Gołowianie na podium

W dokumencie Nowe Zagłębie, 2012, nr 6 (24) (Stron 65-68)

Region

Fot.arch.

Region

Jednym z najważniejszych projektów obecnie realizowanych przez stowarzy-szenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego jest internetowa encyklo-pedia regionu. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski. To właśnie ta instytucja cyklicznie organizuje konkursy projek-tów w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. W szranki o dofinansowanie sta-ją setki instytucji, urzędów i organiza-cji pozarządowych. Wśród tak wielu aplikujących o wsparcie, projekt FdZD

„Poznajemy Zagłębie” jako jeden z nie-licznych otrzymał wsparcie.

Mija właśnie pierwszy rok funkcjono-wania internetowej encyklopedii „Wiki Zagłębie.pl” której współtwórcami, jako redaktorzy-wolontariusze są miłośnicy regionu. Są tu ludzie w różnym wieku i różnych profesji, pasjonaci, ale także zawodowi historycy z tytułami nauko-wymi do profesora zwyczajnego włącz-nie. Wkład pracy poszczególnych osób jest bardzo różny, Niektórzy

opracowa-li dziesiątki haseł, ale są i takie osoby, które dodały tylko po kilka, czasem jed-no. Praca każdego jest jednak bezcenna, gdyż dzięki temu encyklopedia staje się coraz bogatsza. Po roku funkcjonowania w „Wiki Zagłębie” znajduje się już bli-sko 5000 haseł, z których część to bar-dzo bogate opracowania. Jest tu także już ponad 3000 zdjęć: współczesne, ale także archiwalne, w tym duża kolekcja dawnych pocztówek zagłębiowskich.

Odnotowano około miliona wejść na stronę „Wiki Zagłębie”, co jest sukce-sem, gdyż projekt jest nadal dopiero w początkowym stadium. Innym bar-dzo ważnym sukcesem jest z całą pew-nością fakt, że do współpracy przystąpi-ły także niektóre zagłębiowskie muzea, a także inne instytucje i stowarzyszenia.

Bardzo dużą aktywnością wyróżnia się tu Towarzystwo Miłośników Ziemi Za-wierciańskiej, które opisuje tą część na-szego regionu.

„Wiki Zagłębie” działa na takiej samej zasadzie jak popularna „Wikipedia”. Ma

przyjazną wyszukiwarkę i system wza-jemnych linkowań, które ułatwiają wę-drowanie po całych jej zasobach. Hasła są zgrupowane w liczne kategorie na za-sadzie katalogów poszczególnych tema-tów, obiektów itd. Do najważniejszych grup można zaliczyć: zagłębiowskie biogramy, wszystkie tematy i katego-rie związane z historią regionu, katalogi zabytków, tematy związane z historiami klubów sportowych, kalendarium. Wy-jątkowym działem jest autorski projekt o nazwie „Biblioteka Zagłębiaka” który jest katalogiem wszelkich wydawnictw związanych w całości lub co najmniej częściowo z regionem. Jest to już w tej chwili najbogatsza bibliografia dotyczą-ca Zagłębia, często wykorzystywana za-równo przy opracowaniach szkolnych, jak i naukowych.

Jak podkreślają twórcy, rozwój pro-jektu zależy od społecznego zaangażo-wania miłośników regionu. „Ta ency-klopedia jest dla wszystkich i wszyscy zainteresowani mogą ją tworzyć. Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego udostępnia to narzędzie publicznie i ogranicza się do roli administracyjnej. Chcielibyśmy bardzo aby ten portal wiedzy o Zagłę-biu był traktowany jako dobro wspól-ne wszystkich Zagłębiaków i wszystkich działających tu instytucji i organiza-cji. Tylko wtedy bardzo ciekawa, ale rozproszona wiedza o Zagłębiu będzie zgromadzona w jednym miejscu, a ła-twy dostęp do tej wiedzy to skuteczna edukacja regionalna i szeroka promo-cja regionu.

Dlatego zapraszamy wszystkich mi-łośników Zagłębia Dąbrowskiego do współpracy, każda informacja, każde zdjęcie, nawet pojedyncze dzięki Wam wzbogacą naszą wspólną encyklopedię.

Można się z nami kontaktować przy pomocy naszej strony internetowej, gdzie podane są wszelkie namiary. Za-praszamy także na cykliczne spotkania redakcyjne, podczas których w jakimś fajnym wybranym miejscu, w sympa-tycznej atmosferze poznajemy się oso-biście i wymieniamy uwagi i pomysły dotyczące dalszego rozwoju projektu

„Wiki Zagłębie”.

Zapraszamy serdecznie!”

Oprac. na podst. materiałów przekaza-nych przez Dariusza Jurka, prezesa FdZD

STODAL®

Postać farmaceutyczna: syrop.

Skład jakościowy i ilościowy: produkt złożony.

Wskazanie do stosowania: kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Francja.

Na każdy kaszel

Na suchy kaszel u dzieci

Bolesne ząbkowanie

Skład jakościowy i ilościowy: produkt złożony.

Wskazanie do stosowania: wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Francja.

AVENOC®

(maść i czopki): produkty złożone.

Postać farmaceutyczna: maść, czopki.

Wskazania do stosowania Avenoc® (maść i czopki):

wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich, jak: ból, pieczenie i świąd.

Przeciwwskazania Avenoc® (maść

i czopki): nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny Avenoc® (maść i czopki): BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, Francja.

CORYZALIA®

Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane.

Skład jakościowy i ilościowy: produkt złożony.

Wskazania do stosowania: wspomagająco w stanach nieżytowych górnych dróg oddechowych zarówno o etiologii wirusowej, jak i alergicznej: katar (nieżyt błony śluzowej nosa), katar sienny, zapalenie zatok.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Francja.

CAMILIA®

Postać farmaceutyczna: roztwór doustny.

Skład jakościowy i ilościowy: 1 pojemnik jednodawkowy (minims – 1ml) zawiera: substancje czynne: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH aa 333,3 mg.

Wskazanie do stosowania: bolesne ząbkowanie u niemowląt.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Francja.

SEDATIF PC®

Postać farmaceutyczna: tabletki.

Skład jakościowy i ilościowy: produkt złożony.

Wskazanie do stosowania: wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu. Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 20 rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Francja.

W dokumencie Nowe Zagłębie, 2012, nr 6 (24) (Stron 65-68)