Dalsze działania w Projekcie e-Highways 2050

W dokumencie 1. Ewolucja rozwoju studiów nad przyszłością (Stron 162-167)

przygotowania narzędzia długoterminowego planowania rozwoju infrastruktury przesyłowej w oparciu o cele

KROK 6. Weryfikacja stabilności pracy systemu

6. Dalsze działania w Projekcie e-Highways 2050

Projekt się jeszcze nie zakończył i trwa do końca 2015 roku. W dalszych jego czę-ściach szczegółowemu badaniu podlegać będą:

 możliwości wdrożenia zidentyfikowanych w projekcie topologii do obecnego systemu 220kV/380 kV. Planowana jest identyfikacja problemów na poziomie sieci krajowych (w klastrach) i sugestie środków zaradczych dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemów połączonych;

 identyfikacja działań z obszaru badań i rozwoju. Po zwymiarowaniu korytarzy kolejnym krokiem będzie wskazanie preferowanych technologii, w tym przy uwzględnieniu założonego poziomu społecznej akceptacji. Wśród technologii systemu 380 kV sugerowane jest kilka nowych, które nie były stosowane w ra-mach połączonego systemu Europy kontynentalnej i dotyczą poziomów na-pięć 550 kV lub technologii stałoprądowych +320 kV, +600 kV, jednak te dwie ostatnie nie osiągnęły poziomu dostatecznej dojrzałości;

 wpływ topologii sieci na środowisko naturalne;

 model zarządzania. Mimo wskazania, że infrastruktura przynosi korzyści w warunkach niepewności perspektywy 2050 roku, obok technicznych kwestii do rozstrzygnięcia pozostaje, którzy interesariusze – uczestnicy rynku – ją sfi-nansują i następnie będą zarządzać tym systemem;

 kompleksowa ocena kosztów i korzyści. Ocena kosztów i korzyści, w ramach której roczne koszty nowych wzmocnień sieci są konfrontowane z korzyścia-mi zmniejszenia kosztów generacji i zmniejszeniu energii niedostarczonej to rachunek uproszczony. Bardziej szczegółowa metodyka oceny korzyści suge-rowanych topologii rozwoju sieci, w tym ogólnodostępne narzędzie ich ran-kingowania, zostaną udostępnione we wrześniu br.

Podsumowanie

W wybranych systemach elektroenergetycznych dalsza realizacja celu polityki energetycznej UE do roku 2030 w postaci rozwoju OZE nie jest możliwa bez rozbu-dowy infrastruktury i połączeń transgranicznych. O ile w związku z tym na dziś nie są promowane określone nowe technologie przesyłania, w niedługiej perspektywie

jako efektu badań horyzontu długoterminowego, takie technologie będą promowane.

Badania w uproszczonym rachunku wykazują bowiem efektywność ekonomiczną budowy połączeń transgranicznych w każdym scenariuszu uwzględniającym wyjście ponad poziom generacji z OZE zakładany jako minimalny do roku 2030.

Określenie potrzeb rozwoju infrastruktury w Europie w dużej mierze determinowane jest przez metodykę opartą na liniowym programowaniu, w którym układ przyszłych topologii infrastruktury przesyłowej zależy od realizacji projektów infrastrukturalnych wynikających z poprzednich elementów (edycji) programowania jej rozwoju. Takie po-dejście wpisane jest w modele sieci, służące do badań statycznych i dynamicznych pracy systemu, jednak obarczone jest elementami arbitralności, czego przykładem w paneu-ropejskich badaniach dla horyzontu długoterminowego 2050 mogą być klucze dystry-bucji technologii generacji i wielkości mocy zainstalowanych dla regionów w Europie oraz możliwość promowania określonych projektów infrastrukturalnych poprzez uzależ-nienie finalnej topologii sieci od włączenie i realizacji (lub nie) projektów wynikających z wcześniejszych elementów programowania, np. korytarze stałoprądowe w Niemczech.

