• Nie Znaleziono Wyników

IV. CELE PROGAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE

4.1. WPROWADZENIE

4.1.3. Dokumenty wojewódzkie

Założenia opracowywanego Programu ochrony środowiska są zgodne z celami dokumentów nadrzędnych, w tym wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

24 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 3/17 w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 (POŚ WM 2022) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r. to dokument, który realizuje krajową politykę ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi. Stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w regionie.

Dla poszczególnych obszarów przyjęto zadania w ramach poniższych kierunków interwencji (szczegółowe zadania przedstawione są w harmonogramie realizacji zadań na lata 2017-2022):

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza: poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji powierzchniowej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych i energochłonności gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych substancji, dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, zmniejszenie emisji prekursorów ozonu;

102

2. Zagrożenia hałasem: poprawa klimatu akustycznego, ocena stanu akustycznego środowiska;

3. Pola elektromagnetyczne: ochrona prze polami elektromagnetycznymi;

4. Gospodarowanie wodami: poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych, zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego, gospodarowanie wodami uwzględniające zmiany klimatyczne;

5. Gospodarka wodno-ściekowa: sprawny i funkcjonalny system wodociągowy, rozwój i dostosowanie instalacji oraz urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej dla potrzeb ludności i przemysłu;

6. Zasoby geologiczne: kontrola i monitoring eksploatacji kopalin;

7. Gleby: zachowanie funkcji środowiskowych i gospodarczych gleb, rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, ochrona przed osuwiskami;

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: racjonalna gospodarka odpadami, doskonalenie systemu gospodarowania odpadami;

9. Zasoby przyrodnicze: zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazem, zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków, ochrona i rozwój zieleni na terenach zurbanizowanych, działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, racjonalne użytkowanie zasobów leśnych, wsparcie działań edukacyjnych oraz infrastruktury turystycznej w lasach, zwiększenie lesistości;

10. Zagrożenia poważnymi awariami: zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.

Określając poszczególne zadania brano pod uwagę możliwość ich realizacji zarówno pod kątem wykonalności instytucjonalnej, jak i możliwości oraz ograniczeń techniczno-technologicznych, a także dostępności zasobów ekonomiczno-finansowych.

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc, podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068).

Ponadto został zniesiony podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.

Na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Marszałek Województwa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

 funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,

 instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Strategicznym dokumentem jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, która stanowi Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.

Strategia jest dokumentem, którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego rozwoju przez określenie długookresowych procesów rozwojowych w regionie.

103

Celem głównym wymienionej Strategii jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie. Natomiast strukturę celów rozwojowych przedstawiono w formie ryciny.

Ryc. 15. Struktura celów rozwojowych wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030

Źródło: Strategia Rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Z punktu widzenia poprawy jakości powietrza atmosferycznego istotne jest wdrażanie zapisów Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności: pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

W dniu 8 września 2020 r. Uchwałą nr 115/20 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Celem zadań przewidzianych w programie jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn

104

występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Termin realizacji Programu ustalono do dnia 31 grudnia 2026 r.