II KLINIKA CHORÓB DZIECI II DEPARTMENT OF PEDIATRICS

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 93-97)

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII CHAIR AND DEPARTMENT OF UROLOGY

II KLINIKA CHORÓB DZIECI II DEPARTMENT OF PEDIATRICS

437. (1). Alpha-tocopherol plasma level in children with diabetes mellitus type 1. [Aut.] Agata JANKOWSKA, Anita HORODNICKA-JÓZWA, Janusz FYDRYK, Ewa JACOBSON, Krystyna WÓJCIK, Olga KURZAWSKA. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 155. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

438. (2). Analiza leczenia niedoborów hormonalnych u pacjentów z pierwotną niedoczynnością przysadki (PNP) oraz z wtórną niedoczynnością przysadki (WNP) = [An analysis of treating hormonal defi ciencies among patients with primary hypopituitarism and with secondary hypopituitarism].

[Aut.] Monika WOJCIECHOWSKA, Anna WOJCIECHOWSKA, Kuba WUNSCH. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 79. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Pediatrycznym przy II Klinice Chorób Dzieci, opiekun pracy – Elżbieta PETRICZKO.

439. (3). Analiza współwystępowania wad wrodzonych serca, rozszczepu podniebienia i dysmorfii twarzy u dzieci hospitalizowanych w II Klinice Chorób Dzieci – badania pilotażowe = [An analysis of co-occurring congenital heart disease, cleft palate and face dysmorphia among children hospitalized in the II Clinic of Paediatrics – a pilot study]. [Aut.] Małgorzata GATALSKA, Anna PAWŁOWSKA. – Tamże: s. 27. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Pediatrycznym przy II Klinice Chorób Dzieci, opiekunowie pracy – Anita HORODNICKA-JÓZWA, Stanisław ZAJĄCZEK.

440. (4). An analysis of selected growth factors in children born small for gestational age. [Aut.] Iwona OSTROWSKA, Elżbieta PETRICZKO, Mieczysław WALCZAK. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 166. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

441. (5). Assessment of glutathione peroxidase activity and reduced glutathione concentration in children with diabetes mellitus type 1.

[Aut.] Anita HORODNICKA-JÓZWA, Janusz FYDRYK, Ewa JACOBSON, Olga KURZAWSKA, Krystyna WÓJCIK, Agata JANKOWSKA. – Tamże: s. 155.

442. (6). The assessment of selected lipid parameters in children suffering from diabetes mellitus type 1. [Aut.] A[gata] JANKOWSKA, A[nita]

HORODNICKA-JÓZWA, M[agdalena] MOJSIEWICZ, M[ieczysław] WALCZAK. – Pediatr. Diabetes 2005 vol. 6 suppl. 3 s. 56. – 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Krakow, Poland, 31 August–3 September, 2005.

443. (7). Assessment of skeletal maturity in children with perinatal thyroid disorders born of West Pomeranian region in Poland. [Aut.] Adela NURCZYŃSKA, Elżbieta PETRICZKO, Janusz FYDRYK, Mieczysław WALCZAK. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 120. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

(8). Bezjamiste uszkodzenie istoty białej mózgu – opis przypadku. [Aut. m.in.] M[aria] GIŻEWSKA = poz. 724.

444. (9). Charakterystyka i znaczenie kliniczne zmian hiperintensywnych istoty białej w badaniu MRI mózgowia u chorych z fenyloketonurią

= Profi le and clinical signifi cance of hyperintensive changes of the white matter in brain MRI examination in patients with phenylketonuria. [Aut.]

M[aria] GIŻEWSKA, L[ech] CYRYŁOWSKI, D[orota] KOZIARSKA, I[wona] JÓŹWIAK, T[eresa] KORWIN-PIOTROWSKA, H[alina] GRZELEC, P[rzemysław] NOWACKI, M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 149. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

Toż W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 98.

(10). Choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy w okresie rozrodczym – istotny problem dla kobiety i jej dziecka. [Aut. m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 534.

(11). Choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci z otyłością prostą. [Aut. m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 1541.