Nie bez znaczenia dla właściwego zwymiarowania potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury w skali Europy mają narzędzia symulacji w ramach procesu planowa-nia. Promowane przez francuskiego OSP i zastosowane w badaniu długoterminowych możliwości rozwoju infrastruktury narzędzie Antares okazuje się niedostosowane do wymiarowania potrzeb w skali całej Europy, biorąc pod uwagę czas obliczeń i wielkość danych poddanych symulacjom i analizom. Niewykluczone, że wraz ze wskazaniem dodatkowych potrzeb wobec narzędzia mającego zastosowanie w badaniu rozpocznie się dyskusja nad narzędziem nowym (jeśli nie kolejną ulepszoną wersją Antaresa).

Wobec bieżących braków w programowaniu rozwoju sieci w badaniu e-Highways 2050, zasadny jest przegląd innych narzędzi i modeli38. Modele te jednak często dedy-kowane są do innych metodyk programowania rozwoju sieci, opartych na podejściu kooptymalizacji rozwoju zasobów generacji i przesyłu. Zastosowanie takiego podej-ścia zredukowałoby elementy arbitralności, również te wynikające z programowania rozwoju sieci w ramach TYNDP39, co jednak mogłoby wpłynąć na inne elementy skła-dowe programowania rozwoju infrastruktury przesyłowej UE, w sposób nie zawsze oczywisty wobec obranych i obecnie realizowanych kierunków i rozwiązań unijnych.

38 Praca zbiorowa przygotowana przez Eastern Interconnection States’ Planning Council and National Association of Regulatory Utility Commissioners, White paper: Co-optimization of Transmission and Other Supply Resources, wrzesień 2013, s. 33 i studium Energy Exemplar LLC for EISPC and NARUC: Cooptimiza-tion of Transmission and other resources, http://www.naruc.org/grants/programs.cfm?page=66 [dostęp:

31.05.2015].

39 W przypadku zastosowania dla wizji 3. z TYNDP edycji 2014 metody kooptymalizacji w badaniu efektywności kosztowej likwidacji ograniczeń sieciowych przez realizację transgranicznych projektów przesyłania energii, najbardziej efektywne okazuje się nie połączenie między UK a Norwegią (traci swoje pierwsze miejsce pod względem znaczenia dla Europy i spada na miejsce drugie) a połączenia między Polską a Szwecją jako priorytetowe w skali Europy.

50-Hertz Annual report 2014,

http://gb-50hertz.com/files/50hertz/files/downloads/2014_50hertz_annual_re-port.pdf

Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions, A policy frame-work for climate and energy in the period from 2020 to 2030,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015 Eastern Interconnection States, Planning Council and National Association of

Re-gulatory Utility Commissioners, White Paper: Co-optimization of Transmission and Other Supply Resources, wrzesień 2013,

http://www.naruc.org/grants/programs.cfm?page=66

Eastern Interconnection States, Planning Council and National Association of Regulatory Utility Commissioners, Energy Exemplar LLC for EISPC and NARUC: Cooptimization of Transmission and other resources, styczeń 2015,

http://www.naruc.org/grants/programs.cfm?page=66

Energy Union Package, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Achieving the 10% electricity interconnection target, making Europe’s electricity grid fit for 2020,

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/interconnectors_en.pdf Energy Union Package, Communication from the Commission to the European Parliament

and the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Re-gions and the European Investment Bank, A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy,

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf

Gimeno-Gutiérrez M., Lacal-Arántegui R., Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage, A GIS-based assessment of pumped hydropower storage potential, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 2013, https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc_20130503_as-sessment_european_phs_potential.pdf

http://newint.org/features/2015/03/01/desertec-long/

http://www.e-highway2050.eu/e-highway2050/

http://www.medgrid-psm.com/en/

https://www.entsoe.eu/major-projects/Pages/default.aspx

Joint study by ČEPS, MAVIR, PSE and SEPS regarding the issue of unplanned flows in the CEE region in relation to the common market area Germany – Austria, January 2013, http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1309

