Eutanazja a resuscytacja

In document NR 12 (VOL 4) 2002 KWARTALNIK ISSN INDEKS (Page 41-46)

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen.

För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Förvaltningens yttrande

Nedanstående ansökan har inkommit och behandlats av samhällsbyggnadskontoret

Fastighet Datum för inkommen ansökan

Planansökans syfte Motivering Förslag till

beslut Stadsskog

en 1:12

2013-11-21 Exempel: Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en ny förskola på planlagd mark (önskemål minst 4000 kvm tomt, helst plan).

Tidigare beslut: Gällande detaljplan har användningen dels Folkpark/Nöjespark, dels Naturområde. En målbild för parken antogs av KF 2012 med inriktningen ”Lekfull park &

föreningsliv med förskoleverksamhet”. Ca 3300 kvm tomt anges (ca 50% sluttande mark).

Bedömning: Området har ett lämpligt läge och en ny förskola kan placeras enligt målbilden.

Tomten kan dock inte utökas pga omgivande verksamheter och trafik. Eftersom marken sluttar kan det bli aktuellt med

souterrängvåning. En allmän lekplats kan utnyttjas men denna får inte inhägnas.

Byggnaders utformning mm måste anpassas till parkens kulturhistoriska värden. Värdefulla träd måste sparas.

Positivt planbesked (ca 3300 kvm tomt)

Detaljplanen beräknas kunna antas under år 2015. Två gånger per år beslutar

samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Stadsskogen 1:12 (ca 3300 kvm tomt), med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan.

Exp: SBK Plan (HN, JS, IE) Ekonomi (MK)

SBNau § 42 Dnr 2011.255 SBN

Vindbruksplan - Tillägg till Ale ÖP 07

Ärendebeskrivning

Ale kommun har den 19 Februari skickat ett förslag till ändring av Vindbruksplan – tillägg till Ale ÖP 07, för synpunkter till Alingsås kommun. Samrådsstiden går ut 2014-04-22.Syftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnadav vindkraft i Ale kommun. l förslaget anges områden som lämpligaför grupper av större vindkraftverk, för varje föreslagit område ges områdesspecifikarekommendationer samt generella rekommendationer för prövning av vindkrafti Ale kommun.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret tillstryker planförslaget med följande kommentarer:

l planförslaget anges ett område (U2) där vindkraft anses vara lämpligt som gränsarmot Alingsås kommun där område lämpligt för vindkraft pekas ut i Alingsås Vindbruksplan. För dessa områden är det viktigt att visuell påverkan mot Alingsås kommun visas på ett

tillfredsställande sätt. Det är idag svårt att bedöma hur dessa områden kan påverka Alingsås kommun och det är därför viktigt att vid utbyggnad av vindkraft tydligt illustrera med

fotomontage hur verken blir synliga från Alingsås kommun.

Det viktigt att det tydligt framgår av planförslaget att samråd ska ske med grannkommuner vid etableringar nära kommungränsen. l övrigt noteras att den analys och de

ställningstaganden som lett fram till planförslaget är tydligt redovisade.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden Samrådsförslag till Ändring av Vindbruksplan – tillägg till Ale ÖP tillstyrks.

SBNau § 43 Dnr 2013.089 SBN

Detaljplan, verksamheter vid Skruvgatan, antagande

Ärendebeskrivning

Ett förslag till rubricerad plan har först varit föremål för samråd under hösten 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 13 februari 2014-12 mars 2014.

Beredning

Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande 2014-03-20 kommenterat de

synpunkter som kom in under granskningstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utförs antagandehandlingarna av Plan-och

illustrationskarta samt Planbeskrivning.

Av planbeskrivningen framgår att planförslaget bedöms vara förenligt med de

grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark-och vattenresurser samt skydd av naturen enligt 3 resp 7 kap. miljöbalken. Planen innebär en mindre avvikelse från Fördjupning av översiktsplanen för Staden Alingsås.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Skruvgatan”

enligt plan-och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

SBNau § 44 Dnr 2013.337 SBN

Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Lövskogsgatan, granskning

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga ca 25 smålägenheter på ett befintligt parkeringsgarage.

Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 26 november 2013-10 januari 2014.

Beredning

Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse 2014-03-20 kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden samt föreslagit revideringar. Plan-och illustrationskarta samt Planbeskrivning föreslås revideras i enlighet med

Samrådsredogörelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av planförslaget samt beslutar att hålla det tillgängligt för granskning enligt plan-och bygglagen 5:18-21.

SBNau § 45 Dnr 2014.108 SBN

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen angående Gårdshult 1:4 och 1:7

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade i beslut SBN § 144, 2013-09-24 positivt

förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus och en garagebyggnad på fastigheterna Gårdshult 1:4 och 1:7. Beslutet upphävdes i den del som avser strandskyddsdispens för bostadshus och garage av länsstyrelsen i beslut 2013-11-28.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen, som förelagt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig angående överklagandet senast 2014-04-28.

Klaganden, tillika ägare till fastigheterna Gårdshult 1:4, 1:7 och 1:19, yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut med följd att samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens står fast.

Vad gäller frågan om det nya enbostadshus som ligger inom strandskyddsområdet anger klaganden bland annat att särskilt skäl för undantag från strandskydds-bestämmelserna är att området genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Det finns två bebyggda fastigheter, Gårdshult 1:15 och 1:19, mellan sjön och de tilltänkta tomterna.

Mellan fastigheterna Gårdshult 1:15 och 1:19 ligger ett område som är så smalt att det får betraktas ingå i de angivna fastigheternas hemfridzoner.

Vidare anger klaganden att fastigheten Gårdshult 1:19 vill utöka tomten på del av Gårdshult 1:7 för att uppföra ett garage. Garagebyggnaden placeras på mark som är ianspråktagen av en grusad vändplan. Garagebyggnaden ligger på skogssidan av fastigheten och är väl avskild från strandområdet av befintligt bostadshus och komplementbyggnader.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret delar klagandens uppfattning i ärendet. När det gäller det smala markområdet mellan fastigheterna Gårdshult 1:15 och 1:19 kan dessutom tilläggas att området utgörs av en mindre svacka mellan de nämnda fastigheterna. Detta topografiska förhållande förstärker bedömningen att området ingår i hemfridzonerna för fastigheterna Gårdshult 1:15 och 1:19. Kontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut SBN § 144, 2013-09-24 och yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer

länsstyrelsens beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut SBN § 144, 2013-09-24 och yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut.

Exp: Mark- och miljödomstolen

SBNau § 46 Dnr 2014.111 SBN

Hulskog 1:6, del av, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus,

In document NR 12 (VOL 4) 2002 KWARTALNIK ISSN INDEKS (Page 41-46)