• Nie Znaleziono Wyników

Dopuszczenie przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze

Rozdział III. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

5. Dopuszczenie przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze

publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.)

283. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

a

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

284. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegają-cego na dopuszczeniu przez sprawcę mająpolegają-cego obowiązek opieki lub nadzoru nad mało-letnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

285. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach po-jazdu szynowego (art. 89 k.w.).

286. Wyjaśnij pojęcie „tory pojazdu szynowego” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nad-zoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

287. Wyjaśnij pojęcie „mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” w kon-tekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małolet-niego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

288. Wyjaśnij pojęcie „dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na to-rach pojazdu szynowego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 (art. 89 k.w.).

289. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

290. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małolet-niego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 291. Omów podmiot wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę mającego obo-wiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na dro-dze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.).

292. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu przez sprawcę ma-jącego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletnie-go na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowemałoletnie-go (art. 89 k.w.).

293. Podaj przykłady dopuszczenia przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach po-jazdu szynowego (art. 89 k.w.).

6. Zanieczyszczanie drogi publicznej (art. 91 k.w.)

294. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.).

295. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegają-cego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.).

296. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.).

297. Wyjaśnij pojęcie „zanieczyszcza drogę publiczną w okolicznościach, w których może to spowo-dować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.). 298. Wyjaśnij pojęcie „pozostawia na drodze publicznej pojazd lub inny przedmiot albo

zwie-rzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polega-jącego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.).

299. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi publicznej (art. 91 k.w.).

300. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi pu-blicznej (art. 91 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 301. Omów podmiot wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi publicznej

(art. 91 k.w.).

302. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na zanieczyszczaniu drogi publicz-nej (art. 91 k.w.).

303. Podaj przykłady zanieczyszczania drogi publicznej (art. 91 k.w.).

7. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.)

304. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygna-łów drogowych (art. 92 k.w.).

305. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegają-cego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.).

306. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia polegającego na tym, że sprawca w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogo-wego, nakazującego zatrzymanie pojazdu (art. 92 § 2 k.w.), orzeczenie zakazu prowadze-nia pojazdów ma fakultatywny czy obligatoryjny charakter (art. 92 § 3 k.w.).

307. Wyjaśnij pojęcie „nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 § 1 k.w.).

308. Wyjaśnij pojęcie „w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 § 2 k.w.).

309. Wymień, kto jest uprawniony do wydawania uczestnikowi ruchu lub innej osobie znaj-dującej się na drodze poleceń lub sygnałów (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

a

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

310. Wymień, kto jest uprawniony do kierowania ruchem na drogach według przepisów rozpo-rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143, z późn. zm.).

311. Wymień, kto jest uprawniony do kontroli ruchu drogowego według przepisów rozporzą-dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, z późn. zm.).

312. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidual-ny) wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.).

313. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

314. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.).

315. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.).

316. Podaj przykłady niestosowania się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.).

8. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.)

317. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.).

318. Omów, jakie typy wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia pole-gającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamiesz-kania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.).

319. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 § 1 k.w.) orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma fakultatywny czy obligatoryjny charakter (art. 94 § 3 k.w.).

320. Wyjaśnij pojęcie „na drodze publicznej” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 k.w.).

321. Wyjaśnij pojęcie „w strefie zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykrocze-nia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 k.w.).

322. Wyjaśnij pojęcie „w strefie ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 k.w.).

323. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 k.w.).

324. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia” w kontekście usta-wowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 § 1 k.w., ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

325. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień (art. 94 § 2 k.w., art. 71 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

326. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.).

327. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 328. Omów podmiot wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień na

drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.).

329. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez upraw-nień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 94 k.w.).

330. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu na drodze publicz-nej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, gdy sprawca nie ma do tego uprawnienia (art. 94 § 1 k.w.).

331. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu na drodze publicznej, w stre-fie zamieszkania lub strestre-fie ruchu pojazdu pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu (art. 94 § 2 k.w.).

9. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze

publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.)

332. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wyma-ganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

333. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia pole-gającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

334. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

335. Wyjaśnij pojęcie „posiadanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

336. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

337. Wyjaśnij pojęcie „strefa zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicz-nej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

a

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

338. Wyjaśnij pojęcie „strefa ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

339. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

340. Omów stronę przedmiotową polegającego na prowadzeniu prowadzenia pojazdu bez wy-maganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

341. Omów podmiot wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.). 342. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wy-maganych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

343. Podaj przykłady prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicz-nej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.).

10. Dopuszczenie do ruchu (art. 96 k.w.)

344. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.). 345. Omów, jakie typy wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia

polega-jącego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.).

346. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 § 1 i 2 k.w.).

347. Wyjaśnij pojęcie „strefa zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 § 1 i 2 k.w.).

348. Wyjaśnij pojęcie „strefa ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polega-jącego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 § 1 i 2 k.w.).

349. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.).

350. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

351. Omów podmiot wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.). 352. Wyjaśnij pojęcia: „prowadzący pojazd” (art. 96 § 1 k.w.), „właściciel pojazdu” (por. art. 140 kc),

353. Wyjaśnij pojęcia: „dyspozytor pojazdu”, „osoba, do której obowiązków należą jego czyn-ności”, „jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojaz-dem” (art. 96 § 2 k.w.).

354. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do ruchu (art. 96 k.w.).

355. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego określonego w art. 96 § 1 k.w., polega-jącego na dopuszczeniu do ruchu

356. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego określonego w art. 96 § 2 k.w., polega-jącego na dopuszczeniu do ruchu.

357. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego określonego w art. 96 § 3 k.w., pole-gającego na tym, że sprawca wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

11. Wykraczanie przeciwko innym przepisom ustawy