• Nie Znaleziono Wyników

ARiMR (2022), System Informacji Zarządczej ARiMR. Data sporządzenia: 24.02.2022 r.

[dostęp: 26.02.2022].

Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2021), Thirty years of transformation in Poland as a basis for changes in the socioeconomic structure of rural areas, w: Tourism and Socio-Economic Transformation of Rural Areas (red. Kosmaczewska J., Poczta W.).

Routledge, Abingdon-on-Thames.

Barro R. J., Ursúa J. F., Weng J. (2020), The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity, National Bureau of Economic Research, NBER Wor-king Paper No. 26866.

Budzeń D., Edwarczyk B., Marchewka-Bartkowiak K. (2021), Zarządzanie mająt-kiem i długiem lokalnym, CeDeWu, Warszawa.

CBOS (2019), 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, komunikat z badań nr 59/2019.

CBOS (2021), Polish PUBLICOPINION, nr 11/2021, Warszawa.

Cieśla-Wróblewska A. (2022), Polski Ład: mocno zróżnicowane straty miast w po-datku PIT, Rzeczpospolita, 13.02.2022r.

Eurostat (2022), ComExt-Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/se-tupdimselection [dostęp: 4.03.2022].

Czubak W. (2015): Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. Czy-żewski A i Klepacki B.); Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, str. 199-206, Warszawa; ISBN 978-83-88700-75-8

Czubak, W., Pawłowski, K. P. (2020), Sustainable economic development of farms in Central and Eastern European Countries driven by pro-investment mechanisms of the Common Agricultural Policy, Agriculture, 10(4), 93.

Czubak, W., Pawłowski, K. P., Sadowski, A. (2021), Outcomes of farm investment in Central and Eastern Europe: The role of financial public support and investment scale. Land Use Policy, 108, 105655.

Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A. (2020), Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR, Ekonomista, 6.

Dahlberg E. i in. (2020), Legal Obstacles in Member States to Single Market Rules, European Parliament, Luxembourg.

De Grauwe P. (2011), Unia walutowa, PWE, Warszawa.

Dziemianowicz R. (2015), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fis-kalnej, CeDeWu, Warszawa..

Dziwulski M. (2022), Wpływ wojny w Ukrainie na sektor rolno-spożywczy w krótkim okresie, PKO BP, Monitoring branżowy. Analizy sektorowe.

Eurostat (2022), Economic Accounts for Agriculture, Eurostat, Brussels.

Faostat (2022), Statistics, https://www.fao.org/statistics/en/ [dostęp: 26.03.2022].

Flis J., Swianiewicz P. (2021), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły po-działu, Fundacja im Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl/ [dostęp:

03.03.2022].

Flis J., Swianiewicz P. (2021a), Dotacje rządowe na inwestycje samorządowe – pod-sumowanie doświadczeń z perspektywy małych gmin, http://www.batory.org.pl/ [do-stęp: 03.03.2022].

Götz M., Nowak B.E., Orłowski W.M. (2018), Poland and the Euro Zone. Three Possible Scenarios and Their Consequences, „Studia Europejskie”, R. 22, nr 3, s. 203–219.

Gorzelak G. (2014), Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(57), s. 5–2

Grosse T.G., Krysiak Z. (2021), Balance of financial transfers between the European Union and Poland, Warszawa (https://www.tysol.pl/data/BALANCE_OF_FINAN-CIAL_TRANSFERS_BETWEEN_THE_EU_AND_POLAND.pdf.

GUS (2018), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Zeszyt metodologiczny GUS, Warszawa.

GUS (2022), Baza Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 10.03.2022].

Kancelaria Sejmu (2022), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity), Dz. U. 2022 Nr 492 poz. 655, , Warszawa.

Kotowska I. (2021), Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą?, Fundacja im.Stefana Batorego, Warszawa.

KPMG (2017), Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce, Warszawa, październik 2017.

Kuźniar R. (2011), Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Lissitsa A. (2022), Disruption of planting campaign in Ukraine to take 50 mln tonnes of grain away from global market, APK Inform, 8.03.2022, https://www.apk-inform.com/en/news/1525582 [dostęp: 30.03.2022].

Ministerstwo Finansów (2022), Zestawienie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE (stan na koniec lutego 2022 r.), https://www.gov.pl/web/finanse/trans-fery-polska-ue-unia-europejska [dostęp: 26.02.2022].

Mirrlees J., S. Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bonf, R. Chote, M. Gamie, P. Johnson, G. Myles, J. Poterba (2011), Tax by Design, Oxford University Press, Oxford.

Myck M., Trzciński K., Tyrowicz J., Wojciechowski P. (2021), Polski Ład: Gospo-darcze skutki proponowanych zmian w systemie podatkowym, Zeszyt mBank-CASE nr 170/2021.

Najwyższa Izba Kontroli (2021), Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku, NIK, Warszawa (https://www.nik.gov.pl/plik/id,24240,vp, 26982.pdf).

NBP (2009), Report on full membership of the Republic of Poland in the third stage of the EMU, NBP, Warszawa.

NBP (2021), Publikacje - cykliczne materiały analityczne NBP, Bezpośrednie inwesty-cje zagraniczne, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikainwesty-cje/zib/zib.html [dostęp:

25.05.2021].

