EDUKACJA EDUCATION

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 76-84)

TABL. 1 /50/. WYBRANE INFORMACJE O DZIECIACH I MŁODZIEŻY W EDUKA

SELECTED DATA ON CHILDREN AND YOUTH IN EDUCATION

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Dzieci w placówkach

wycho-wania przedszkolnego ... 28584 27311 26852 26328 26132 Przedszkola ... 27091 25447 24795 24108 23777 Oddziały przedszkolne przy

szkołach podstawowych ... 1493 1864 2057 2220 2355 Uczniowie szkół:

Podstawowych ... 85346 81463 77225 73038 68819 Gimnazjalnych ... 31386 45853 45043 44382 43746 Liceów ogólnokształcącychab ... 21336 16444 17271 17088 16866 Specjalnych przysposabiających

do pracy ... – – – – –

Zasadniczych zawodowycha .... 16906 10899 8150 6312 7723 Liceów profilowanych ... – – 3088 5641 7681 Technikówac ... 25510 20455 18639 17144 14418 Policealnych ... 2255 2261 2133 2019 2006 Wyższych ... 12488 14789 16316 18204 19692 Absolwencid szkół:

Podstawowych ... 31800e 14969 14670 14460 14073 Gimnazjalnych ... – – 14945 14571 14152 Liceów ogólnokształcącychab ... 4076 4512 4933 5461 5492 Specjalnych przysposabiających

do pracy ... – – – – –

Zasadniczych zawodowycha .... 5544 5426 4971 4456 1243

Liceów profilowanych ... – – – – –

Technikówac ... 5147 4998 4585 4657 5683 Policealnych ... 1093 804 714 781 681 Wyższych ... 2079 2236 2551 2467 2456

a W roku szkolnym 2000/01 – 2001/02 dane dotyczą szkół ponadpodstawowych, w latach szkolnych ponadgimnazjalnych. b, c Łącznie z uczniami: b – uzupełniających liceów ogólnokształcących, c – techników e Dane obejmują absolwentów klasy VIII i klasy VI.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a In 2000/01 – 2001/02 school year data concern upper secondary (post-primary) schools, in 2002/03 – school year upper secondary schools. b, c Including students: b – supplementary general secondary schools, c – year. e Data include graduates of 8th class and 6th class.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

CJI

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

26085 26133 25859 26815 Children in pre-primary education establishments 23633 23631 23314 24127 Nursery schools

2452 2502 2545 2688 Pre-primary sections of primary schools

Pupils and students of schools:

65390 61977 58895 56399 Primary

41645 39100 36634 34390 Lower secondary

16583 16309 15982 15123 General secondaryab

59 89 161 191 Special job-training

7702 7586 7854 7832 Basic vocationala

6623 5076 3459 2112 Specialized secondary

13575 14455 15031 15497 Technical secondaryac

1734 953 684 550 Post-secondary

20131 19765 20205 20596 Tertiary

Graduatesd of schools:

12617 12034 11719 10445 Primary

14018 13937 13336 11753 Lower secondary

5588 5381 4817 5108 General secondaryab

6 – 20 18 Special job-training

2441 2564 2310 2319 Basic vocationala

2398 2292 1896 1309 Specialized secondary

4240 2626 2545 2908 Technical secondaryac

678 466 405 344 Post-secondary

3157 3614 3752 3530 Tertiary

2002/03 – 2005/06 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, od roku szkolnego 2006/07 – szkół uzupełniających oraz szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe. d Z poprzedniego roku szkolnego.

2005/06 school years – upper secondary (post-primary) schools and upper secondary schools, since 2006/07 supplementary technical schools and art schools leading to professional certification. d From the previous school

TABL. 2 /51/. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

PRE-PRIMARY EDUCATION

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION Placówki ... 474 468 457 458 Establishments

w tym miasta ... 160 159 157 160 of which urban areas Przedszkola ... 364 354 341 340 Nursery schools

w tym miasta ... 150 148 145 147 of which urban areas Oddziały przedszkolne

przy szkołach

podstawowych ... 110 114 116 118 Pre-primary sections of primary schools

Miejsca w przedszkolach 28017 27697 26645 26629 Places in nursery schools w tym miasta ... 16287 16293 16027 16162 of which urban areas Dzieci ... 26085 26133 25859 26815 Children

w tym miasta ... 14950 15342 15406 16053 of which urban areas Przedszkola ... 23633 23631 23314 24127 Nursery schools

w tym miasta ... 14673 15069 15087 15723 of which urban areas Oddziały przedszkolne

przy szkołach

podstawowych ... 2452 2502 2545 2688 Pre-primary sections of primary schools Dzieci w przedszkolach

na: Children in nursery

schools per:

