I KLINIKA CHORÓB DZIECI I DEPARTMENT OF PEDIATRICS

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 90-93)

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII CHAIR AND DEPARTMENT OF UROLOGY

I KLINIKA CHORÓB DZIECI I DEPARTMENT OF PEDIATRICS

(1). Alpha-tocopherol plasma level in children with diabetes mellitus type 1. [Aut. m.in.] Janusz FYDRYK, Ewa JACOBSON, Olga KU-RZAWSKA = poz. 437.

411. (2). Analiza przebiegu klinicznego pacjentów z ITP hospitalizowanych w I Klinice Chorób Dzieci PAM w latach 2000–2005 = [An analysis of clinical course of patients with ITP hospitalized in the I Clinic of Paediatrics of the Pomeranian Medical University in the years 2000–2005]. [Aut.] Joanna BIAŁKOWSKA, Magdalena GOŁĘBIEWSKA, Monika JAKUBIK. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 14. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy I Klinice Chorób Dzieci, opiekun pracy – Tomasz OCIEPA.

412. (3). Apoptoza komórek jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką nielimfoblastyczną leczonych ciągłym wlewem arabinozydu cytozyny = [Apoptosis of mononuclear cells of peripheral blood among children with acute non lymphoblastic leukemia treated with constant infusion of cytosine arabinoside]. [Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz OCIEPA, Eliza MALONEY, Paulina DWORAK, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 285–286. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

(4). Assessment of glutathione peroxidase activity and reduced glutathione concentration in children with diabetes mellitus type 1. [Aut.

m.in.] Janusz FYDRYK, Ewa JACOBSON, Olga KURZAWSKA = poz. 441.

(5). Assessment of skeletal maturity in children with perinatal thyroid disorders born of West Pomeranian region in Poland. [Aut. m.in.]

Janusz FYDRYK = poz. 443.

413. (6). Cefepim w empirycznej antybiotykoterapii u pacjentów z gorączką w przebiegu leukopenii – doniesienie wstępne. [Aut.] Paulina DWO-RAK, Tomasz OCIEPA, Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 223. – Osiągnięcia – wyzwania.

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

414. (7). Changes of active caspase-3 and its inhibitor survivin in leukemic cells in response to initial prednisone therapy in children with acute lymphoblastic leukemia. [Aut.] K. [Elżbieta] KAMIEŃSKA, T[omasz] OCIEPA, L[ucyna] PAWLUCH, M[ichał] MATYSIAK, A[ndrzej] KURYLAK,

M[ariusz] WYSOCKI, T[omasz] URASIŃSKI, E[lżbieta] URASIŃSKA. – Cell Prolif. 2005 vol. 38 nr 4 s. 177. – 15th Annual Meeting of the German Society for Cytometry, Leipzig, Germany, 19–22 October 2005.

415. (8). Choroba Hodgkina a zespół nerczycowy u dzieci = [Hodgkin’s disease and the nephrotic syndrome]. [Aut.] Andrzej BRODKIEWICZ, Tomasz JARMOLIŃSKI, Monika MATACZ, Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 194. – Osiąg-nięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

416. (9). Ciężka, nabyta niedokrwistość aplastyczna u bliźniąt – opis przypadków = [Severe, acquired aplastic anemia among twins – case report].

[Aut.] Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Andrzej BRODKIEWICZ, Monika MATACZ, Edyta TETERA. – Tamże: s. 263–264.

417. (10). Efekty leczenia immunoablacyjnego ciężkiej postaci anemii aplastycznej u dzieci. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków = [The effects of immunoablation treatment of a hard case of aplastic anemia among children. A report of the Polish Pediatric Group concerning the treatment of leukemia and lymphoma]. [Aut.] K[atarzyna] PAWELEC, M[ichał] MATYSIAK, E[dyta] NIEWIADOMSKA, R[oma]

ROKICKA-MILEWSKA, J[erzy] KOWALCZYK, J[olanta] STEFANIAK, W[alentyna] BALWIERZ, E[wa] ZAŁĘCKA-CZERPKO [właśc. ZAŁĘ-SKA-CZEPKO], A[licja] CHYBICKA, K[rzysztof] SZMYD, D[anuta] SOŃTA-JAKIMCZYK, H[alina] BUBAŁA, A[gnieszka] KRAUZE, M[ariusz]

WYSOCKI, A[ndrzej] KURYLAK, J[acek] WACHOWIAK, M[ałgorzata] KACZMAREK-KANOLD, M[ałgorzata] STOLARSKA, I. KAROLCZYK, M[aryna] KRAWCZUK-RYBAK, E[lżbieta] LESZCZYŃSKA, T[omasz] URASIŃSKI, J[arosław] PEREGUD-POGORZELSKI, M[arek] WŁAZŁOWSKI [właśc.WLAZŁOWSKI], A[nna] BALCERSKA. – Tamże: s. 69.

