Długoletnie doświadczenie. Pierwszorzędne referencje

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1925, [R.3], t. 8, z. 3/4 (Page 63-67)

Niemcy.

W Niemczech zaznaczyła się szczególnie silnie tendencja zespolenia zainteresow anych przedsiębiorstw przem ysłow ych w jednolite organizacje z głównym celem równom iernego zby­

czo-hutnicze, zdołała jednak przeprow adzić pewne przyw ileje dla sw ych towarzystw ] pod inazwą: zużycie w łasne zakładów ponoszą przytem procentualnie zainteresow ane tow arzystw a.

K w estja przydziałów dla poszczególnych członków zo­

stała rów nież po przezw yciężeniu wielu trudności ostatecznie załatw ioną.

C zas trw ania syndykatu został ustalony na 5 la t tj. do 1930 roku.

Na Śląsku Opolskiem sy ndykat w ęglow y jest także p ra ­ wie utw orzony. D otychczas w szystkie to w a rz y stw a z w y ­ jątkiem jedynie Gieschego doń przystąpili. Nie przystępujące jednakże do syndykatu to w arzy stw o n a ra ż a się na przym uso­

we przyłączenie przez w ładze rządow e.

Dla uzupełnienia należy zanotow ać jeszcze utw orzenie syndykatu kopalń i koksow ni dolnośląskich, tudzież syndykatu kopalń w ęgla brunatnego w środkow ych Niemczech.

Interesujące jest zestaw ienie, jakie podało czasopism o nie­

mieckie „W irtschaft. und S tatistik“ o cenach w ęgla w kilku krajach. Dla porównaniu w zięto ceny w ęgla pospółki, w Anglji Northum berland, przeliczone na marki niemieckie.

W ę g i e l .

PR ZEM Y SŁ i HANDEL

Specjalne zainteresow anie w yw ołuje zapotrzebow anie w ęgla przez W łochy. D otychczas kraj ten a szczególnie ko­ szóstej części całego podatku prow izorycznie obliczonego w inna być uiszczona, zgodnie z rozporządzeniem M inistra

lendarzow y bezpośrednio następujący po zaszłej zmianie:

W łaściciele nieruchom ości obow iązani są .zawiadamiać w ładze w ym iarow e o zaszłych zm ianach w ciągu 30 dni.

P odatek, przypadający na k aż d y k w arta ł kalendarzow y, p łatny je.st w końcu drugiego m iesiąca następnego kw artału.

W w yjątkow ych w ypadkach, gdyby uiszczenie podatku w przepisanych term inach mogło narazić egzystencję gospo­

darczą płatnika, m oże M inister S karbu odroczyć płatność po­ adm inistracji Państw owego Funduszu Gospodarczego, u zyska­

nego z realizacji pożyczki am erykańskiej (Dz. U. ,Nr. 42 poz.

292).

W edług art. 2-go Fundusz ten jest przeznaczony na trw ałe i długoterm inow e w kłady na cele gospodarcze, do których zalicza się przedew szystkiem : 1) w znoszenie now ych budowli zw łaszcza mieszkalnych, 2) inw estycje komunalne, 3) inwe­

stycje przem ysłow e, mające znaczenie dla państw a, 4) uru­

chomienie długoterm inow ego k red y tu hipotecznego.

Cele te urzeczyw istniane będą w drodze zakupu listów zastaw nych i obligacyj, oraz w drodze udzielania pożyczek.

Zakupu papierów w artościow ych dokonyw ać będzie Bank G ospodarstw a Krajowego, którem u zostały pow ierzone nadto w szystkie czynności, d o tyczące adm inistrow ania tym i papie­

rami.

P ożyczki będą udzielane we w łasnem imieniu i na w łasny rachunek iprzez Bank G ospodarstw a Krajowego lub przez inne instytucje do tego przez B. G. K. upoważnione. P rzeznaczona na pożyczki część Funduszu G ospodarczego zostanie przez Skarb P ań stw a w płacona do Banku K rajow ego jako w kład na term iny i na w arunkach zapew niających pokrycie kosztów oprocentow ania i am ortyzacji pożyczki zagranicznej.

Bank G ospodarstw a Krajowego prow adzi o drębną rachun­

kow ość funduszów, otrzym anych na cele pow yższe i składa co m iesiąc spraw ozdania M inistrowi Skarbu.

Z asady udzielania pożyczek, ich zabezpieczenie oraz inne w arunki w ynagrodzenia Banku G ospodarstw a Krajowego za pow ierzone, czynności ustalać będzie M inister S karbu drogą specjalnych instrukcji.

