DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KOMUNALNYCH

In document RAPORT o stanie miasta Pabianice za 2020 rok (Page 60-63)

XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA

XXII. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KOMUNALNYCH

22.1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

„Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. kontynuuje ponad stuletnią tradycję szpitalnictwa w Pabianicach. Początkowo jako Zakład Opieki Zdrowotnej, obecnie jako spółka prawa handlowego, której powstanie związane było z restrukturyzacją służby zdrowia. Akt założycielski Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. został podpisany 28 kwietnia 2009 r. Personel Spółki prowadzi hospitalizację w 17 oddziałach szpitalnych. Na pacjentów czekają m. in. specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych, ortopedii, chirurgii, urologii, ginekologii, pediatrii, rehabilitacji, psychiatrii, gastroenterologii, neurologii wraz z leczeniem udarowym.

W 2020 roku łącznie do szpitala przyjęto 23 201 pacjentów, w tym W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielono 9 690 porad. W przychodniach specjalistycznych przyjęto 68 773 pacjentów, w Przychodni Stomatologicznej 10 442 pacjentów, w ramach Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 47 979 pacjentów, w ramach ambulatoryjnej Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ 9 985 pacjentów oraz w ramach wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ 1 153 pacjentów. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w 2020 roku odebrano 678 porodów. Na oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej łącznie wykonano 331 endoprotez stawu biodrowego i kolanowego.

Ogółem w 2020 r. w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. hospitalizowano 437 pacjentów chorych na COViD-19.

„Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w 2020 roku realizowało osiem programów profilaktycznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej i finansowane ze środków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.”

Nazwa Programu profilaktycznego Ilość osób przyjętych w 2020 r.

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita

grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne 406 Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego 5 Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany

przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 84

Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz 874 Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu

i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

415

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

w Pabianicach

32

Program Badań Przesiewowych realizowany z Ministerstwa Zdrowia – Narodowa Strategia Onkologiczna

472

22.2. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla odbiorców na terenie Miasta Pabianic. Realizacja ww. zadania odbywa się poprzez utrzymanie stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami środowiskowymi produkcji i dystrybucji ciepła nastawionej na:

1) rozbudowę eksploatowanych systemów ciepłowniczych w tym przede wszystkim kontynuację inwestycji w rozwój sieci w zakresie podłączenia do miejskiego systemu nowych odbiorców;

2) poprawę efektywności wytwarzania i dostawy energii cieplnej w tym działania w kierunku zwiększenia sprawności wytwarzania oraz dalszego ograniczania strat przesyłowych;

3) sprostanie najnowszym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego;

4) optymalizację i racjonalizację kosztów działalności operacyjnej.

Produkcja i dostawa energii cieplnej oparta jest na systemie ciepłowniczym, w którego skład wchodzą Ciepłownia Miejska zlokalizowana przy ul. Konstantynowskiej 62 oraz Kotłownia Piaski przy ul.

Cmentarnej 5. Łączna długość sieci ciepłowniczej w mieście wynosi 54,324 km, w tym w 2020 r.

wybudowano 0,260 km sieci.

W 2020 r. średnie wykorzystanie możliwości produkcyjnych kształtowało się na poziomie:

1) moc zainstalowana –110,799 MW;

2) moc zamówiona średnio w ciągu 2020 r. - 82,357 MW;

3) wykorzystanie mocy –74,33%;

4) moc zamówiona na XII 2020 r. – 83,149 MW.

Główne zakupy surowców i materiałów w Spółce odbywały się w oparciu o wprowadzone przez Zarząd Spółki wewnętrzne regulaminy. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w 2020 r. podstawowym surowcem służącym do produkcji ciepła był miał energetyczny. Podpisano umowę na dostawę węgla z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., w ramach której dokonano zakupu miału węglowego w ilości 35 039 ton.

W roku 2020 kontynuowano (rozpoczętą w 2019 roku) realizację inwestycji pn. „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach”. Wartość umowy wynosi 44 732 751,78 zł., termin realizacji to koniec 2021 r. Spółka uzyskała wsparcie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie nastąpiło w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1. „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Ekumulator – Ekonomiczny Akumulator dla Przemysłu”. W ramach realizacji zadania dotychczas wykonano:

1) dokumentację techniczną oraz uzyskano wszystkie wymagane prawem pozwolenia,

2) I etap prac budowlano – instalacyjnych (m. in. budowę instalacji odazotowania na dwóch kotłach oraz system IOS na jednym kotle).

