ (%)

252550

10

Tablo 3’ün devamÕ: Amaç No Sorumlu Birim Performans Göstergesi De÷erlendirme YÕlÕ (Dönem Sonu UlaúÕlacak De÷er) Hedef Strateji Performans Göstergeleri 2016201720182019202 0 2021 4-Sa÷lÕk hizmetlerinde kullanÕlan donanÕm altyapÕsÕna yönelik teknolojik iyileútirmeler yapÕlmasÕ Strateji 1. Görüntüleme cihazlarÕnÕn teknolojisini yenilemek ve sayÕsÕnÕ arttÕrmak Strateji 2. Bilgi øúlemin teknolojik alt yapÕsÕnÕ yenilemek

1.1. Anjio cihaz sayÕsÕ 7 7 8 8 8 8 2.1. Network A÷Õ yenileme oranÕ 100 5-Hizmet sunulan yerli hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ

Strateji 1. Ayakta hizmet sunulan hasta sayÕlarÕnÕ artÕrmak Strateji 2. Yatan hasta iúlem sayÕlarÕ artÕrmak 1.1. Ayakta hizmet alan hasta sayÕsÕ 95963010245501200000 2.1.Yatan hasta sayÕsÕ 169468253392220000 2.2. Ameliyat olan hasta sayÕsÕ 358613625150000 2.3. Kemik øli÷i ve Böbrek Nakil SayÕsÕ 157/ 0 172/ 1 250/ 15250/ 20

250/ 20250/ 20 6-Hizmet sunulan sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ

Strateji 1. Sa÷lÕk turizmi hasta sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapmak Strateji 2. Yatan hasta iúlem sayÕlarÕ artÕrmak

1.1.Sa÷lÕk Turizmi Hasta SayÕsÕ 150533100125150200 2.1.Sa÷lÕk Turizmi Gelirleri (TL) 161935445081577501000125 0 1500 7-Karaci÷er ve kornea nakillerinin baúlatÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ

Strateji 1. Karaci÷er ve kornea nakillerinin baúlatÕlmasÕ için gerekli çalÕúmalarÕ yapmak 1.1. Karaci÷er Nakil SayÕsÕ 3 5 15202020 1.2. Kornea Nakil SayÕsÕ 0 8010202020

11

Birim, kurumsal performansÕnÕn ölçülmesi, de÷erlendirilmesi ve sürekli iyileútirilmesi;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”) Birimin Kalite Komisyonu üyeleri;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

Birimin Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulmasÕ ve iúletilmesi kapsamÕndaki yetki, görev ve sorumluluklarÕ, Komisyon, kalite güvencesi sürecindeki rolü;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”) Görev, Yetki ve Sorumluluklar

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”)

øç paydaúlar (akademik ve idari çalÕúanlar) ve dÕú paydaúlarÕn(iúverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araútÕrma sponsorlarÕ, hasta ve hasta yakÕnlarÕ vb.) kalite güvencesi sistemine katÕlÕmÕ ve katkÕlarÕ;

(“ølk yÕl BøDR’de belirtildi÷i úekildedir”) B-2 Anketler

(“ølk yÕl BøDR’ye ek olarak”)

Tablo 4 : Memnuniyet Anketi OranlarÕ

YapÕlan Anketler

ÇalÕúan Memnuniyet Anketi 229 61,8 629 66,8

Radyoloji Hizmeti Genel Memnuniyet 336 73,9 336 82,7

· Direkt Röntgen Grafi 84 86,3 84 91,5

· BilgisayarlÕ Tomografi 84 76,0 84 83,1

· Ultrason 84 71,5 84 83,5

· MR 84 61,8 84 72,5

Eriúkin Poliklinik Hasta Memnuniyet Anketi 2723 73,6 2724 81,4

Eriúkin Yatan Hasta Memnuniyet Anketi 2593 81,3 2593 90,4

Çocuk Poliklinik Hizmeti Memnuniyet Anketi 1507 81,9 1393 88,9

Çocuk Klinik Hizmeti Memnuniyet Anketi 745 83,3 744 86,2

Acil Servis Genel Memnuniyet 720 58,8 720 78,5

· Çocuk Acil Memnuniyet Anketi 360 66,8 360 84,3

· Acil TÕp Memnuniyet Anketi 360 50,8 360 72,7

EEG-EMG Hizmeti Memnuniyet Anketi 144 88,4 144 89,1

TÕbbi Genetik Hizmeti Memnuniyet Anketi 144 84,3 144 87,7

Nükleer TÕp Hizmeti Memnuniyet Anketi 120 79,3 120 79,4

Ameliyat Hizmetleri Memnuniyet Anketi 1079 91,4 1074 88,7

Yo÷un BakÕm Hizmetleri Memnuniyet Anketi 958 89,7 895 90

12

In document DP8344B (Page 29-44)