DEMOGRAFIA DEMOGRAPHY

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 42-60)

TABL. 1. WYBRANE INFORMACJE O DZIECIACH I MŁODZIEŻY W DEMOGR Stan w dniu 31 XII

SELECTED DATA ON CHILDREN AND YOUTH As of 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta 2000 2001 2002 2003 2004 OGÓŁEM ... a 378387 369114 359066 349234 338902

b 185906 181401 176601 171829 166640 w wieku:

0–18 ... a 275964 265776 253879 242091 231072 b 134593 129585 123768 118045 112737 19–24 ... a 102423 103338 105187 107143 107830 b 51313 51816 52833 53784 53903 Miasta ... a 196087 190515 184498 178860 173893 b 96381 93609 90579 87924 85342 w wieku:

0–18 ... a 139237 133665 126999 120607 115495 b 67720 64971 61632 58595 56143 19–24 ... a 56850 56850 57499 58253 58398 b 28661 28638 28947 29329 29199 Wieś ... a 182300 178599 174568 170374 165009 b 89525 87792 86022 83905 81298 w wieku:

0–18 ... a 136727 132111 126880 121484 115577 b 66873 64614 62136 59450 56594 19–24 ... a 45573 46488 47688 48890 49432 b 22652 23178 23886 24455 24704 Dzieci i młodzież w miastach

w % ogółu ludności ... 51,8 51,6 51,4 51,2 51,3 Dziewczęta na 100 chłopców 97 97 97 97 97

w wieku:

0–18 ... 95 95 95 95 95 19–24 ... 101 101 101 101 99 Urodzenia żywe1 ... a 9369 8927 8452 8147 8204

b 4519 4278 4110 3941 3902

Zgony1 ... a 196 200 210 175 145

b 59 65 65 56 37

1 W ciągu roku.

1 During a year.

AFII

2005 2006 2007 2008

SPECIFICATION a – total

b – of which females 329194 319237 309088 298922 a TOTAL

161887 156949 151987 146912 b

at age:

221664 212713 204655 197912 a 0–18

108255 103769 99839 96538 b

107530 106524 104433 101010 a 19–24

53632 53180 52148 50374 b

168284 162533 157035 151394 a Urban areas

82598 79683 77032 74283 b

at age:

110546 106048 102018 98433 a 0–18

53798 51482 49544 47861 b

57738 56485 55017 52961 a 19–24

28800 28201 27488 26422 b

160910 156704 152053 147528 a Rural areas

79289 77266 74955 72629 b

at age:

111118 106665 102637 99479 a 0–18

54457 52287 50295 48677 b

49792 50039 49416 48049 a 19–24

24832 24979 24660 23952 b

51,1 50,9 50,8 50,6

Children and youth in urban areas in % of total popultion

97 97 97 97 Females per 100 males

at age:

95 95 95 95 0–18

99 99 99 99 19–24

8496 8460 8493 9177 a Live births1

4188 4038 4113 4499 b

167 178 160 198 a Deaths1

52 55 49 61 b

TABL. 2. DZIECI I MŁODZIEŻ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU Stan w dniu 31 XII

CHILDREN AND YOUTH BY SEX AND AGE GROUPS As of 31 XII

GRUPY WIEKU

AGE GROUPS 2005 2006 2007

2008

ogółem grand total

w tym dziew-częta of which females

z ogółem miasta of total urban areas

razem total

w tym dziew-częta of which females OGÓŁEM ... 329194 319237 309088 298922 146912 151394 74283 TOTAL

w wieku:

at age:

0– 4 lata ... 42306 41599 41578 42552 20618 22418 10850 years

5– 9 ... 51746 49385 47006 44844 21682 22218 10751 10–14 ... 64233 60559 57863 55277 27200 26696 12968 15–19 ... 80625 77675 74239 70745 34751 35215 17331 20–24 lata ... 90284 90019 88402 85504 42661 44847 22383 years