22.3. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK) jest spółką prawa handlowego utworzoną w celu wykonania zadania własnego przez Miasto, określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym, polegającego na zapewnieniu komunikacji miejskiej na terenie Pabianic. MZK Pabianice Sp. z o.o. realizuje przewozy pasażerskie na terenie Miasta Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Rzgów w oparciu o „Umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego” zawartą w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Pabianice i MZK Pabianice Sp.

z o.o. Wyżej wymieniona umowa precyzuje sposób finansowania za wykonane usługi przewozowe, określa wymagane standardy jakościowe świadczonych usług oraz wielkość zadania przewozowego wyliczonego w oparciu o przyjęte przez Miasto Pabianice rozkłady jazdy autobusów na poszczególnych liniach.

Długość linii autobusowych wynosi 147 km, w tym w granicach administracyjnych miasta 57 km.

Funkcjonuje 7 linii autobusowych dziennych w granicach miasta oraz 6 linii podmiejskich. W 2020 roku odnotowano 2.243.639 przejazdów biletowanych, co stanowi spadek o 1.247.968 przejazdów w stosunku do roku 2019. O 1 mln 115 tys. spadła również liczba przewiezionych pasażerów, która w roku 2020 wynosiła 2 mln 10 tys. (w roku 2019 wynosiła 3 mln 125 tys.). Spadek ilości przejazdów i pasażerów był efektem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią wirusa COVID-19.

W ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” został zmieniony system dystrybucji biletów. Obecnie Miasto Pabianice posiada 5 biletów stacjonarnych (Kilińskiego/SDH, Kilińskiego/Zamkowa, Grota-Roweckiego/Gryzla i Jana Pawła II/szpital i Dworzec PKP/Łaska) oraz 28 biletomatów mobilnych zamontowanych w autobusach. Sprzedaż biletów jest również prowadzona przez aplikacje mobilne. Spółka za pośrednictwem biletomatów dokonuje sprzedaży biletów Miasta Pabianice, łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (umowa z MPK-Łódź Sp. z o.o.), Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. (porozumienie z ŁKA Sp. z o.o.) oraz bilety łaskie na linię D (umowa z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Łasku). Przychody ze sprzedaży biletów stanowią bezpośredni przychód Miasta. Spółka, na podstawie zawartej umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp.

z o.o. prowadzi w Punkcie Sprzedaży Biletów na dworcu PKP sprzedaż biletów spółek: ŁKA, POLREGIO Sp.

z o.o., PKP Intercity S.A., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Koleje Śląskie Sp. z o.o. Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami w roku 2020 zakończono sprzedaż biletów przez kierowców autobusów.

W wielu aspektach, m.in. w formie projektowej i wykonawczej Spółka współpracuje z Miastem przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach”. Część zadań została już zrealizowana, a część będzie realizowana w roku 2021 i następnym.

Obecnie w ramach projektu zostały zrealizowane oraz realizuje się następujące zadania:

1) wybrano Inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację kolejnych zadań ramach projektu;

2) dostarczono wszystkie 18 autobusów hybrydowych;

3) dostarczono biletomaty stacjonarne i mobilne;

4) oddano do użytku budynek nowego dworca przy ul. „Waltera” Janke i krańcówkę na ulicy Podmiejskiej;

5) w realizacji jest przetarg na ITS;

6) na ukończeniu jest realizacja zadań związanych z infrastrukturą przystankową;

7) prowadzona jest budowa budynku technicznego w zajezdni MZK Pabianice Sp. z o.o.

Realizacja projektu z Miastem Pabianice jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym wykonywanym przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach w 2021 r.

22.4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z dnia 01.06.2006 r. Rep.Nr3066/2006, podstawowym przedmiotem działalności ZWiK Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej określonych w art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,polegających na wykonywaniu zadań dotyczących wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Łączna długość sieci wodociągowej w mieście wynosi 147,82 km, sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) 159,45 km, a kanalizacji deszczowej 75,95 km.

W 2020 r. realizowano m.in. następujące zadania:

1) usuwanie awarii:

a) awarie na sieci wodociągowej – 31,

d) awarie na przyłączach kanalizacyjnych będących własnością spółki – 1;

2) budowa przyłączy:

a) wodociągowych (ogółem zgłoszonych Spółce) – 103 szt., b) kanalizacyjnych (ogółem zgłoszonych Spółce) – 115 szt.,

c) wodnokanalizacyjnych wykonana przez Wydział Sieci na podstawie umów zleceń – 18 szt.;

3) budowa sieci:

a) wodociągowej siłami własnymi – 1,83 km,

b) przebudowa sieci wodociągowej siłami własnymi – 0,375 km, c) kanalizacyjnej siłami zewnętrznymi – 1,69 km;

4) zlecenia na usługi (kamera, awarie, udrażnianie) – 92 szt. (0+17+75 szt.);

5) inspekcje telewizyjne kanalizacji na potrzeby własne - ok. 4100 m.

In document RAPORT o stanie miasta Pabianice za 2020 rok (Page 60-63)

Related documents