• Nie Znaleziono Wyników

„Przemysł i Handel

Str. 36 P R Z E M Y I S Ł ^ I f H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1 Po pierwsze obok zestawienia państw europejskich wobec rządów sprzymierzonych istnieje jeszcze inny dług zagraniczny, którego wierzycielami są prywatne towarzy­

stwa zagraniczne lub neutralne państwa. W Anglji wy­

nosi ten dług zagraniczny 31/3 1922 r. 4782'5 miljard.

marek zł., we F ran c ji w tym samym dniu 3162 2 miljard.

m arek zł.

W państwach E ntenty, szczególnie zaś we F rancji,

można spostrzedz pewną tendencję pozw alającą zważać te długi za pilniejsze od długów międzysojuszniczych, których równowartość można traktow ać raczej za konie­

czne wsparcie w celu wspólnego prowadzenia wojny, niż za udzielenie kredytu opartego na kupieckiej podstawie.

Miarodajnem dla powyższej tendencji jest francuskie przyzwyczajenie określenia długów międzysojuszniczych jako dette politique, pozostałych zaś jako dette com- merciale.

Drugą przeszkodą w spłaceniu międzysojuszniczych długów jest fakt, że wielka część należytości jest do spłata kredytu, udzielonego ze względów wojskowo poli­

tycznych, z tych samych powodów nie może być wyma­

gana, tembardziej, iż w tych państw ach istnieje także znaczny dette commerciale obok dette politiqne. Do tych żądań F rancji, nieściągalnych ze względów politycznych, należy przedewszystkiem należytość wobec Jugosławji (1464-5), Polski (855-4), Rum unji (956 6), Czechosłowacji (464 9), ogółem 3741-4 milj. m. zł.

Przy uwzględnieniu innych zagranicznych zobowią­

zań oraz żądań wobec Rosji i wojskowo-politycznej n a­

leżytości Francji, zmniejsza się zwyżka należytości Anglji na 3106 6 milj. m. zł., podczas gdy zwyżka długów F rancji podnosi się do 27168 4 milj. m. zł. W ten sposób zadłu­

żenie rządu francuskiego wobec Ameryki i Anglji nie pokrywa się piaw ie żadną należytością zagraniczną, co pociąga za sobą niekorzystne kształtowanie się polityki francuskiej wobec obydwu wierzycieli. nabywca jest obywatelem Państw a Polskiego.

Podatek dochodowy.

Moc obowiązująca postanowień śląskiej ustawy w spra­

wie podatku dochodowego, działającej na obszarze górno­

śląskiej części województwa śląskiego została przedłużona odnośnie do wymiaru tego podatku na rok 1923 r. (Dz.

U. Nr. 120 poz. 968).

Minister Skarbu został jednak upoważniony do wpro­

wadzenia zmian i uzupełnień w ustawie śląskiej w szcze­

gólności :

1) do wprowadzenia systemu potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, em erytur i wyna­

grodzeń za najem ną pracę, systemu przewidzianego w dziale II . ustawy z dn. 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. Nr. 67 poz. 521);

2) do podwyższenia granicy wolnego od podatku dochodu do 2,000.000 mk. poi. oraz zastąpienie skali podatkowej śląskiej skalą, obowiązującą n a zasadzie pow­

stałej ustawy z dn. 15 czerwca 1923 r .;

3) do określenia wysokości obliczeń, przewidzianych w części II, pp. 3 i 4 § 6 ustawy śląskiej w sposób wskazany w art. 4 ustawy z dn. 15 czerwca 1923 r.

(podwyżka czterdziestokrotna);

4) do podwyższenia granic dochodu uzasadniających ulgi podatkowe (§ 16 ustawy śląskiej) do wysokości prze­

5) do podwyższenia granic dochodu, uzasadniają­

cych kompetencję poszczególnych władz wymiarowych do wysokości 12,000.000 mk. p . ;

6) do ustalenia wymiaru grzywien podatkowych an a­

logicznie do brzmienia art. 10 i 11 ustawy z dnia 15-go czerwca 1923 r . ;

7) do ustanowienia relacji w przedmiocie przewa- lutow ania sum dochodu, osiągniętego w m arkach nie­

mieckich na m arki polskie.

Nr. 1 P R Z E M Y S Ł I H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I Str. 37

P atenty akcyzowe.

Rozporządzeniem R ady Ministrów z dnia 26 listo­

pada 1923 r. (Dz. U . Nr. 124 poz. 1000) opłaty paten­

towe za wyrób, przerób i sprzedaży artykułów podległych podatkowi spożywczemu, podwyższone zostały 20 krotnie w stosunku do stawek, ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 m aja 1923 r. (Dz. U. Nr. 56 poz. 401).

K to uchyla się od wykupienia przepisanego patentu akcyzowego, prowadząc potajem nie zakłady przemysłowe i handlowe, ulegnie karze pieniężnej w wysokości 10 do 20-krotnej ilości na umniejszenie narażonej opłaty patent.

Spóźnienie z opłatą paten tu pociąga za sobą karę porządkową w wysokości nieprzekraczającej odnośnej opłaty patentowej.

Podatek m ajątkow y.

U kazało się rozporządzenie M inistra Skarbu z d*

15 listopada 1923 r., zawierające przepisy o ustaleniu wartości przedmiotów majątkowych (Dz. U. Nr. 123 p. 996).