TABL. 3. PROGNOZA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU Stan w dniu 31 XII

PROJECTION OF POPULATION BY SEX AND AGE GROUPS As of 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2010 2015 2020 2025 2030 2035

OGÓŁEM ... 278598 243292 223147 210510 200747 185930 TOTAL

w wieku:

at age:

0–18 ... 185966 170841 164353 160114 147048 131466 19–24 ... 92632 72451 58794 50396 53699 54464 Chłopcy ... 141598 123677 114001 107771 102650 94986 Males

w wieku:

at age:

0–18 ... 95179 87663 84363 82106 75399 67412 19–24 ... 46419 36014 29638 25665 27251 27574 Dziewczęta ... 137000 119615 109146 102739 98097 90944 Females

w wieku:

at age:

0–18 ... 90787 83178 79990 78008 71649 64054 19–24 ... 46213 36437 29156 24731 26448 26890

TABL. 4. DZIECI I MŁODZIEŻ WEDŁUG PŁCI I EDUKACYJNYCH GRUP WIEKU Stan w dniu 31 XII

CHILDREN AND YOUTH BY SEX AND EDUCATIONAL AGE GROUPS As of 31 XII

GRUPY WIEKU

AGE GROUPS 2005 2006 2007

2008

ogółem grand

total

w tym dziew-częta of which females

z ogółem miasta of total urban areas

razem total

w tym dziew-częta of which females OGÓŁEM ... 304385 294195 283778 272920 134321 137695 67630 TOTAL

w wieku:

at age:

3– 6 lat ... 37028 35250 33703 33051 16045 17084 8297 years

7–12 ... 68416 65360 62788 60288 29333 29234 14139 13–15 ... 43163 40605 37843 35914 17728 17533 8539 16–18 ... 48248 46456 45011 42657 20841 20883 10233 19–24 lata ... 107530 106524 104433 101010 50374 52961 26422 years

TABL. 5. MEDIANA WIEKU DZIECI I MŁODZIEŻY MEDIAN AGE OF CHILDREN AND YOUTH

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 SPECIFICATION OGÓŁEM

TOTAL

OGÓŁEM ... 15,4 15,5 15,5 15,5 GRAND TOTAL Chłopcy ... 15,3 15,5 15,5 15,4 males Dziewczęta ... 15,5 15,6 15,6 15,6 females

MIASTA URBAN AREAS

RAZEM ... 15,7 15,7 15,7 15,6 TOTAL Chłopcy ... 15,6 15,6 15,6 15,5 males Dziewczęta ... 15,7 15,8 15,8 15,7 females

WIEŚ RURAL AREAS

RAZEM ... 15,1 15,3 15,4 15,3 TOTAL Chłopcy ... 15,1 15,3 15,3 15,3 males Dziewczęta ... 15,2 15,4 15,4 15,4 females

TABL. 6. RUCH NATURALNY VITAL STATISTICS

WYSZCZEGÓLNIENIE a Ze skutkami cywilnymi. b Dotyczy osób w wieku do 24 lat w momencie zawierania małżeństwa.

a With civil law consequences. b Data concern persons aged up to 24 years at the moment of contracting the marriage.

TABL. 7. MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE WEDŁUG WIEKU NOWOŻEŃCÓW MARRIAGES CONTRACTED BY AGE OF BRIDEGROOMS AND BRIDES

LATA

TABL. 8. URODZENIA Of total urban areas razem Of which live births

w tym małżeńskie ... 7247 3694 3553 3545 1789 1756 of which legitimate

Pozamałżeńskie w % ogółu

urodzeń żywych ... 21,0 21,0 21,0 25,9 26,3 25,6 Illegitimate in % of total live

births

TABL. 9. URODZENIA WEDŁUG MIESIĘCY I DNI TYGODNIA W 2008 R.

