• Nie Znaleziono Wyników

HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

W niniejszym rozdziale przestawiono podstawowe działania zmierzające do realizacji programu ochrony środowiska. W w ramach poszczególnych kierunków interwencji zaprezentowano w sposób ogólny zadania do realizacji. Nie określono w tym przypadku szczegółowych ram realizacji przedsięwzięć zakładając, że jest to zbiór otwarty. Ilość i zakres podejmowanych przedsięwzięć będzie zależny od możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań przez podmioty i instytucje.

Tabela 26. Harmonogram realizacji zadań własnych przewidzianych do realizacji wraz ze wskazaniem źródła finansowania

Lp. Obszar interwencji Zadania Podmiot

odpowiedzialny w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości i przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. wymiana pieców) wraz z wprowadzaniem

odnawialnych źródeł energii OZE

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

finansowych

Finansowanie: Gmina Miasto Pruszków, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

3 zagrożenia hałasem budowa infrastruktury rowerowej Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

finansowych

Finansowanie: Gmina Miasto Pruszków, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 4 zagrożenia hałasem poprawa jakości transportu zbiorowego i jego

promocja

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone

będą zależały od 5 zagrożenia hałasem modernizacja systemu komunikacyjnego w celu

zmniejszenia hałasu

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości zagrożenia hałasem, np. rozgraniczenie terenów

o zróżnicowanej funkcji zapisów związanych z ochroną przed polami

elektromagnetycznymi

wodami ochrona wód powierzchniowych i podziemnych Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone

będą zależały od

rozwój małej retencji oraz utrzymanie urządzeń wodnych w celu zapobiegania powodzi i podtopieniom, a w przypadku wystąpienia

minimalizacja ich skutków

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone

będą zależały od

ściekowa kontynuacja rozbudowy i modernizacji

infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód

opadowych i roztopowych

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

prowadzenie rejestru i kontroli zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych, a także kontrola wywozu

nieczystości

13 zasoby geologiczne rekultywacja obszarów zdegradowanych Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

finansowych

Finansowanie: Gmina Miasto Pruszków, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

Lp. Obszar interwencji Zadania Podmiot ich ochrona w mpzp oraz systematyczna ocena

jakości gleb komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki,

w tym prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

edukacja ekologiczna Gmina Miasto Pruszków

rozwój terenów czynnych biologicznie (zieleń urządzona, zadrzewienia, oczka wodne, parki,

zieleń wzdłuż dróg)

Gmina Miasto

Pruszków 3 531 990,00 3 527 990,00 nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

pielęgnacja terenów czynnych biologicznie (zieleń urządzona, zadrzewienia, oczka wodne, parki,

zieleń wzdłuż dróg) 21 zasoby przyrodnicze pielęgnacja i rozwój form ochrony przyrody

(pomniki przyrody)

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości przepisów prawnych, a także informowanie

i ostrzeganie społeczeństwa w sprzęt do wykrywania zagrożeń oraz ich

likwidacji

Gmina Miasto

Pruszków nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone nieokreślone będą zależały od potrzeb i możliwości

Tabela 27. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych przewidzianych do realizacji wraz ze wskazaniem źródła finansowania

Lp. Obszar interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty realizacji

zadania (zł) Źródło finansowania

1 ochrona klimatu i jakości

powietrza Kompleksowa termomodernizacja budynków właściciele i zarządcy nieruchomości będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki właścicieli i zarządców nieruchomości, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 2 ochrona klimatu i jakości

powietrza

Modernizacja systemów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. wymiana pieców) wraz z wprowadzaniem

odnawialnych źródeł energii OZE

właściciele i zarządcy nieruchomości będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki właścicieli i zarządców nieruchomości, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 3 ochrona klimatu i jakości

powietrza Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej zarządcy sieci ciepłowniczej będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki zarządców sieci ciepłowniczej, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 4 ochrona klimatu i jakości

powietrza Rozbudowa i modernizacja sieci gazowej zarządcy sieci gazowej będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki zarządców sieci gazowej, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

5 zagrożenia hałasem Budowa infrastruktury rowerowej zarządcy dróg powiatowych

i wojewódzkich będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, środki MZDW w Warszawie,

ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 6 zagrożenia hałasem Poprawa jakości transportu zbiorowego i jego promocja zarządcy transportu zbiorowego,

w tym PKP i przewoźnicy komercyjni będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki własne zarządców transportu zbiorowego, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

Lp. Obszar interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty realizacji

zadania (zł) Źródło finansowania

7 zagrożenia hałasem Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg powiatowych Starostwo Powiatowe w Pruszkowie będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 8 zagrożenia hałasem Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki MZDW w Warszawie, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 9 zagrożenia hałasem Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad

będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki GDDKiA, ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

10 pola elektromagnetyczne Monitoring emisji pól elektromagnetycznych Główny Inspektor Ochrony Środowiska

będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki przewidziane na Państwowy Monitoring Środowiska / GIOŚ

11 gospodarowanie wodami Utrzymanie i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych PGW Wody Polskie, właściciele

nieruchomości będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki PGW Wody Polskie, środki właścicieli nieruchomości, ewentualne dofinansowanie

zewnętrzne 12 gospodarowanie wodami

Rozwój małej retencji oraz utrzymanie urządzeń wodnych w celu zapobiegania powodzi i podtopieniom, a w przypadku wystąpienia

minimalizacja ich skutków

PGW Wody Polskie, właściciele

nieruchomości będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki PGW Wody Polskie, środki właścicieli nieruchomości, ewentualne dofinansowanie

zewnętrzne 13 gospodarka wodno - ściekowa Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej

z zaopatrzeniem w wodę MPWiK w m.st. Warszawie S.A. będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ewentualne dofinansowanie zewnętrzne 14 gospodarka wodno - ściekowa Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej

z odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych

oraz wód opadowych i roztopowych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ewentualne dofinansowanie zewnętrzne

15 zasoby geologiczne i gleby przeciwdziałanie zanieczyszczeniu gleb, właściwa ich ochrona w mpzp oraz systematyczna ocena jakości gleb

właściciele gruntów, GIOŚ, ODR, OSCHR

będą zależały od potrzeb i możliwości finansowych

środki właścicieli gruntów, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa

Doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki, w tym prowadzenie punktu selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych, a także edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów

Konsekwentne usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających

azbest właściciele nieruchomości będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki właścicieli nieruchomości

18 zasoby przyrodnicze pielęgnacja i rozwój form ochrony przyrody

Marszałek Województwa 19 zasoby przyrodnicze właściwe gospodarowanie zasobami leśnymi Nadleśnictwo Chojnów będą zależały od potrzeb

i możliwości finansowych środki Nadleśnictwa Chojnów

20 zagrożenia poważnymi awariami

prowadzenie rejestru zakładów ZDR i ZZR, dostosowanie procedur kryzysowych do bieżących zagrożeń oraz obowiązujących przepisów

prawnych, a także informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o występowaniu poważnych awarii

środki WIOŚ, jednostek ratowniczych, zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia

sytuacji kryzysowych

21 zagrożenia poważnymi awariami

doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania zagrożeń oraz ich likwidacji

środki jednostek ratowniczych, Straży Miejskiej, zakładów zwiększonego i dużego ryzyka

wystąpienia sytuacji kryzysowych Źródło: opracowanie własne