1 przedszkole ... 65 67 68 71 Nursery school 100 miejsc ... 84 85 87 91 100 places

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 3 /52/. DZIECI W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WEDŁUG WIEKU

CHILDREN IN PRE-PRIMARY EDUCATION ESTABLISHMENTS BY AGE

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007/08 25859 4896 5622 6851 8259 231

2008/09 26815 5724 6087 6929 7836 239

Miasta ... 2005/06 14950 2677 3277 3839 4997 160

Urban areas 2006/07a 15342 3040 3336 3951 4842 159

2007/08 15406 3317 3396 3875 4663 155

2008/09 16053 3838 3662 3951 4462 140

Wieś ... 2005/06 11135 1476 2210 3262 4112 75

Rural areas 2006/07 10791 1486 2270 3062 3912 61

2007/08 10453 1579 2226 2976 3596 76

2008/09 10762 1886 2425 2978 3374 99

a W podziale według wieku nie uwzględniono dzieci z placówek wychowania przedszkolnego przy zakła-dach opieki zdrowotnej.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a Division by age – without taking into consideration children of pre-primary education establishments in health care institutions.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 4 /53/. DZIECI W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA 1000 DZIECI

CHILDREN IN PRE-PRIMARY EDUCATION ESTABLISHMENTS PER 1000 CHILDREN

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem

Total W tym w przedszkolach

Of which in nursery schools w wieku: aged:

Rural areas 2006/07 603 528 792 478 428 605

2007/08 623 555 803 491 448 606

2008/09 654 601 803 511 480 599

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 5 /54/. DZIECI W PRZEDSZKOLACH WEDŁUG LICZBY OTRZYMYWANYCH POSIŁKÓW

CHILDREN IN NURSERY SCHOOLS BY NUMBER OF MEALS RECIVED

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Grand

total

Korzystające z posiłków Children receiving meals

korzysta-Nie jące z posiłków

receiving Not meals

2007/08 23314 21155 1259 3967 15929 2159

2008/09 24127 21841 1480 3153 17208 2286

Miasta ... 2005/06 14673 12861 592 3079 9190 1812

Urban areas 2006/07 15069 13248 639 3118 9491 1821

2007/08 15087 14465 223 2473 11769 622

2008/09 15723 15086 404 1878 12804 637

Wieś ... 2005/06 8960 6375 1430 2649 2296 2585

Rural areas 2006/07 8562 6092 1191 2635 2266 2470

2007/08 8227 6690 1036 1494 4160 1537

2008/09 8404 6755 1076 1275 4404 1649

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 6 /55/. DZIECI PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

CHILDREN LIABLE TO COMPULSORY ANNUAL PRE-SCHOOL PREPARATION

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

Dzieci realizujące obowią-zek rocznego

przygoto-wania przedszkolnego 9036 8927 7659 7519

Children performing compulsory annual pre-school preparation

w tym: of which:

mieszkające ponad 3 km

od placówki ... 941 1024 275 259 living more than 3 km from institution

Dzieci nie realizujące obo-wiązku rocznego

przygo-towania przedszkolnego 333 330 289 308

Children not performing compulsory annual pre-school preparation Z powodu wcześniejszego

przyjęcia do szkoły ... 41 35 32 49 By the reason of earlier admission to school Bez uzasadnionej przyczyny 292 295 257 259 Without justified reason

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 7 /56/. SZKOŁY PODSTAWOWE

PRIMARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban

areas

wieś rural areas

Szkoły ... 422 419 414 412 126 286 Schools

Pomieszczenia szkolne ... 4430 4404 4750 4855 2131 2724 Classrooms

Oddziały ... 3448 3361 3333 3257 1508 1749 Sections

Uczniowie ... 65390 61977 58895 56399 31538 24861 Pupils

w tym dziewczęta ... 31997 30243 28652 27365 15288 12077 of which females

w tym I klasa ... 9713 9255 8999 8507 4825 3682 of which 1st grade

Absolwencia ... 12617 12034 11719 10445 5732 4713 Graduatesa

w tym dziewczęta ... 6175 5904 5800 5155 2784 2371 of which females

a Z poprzedniego roku szkolnego.

a From the previous school year.

TABL. 7 /56/. SZKOŁY PODSTAWOWE (dok.)