BIRTHS BY MONTHS AND DAYS OF THE WEEK IN 2008 DNI TYGODNIA LIVE BIRTHS BY PLACE OF DELIVERY AND REGISTRATION

WYSZCZEGÓL-NIENIE 2005 2006 2007 2008 SPECIFICATION

OGÓŁEM ... 8409 8418 8513 9194 TOTAL W szpitalu ... 8385 8394 8480 9174 In hospital

W innym miejscu: In another place:

z pomocą fachową 8 8 13 12

TABL. 11. URODZENIA ŻYWE WEDŁUG WIEKU MATKI I OKRESU TRWANIA CIĄŻY

LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER AND DURATION OF PREGNENCY

WIEK MATKI AGE OF MOTHER

Ogółem Total

Okres trwania ciąży Period of gestation 42

LIVE BIRTHS BY WEIGHT OF NEW BORNa INFANT

a W podziale według wagi noworodka nie uwzględniono urodzeń o nieustalonej wadze przy urodzeniu.

a Data on the number of births by weight exclude cases in which weight of infant at birth is unknown.

TABL. 13. URODZENIA ŻYWE WEDŁUG KOLEJNOŚCI URODZENIA DZIECKA I WIEKU MATKI

LIVE BIRTHS BY BIRTH ORDER AND AGE OF MOTHER

WIEK MATKI AGE OF MOTHER

Ogółem Total

Kolejność urodzenia dziecka Birth order

LIVE BIRTHS SINGLE AND MULTIPLE BY SEX OF INFANT AND AGE OF MOTHER

TABL. 14. URODZENIA ŻYWE POJEDYNCZE I WIELORAKIE WEDŁUG PŁCI NOWORODKA I WIEKU MATKI (dok.)

LIVE BIRTHS SINGLE AND MULTIPLE BY SEX OF INFANT AND AGE OF MOTHER (cont.)

WIEK MATKI LIVE BIRTHS BY THE AGE OF PARENTSa

WIEK OJCA

a Nie uwzględniono nieustalonego wieku ojca.

a Exclude cases in which age of father is unknown.

TABL. 16. URODZENIA ŻYWE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MATKIa LIVE BIRTHS BY EDUCATION LEVEL OF MOTHERa

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

MATKI

2005 2006 2007 2008 EDUCATION LEVEL OF MOTHER OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM ... 8496 8460 8493 9177 GRAND TOTAL Wyższe ... 2045 2241 2389 2807 Tertiary Policealne ... 201 181 177 165 Post-secondary Średnie ... 3041 2968 3027 3267 Secondary Zasadnicze zawodowe ... 2252 2097 1959 1952 Basic vocational Gimnazjalne ... – 228 234 327 Lower secondary Podstawowe i niepełne

podstawowe ... 948 735 706 651

Primary and incomplete primary

w tym MIASTA of which URBAN AREAS

RAZEM ... 4476 4517 4519 4786 TOTAL Wyższe ... 1413 1583 1653 1816 Tertiary Policealne ... 116 111 101 85 Post-secondary Średnie ... 1571 1547 1549 1638 Secondary Zasadnicze zawodowe ... 877 795 732 729 Basic vocational Gimnazjalne ... – 114 126 182 Lower secondary Podstawowe i niepełne

podstawowe ... 494 359 358 329

Primary and incomplete primary

a Nie uwzględniono nieustalonego wykształcenia matki.

a Exclude cases in which education level of mother is unknown.

TABL. 17. URODZENIA ŻYWE WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA MATKI

LIVE BIRTHS BY MAIN SOURCE OF MAINTENANCE OF MOTHER ŹRÓDŁO UTRZYMANIA

MATKI

SOURCE OF MAINTENANCE OF MOTHER

2005 2006 2007

2008 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas OGÓŁEM ... 8496 8460 8493 9177 4786 4391 TOTAL

w tym: of which:

Praca ... 4879 4916 5099 5857 3240 2617 Work

Najemna ... 4264 4306 4471 5142 3031 2111 Employess

Na rachunek własny ... 615 610 628 715 209 506 Self-employed

TABL. 17. URODZENIA ŻYWE WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA MATKI (dok.)