Toż: – Acta Haemat. Pol. 2005 t. 36 supl. 2 s. 235–236. – XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Wisła, 8–10 września 2005.

418. (11). Ekspresja białka MDM2 w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przed leczeniem – doniesienie wstępne = [The expression of protein MDM2 in peripheral blood mononuclear cells among children with acute lymphoblastic leukemia before treatment – preliminary report]. [Aut.] Tomasz OCIEPA, Elżbieta KAMIEŃSKA, Eliza MALONEY, Michał MATYSIAK, Mariusz WYSOCKI, Elżbieta URASIŃSKA, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 Supl. 1 do nr 2 s. 275–276. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

419. (12). Expression of survivin in leukemic cells in response to initial prednisone therapy in children with acute lymphoblastic leukemia: relation to other prognostic factors. [Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz OCIEPA, Lucyna PAWLUCH, Michał MATYSIAK, Andrzej KURYLAK, Mariusz WYSOCKI, Tomasz URASIŃSKI, Elżbieta URASIŃSKA. – Virchows Arch. 2005 vol. 447 nr 2 s. 267. – 20th European Congress of Pathology, Paris, France, September 3–8, 2005.

(13). Incidence of congenital anomalies in children with perinatal thyroid disorders born of West Pomeranian region in Poland. [Aut. m.in.]

Janusz FYDRYK = poz. 457.

420. (14). Kompletna lub częściowa monosomia chromosomu 7 u dzieci chorujących na ostrą białaczkę szpikową, zespół mielodysplastyczny i młodzieńczą białaczkę mielomonocytową w Polsce = [Total or subtotal monosomy of chromosome 7 in children with myeloid leukemia, myelodysplastic syndromes and juvenile myelomonocytic leukemia in Poland]. [Aut.] Dorota WÓJCIK, Marek USSOWICZ, Wojciech PIETRAS, Olga HAUS, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Iwona MALINOWSKA, Alicja CHYBICKA. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 173–174. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

(15). Liddle syndrome caused by P616R mutation of the epithelial sodium channel β subunit. [Aut. m.in.] Andrzej BRODKIEWICZ

= poz. 1038.

421. (16). Łagodna postać zespołu wszczepiennego i zespołu hemofagocytowego po transplantacji komórek hematopoetycznych = [Mild case of implantation syndrome and hemophagocytosis syndrome after the transplantation of hematopoetic cells]. [Aut.] Jan STYCZYŃSKI, Robert DĘBSKI, Hanna GÓRNICKA, Elżbieta HULEK, Paweł WOJTYLAK, Andrzej PROKURAT, Małgorzata CHRUPEK, Tomasz URASIŃSKI, Jarosław PERE-GUD-POGORZELSKI, Małgorzata SZUMERA, Stefan POPADIUK, Maryna KRAWCZUK-RYBAK, Elżbieta LESZCZYŃSKA, Mariusz WYSOCKI.

– Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 214–215. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

422. (17). Mutacja Fin major (121 del CT) genu NPHS1 kodującego nefrynę i idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN) = Fin major (121del CT) mutation of NPHS1 gene and idiopathic nephrotic syndrome (INS). [Aut.] Andrzej BRODKIEWICZ, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃ-CZAK-KULETA, Elwira SZYCHOT, Wioleta JARMUŻEK, Mieczysław LITWIN, Ryszard GRENDA, Małgorzata PAŃCZYK-TOMASZEW-SKA, Ilona KOSTRO, Maria ROSZKOWSKA-BLAIM, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Andrzej CIECHANOWICZ. W: VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Ustroń, 21–23 kwietnia 2005. Program i streszczenia. [B.m., 2005] s. 130–131. – Tekst równol.

w jęz. ang.

Toż w jęz. ang.: – Nephrol. Dial. Transplant. 2005 vol. 20 suppl. 5 s. v210. – XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Istanbul, Turkey, June 4–7, 2005.

423. (18). Mutacje genu nefryny (NPHS1) u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Rozprawa habilitacyjna = Mutations of the nephrin gene (NPHS1) in children with idiopathic nephrotic syndrome. Habilitation thesis. [Aut.] Andrzej BRODKIEWICZ. Szczecin: Wydaw. Pomorskiej Akad.

