HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

In document Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata z perspektywą do roku 2027 (Page 111-114)

In deze bijlage komen achtereenvolgens aan de orde:

1. Zakelijke weergave signaal 2. Achtergrond aanbesteding

3. Selectieleidraad voor de Europese niet-openbare aanbesteding Ontwerp Poppodium 4. Totstandkoming selectieleidraad

5. Aanbesteding van ontwerpteam Poppodium

6. Communicatie over te strenge voorwaarden bij Europese aanbesteding 7. Toelichting geïnterviewden

6.1 Zakelijke weergave signaal

De zakelijke weergave van het signaal luidt als volgt:

“Te strenge voorwaarden bij Europese aanbesteding ten aanzien van aanbesteding van ontwerpteam Poppodium, waardoor lokale architecten buitenspel werden gezet.”

6.2 Achtergrond aanbesteding

De ontwikkeling van het Poppodium aan de Peperstraat in de wijk Q4 maakte volgens vermelding in het collegevoorstel van 4 oktober 2011 onderdeel uit van de herontwikkeling van de wijk Q4.

De aanbesteding van het ontwerpteam Poppodium –architect, constructeur, installateur– heeft plaatsgevonden door middel van een Europese niet-openbare procedure. Gemeente Venlo heeft voor deze wijze van aanbesteden onder meer gekozen, omdat de kosten van de aanbesteding van het ontwerpteam Poppodium waren geraamd op circa € 700.000. Een andere reden hiervoor was om de ervaring van de geïnteresseerde partijen te kunnen toetsen vanwege de complexiteit van de opdracht.

In het kader van deze aanbesteding is het document, genaamd “Selectieleidraad ten behoeve van de Europese niet-openbare aanbesteding Ontwerpteam Poppodium” met nummer 2010/14 (hierna:

selectieleidraad), opgesteld. In de selectieleidraad is de procedure van de voorselectie en selectiecriteria op basis waarvan de partijen worden geselecteerd, beschreven. De selectieleidraad is opgesteld door medewerkers van gemeente Venlo en afgestemd met leden van de projectgroep.1

Op 5 oktober 2011 heeft gemeente Venlo de aanbesteding van het ontwerpteam Poppodium aangekondigd en de selectieleidraad gepubliceerd.2 Naar aanleiding hiervan hebben diverse partijen een “Verzoek tot deelneming” bij gemeente Venlo ingediend. De geldige en volledige “Verzoeken tot deelneming” zijn afzonderlijk door de leden van de selectiecommissie3 beoordeeld en scores toegekend. Vervolgens heeft gemeente Venlo de vijf partijen met de hoogste scores gevraagd om een offerte voor het ontwerpteam Poppodium in te dienen. De door gemeente Venlo geselecteerde partijen hebben elk een offerte ingediend. De opdracht voor het ontwerpteam Poppodium is verleend aan het architectenbureau “Onderneming 14”.4

1 De inhoud van deze paragraaf is gebaseerd op het collegevoorstel van B&W van 4 oktober 2011 en het document

“Selectieleidraad ten behoeve van de Europese niet-openbare aanbesteding Ontwerpteam Poppodium”.

2 Deze zin is gebaseerd op een mailbericht gedateerd 5 oktober 2011 van toenmalig Technisch specialist met als onderwerp

“publicatie ontwerpteam Poppodium”.

3 Volgens de selectieleidraad namen zitting in de selectiecommissie: projectleider van gemeente Venlo, twee Vertegenwoordigers van Onderneming 18, Beleidsmedewerker cultuur van gemeente Venlo en een Stedenbouwkundige van de gemeente Venlo.

4 Collegevoorstel gedateerd 2 maart 2012 dat volgens opschrift door de toenmalig Projectmanager 4 Q4 is opgesteld.

Medio oktober 2011 zijn door Onderneming 225 en de PvdA6 schriftelijke vragen over onder andere de selectiecriteria, zoals opgenomen in de selectieleidraad, gesteld. Deze vragen zijn door gemeente Venlo schriftelijk beantwoord.

6.3 Selectieleidraad voor de Europese niet-openbare aanbesteding Ontwerp Poppodium

In de selectieleidraad gedateerd 27 september 2011, welke volgens opschrift door de toenmalig Technisch specialist is opgesteld, zijn onder andere de volgende hoofdstukken opgenomen:

Opdrachtomschrijving

De aanbestedingsprocedure

Uitsluitingsgronden, kwalitatieve minimumeisen en beoordeling

Selectiecriteria en beoordeling

Offertefase

Opdrachtomschrijving

In hoofdstuk twee van de selectieleidraad is vermeld dat gemeente Venlo heeft besloten tot de realisatie van een Poppodium op de plek van het voormalige stadskantoor. Verder is in hoofdstuk twee van de selectieleidraad het navolgende vermeld:

“De inhoud van de uiteindelijke opdracht bevat onder andere het bouwkundige, installatietechnische en constructieve ontwerp van het Poppodium, bouwtoezicht en directievoering. Het traject bestaat uit de fasen voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, contractvorming en realisatie.”