LIVE BIRTHS BY MAIN SOURCE OF MAINTENANCE OF MOTHER (cont.) ŹRÓDŁO UTRZYMANIA

MATKI

SOURCE OF MAINTENANCE OF MOTHER

2005 2006 2007

2008 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas Niezarobkowe źródło ... 830 734 725 631 371 260 Non-earned source

Emerytura lub renta ... 116 119 88 62 32 30 Pension and disability pension

Zasiłek dla bezrobotnych ... 188 149 138 125 78 47 Unemployment benefit

Inne ... 526 466 499 444 261 183 Others

Na utrzymaniu ... 2771 2798 2660 2680 1167 1513 Maintained persons

w tym: of which:

Pracujących ... 2409 2437 2392 2406 1031 1375 By working persons

Posiadających niezarobkowe

źródło ... 362 360 266 267 133 134 Having non-earned sources

TABL. 18. URODZENIA MARTWE WEDŁUG PŁCI STILL BIRTHS BY SEX

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 SPECIFICATION

OGÓŁEM ... 32 42 44 38 TOTAL Chłopcy ... 20 24 20 16 Males Dziewczęta ... 12 18 24 22 Females

Miasta ... 13 22 21 20 Urban areas Chłopcy ... 8 11 6 9 Males Dziewczęta ... 5 11 15 11 Females

Wieś ... 19 20 23 18 Rural areas Chłopcy ... 12 13 14 7 Males Dziewczęta ... 7 7 9 11 Females

TABL. 19. ROZWODY WEDŁUG LICZBY MAŁOLETNICH DZIECIa W MAŁŻEŃSTWIE

DIVORCES BY THE NUMBER OF UNDERAGE CHILDRENa IN THE MARRIAGE

WYSZCZEGÓLNIENIE

a Dzieci poniżej 18 lat.

a Children under 18 years.

TABL. 20. ROZWODY MAŁŻEŃSTW POSIADAJĄCYCH MAŁOLETNIE DZIECIa NA UTRZYMANIU WEDŁUG ORZECZENIA SĄDU

DIVORCES OF MARRIAGES HAVING UNDERAGE CHILDRENa DEPENDENT ON THEM FOR SUPPORT

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Total

W tym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono Of which decision on children care granted to

matce

Alimony not awarded Zasądzono w kwocie w zł:

a Dzieci poniżej 18 lat.

a Children under 18 years.

TABL. 21. DZIECI Z ROZWIEDZIONYCH MAŁŻEŃSTW POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU

CHILDREN FROM DIVORCED MARRIAGES BEING DEPENDENT FOR SUPPORT

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007

2008 ogółem

total

dzieci w wieku children aged 0–2

lata years

3–6 7–15

16–17 lat years OGÓŁEM

TOTAL

OGÓŁEM ... 2091 2124 1762 1550 170 358 873 149 GRAND TOTAL

z rodzin: from families:

Jednodzietnych ... 707 817 717 597 84 166 283 64 With one child

Dwudzietnych ... 786 790 664 630 61 132 382 55 With two children

w tym oboje w jednej

gru-pie wieku ... 412 396 312 290 2 32 252 4 of which two at the same

age group

Trzydzietnych ... 342 315 261 210 15 38 136 21 With three children

w tym troje w jednej

gru-pie wieku ... 81 87 66 69 – – 69 – of which all at the same

age group

Czterodzietnych i większych 256 202 120 113 10 22 72 9 With four and over children

w tym MIASTA of which URBAN AREAS

RAZEM ... 1462 1490 1212 1108 124 243 632 109 TOTAL

z rodzin: from families:

Jednodzietnych ... 525 612 536 432 58 114 207 53 With one child

Dwudzietnych ... 538 562 464 438 45 83 275 35 With two children

w tym oboje w jednej

gru-pie wieku ... 284 280 224 218 2 22 192 2 of which two at the same

age group

Trzydzietnych ... 261 189 162 138 12 26 84 16 With three children

w tym troje w jednej

gru-pie wieku ... 66 54 36 36 – – 36 – of which all at the same

age group

Czterodzietnych i większych 138 127 50 100 9 20 66 5 With four and over children

TABL. 22. SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG LICZBY MAŁOLETNICH DZIECIa W MAŁŻEŃSTWIE

SEPARATIONS BY NUMBER OF UNDERAGE CHILDRENa IN MARRIAGE

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Total

Separacje orzeczone Separations bez dzieci

without children

o liczbie dzieci by number of children

1 2 3

4 i więcej and more OGÓŁEM

TOTAL

OGÓŁEM ... 2005 203 37 66 56 24 20

GRAND TOTAL 2006 132 40 38 35 12 7

2007 84 19 29 25 8 3

2008 62 26 15 19 2

w tym MIASTA of which URBAN AREAS

RAZEM ... 2005 146 30 47 40 15 14

TOTAL 2006 84 31 20 20 9 4

2007 62 14 23 18 5 2

2008 53 23 14 14 2

a Dzieci poniżej 18 lat.

a Children under 18 years.

TABL. 23. ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PŁCI I WIEKU INFANT DEATHS BY SEX AND AGE

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Total

Z ogółem Of total chłopcy

males

dziewczęta females

miasta urban areas

wieś rural areas na 1000 urodzeń żywych per 1000 live births

OGÓŁEM ... 2005 4,9 5,6 4,3 5,4 4,5

TOTAL 2006 5,4 6,8 4,0 5,8 5,1

2007 4,4 5,0 3,6 4,6 4,0

2008 5,9 6,4 5,3 6,3 5,5

0 dni ... 2,0 2,6 1,3 1,9 2,0 days

1– 6 ... 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 7–29 ... 1,1 1,1 1,1 1,5 0,7 1 miesiąc ... 0,3 0,2 0,4 0,6 x month

2 ... 0,1 0,2 x 0,2 x 3–11 miesięcy ... 1,0 0,9 1,1 0,6 1,4 months

TABL. 24. ZGONY WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU DEATHS BY SEX AND AGE GROUPS

GRUPY WIEKU

DEATHS BY SELECTED CAUSESa IN 2007 WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

Total

Miasta Urban areas

Wieś

Rural areas SPECIFICATION OGÓŁEM ... 160 83 77 TOTAL

w tym: of which:

Nowotwory ... 15 6 9 Neoplasms

Choroby układu krążenia ... 11 7 4 Diseases of the circulatory system

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje

chromosomowe ... 20 10 10 a Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (X Rewizja).

a In accordance with the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 Revision).

TABL. 26. MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE NA POBYT STAŁY INTERNAL AND INTERNATIONAL MIGRATION FOR PERMANENT RESIDENCE

a Zameldowania. b Wymeldowania.

a Registrations. b Cancelled registrations.

TABL. 26. MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE NA POBYT STAŁY (dok.) INTERNAL AND INTERNATIONAL MIGRATION FOR PERMANENT RESIDENCE (cont.) a Zameldowania. b Wymeldowania.

a Registrations. b Cancelled registrations.

TABL. 27. MIGRACJE WEWNĘTRZNE NA POBYT STAŁY WEDŁUG KIERUNKÓW, PŁCI I GRUP WIEKU MIGRANTÓW

INTERNAL MIGRATION FOR PERMANENT RESIDENCE BY DIRECTIONS, SEX AND AGE GROUPS OF MIGRANTS

GRUPY WIEKU

a Zameldowania. b Wymeldowania.

a Registrations. b Cancelled registrations.