445. (12). Dysplazja obojczykowo-czaszkowa u 15-miesięcznego chłopca i 14-letniej dziewczynki – prezentacja kliniczna i obraz radiologiczny

= Cleidocranial dysplasia in a 15-month-old boy and a 14-year-old girl: clinical and radiological presentation. [Aut.] Maria GIŻEWSKA, Anna WALEC-KA, Zdzisława ROSIŃSWALEC-KA, Wioletta BICH, Izabella DONIEC-ZAWIDZWALEC-KA, Mieczysław WALCZAK. – Pol. J. Radiol. 2005 vol. 70 nr 1 s. 121–125 il.

bibliogr. summ.

446. (13). Congenital malformations of the organ of vision: epidemiological data based on Polish Registry of Congenital Malformations 1997–2001, diagnostic recommendations and genetic counselling. [Aut.] M[aciej] R. KRAWCZYŃSKI, A[nna] MATERNA-KIRYLUK, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna] BALCAR-BOROŃ, M[ieczysława] CZERWIONKA-SZAFLARSKA, E[lżbieta] GAJEWSKA, M[arian] KRAWCZYŃSKI, J[anusz] LIMON, J[erzy] STAŃCZYK, E[wa] SZWAŁKIEWICZ-WAROWICKA, M[ieczysław] WALCZAK, A[nna] LATOS-BIELEŃSKA. – Arch. Perinatal Med. 2005 suppl. [właśc. vol. 11 nr 2] s. 14. – Prevention of congenital anomalies. The 8th European Symposium, Poznań, June 9–10, 2005.

(14). Częściowa trisomia (7)(q31.3->qter) w wyniku nosicielstwa translokacji zrównoważonej t(2;7)(p25.2;q31) i inwersji (2)(pter->p11.2::

q13->p12::q14.1->qter) współwystępujących rodzinnie. [Aut. m.in.] E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1145.

447. (15). Czy uzasadnione jest leczenie hormonem wzrostu dzieci z zespołem Prader-Willi? = Is growth hormone therapy justifi ed in children with Prader-Willi syndrome? [Aut.] M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 16. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

(16). Czynniki wzrostu i inne hormonalnie aktywne peptydy w mleku kobiecym. [Aut. m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 229.

448. (17). Dwuletnia obserwacja efektów leczenia przedwczesnego centralnego pokwitania u dzieci = Effects of the GnRH agonist therapy in chil-dren, two-years follow-up. [Aut.] A[dela] NURCZYŃSKA, E[lżbieta] PETRICZKO, M[agdalena] REMIGOLSKA, A[gnieszka] BICZYSKO-MOKOSA, M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 43. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

449. (18). Dziedziczny obrzęk limfatyczny typ I (zespół Nonne-Milroy’a) u 8-miesięcznego niemowlęcia = Hereditary lymphedema typ I (Non-ne-Milroy syndrome) in 8-month old infant. [Aut.] Ewa SZYNAKA, Maria GIŻEWSKA, Elżbieta KRZYWIŃSKA-ZDEB, Mieczysław WALCZAK.

– Pediat. Pol. 2005 t. 80 nr 6–7 s. 586–590 il. bibliogr. streszcz. summ.

450. (19). Effi cacy and safety of an investigational recombinant human growth hormone (rhGH) in children with growth failure due to growth hormone defi ciency. [Aut.] Ferenc PETER, Tomasz ROMER, Maria GINALSKA-MALINOWSKA, Brygida KOEHLER, Enikoe SOLYOM, Mieczysław WALCZAK, Agota MUZSNAI, Agnieszka RUDZKA-KOCJAN, Elżbieta KAŁUŻA-GUZIKOWSKA, Elżbieta PETRICZKO. W: The Endocrine Society’s 87th Annual Meeting, San Diego, June 4–7, 2005. [B.m., 2005], abstr. P3–478. – Wersja na CD-ROM.

