ADRES OBIEKTU:

ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom

nr ew. działki 72, jedn. ewid. MIASTO RADOM, obręb JEŻOWA WOLA

INWESTOR:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz ul. Grodzka 54/3B

31 – 044 Kraków

31

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 12 póz. 1126 z 2003 r)

Zakres robót

Zamierzenie budowlane obejmuje montaż trzech nowych dzwonów w dzwonnicy z Wielgiego znajdującej się obecnie na terenie MWR w Radomiu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- kościół, - dzwonnica,

Elementy zagospodarowania działki które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejące sieci elektryczne i inne biegnące na działce w obszarze opracowania, również pod powierzchnią terenu (w tym również nieuwidocznione w projekcie i w dostępnej dokumentacji obszaru opracowania).

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych:

- Możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia istniejących lub sąsiadujących sieci uzbrojenia podziemnego,

- Możliwość porażenia prądem, poparzenia lub uszkodzenia ciała przy używaniu sprzętów i narzędzi (w tym elektronarzędzi oraz urządzeń udarowych).

- Możliwość porażenia skóry, oczu, dróg oddechowych, błon śluzowych oraz ekspozycji na zarodniki grzybów i inne patogeny i alergeny przy pracy z substancjami toksycznymi, a w szczególności biobójczymi, odgrzybiającymi i impregnującymi oraz przy pracach dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i odgrzybiających, naprawczych i porządkowych,

- Możliwość zranienia nieosłoniętymi ostrymi krawędziami, drzazgami lub poluzowanymi elementami, zwłaszcza podczas prac przygotowawczych.

- Możliwość przygniecenia przez ciężkie elementy podczas wykonywania montażu dzwonów.

32

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Każdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadać kurs BHP zorganizowany przez wykonawcę — okres ważności ze względu na zagrożenie wypadkowe wynosi 1 rok — zgodnie z rozporządzeniem MIPS z dnia 28.05.1996 roku

Przed przystąpieniem do pracy, a także przy każdej zmianie stanowiska pracy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegać na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających.

Każdy pracownik, który będzie miał pracować na rusztowaniu lub na wysokości, musi przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać przewidziane prawem badania i uprawnienia.

Wskazane prowadzenie instruktażu w szczególności:

- Przed wszelkimi pracami prowadzonymi na wysokości i z rusztowania, - Przed pracami w zasięgu przebiegu istniejących instalacji,

- Przed wykonaniem prac związanych z dezynfekcją, dezynsekcją, odgrzybianiem, oczyszczaniem, konserwacją i impregnacją elementów drewnianych, a także elementów metalowych (w szczególności uwzględniając instrukcje i zalecenia producentów stosowanych substancji i materiałów).

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- opracowanie przez Kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- przestrzeganie obowiązujących przepisów, w szczególności z zakresu BHP, - dopuszczanie do pracy tylko osób posiadających aktualne badania lekarskie

potrzebne dla wykonywania danego rodzaju robót oraz odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie,

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych, - barierki ochronne przy pracach na wysokości, w tym na rusztowaniu,

- wykonanie zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z ciągów pieszych i jezdnych zlokalizowanych z bezpośrednim sąsiedztwie obiektu i prowadzonych robót,

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robót rozbiórkowych, na wysokości i montażowych) wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej,

33

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych — dojść do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej,

- wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego,

- zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej,

- podłączanie elektronarzędzi i innych urządzeń pobierających energię elektryczną tylko do gniazd i sieci przeznaczonych do obsługi przewidywanego poboru mocy, wskazanych przez Inwestora,

- korzystanie jedynie z narzędzi i urządzeń, a w szczególności z elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, sprzętu wysokościowego, elementów mechanicznych oraz elementów rusztowań posiadających odpowiednie atesty, dopuszczenia i aktualne przeglądy, w szczególności wymagane odpowiednimi przepisami i normami oraz zalecane przez producenta danego sprzętu lub wyrobu,

- korzystanie z wszelkich narzędzi, urządzeń i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności określonym w dokumentacji wyrobu dostarczonej przez producenta oraz w warunkach pracy przewidzianych dla danego wyrobu, w szczególności określonych w ww. dokumentacji,

- przegląd sprawności elektronarzędzi — ewidencja napraw i konserwacji,

- przystępowanie do pracy w odzieży ochronnej, a w szczególności w kaskach, a przy pracy z substancjami toksycznymi i szkodliwymi oraz przy pracach powodujących powstawanie dużej ilości pyłu, opiłków, drzazg, iskier – stosowanie odpowiednich masek, środków ochrony dróg oddechowych i błon śluzowych, kombinezonów oraz rękawic,

- ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejścia i wjazdu dla pojazdów budowy,

- kierownik budowy powinien przestrzegać prawidłowej organizacji pracy na budowie, w tym:

- bezpiecznego składowania sprzętu,

- posiadania odzieży ochronnej przez pracowników,

- prawidłowego poruszania się pracowników na terenie budowy, - prawidłowego przemieszczania sprzętu budowlanego

- stosowanie odpowiednich indywidualnych, zbiorowych i innych środków ochrony (zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i osób postronnych),

- przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, w szczególności określonych w niniejszej instrukcji oraz wymaganych prawem,

34

- zapoznanie wszystkich pracowników stykających się podczas pracy z danym preparatem lub substancją, a także wszystkich mogących się znajdować w zasięgu oddziaływania preparatu lub substancji, z kartą techniczną, instrukcjami producenta oraz kartą charakterystyki wyrobu

- zapewnienie wykonania i odbioru rusztowań przez osoby do tego uprawnione, - zachowanie właściwej kolejności robót,

- użycie właściwego sprzętu wysokościowego, - zabezpieczenie rusztowań,

- odpowiednie składowanie i montaż elementów ciężkich (dzwony),

- odpowiednie składowanie i stosowanie substancji toksycznych i niebezpiecznych (w szczególności zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów tych substancji oraz z odrębnymi przepisami),

- zastosowanie odpowiednich, indywidualnych, zbiorowych i innych, środków ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym wpływem substancji toksycznych i niebezpiecznych (w szczególności zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów tych substancji oraz z odrębnymi przepisami),

- wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane w stanie beznapięciowym oraz zgodnie z zasadami i przepisami w tym zakresie.

U W A G A :

1. Niniejsza informacja nie zwalnia osób prowadzących i nadzorujących budowę od podjęcia wszelkich działań wynikających ze specyfiki przyjętej organizacji pracy, przewidywanych oraz napotkanych zagrożeń, odpowiednich przepisów, instrukcji i zaleceń producentów stosowanych materiałów i urządzeń oraz ze specyfiki robót – mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia.

2. W szczególności należy dopełnić wymogów zawartych w następujących aktach prawnych

2.1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP. (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 285)

2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

z 2003r. nr 47, poz. 401).

projektant: dr inż. arch. Piotr Turkiewicz

35

CZĘŚĆ 4.

ZAŁĄCZNIKI

W dokumencie PROJEKT MONTAŻU KOPII HISTORYCZNYCH DZWONÓW W DZWONNICY Z WIELGIEGO NA TERENIE MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU NR WPISU DO REJ. ZAB. (Stron 30-35)

Related documents