TABL. 28. MIGRACJE ZAGRANICZNE NA POBYT STAŁY WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU MIGRANTÓW

INTERNATIONAL MIGRATION FOR PERMANENT RESIDENCE BY SEX AND AGE GROUPS OF MIGRANTS

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a – ogółem

total

b – w tym dziewczęta of which females

2005 2006 2007

2008

ogółem total

w tym miasta of which urban areas

Imigranci ... a 249 217 235 259 133

Immigrants b 74 59 60 87 50

0– 4 lata ... a 52 19 27 26 19

years b 30 10 14 13 9

5– 9 ... a 26 13 25 20 10

b 7 6 11 11 6

10–14 ... a 17 9 10 12 11

b 6 6 2 8 7

15–19 ... a 26 24 16 34 21

b 7 9 3 14 8

20–24 lata ... a 128 152 157 167 72

years b 24 28 30 41 20

Emigranci ... a 1268 1648 1449 994 463

Emigrants b 408 528 461 385 201

0– 4 lata ... a 47 78 59 65 47

years b 21 31 28 38 28

5– 9 ... a 74 135 91 112 65

b 37 58 48 66 41

10–14 ... a 63 121 108 109 61

b 34 61 52 50 25

15–19 ... a 554 549 440 275 124

b 116 106 95 59 32

20–24 lata ... a 530 765 751 433 166

years b 200 272 238 172 75

Saldo migracji ... a –1019 –1431 –1214 –735 –330

Net immigration b –334 –469 –401 –298 –151

TABL. 29. DZIECI POZOSTAWIONE PRZEZ RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘa WEDŁUG TYPU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W IV KWARTALE 2008 R.

CHILDREN LEFT BY PARENTS GOING ABROADa BY TYPE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN THE IV QUARTER OF 2008

TYP PLACÓWKI Ogółem Total

Z ogółem nieobecność Of total absence of

TYPE OF ESTABLISHMENT jednego

Szkoły: Schools:

podstawowe ... 4465 4159 306 primary gimnazjalne ... 2309 2101 208 lower secondary ponadgimnazjalne ... 1720 1435 285 upper secondary

a W celach zarobkowych.

U w a g a . Badaniem objęto 213 przedszkoli, 241 szkół podstawowych, 91 gimnazjów oraz 55 szkół ponadgimnazjalnych w województwie.

Ź r ó d ł o: dane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

a For gainful aims.

N o t e . The study included 213 nursery, 241 primary, 91 lower secondary and 55 upper secondary schools in the voivodship.

S o u r c e : data of the Regional Centre for Social Welfare in Opole.

TABL. 30. NEGATYWNE ZACHOWANIA DZIECI I SKUTKI WYNIKAJĄCE Z ROZŁĄKI Z RODZICAMI WEDŁUG TYPU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W IV KWARTALE 2008 R.

NEGATIVE BEHAVIOURS OF CHILDREN AND THE EFFECTS RESULTING FROM SEPARATION FROM THEIR PARENTS BY TYPE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN THE IV QUARTER OF 2008

NEGATYWNE ZACHOWANIA I SKUTKI ROZŁĄKI Z RODZICAMI

OF SEPARATION FROM

PARENTS

objętej badaniem

in % of total children in establishment covered by survey

Obniżenie wyników

w nauce ... – 22,5 21,4 24,2 Reduction of learning outcomes

Opuszczanie zajęć ... 11,3 10,1 30,8 36,5 Truancy

Zachowania agresywne ... 15,5 7,7 6,3 3,3 Aggressive behaviours Zachowania przestępcze 0,7 0,1 1,5 1,4 Criminal behaviours Chęć zwrócenia na siebie

uwagi ... 39,4 26,0 14,1 8,7 Willingness to demand attention

Roztargnienie ... 21,8 25,1 12,2 7,9 Absent-mindedness Niska samoocena ... 11,3 6,9 8,6 7,7 Low self-esteem Sięganie po używki

(papie-rosy, alkohol, narkotyki) – 1,6 5,1 10,3

Reaching for stimulants (cigarettes, alcohol, drugs) Ź r ó d ł o: dane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

S o u r c e : data of the Regional Centre for Social Welfare in Opole.

RYNEK PRACY

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 42-60)