PRIMARY SCHOOLS (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban

areas

wieś rural areas

Liczba uczniów na:

Number of pupils per:

1 szkołę ... 155 148 142 137 250 87 school

1 pomieszczenie szkolne 15 14 12 12 15 9

classroom

1 oddział ... 19 18 18 17 21 14 section

a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 8 /57/. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (bez uczniów szkół podstawowych specjalnych)

PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS BY TYPE OF DISABLILITY (excluding pupils of special primary schools)

WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

SPECIFICATION a – total b – of which

females OGÓŁEM ... a 1257 1230 980 981 a TOTAL

b 488 485 402 381 b

w tym: of which:

Słabosłyszący ... a 114 116 104 108 a Hearing impaired

b 46 53 50 42 b

Słabowidzący ... a 73 48 58 58 a Sight impaired

b 26 23 24 24 b

Z niepełnosprawnością a 150 89 78 87 a Motor-skill impaired

ruchową b 60 31 28 34 b

Z upośledzeniem a 710 556 455 453 a Mentally disabled

umysłowym b 279 219 198 191 b

Z niepełnosprawnością a 64 90 123 103 a Associated disabled

sprzężoną b 28 43 52 40 b

Z zaburzeniami a 13 54 29 43 a Behavior disorder

zachowania b 2 14 5 6 b

Przewlekle chorzy ... a 119 240 100 80 a Chronically ill

b 40 88 38 34 b

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 9 /58/. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG KLAS I PŁCI

PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS BY GRADE AND SEX

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06a 2006/07a 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas OGÓŁEM ... 65390 61977 58895 56399 31538 24861 TOTAL

Uczniowie w klasach:

Pupils of grade:

I ... 9713 9255 8999 8534 4852 3682 II ... 10073 9536 9083 8851 4906 3945 III ... 10614 10021 9529 9059 5023 4036 IV ... 10908 10608 10001 9527 5334 4193 V ... 11678 10841 10528 9961 5599 4362 VI ... 12215 11522 10755 10467 5824 4643

a W podziale według klas nie uwzględniono uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, którzy realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w indywidualnych bądź grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a Division by grades – without taking into consideration pupils with a profound mental retardation who meet their obligation to receive an education through participating in individual or group rehabilitation – education classes.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 10 /59/. OBOWIĄZEK SZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

COMPULSORY EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

Dzieci podlegające

obo-wiązkowi szkolnemu ... 67284 64180 62003 59452 Children liable to compulsory education Dzieci spełniające

obo-wiązek szkolny ... 66700 63667 61327 58878 Children fulfilling compulsory education

w tym: of which:

w szkole w obwodzie,

której mieszka uczeń 54433 51120 48208 45431 in school in the circuit where the pupil lives w innej szkole ... 12208 12468 12670 13240 in another school poprzez udział w

zaję-ciach rewalidacyjno-

-wychowawczych ... 57 79 88 71

through participation in rehabilitation-education classes

Dzieci nie spełniające

obowiązku szkolnego 584 513 676 574 Children not fulfilling compulsory education Z powodu odroczenia ... 202 172 161 145 Due to postponement Z innej przyczyny ... 382 341 515 429 Other reason

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 11 /60/. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG ODLEGŁOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA OD SZKOŁY

PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS BY DISTANCE FROM ABODE TO SCHOOL

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Uczniowie mieszkający w odległości od szkoły Pupils living at distance from school 3 do 5 km

Rural areas 2006/07 4051 1816 1807 289

2007/08 3678 1857 1838 274

2008/09 2978 1596 1671 232

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 12 /61/. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS ATTENDING PSYCHO-PEDAGOGICAL CLASSES

Rural areas 2006/07 7984 1960 896 126

2007/08 7997 2700 1011 141

2008/09 7441 2358 1114 70

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 13 /62/. KOMPUTERY I BIBLIOTEKI SZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

COMPUTERS AND LIBRARIES IN PRIMARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION Szkoły wyposażone

w komputery do użytku

uczniów ... 377 390 389 391

Schools equipped with computers used by pupils

w tym z dostępem

do Internetu ... 298 334 354 374 of which with the Internet access Komputery przeznaczone

do użytku uczniów ... 3917 4942 5243 5977 Computers used by pupils w tym z dostępem

do Internetu ... 2741 3888 4315 5328 of which with the Internet access

Szkoły posiadające

bibliotekę szkolną ... 385 387 373 356 Schools with school libraries

Księgozbiór w tys. wol. 2523,7 2538,8 2312,6 2216,6 Collection in thous. vol.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 14 /63/. UCZESTNICY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

NADOBOWIĄZKOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 76-84)