CZYSTE POWIETRZE

In document RAPORT O STANIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI (Page 33-37)

OCHRONA ŚRODOWISKA

CZYSTE POWIETRZE

Na podstawie zawartego Porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w czerwcu 2021 r. w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczął działalność punkt konsultacyjno-informacyjny. Do zakresu działania tego punktu należy m.in.:

1) udzielanie informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”,

2) wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, 3) udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie „Czyste

Powietrze”,

4) przekazywanie do WFOŚiGW w Lublinie wniosków o dofinansowanie składanych w Urzędzie Gminy,

5) pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

OŚWIATA

Na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski znajdują się: 1 przedszkole i 7 ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski.

W 6 szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne.

Od 1 września 2010 r. na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski funkcjonuje również Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuliłowie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów. W szkole tej istnieje także oddział przedszkolny, do którego w 2021 r. uczęszczało 25 wychowanków.

Sieć szkolno-przedszkolna w 2021 r. w Gminie Międzyrzec Podlaski przedstawiała się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, 8. Przedszkole w Rzeczycy,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuliłowie.

Baza lokalowa, jaką dysponują jednostki oświatowe, obejmuje łącznie 9 obiektów:

w Halasach, Kożuszkach, Krzewicy, Misiach, Jelnicy, Rogoźnicy, Rudnikach, Rzeczycy i Tłuśćcu.

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do internetu.

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają określone w przepisach wymogi bezpieczeństwa, a organizacja pracy zapewnia higieniczne warunki nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski, są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują

wirtualnych gabinetów pedagoga szkolnego, do którego zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogli zgłosić się po poradę i wsparcie, udostępnianie uczniom oraz nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci laptopów oraz tabletów. Dostosowano szkoły do wymogów zalecanych przez GIS w czasie pandemii – zakupiono termometry bezdotykowe, ozonatory, urządzenia do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowego użytku, wydzielano w szkołach bezpieczne strefy dla uczniów do odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

Szkoły podstawowe na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski tworzą sieć szkół, która swoim układem obejmuje 35 wsi. W poniższej tabeli zobrazowano liczbę dzieci należącą do obwodu każdej ze szkół z roczników 2009 – 2020, a więc zarówno te dzieci, które zobowiązane są do realizacji obowiązku szkolnego czy rocznego przygotowania przedszkolnego jak i te, które mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym. Należy przy tym dodać, że przedszkola nie mają wyznaczonych obwodów, jednak na jednostce samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom od 3 do 6 lat włącznie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Gmina Międzyrzec Podlaski wywiązuje się w 100% z tego obowiązku.

W Gminie Międzyrzec Podlaski dzieci objęte są opieką przedszkolną w:

− 1 przedszkolu publicznym, w którym łącznie funkcjonują 4 oddziały przedszkolne,

− 15 oddziałach przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Oddziały przedszkolne w przedszkolu i szkołach podstawowych w roku 2021 (stan na dzień 30 września 2021 r.)

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka

Sienkiewicza w Halasach 32 2 16

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach 35 2 17,5

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii

Konopnickiej w Misiach 84 4 21

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza

Kusocińskiego w Rogoźnicy 51 3 17

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola

Krysińskiego w Rudnikach 36 2 18

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Kopernika w Tłuśćcu 36 2 18

Razem 374 19 19,7

W omawianym roku szkolnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, uczęszczało ogółem 374 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez inne podmioty na terenie gminy uczęszcza 25 dzieci, co stanowi 6,7%, ogółu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Ponadto 71 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski uczęszczało do przedszkoli zlokalizowanych w innych gminach, za które Gmina Międzyrzec Podlaski przekazała kwotę w wysokości 478.346,76 zł, zaś 24 dzieci z innych gmin uczęszczało do przedszkola

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, za które przekazano do budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski kwotę 308.509,96 zł. Dotacja otrzymana przez Gminę Miedzyrzec Podlaski wynosiła 411.880,00 zł, a została wyliczona na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej dotyczących liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w placówkach na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.

Czas pracy przedszkola dostosowywany jest do potrzeb rodziców. Z wydłużonego czasu pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, tj. w godzinach od 13.00 do 17.00 korzystało

233 dzieci w 12 grupach (83 – Przedszkole w Rzeczycy, 14 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, 27 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, 25 – Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Misiach, 30 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, 21 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, 33 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu).

W 2021 r. do szkół podstawowych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski uczęszczało ogółem 924 uczniów, w tym do szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – 860 uczniów (o 15 mniej niż w roku 2020), co stanowi 93,08% ogółu wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski,

a do szkół prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy uczęszczało 64 uczniów, co stanowi 6,92% ogółu uczniów. Do szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski uczęszczało 57 uczniów zamieszkałych poza Gminą, zaś 88 realizuje obowiązek szkolny w innych gminach. Dodatkowo 16 uczniów przebywa poza granicami kraju.

Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny w 2021 r. (bez sześciolatków, którzy realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

liczba ucznw w 2021/2022

liczba uczniów w oddziale

średnia liczba uczniów w klasie

liczba uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych liczba oddziałów

1 2 3 4 5 6 7 8

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła

Łącznie w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski opieką pedagogiczną objętych jest 1.234 dzieci, z czego 374 dzieci uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a 860 uczniów realizuje obowiązek szkolny w szkołach

podstawowych.

PLACÓWKI OŚWIATOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY, DLA KTÓRYCH ORGANEM

In document RAPORT O STANIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI (Page 33-37)