De aanbestedingsprocedure

In hoofdstuk drie van de selectieleidraad is vermeld dat is gekozen voor de Europese niet-openbare procedure met betrekking tot het proces van aanbesteding. Verder is hierin vermeld:

“De Europese niet-openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de Minimumeisen een Verzoek tot deelneming mag indienen en mag meedingen in de voorselectie om als Gegadigde geselecteerd te worden voor de Offerteaanvraag.”

Uitsluitingsgronden, kwalitatieve minimumeisen en beoordeling

In paragraaf 4.1 “Uitsluitingsgronden” van de selectieleidraad is het navolgende vermeld:

“De Aanmelder dient te verklaren dat deze zich niet bevindt in de in artikel 45 leden 1 en 3 Bao opgesomde situaties, alsmede dat zij afdoende is verzekerd inzake wettelijke aansprakelijkheid door middel van een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. (…)”

In paragraaf 4.2 “Technische bekwaamheid” van de selectieleidraad is het volgende vermeld:

“Hiertoe dient u volgende referenties te overleggen:

1. Twee referenties dienen betrekking te hebben op het ontwerp van een multifunctioneel gebouw. De totale bouwkosten van het multifunctionele gebouw moeten minimaal

€ 3.000.000,- eindafrekening excl. btw bedragen.

5 Een brief gedateerd 14 oktober 2011 van Onderneming 22.

6 Een brief gedateerd 21 oktober 2011 van PvdA.

2. Eén referentie dient betrekking te hebben op het ontwerp van een cultureel gebouw.

De totale bouwkosten van het culturele gebouw moet minimaal € 3.000.000,- eindafrekening excl. btw bedragen.

3. Eén referentie dient betrekking te hebben op het ontwerp van een utiliteitsgebouw, waarbij Aanmelder als ontwerper naast het bouwkundige ontwerp ook het installatietechnische en constructieve ontwerp verzorgt heeft, of onder zijn leiding in onderaanneming heeft laten verzorgen. Deze referentie mag ook een van de referenties onder 1 of 2 betreffen.”

In paragraaf 4.3 “Financiële en economische draagkracht” van de selectieleidraad is het volgende vermeld:

“Aanmelders dienen te voldoen aan de eis dat de gemiddelde jaarlijkse bedrijfsomzet, behaald op ontwerpgebied en uitvoeringsbegeleiding, gerekend over de jaren 2008, 2009 en 2010, minimaal

€ 600.000,- exclusief BTW bedraagt.

De voorlopige cijfers moeten kunnen worden ondersteund door een accountantsverklaring.”

Selectiecriteria en beoordeling

In hoofdstuk vijf zijn de volgende selectiecriteria opgenomen:

Architectuuropvatting

C2C en Duurzaamheid

Stedenbouwkundige inpassing

Multifunctionaliteit, Flexibiliteit en Culturele functie

Ontwerp- en uitvoeringsproces

6.4 Totstandkoming selectieleidraad 6.4.1 Standaard format

In het kader van het onderzoek heeft een standaard format van gemeente Venlo voor het opstellen van een selectieleidraad ten behoeve van een Europese niet-openbare aanbesteding, ter beschikking gestaan.

Uit de selectieleidraad kan worden afgeleid dat deze op het standaard format van gemeente Venlo is gebaseerd. De uitsluitingsgronden, zoals vermeld in de selectieleidraad en het standaard format zijn gelijk aan elkaar. In het standaard format zijn als kwalitatieve minimumeisen “technische bekwaamheid”

en “financiële en economische draagkracht” vermeld. In het standaard format zijn bij de kwalitatieve minimumeisen geen bedragen vermeld.

6.4.2 Jurisprudentie

De toenmalig Technisch specialist en toenmalig Inkoopjurist hebben medegedeeld dat de minimumeisen met betrekking tot de “technische bekwaamheid” en “financiële en economische draagkracht”, zoals vermeld in de selectieleidraad, op de destijds geldende jurisprudentie zijn gebaseerd. In het kader van het onderzoek heeft deze jurisprudentie niet ter beschikking gestaan.

6.4.3 Communicatie over selectieleidraad

Gemeente Venlo heeft diverse e-mails ter beschikking gesteld waaruit kan worden afgeleid

dat in de periode van 11 juli 2011 tot en met 22 september 2011 binnen gemeente Venlo over de conceptselectieleidraad nr. 2010/14 ten behoeve van de aanbesteding van het ontwerpteam Poppodium, is gecommuniceerd.

E-mails van toenmalig Technisch specialist

Vier e-mails zijn volgens opschrift afkomstig van toenmalig Technisch specialist en gericht aan één of meerdere leden van het projectteam Poppodium.7 Bij elk van deze e-mails is de selectieleidraad nr. 2010/14 als bijlage gevoegd.

Reactie op concept selectieleidraad nr. 2010/14

Er hebben drie e-mails, welke volgens opschrift zijn gericht aan de toenmalig Technisch specialist, ter beschikking gestaan waarin een reactie op de concept selectieleidraad is opgenomen. Deze drie e-mails, afkomstig van leden van het projectteam Poppodium, zijn in navolgende tabel opgenomen.

In document Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata z perspektywą do roku 2027 (Page 111-114)