Med., 2005, 93 s. il. tab. bibliogr. streszcz. summ. – Ann. Acad. Med. Stetin. Supl. 101.

424. (19). Neurofi bromatoza typu I z punktu widzenia hematologa = [Neurofi bromatosis type I from a haematologists’ perspective]. [Aut.] J[aro-sław] PEREGUD-POGORZELSKI. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 23.

425. (20). Ocena przepływów naczyniowych metodą Dopplera u dzieci z chorobą nowotworową po implantacji tunelizowanego cewnika naczynio-wego = [The fl ow evaluation of vessels by the use of the Doppler method among children with a neoplastic disease after the implantation of a tunnelized vascular catheter]. [Aut.] Tomasz OCIEPA, M[arcin] SAWICKI, Elżbieta KAMIEŃSKA, Sebastian WOŹNIAK, Eliza MALONEY, Michał RAĆ, Anna WALECKA, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 Supl. 1 do nr 2 s. 238. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

426. (21). Regulacja apoptozy w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci = Regulation of apoptosis in childhood acute lymphoblastic leukemia.

[Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz OCIEPA, Elżbieta URASIŃSKA, Tomasz URASIŃSKI. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 64–65. – Tekst równol. w jęz. ang.

427. (22). Retrospektywna ocena wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką bifenotypową i z ostrą białaczką z koekspresją determinant z linii limfoidalnej i mieloidalnej w latach 1995–2005 w materiale PPGLBiC = [A retrospective evaluation of the results of treatment of children with acute biphenotype leukemia and acute leukemia with the coexpression of the determinants of lymphoid and myeloid lineage in the material of the PPGL-BiC carried out from 1995–2005]. [Aut.] Benigna KONATKOWSKA, Jacek WACHOWIAK, Anna BALCERSKA, Walentyna BALWIERZ, Jerzy BODALSKI, Jerzy R. KOWALCZYK, Michał MATYSIAK, Danuta SOŃTA-JAKIMCZYK, Tomasz URASIŃSKI, Katarzyna DERWICH, Lucyna MACIEJKA-KAPUŚCIŃSKA, Urszula MAŁEK, Tomasz SZCZEPAŃSKI, Barbara SIKORKA-FIC, Joanna TRELIŃSKA. – Med. Wieku Rozw.

2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 171–172. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

Toż: – Acta Haemat. Pol. 2005 t. 36 supl. 2 s. 161–162. – XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Wisła, 8–10 września 2005.

428. (23). Soft tissue sarcomas of bladder and prostate in children treated according to the CWS-96 Protocol: report from the Polish Paedia-tric Solid Tumours Study Group. [Aut.] T[eresa] STACHOWICZ-STENCEL, E[wa] BIEŃ, B[ernarda] KAZANOWSKA, A[nna] BALCERSKA, W[alentyna] BALWIERZ, A[licja] CHYBICKA, A[gnieszka] DŁUŻNIEWSKA, E[lżbieta] DROŻYŃSKA, K[rzysztof] KĄTSKI, J[erzy] KO-WALCZYK, A[ndrzej] KURYLAK, J[arosław] PEREGUD-POGORZELSKI, D[ariusz] STENCEL, B[eata] ZALEWSKA-SZEWCZYK, J[acek]

WACHOWIAK, M[ariusz] WYSOCKI. W: International Sarcoma Meeting, Stuttgart, Germany, June 15–17, 2005. Program, abstracts, delegate list. [B.m., 2005] s. 88.

429. (24). Splenic giant epithelial cyst – the rare reason of proteinuria. [Aut.] Andrzej BRODKIEWICZ, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Elwira SZYCHOT, Piotr JUSZKIEWICZ, Joanna CEGIELSKA. – Adv. Clin. Exp. Med. 2005 vol. 14 nr 3 s. 621–624 il. bibliogr. streszcz. summ.

430. (25). Subpopulacja komórek kaspazo-dodatnich/surwiwino-ujemnych we krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia wstępnego – doniesienie wstępne = [Subpopulation of caspase-positive/survivino-negative cells in peripheral blood among children with an acute lymphoblastic leukemia during preliminary treatment – preliminary report]. [Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz OCIEPA, Lucyna PAWLUCH, Michał MATYSIAK, Mariusz WYSOCKI, Tomasz URASIŃSKI, Elżbieta URASIŃSKA. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 281–282. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

431. (26). Wczesne wystąpienie AVN u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną = [Early onset of AVN in children with acute acute lymphoblastic leukemia]. [Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Sławomir ZACHA, Tomasz OCIEPA, Sebastian WOŹNIAK. – Tamże: s. 160.