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010D-C0265&from=FR

an Commission-EIB, Madrid, 4 March 2015,

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Madrid%20declaration.

pdf

Options for 2030 infrastructure targets, Infrastructure and the EU 2030 climate and energy framework, Discussion paper, December 2013, E3G,

http://e3g.org/docs/E3G_Infrastructure_and_the_EU_2030_climate_and_ener-gy_framework.pdf

Pache C., Maegh J., Seguinot B. i inni, New methodolgy for long term transmission plan-ning – general description

http://www.e-highway2050.eu/fileadmin/user_upload/e-Highway2050_New_

methodology_for_long_term_transmission_grid_planning.pdf

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025, Wyciąg,

www.pse.pl/uploads/kontener/Plan_Rozwoju_2010_2025.pdf,

Produkt 1.2 projektu e-Highway 2050 pt. Structuring of uncertainties, options and boun-dary conditions for the implementation of EHS, http://www.e-highway2050.eu/results/

Produkt 2.1 projektu e-Highways 2050 pt. Data sets of scenarios developed for 2050 http://www.e-highway2050.eu/results/

Produkt 2.2 projektu e-Highway 2050 pt. European cluster model of the pan-European transmission, http://www.e-highway2050.eu/results/

Produkt 2.3 projektu e-Highways 2050 pt. System simulations analysis and overlay-grid development, [produkt przed publikacją na oficjalnej stronie Projektu e-Highways 2050, http://www.e-highway2050.eu/results/]

Produkt 3.1 Projektu pt. e-Highway 2050 pt. Technology assessment from 2030 to 2050, [produkt przed publikacją na oficjalnej stronie Projektu e-Highways 2050, http://

www.e-highway2050.eu/results/]

Produkt 8.2 projektu e-Highway 2050 pt. Enhanced methodology for the computation of Demand/Generation scenarios, [produkt przed publikacją na oficjalnej stronie Pro-jektu e-Highways 2050, http://www.e-highway2050.eu/results/]

Regional cooperation in the context of the new 2030 energy governance, Report commissio-ned by the European Climate Foundation, http://www.ecologic.eu/11776

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruk-tury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozpo-rządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, Dz. Urz. L 115, 25.4.2013, s. 39-75, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELE-X:32013R0347

The Spanish electricity system 2013 Preliminary Report, http://www.ree.es/sites/

default/files/downloadable/preliminary_report_2013.pdf

wnloadable/the_spanish_electricity_system_2013.pdf

The Spanish electricity system 2014 Preliminary Report, http://www.ree.es/sites/de-fault/files/downloadable/preliminary_report_2014.pdf

TYNDP 2016, Scenario development report, for public consultation, 21 May 2015, https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-tyndp2016-3rd-wp- -scenarios/user_uploads/150521-tyndp2016-scenario-development--report-for-consultation-v2.pdf

Ziemann O., Prezentacja pt. Challenges of integrating renewables, experiences of 50-Hertz and in Germany, http://iwpc2015.org/OLAF_ZIEMANN.pdf

SUMMARY

development of the transmission system according to the directions stemming from european energy policy brings even more uncertainties to the planning process that requires sophistica-ted tools and innovative methodologies to be applied by tSOs. Special focus is given to the long term transmission planning as the challenge to cope with in terms of paneuropean range and co-herence between methodological and practical approach within network simulations. the long term transmission planning applied for the assessment of the concept of electricity highways confirms the feasibility of transmission requirements in profitability terms no matter the sce-nario applied in the e-highway project. notwithstanding the shortages of linear programming of network development this approach seems to keep as prevailing for the future solutions as not fully complementary to method of generation and transmission resources planning co-opti-mization.

Czy zagrożony jest dostęp do

W dokumencie 1. Ewolucja rozwoju studiów nad przyszłością (Stron 162-167)