Przepisy dotyczą obliczenia wartości 10 posiadłości gruntowej, 2-do placów niezabudowanych i budynków, nier ależących do gospodarstwa rolnego jako , ich część składowa, 3-0 przedsiębiorstw przemysłowych i handlo­

wych, 4-o m ajątku w kapitałach i prawach majątkowych,

Ich cenę jednostkową dostosowaną do przeciętnej wartości obiegowej w dniu 1 lipca 1923 r. w każdym wchodzących w skład samoistnej jednostki gospodarczej) i dodaje się wartość znajdujących się na tych gruntach drzewostanów.

W artość drzewostanów otrzymuje się, mnożąc war­

tość gruntów leśnych przez odpowiednie współczynniki, a m ianow icie: zawierających więcej niż 25°/0 popiołu (nienadający h się dla eksploatacji), jak dla łąk V. k la sy ; torfowiska eksploatowane, jak przedsiębiorstwa przem ysłow e; dla gruntów, zawierających piasek, żwir,

a nie eksploatowanych, jak dla roli wymienione grunta są eksploatowane, przedsiębiorstwa.

500000 300000 150000 100000 50000 25000 W m iejscow ościach klim atycznych w artość szacunkow a pod-

Str. 38 P R Z E M Y S Ł I H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1

W artość szacunkowa placu przeznaczonego .na cele przemysłowe lub handlowe (składy, szopy itp.) podwyższa się trzykrotnie. Szacunek budynków nieogniotrwałych obniża się o 10°/o. W artość budynków, przeznaczonych wyłącznie na cele przemysłowe, lub handlowe, podwyższa się trzy­

krotnie, położonych w miejscowościach klimatycznych — 0 100°/0, w letniskach — o 50% .

Zależnie od położenia budynku, jego wykończenia 1 stanu, przewidziane są zniżki od 5 do 40% .

30. Za przeciętną wartość m ajątku p r z e d s i ę ­ b i o r s t w p r z e m y s ł o w y c h i h a n d l o w y c h , p ro ­ wadzących prawidłowe księgi handlowe, uważa się różnicę

pomiędzy ogólną w artością aktywów, a w artością zobo­

wiązań przedsiębiorstwa według bilansu n a dniu 1-go lipca 1923 roku.

W artość kapitału zakładowego i obrotowego przed­

siębiorstw handlowych i przemysłowych, nieprowadzących prawidłowych ksiąg handlowych, ustala się n a podstawie wielokrotności przeciętnego miesięcznego obrotu, osiąg­

niętego w pierwszem półroczu 1923 r., o ile chodzi o ob­

szar, na którym obowiązuje ustawa o państwowym po­

datku przemysłowym, a w roku 1922 o ile chodzi o ob­

szar, na którym obowiązuje ustaw a o podatku obroto­

wym (górnośląska część Województwa Śląskiego). Wielo­

krotność obrotu miesięcznego dla każdego przedsiębior­

stwa wedle jego specjalności, podają osobne tabele.

40. K a p i t a ł y w gotowiźnie w walucie polskiej, oraz wszelkie należności (wierzytelności) w tej walucie szacuje się według ich wartości nominalnej. Złoto, sre­

bro itp., krajowe i zagraniczne zapisy długów, listy za­

stawne, obligacje i inne papiery wartościowe, akcje i udziały zagranicznych towarzystw i spółek, waluty i de­

wizy zagraniczne, oraz należności (wierzytelności) w tych walutach, należy szacować według przeciętnego kursu, względnie szacunku giełdowego z dnia 1 lipca 1923 r.

P r a w a m a j ą t k o w e (prawa do rent lub innych powtarzających się użytków i świadczeń) szacuje się przez skapitalizowanie wartości pieniężnej jednorazowego użytku lub świadczenia.

50. W artość obiegowa u r z ą d z e n i a d o m o w e g o (meble, odzież, sprzęty, bielizna, pościel, dywany, firanki, porcelana, obrazy, naczynia kuchenne itp., z wyłączeniem platyny, złota, srebra i drogich kamieni) ustala się we­

W edług tego projektu, kredyty prowizoryczne przy­

znane na kw artał 4 ty, w art. 2 ustawy z dnia 25 paź­

dziernika 1923 r. (Dz. U. Nr. 112 poz. 892), powięk­

szone z powodu wzrostu drożyzny o 100% , mogą być w razie dalszego wzrostu drożyzny uzupełniane przez M inistra Skarbu przez zastosowanie mnożnika, nieprze- kraczającego cyfry 5,

Jednocześnie, wobec nieuchwalenia przez ciała u sta­

wodawcze budżetu n a r. 1924, złożony został w Sejmie

Nieprzekraczalną granicą uzupełnienia tych kredytów w razie dalszego wzrostu drożyzny jest określona według skróconego wskaźnika cen hurtowych siła nabywcza, jako 1 / i kwot objętych częściami i działami prelim inarza na r. 1924 przedstaw iała w czasie od 1 do 7 czerwca 1923 r.

Otwieranie kredytów nieobjętych preliminarzem bud­

żetowym n a r. 1925 może nastąpić tylko n a wniosek M inistra Skarbu, zatwierdzony w drodze ustawodawczej pod warunkiem, że równocześnie zostaną otwarte nowe, wystarczające źródła pokrycia.

Powiązane dokumenty