Jako organ doradczy w spraw ach użycia Funduszu G ospodarczego zostaje utw orzona przy M inistrze S karbu sp e­

166

PRZEMYSŁ i HANDEL

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. Kronika skarbowa. GÓRNOŚLĄSKI

cjalna komisja, złożona z przedstaw icieli M inisterstw : Skarbu, S praw W ew nętrznych, P rzem ysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr P aństw ow ych, Robót Publicznych i Reform Rolnych oraz delegata Banku G ospodarstw a Krajowego.

Sprawy budżetowe.

w dziale adm inistracji zł 164,663.560 w dziale przedsięb. państw , z! 1,104.869 W ażniejsze u sta w y i rozporządzenia gospodarcze opubliko­

w ane. not, dotyczących zatw ierdzenia pow yższej urnowy.

Państw ow y Fundusz Gospodarczy.

S ta tu t P aństw ow ego Funduszu Gospodarczego zo stał o- pubiikowany w Nr. 42 Dz. U. Rz. P . ipoz. 292. P aństw ow y Fundusz G ospodarczy u tw o rzo n y jest ,z kapitałów , uzyskanych

•z realizacji pożyczki zagranicznej, po odliczeniu sum y, prze­

znaczonej na budow ę liinij kolejow ych. Funduszem zarządza M inister Skairibu. P ań stw o w y Fundusz gospodarczy jest p rz e ­ której skład w ejdą przedstaw iciele zainteresow anych minister- jów i Banku Gospodiarstawa Krajowego.

Taryfa towarowa kolei wązkotorowych.

W Nr. 43 Dz. U. Rz. P . poz. 300 zo stała opublikowana T aryfa to w aro w a polskich kolei w ązkotorow ych część I, II, III i IV. T aryfa pow yższa została w prow adzona w życie od dnia II m aja 1925 ir.

Statut T-wa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

R ozporządzeniem M inisterstw a S karbu z dinia 21 kw iet­

nia 1925 r. Dz. U. Rz, P . Nr. 43 poz. 302 z o stał zmieniony statu t T o w arzy stw a K redytow ego P rzem ysłu Polskiego. Zmie­

nione a rty k u ły pow yższego statu tu zo stały opublakowane jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Ratyfikacje traktatu handlowego. handlowego i naw igacyjnego pom iędzy Rzeczpospolitą P olską a Zjednoczonem K rólestw em stosują się rów nież do n astę­

pujących koronnych kolonij brytyjskich: Jam aiki '(łącznie z w yspam i Turk, Caicas oraz w yspam i C yam an), w yspy Lae- w ard, św. M aurycego, Gambji, M alty i w ysp 'Falklandzklch.

Terminy odbioru p izesyłek pocztowych.

W rozporządzeniu M inistra P rzem y słu i Handlu z dnia 27 kw ietnia 1925 r. (Dz. U. R. P . iNr. 46 poz. 321) zo stały usta­

lone term iny odbioru poszczególnych rodzajów p rzesyłek pocztow ych. Term iny te w ahają się w granicach od 48 go­

szczególnych, dzielnicow ych u staw norm ujących ze stanow iska praw a adm inistracyjnego w ykonyw anie przem ysłu, handlu i rzem iosł, przez wspólną dla w szystkich dzielnic ustaw ę.

F akt te n jest pow ażnym dowodem utrw alania adm inistra­

cyjnej i -gospodarczej konsolidacji P a ń stw a ; z jednej strony stasow anie jednolitej! w całem P ań stw ie ustaw y spowoduje znaczne ułatw ienie dla urzędów adm inistracyjnych odinośnemi dziedzinami, z drugiej zaś strony w1 niew ątpliw ym Interesie kupców , rękodzielników i przem ysłow ców leży zastąpienie

167

PRZEMYSŁ i HANDEL

GÓRNOŚLĄSKI Kronika ustaw odaw cza. Nr. 3/4. Tom VIII 1925.

dzielnicow ych u staw przem ysłow ych p rzez opartą na zasa­

dach konstytucji jednolitą u staw ę przem ysłow ą. Dzielnicowe te bow iem ustaw y w skutek swej rozbieżności co do objęcia i sposobu regulow ania przedm iotu stanow iły w wielu w y- podkach znaczną przeszkodę dla rękodzielników, kupców i przem ysłow ców 'W kierunku rozw inięcia przez nich gospodar­

czej (działalności na całym terenie Rzeczypospolitej.

P odkreślić w ypada, że rządow y projekt „ustaw y prze­ możności w przedłożonym Sejmowi projekcie.