Nivevsky O. (2022), Hundreds of millions of people may be left without access to food. How Russian-Ukrainian war will affect the world, APK Inform, 11.03.2022

[do-stęp: 26.03.2022].

OECD (2021), Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce, OECD Publishing, Paris.

Orłowski W.M. (2021), Źródła korzyści gospodarczych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba szacunku, w: Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gos-podarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Orłowski W.M. (red.). Wyd.

Uniw. Warszawskiego.

Orłowski W.M. (2021a), Stabilność finansowa Unii Europejskiej: czy potrzebne są ko-lejne reformy?, Studia BAS nr 3(67) 2021, str. 7-25.

Orłowski W.M. (2021b), Déjà vu: economic determinants of Russia’s power in the historical perspective (1890–2020), Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr LVI (3), str. 141-159

Pawlak K., Poczta W. (2011), Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.

Pawłowski K. (2021). Efekty proinwestycyjnych działań Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (rozprawa doktorska), maszynopis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekono-miczny.

Poczta W. (2021). Największe korzyści z akcesji Polski do UE w sektorze rolno-żyw-nościowym, w: Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Orłowski W.M. (red.). Wyd. Uniw. Warszaw-skiego.

Podstawka M. (2022 a), Sytuacja na rynkach rolnych, Materiał IERiGŻ-PIB.

Podstawka M. (2022 b), Wzrost cen środków produkcji a przewidywana sytuacja ekonomiczna polskich producentów rolnych w 2022 roku, Materiał IERiGŻ-PIB.

Polski Instytut Ekonomiczny (2021), Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, Tygodnik Gospodarczy PIE nr 41/2021.

Polski Instytut Ekonomiczny (2021a), Zużycie i koszty gazu – niepokojące trendy dla firm, Tygodnik Gospodarczy PIE nr 41/2021.

Porawski A., Czajkowski J. M. (2020), Stan finansów JST, raport dla Komisji

Wspól-pełniony po debacie na posiedzeniach Komisji i Zespołu, skorygowany ma podstawie danych z WFP z 20 stycznia 2020 r., Związek Miast Polskich, za: www.miasta.pl [do-stęp: 10.03.2022].

PwC (2019), Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html Rada Ministrów RP (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2017.

Rada Ministrów RP (2021), Krajowy Plan Odbudowy, Warszawa 2021.

Rada Ministrów RP (2021a), Polski Ład, www.gov.pl/web/polski-lad [dostęp 14.03.2022].

Rapacki R., Próchniak M. (2014), The Impact of EU Membership on Economic Growth and Real Convergence of the Central and Eastern European Countries, „Eko-nomia Journal”, nr 39, s. 87–122.

Rozkrut M. (2022), Implikacje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla sektora nawozowego.

PKO BP, Monitoring branżowy. Analizy sektorowe.

Sutela P. (2014), The Political Economy of Putin’s Russia, Taylor & Francis, Milton Park.

Szajner P., Szczepaniak I. (2020), Ewolucja sektora rolno-spożywczego w warunkach transformacji gospodarczej, członkostwa w UE i globalizacji gospodarki światowej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej/Problems of Agricultural Economics 4(365).

Urbaniak (2022). Wojna w Ukrainie – strategiczne konsekwencje żywnościowe dla Polski i świata, PNB Paribas.

Trybunał Konstytucyjny (2021), Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych prze-pisów Traktatu o Unii Europejskiej, Sygn. akt K 3/21 (https://trybunal.gov.pl/poste-powanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranyc h-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, Dziennik Ustaw 2000 nr 39 poz. 443.

Wojciechowski P. (2019), Programowanie reformy jednolitej daniny w 2016 w świetle koncepcji bazy i nadbudowy, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka nr 1/2019.

World Bank (2020), Doing Business 2020, World Bank, Washington.

World Bank (2022), War in the Region. Europe and Central Asia Economic Update, World Bank, Washington, Spring 2022.

Wójtowicz K. (2002) , Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przy-stąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Yarmak (2022), Absence of grain export from Ukraine and Russia endangers global food security, APK Inform 4.03.2022 [dostęp: 26.03.2022].

Związek Miast Polskich (2022), Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w spra-wie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz nie-których innych ustaw, www.miasta.pl [dostęp: 10.03.2022].

Witold M. Orłowski (rozdz. 1, 2, 5, koordynacja i redakcja) Walenty Poczta (rozdz. 6)

Copyright © by Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 2022 Copyright © by Authors 2022

Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa

www.efrwp.pl

Analizę opracowano w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji EFRWP Warszawa, kwiecień 2022

Forum Inicjatyw Rozwojowych zostało utworzone przez Fundację Europejski Fundusz Roz-woju Wsi Polskiej w celu wypracowania rozwiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. W ramach forum powoływane są zespoły skupia-jące niezależnych ekspertów i specjalistów, a jego działalność koncentruje się na projektach badawczych, przygotowaniu analiz, raportów i opracowań naukowych. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat.

Wszystkie raporty opracowane w ramach FIR znajdują się na stronie: www.efrwp.pl.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działa-jącą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz ak-tywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w za-kresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach spo-łecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl.