czyli chirurgiczna precyzja Stanisława Barańczaka

In document SCRIPTORES SCHOLARUM Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół (Page 113-116)

Ärendebeskrivning

Anmälan har inkommit om att en ladugårdsbyggnad på den rubricerade fastigheten ska ha rivits och nybyggnation påbörjats utan rivnings- eller bygglov. Enligt gällande detaljplan är ladan placerad delvis utanför byggrätt på mark som inte får bebyggas. Kontoret har varit på plats och därefter träffat byggherren.

Byggherrens redogörelse

Byggherren har meddelat att ladugården inte avses rivas utan renoveras då dess skick är mycket dåligt. Att delar av ladugården helt tagits ner har enligt byggherren haft

byggnadstekniska skäl då byggnaden varit så pass fallfärdig att väggar inte kunnat hållas upprätta med rimliga medel medan intilliggande väggar renoverats. Enligt byggherren har golvet i den kvarvarande delen av ladan sedan tidigare renoverat och är utfört i betong. Den nya betongplatta som gjutits på platsen för den nu aktuella renoveringen avses att dockas ihop med befintligt betonggolv i resten av ladan. I övrigt avses ladan utföras till samma storlek och höjd som tidigare och ansluta igen till den kvarvarande delen. Fönster och dörrar avses placeras på samma plats som tidigare och byggnaden kommer även fortsättningsvis att utgöra lada/förråd.

Bedömning

Kontoret har vid sitt platsbesök kunnat konstatera att den aktuella ladan är i mycket dåligt skick och att den kräver snara renoveringsåtgärder för att inte riskera att falla ihop.

Kontoret har utifrån byggnadens skick inte någon anledning att ifrågasätta byggherrens påstående att man vid renoveringsarbetet behövt ta ner delar i sin helhet för att inte riskera att byggnadsdelar annars fallit samman.

Kontoret bedömer vidare att ladan även innan nu vidtagna åtgärder inte varit skymmande för sikten längs den förbipasserande vägen. Någon förändring gällande möjligheterna till

väghållning bedöms inte föreligga då byggnadens omgivningspåverkan efter renovering inte förändras.

Vid en avvägning mellan i ärendet enskilda och allmänna intressen bedöms byggherrens enskilda intresse att kunna vidmakthålla och använda en befintlig byggnad, även om den efter byggnadens ursprungliga uppförande har förlorat sin byggrätt genom att den

detaljplanerats, vara större än det allmännas möjligheter och intresse av att byggnaden rivs och inte tillåts återuppföras eller renoveras på samma plats. Andra enskilda intressen såsom att kunna sköta vägen bedöms, med anledning av ladans relativt begränsade inverkan på möjligheterna att sköta vägen, inte överstiga det enskilda intresset av att kunna bevara byggnaden på den aktuella platsen.

Forts SBN § 181

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 17 § ska byggnadsnämnden, om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

Kontoret bedömer att de vidtagna och planerade åtgärderna gällande ladan är att jämställa med ej bygglovpliktig renovering och att lovföreläggande eller annan rättelse därmed inte är aktuell.

Beredning

Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-12-07, § 155.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Anmälan lämnas utan vidare åtgärd. Ärendet avslutas.

Exp: Byggherren, Närsbo vägförening

SBN § 182 Dnr 2015.396 SBN

Ulvakleven 7, Bygglov för enbostadshus och carport

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 1-plans enbostadshus och carport inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-04-08.

För fastigheten gäller detaljplan DP155. Enligt detaljplanen får bl.a: ”Markhöjder utanför byggnader och p-plats inte ändras med mer än 1 meter om det inte finns särskilda skäl (t.ex.

för tillgänglighet eller anpassning till gatuhöjd eller byggnad). Större nivåskillnader utanför byggnader ska tas upp med sockel eller souterrängvåning och utanför p-plats med

stödmur.”.

Marklov för den aktuella fastigheten beviljades 2013-07-22 i samband med beslut om marklov för sammanlagt 12 tomter i kvarteret Ulvakleven. I marklovet godkändes höjning av marken med upp till ca 2 meter och byggnader i suterrängutförande.

Nu aktuell ansökan avviker från gällande detaljplan genom att marknivåerna föreslås höjas ytterligare med upp till ca 2 meter i förhållande till lämnat marklov. Byggnaden föreslås inte längre vara en suterrängbyggnad utan en 1-plansbyggnad.

Sökanden har meddelats att ansökan avviker från gällande detaljplan och att avvikelsen bedöms vara så pass stor att bygglov inte kan beviljas.

Myresjöhus inkommer 2015-05-13 med svar att deras kontrollansvarige fått muntligt godkännande från samhällsbyggnadsförvaltningen att fylla upp tomterna Ulvakleven 6 till 8 för att ansluta till uppfylld tomt Ulvakleven 9.

Komplettering av bygglovsritningarna inkom 2015-06-11.

Sökanden informeras om att samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller bedömningen att avvikelserna är för stora för att kunna beviljas trots eventuella tidigare muntliga besked i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar sökanden om att en lösning för att kunna bevilja ansökan är att detaljplanen ändras.

Möte har hållits mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Myresjöhus 2015-09-08 då frågan om planändring diskuterades. För att bygglovsärendet skulle kunna handläggas vidare föreslog Myresjöhus att de kunde åta sig att höra berörda fastighetsägare.

Grannars godkännande inkom 2015-09-25.

Sökandens begäran om att bygglov ska beviljas i avvaktan på ny detaljplan inkom 2015-10-22, se Bilaga. Sammanfattningsvis anger sökanden som skäl för att bygglov ska beviljas innan planen ändras att befintliga hus i området har fått bygglov på samma detaljplan och motsvarande situation. Vidare anser sökanden att det är rimligt att anta att det finns särskilda skäl att bevilja bygglov, dvs att det krävs markanpassning till gatuhöjd och byggnad. Sökanden framhåller att samhällsbyggnadsförvaltningen i sak inte har någon

Forts SBN § 182

erinran mot inlämnat bygglov samt att grannar är positiva till förslaget. Ansökan lämnades också in 2015-04-08.

Arbetet med ändring av detaljplanen för området pågår.

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § gäller bl.a. att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning har markanpassning enligt de

möjligheter till undantag från marknivåbestämmelserna som finns i gällande detaljplan redan uppfyllts genom det marklov som beviljades 2013-07-22. Ny byggnad på fastigheten kan enligt marklovet redan anpassas till intilliggande väg. Stöd för att kunna höja marknivåerna ytterligare bedöms inte finnas i detaljplanen och den föreslagna höjningen om på sina ställen ytterligare upp till 2 meter bedöms inte heller vara av liten karaktär. Tidigare bygglov ger heller inte möjlighet för kommunen att bedöma nu aktuell ansökan annorlunda än vad som redovisas ovan.

Ansökan bedöms utgöra en stor avvikelse och inte nödvändig för att kunna bebygga området på ett ändamålsenligt sätt. Ansökan bedöms därmed strida mot plan- och bygglagen 9 kap 31 b §.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden: Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 b § PBL.

Beredning

Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-12-07, § 156.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Ansökan om bygglov beviljas.

Exp: Sökanden, planchefen

SBN § 183 Dnr 2015.402 SBN

Cederberg 3, Dispens för hissgrop

Ärendebeskrivning

Anmälan inkom 2015-10-21 och avser avsteg från kraven på hissgrop, tillräckligt fritt

utrymme eller tillflyktsplats utanför hisskorgens ändläge vid ombyggnad del av byggnad från flerbostadshus till hotell. Dispensansökan har lämnats in av Stefan Sundell, Loo Sjötorp 535, 466 95 Sollebrunn.

Två stycken hissar ska installeras vid ombyggnaden. En befintlig äldre hiss, vilken idag är avstängd och kommer att bytas ut till ny och är tänkt att användas av hotellgäster. Den tillkommande hissen är avsedd för transporter för verksamheten, varor/personal. Båda hissarnas drivsystem är hydraulisk.

Stefan Sundell lämnar in en ansökan om mindre avsteg från bestämmelserna i BFT 2012:11 H 14, avseende kraven på hissgrop, med hänsyn till att konstruktionen är uppbyggd på kraftiga grundmurar där bjälklaget invändigt är lagt efter de bärande väggarna grundlagt.

Vidare uppger de att det råder osäkerhet över vad ett ingrepp intill och under befintlig bärande konstruktion kan innebära för byggnaden.

Utlåtande gällande grundläggning för hiss, upprättat av Integra Engineering AB 2015-11-12, har inlämnats 2015-11-13. I utlåtandet anges, med hänvisning till byggnadens

grundkonstruktion, att det är högst olämpligt att göra en hissgrop med djup 1000-1200 mm.

Byggnaden på Cederberg 3 ingår i riksintresse för kulturmiljövården som omfattar Alingsås stadskärna och innehar större kulturhistoriskt värde.

Förvaltningens yttrande

Enligt BFS 2012:11 H14 bilaga 5:1 punkt 2:2 Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att risk för klämning av personer är förebyggd när hisskorgen befinner sig i sitt allra nedersta respektive översta läge. Kravet kan uppfyllas genom att tillräckligt fritt utrymme eller tillflyktsplats finns utanför hisskorgens ändlägen. I befintliga byggnader där det inte är möjligt att uppfylla ovanända lösning, godtas även andra åtgärden för att förebygga risken för klämning.

Enligt BFS 2012:11 H14 Kap 2 § 2 Om det på grund av byggnadens, fastighetens eller den motordrivna anordningens förutsättningar skulle medföra oskäliga kostnader, eller om det vid ändring av en anordning eller utbyte av viss del av anordningen skulle vara olämpligt av varsamhetsskäl med hänsyn till byggnadens särdrag och värden att följa föreskrifterna i denna författning, får mindre avsteg göras om anordningen ändå ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa.

Forts SBN § 183

Enligt utdrag från BFS 2012:11 H14 Kap 2 § 8 Vid installation av ny hiss i befintlig byggnad får, istället för tillräckligt fritt utrymme utanför hisskorgens ändlägen enligt avsnitt 2.2 i bilaga 5:1, andra åtgärder vidtas om det inte är möjligt att åstadkomma sådant fritt utrymme.

Bedömning

Efter platsbesök har kunnat konstateras att befintlig byggnad har en äldre

grundmurskonstruktion där relativt stora ingrepp krävs för att åstadkomma hissgrop.

Någon anledning att ifrågasätta Integras utlåtande i ärendet bedöms inte föreligga.

Då byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och åtgärden byggnadstekniskt bedömts vara svårgenomförbar bedöms byggnadens förutsättningar vara sådana att avsteg från kraven på hissgrop bör kunna göras.

Beredning

Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-12-07, § 157.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Med stöd av BFS 2012:11 H14 (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar), bilaga 5:1 punkt 2.2, samt BFS 2012:11 H14 Kap 2 §§ 2 och 8 beviljas dispens om avsteg från kraven på hissgrop.

Upplysningar

Alternativ till hissgrop och lösning för att erhålla säker arbetsplats skall presenteras för samhällsbyggnadskontoret och godkännas av besiktningsorganet för att slutbesked ska kunna utfärdas.

Exp: Sökanden, Rtj (HG) fk, SBK (Annika Kaas) fk, Akten Kontrollansvarig Per Runge, Lilla Torget 3, 441 30 Alingsås

SBN § 184 Dnr 2015.425 SBN

Yxan 25, Tidsbegränsat bygglov för parkering av demobilar

Ärendet

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för 7 st. parkeringsplatser för demobilar t.o.m. 2016-11-05.

För fastigheten gäller detaljplan A 481.

Enligt detaljplanen gäller utfartförbud längs Gjuterigatan.

Parkeringsplatserna föreslås utföras som fickparkeringar i led efter varandra men en infart och en gemensam utfart. Utfarten placeras i anslutning till befintlig gångväg/hårdgjord utfart som ansluter mot Gjuterigatan.

Gatukontoret har varit på plats och har ingen erinran mot förslaget så länge utfarten sker enligt ansökan. Gatukontoret ger rådet att lämna ett släpp mellan varannan bil för att lättare kunna parkera. Grannar bedöms inte berörda.

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 6 § ska bl.a. i ärenden om bygglov enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. skydd mot trafikolyckor och behovet av en god trafikmiljö.

Bedömning

Ansökan avviker från detaljplanen gällande utfart. Utfartsförbudet bedöms dock främst har en funktion längre ifrån den nu föreslagna utfarten då siktsträckan längre sydost längs

Gjuterigatan inte är tillräcklig för att utfart ska vara lämplig. Utfartsförbudet i den del där utfart föreslås bedöms inte vara bestämmelsens huvudsyfte att reglera och siktsträckan på ca 35-40 meter bedöms med stöd av gatukontorets yttrande bli tillräcklig för att utfarten ska kunna godtas och inte strida mot kraven i plan- och bygglagen 2 kap 6 §. Utfarten är även tänkt att ske där det redan finns en anslutning till Gjuterigatan vilket innebär att den visuella

förändringen för förbipasserande blir liten och utgör inte något helt nytt inslag i trafikmiljön.

Beredning

Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-12-07, § 159.

Forts SBN § 184

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (PBL).

• Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

• Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs (se Bilaga).

Upplysningar

Ansök om slutbesked innan parkeringen tas i bruk.

Verifierad kontrollplan ska lämnas till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för slutbesked.

Sökanden upplyses om gatukontorets råd om släpp mellan varannan bil.

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Lovavgift tas ut med 1 800 kronor.

Faktura sänds separat.

Exp: Sökanden, Gatukontoret, Grannar fk (Yxan 22, Tuvebo 1:1, Yxan 26, Gjutaren 26, Gjutaren 27), Tidsbegränsade bygglov admin (ÅL), PoIT, Akten.

SBN § 185 Dnr 2015.003 SBN

Delegerade beslut 2015

Ärendebeskrivning

Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning

Ordförandebeslut: Beslut fattat 2015-11-16 Bygglov: nr 908 – 969

Exploateringsavd.: Beslut fattade november 2015 Planavd.: Inga beslut fattade

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

SBN § 186 Dnr 2015.002 SBN

Meddelanden 2015

Ärendebeskrivning

Inkomna skrivelser/meddelande som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till

samhällsbyggnadsnämnden.

1. KF § 161, 2015-10-28, Lednings och kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse.

Ärende 2015.444/162 SBN-001

2. Lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse.

Ärende 2015.444/162 SBN-002

3. KS § 218, 2015-11-09, Månadsuppföljning 2015 för samtliga nämnder, september Ärende 2015.388/078 SBN-006

4. KF § 160, 2015-10-26, Ramverk och handlingsprogram för krisberedskap 2015-2018

Ärende 2015.458/162 SBN-001

5. SN § 158, 2015-11-17, Månadsrapport kring ensamkommande barn Ärende 2015.457/672 SBN-001

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.

SBN § 187

In document SCRIPTORES SCHOLARUM Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół (Page 113-116)