Kredytowanie należności celnych. przew ozow ych o raz innych należności celnych, pobieranych przez u rzędy celne, mogą być udzielane k red y ty celne do

łączyć zaśw iadczenie odnośnego banku, w yrażającego zgodę n a w ystaw ienie gw arancji. O i e strona ma zam iar złożyć za­

bezpieczenie w państw ow ych papierach procentow ych, powin­

na ona w yszczególnić w podaniu rodzaj papierów , jakie mają

Składane przez stronę zabezpieczenie kredytu celnego w postaci p aństw ow ych papierów procentow ych przyjm uje się na

tam entu Obrotu Pieniężnego zaśw iadczenie bankow e, składane przy podaniu petenta. P rz y zabezpieczeniu hipotecznem musi b y ć co do jego w ystarczalności złożone ośw iadczenie P ro k u ­ ratorii Generalnej R zeczypospolitej Polskiej, względnie Jej od­

działu.

Zabezpieczenie winno ibyć złożone na c a ły czas trw ania k red y tu celnego i może b y ć zw rócone względnie cofnięte do­

piero po w ygaśnięciu w szelkich zobowiązań.

O ile zadeklarow ane przez stronę zabezpieczenie zostaje uznane za w ystarczające, D yrekcja Ceł, w razie przyznania k red y tu , ustala sumę i term in przyznanego kredytu, oraz prze­

syła następnie stronie o tem zaw iadom ienie {w 2-ch egzem pla­

rzach) z żądaniem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. Po otrzym aniu od stro n y następnie odnośnego zobowiązania oraz zabezpieczenia, D yrekcja Ceł zaw iadam ia w łaściw y Urząd celny o przyznaniu k red y tu celnego iz wyszczególnieniem od­

pow iednich danych, przyezem odpis tego zawiadom ienia prze­

syła się jednocześnie stronie zainteresow anej do wiadomości.

W celu uniemożliwienia stronie zainteresow anej korzystania z kredytu celnego p rzy przyw ozie to w aró w przez kilka urzędów celnych, D yrekcja C eł może zezw olić na korzystanie z tegoż kredytu '(przyznanego na zasadzie jednego pozwolenia D yrekcji Ceł) w kilku urzędach celnych, przyezem w tym w ypadku ogólna suma przyznanego kred y tu zostaje rozdzielona pomię­

dzy poszczególne u rzę d y celne.

Kontrolę k red y tó w pro w ad zą urzędy celne.

Udzielany k redyt podlega oprocentow aniu, przyezem opro­

centowanie to w ynosi o 2 proc. w ięcej niż stopa procentow a, proc. stopy procentow ej, przew idzianej przy kredytow aniu na­

leżności celnych (a w ięc obecnie 7 proc., co razem z ustaio- handlowym jakoteż w spraw ach dotyczących polsko-w ęgier­

skich stosunków handlowych, najdokładniejszych informacji"

Dr. Aleksander Doliński. Polskie Prawo w ekslow e N a­

Nr. 3/4. Tom VIII 1925. Notatki.

2) ukończone akadem ickie studja górnicze;

3) przynajm niej 2-letnia p rak ty k a przy ruchu kopalń,

6) znajomość języka polskiego i niemieckiego.

Podania należycie udokum entow ane należy wnosić do W yższego U rzędu G órniczego w K atow icach w term inie do ma 20,000 złotych ipo poprzedniiem prizewalutlowaniu dotych­

czasow ego kapitału izakładowe go. tta g e n e Geniossemscha.fit m it unlbesohiranktec iHaftpflichit. K ato­

w ice—Ligota. Rrzeidimiiioteim p rzedsiębiorstw a jest p row adze­

nie k asy pożyozfcowo-oszczędniościowej celem utrzym ania o- bro tu pieniężnego i kredytow ego oraz w yrabianie zm ysłu skutek przyłączenia L igoty P szczyńskiej do Katowic.

Z rozporządzenia. Sądu P ow iatow ego w Katow icach, do ­ nosi się, że do reje stru handlowego B. 775 wpilsano w dniu 31-go m arca firm ę: F ab ry k a Chemiczna Katowice-Ligotią spółka z ograniczoną poiręką Ghemiische F abrik Katow ice—

Ligota Gesellschait irnit besch ran k ter Haiftung z siedzibą w Katowiieach-Ligoclite. P rzedm iotem pirzedsliębiioirstwa jest w y ­ tw arzanie li handel produktam i eheimiczineimi. Kapitał z a k ła ­ gowi, buchalterow i .Ottonowi, Franciszkow i Augustowi M ulle­

row i i kierow nikow i p rzedsiębiorstw a dr. ffll. W ilhelm owi Al­

fredowi Franciszkow i Schoenfelderow i, w szystkim z Katowic- L igoty udzielono łąciznej p ro k u ry w te n sposób, że dwóch z nich łącznie jest upraw nionych do z a stę p stw a spółki. W pisy przeniesiono ze Sądu P ow iatow ego w M ikołowie na skutek przyłączenia Gm iny L igoty P szczyńskiej do Katowic.

169

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1925, [R.3], t. 8, z. 3/4 (Page 63-67)

Related documents