432. (27). Wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny, przebieg edukacji i relacje w środowisku równieśniczym u pacjentów z przewlekłą samoistną plamicą małopłytkową (ITP) = [The infl uence of idiopathic thrombocytopenic purpura on the functioning in a family environment, the course of education and functioning in a peer environment]. [Aut.] Anna POTEMKOWSKA, Aleksandra ZALEWSKA, Tomasz OCIEPA. – Tamże:

s. 258–259.

433. (28). Young patients with metastatic soft tissue sarcomas: retrospective multicenter study of the Polish Pediatric Solid Tumours Group. [Aut.]

B[ernarda] KAZANOWSKA, A[dam] REICH, A[nna] BALCERSKA, W[alentyna] BALWIERZ, J[erzy] BODALSKI, A[gnieszka] DŁUŻNIEWSKA, E[lżbieta] DROŻYŃSKA, K[rzysztof] KĄTSKI, J[erzy] KOWALCZYK, A[ndrzej] KURYLAK, M[ichał] MATYSIAK, J[arosław] PEREGUD-POGO-RZELSKI, M[agdalena] RYCHŁOWSKA, B[arbara] SOPYŁO, D[ariusz] STENCEL, B[eata] SZEWCZYK, J[acek] WACHOWIAK, M[aria] WIECZO-REK, W[ojciech] WOŹNIAK, M[ariusz] WYSOCKI, A[licja] CHYBICKA. W: International Sarcoma Meeting, Stuttgart, Germany, June 15–17, 2005.

Program, abstracts, delegate list. [B.m., 2005] s. 89.

434. (29). Zastosowanie radioterapii u dzieci z mięsakami tkanek miękkich leczonych wg programu CWS 96 w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupie [Grupy] Guzów Litych = [The application of radiotherapy in children with soft tissue sarcomas treated according to the CWS 96 program in centers of the Polish Pediatric Group on Solid Tumors]. [Aut.] Adam MACIEJCZYK, Bernarda KAZANOWSKA, Barbara WINKLER-SPYTKOWSKA, Agnieszka DŁUŻNIEWSKA, Elżbieta DROŻYŃSKA, Andrzej KURYLAK, Joanna NURZYŃSKA-FLAK, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Aleksandra RYBCZYŃSKA, Magdalena RYCHŁOWSKA, Elżbieta SOLARZ, Barbara SOPYŁO, Beata SZEWCZYK, Małgorzata SZUMERA, Maria WIECZOREK, Dariusz WOŹNIAK. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 46. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

(30). Zastosowanie wewnątrznosowej operacji mikroendoskopowej w diagnostyce i leczeniu oczodołowego powikłania zatokopochodnego w wieku niemowlęcym. [Aut. m.in.] M[ałgorzata] MOKRZYCKA = poz. 220.

435. (31). Zmiany ekspresji białek p53, MDM2 i fragmentu p89 PARP w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia glikokortykoidami – doniesienie wstępne = [Changes in the expression of proteins p53, MDM2 and p89 fragment of PARP in peripheral blood mononuclear cells in children with acute lymphoblastic leukemia undergoing glucocorticosteroids treatment – preliminary report]. [Aut.] Tomasz OCIEPA, Elżbieta KAMIEŃSKA, Eliza MALONEY, Michał MATYSIAK, Mariusz WYSOCKI, Elżbieta URASIŃSKA, Tomasz URASIŃSKI. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 Supl. 1 do nr 2 s. 277–278. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hema-tologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

436. (32). Zmiany ekspresji surwiwiny w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną pod wpływem leczenia glikokortykoidami i ich związek z innymi czynnikami rokowniczymi – doniesienie wstępne = [Changes in the expression of survivines in peri-pheral blood mononuclear cells in children with acute lymphoblastic leukemia treated with glucocorticosteroids and the relationship with other prognosis factors – preliminary report]. [Aut.] Elżbieta KAMIEŃSKA, Tomasz OCIEPA, Lucyna PAWLUCH, Michał MATYSIAK, Mariusz WYSOCKI, Tomasz URASIŃSKI, Elżbieta URASIŃSKA. – Tamże: s. 279–280.

(33). Znaczenie prognostyczne mutacji R229Q NPHS2 u dzieci z rozlanym rozplemem mezangium. [Aut. m.in.] Andrzej BRODKIEWICZ, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI = poz. 1057.

II KLINIKA CHORÓB DZIECI

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 90-93)