451. (20). Evaluation of plasma level of vitamin A, E, coenzyme Q10 and ox-LDL with to the parameters of lipid metabolism in Polish children with phenylketonuria (preliminary report). [Aut.] B[ożena] MIKOŁUĆ, J[olanta] AMILKIEWICZ, B[ożena] DIDYCZ, M[aria] GIŻEWSKA, D. JA-STRZĘBSKA-PIOTROWSKA, A[gata] LANGE, R[adosław] MOTKOWSKI, M[aria] NOWACKA, B[arbara] SCHNEIBERG, E[wa] STAROSTECKA, I[wona] WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK. – Ann. Nutr. Metab. 2005 vol. 49 suppl. 1 s. 205. – Nutrition safari for innovative solutions. 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19–23, 2005.

452. (21). Experience of long-acting GnRH analogue therapy in children with central precocious puberty in Pomeranian region in Poland. [Aut.]

Elżbieta PETRICZKO, Adela NURCZYŃSKA, Magdalena REMIGOLSKA, Agnieszka BICZYSKO-MOKOSA, Mieczysław WALCZAK. W: Expanding endocrinology. European Congress of Endocrinology, Göteborg, Sweden, 3–7 September 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 240.

(22). Expression of stem cell markers on the mononuclear cells derived from heparinized cadaveric organ donors (HCOD) before and after disconnection from the respirator. [Aut. m.in.] M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1273.

453. (23). Features of PEHO syndrome detected in a girl with Xq duplication de novo. [Aut.] K[rzysztof] PIOTROWSKI, Z[dzisława] ROSIŃSKA, E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, G[rażyna] HNATYSZYN, E[dyta] GRYGIEŃCZO-RAŹNIEWSKA, W[ojciech] LUBIŃSKI, M[aria] GITEWSKA [właśc. GIŻEWSKA], L[ech] CYRYŁOWSKI, E[lżbieta] KOWALSKA, M[ieczysław] WALCZAK, S[tanisław] ZAJĄCZEK. – Chromosome Res. 2005 vol. 13 suppl. 1 s. 46. – 5th European Cytogenetics Conference, Madrid, Spain, June 4–7, 2005.

454. (24). Fenotyp Silver-Russell z pierścieniowym chromosomem 15 = [The Silver-Russel fenotype with an annular chromosome 15]. [Aut.]

E[lżbieta] PETRICZKO, A[dela] NURCZYŃSKA, M[agdalena] BRZOSKO, St[anisław] ZAJĄCZEK, M[ieczysław] WALCZAK. W: Możliwości wspo-magania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 41–42.

(25). Hiperinsulinemia jako czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych. [Aut. m.in.] Grażyna DAWID, Mieczysław WALCZAK = poz. 1542.

455. (26). Hormon wzrostu jako lek = [The growth hormone as a drug]. [Aut.] Tomasz E. ROMER, Mieczysław WALCZAK, Mieczysław SZA-LECKI. – Ordynator Lek. 2005 vol. 5 nr 1 s. 22–47 il. tab. bibliogr. streszcz.

456. (27). Hydrocephaly and microcephaly in children born between 1998–2002 in Poland and California – epidemiological studies. [Aut.] S.

KSIONSKI, A[nna] MATERNA-KIRYLUK, K. WIŚNIEWSKA, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna] BALCAR-BOROŃ, M[ieczysława] CZERWIONKA--SZAFLARSKA, E[lżbieta] GAJEWSKA, U[rszula] GODULA-STUGLIK, M[arian] KRAWCZYŃSKI, J[anusz] LIMON, J[ózef] RUSIN, H[enryka]

SAWULICKA-OLESZCZUK, J[erzy] STAŃCZYK, E[wa] SZWAŁKIEWICZ-WAROWICKA, J[anusz] ŚWIETLIŃSKI, M[ieczysław] WALCZAK, J[olanta] WIERZBA, A[nna] LATOS-BIELEŃSKA. – Arch. Perinatal Med. 2005 suppl. [właśc. vol. 11 nr 2] s. 35. – Prevention of congenital anomalies.

The 8th European Symposium, Poznań, June 9–10, 2005.

(28). Identifi cation and fi ne-mapping of a familial Xq27.1-q28 duplication in a mentally retarded boy with multiple congenital anomalies. [Aut.

m.in.] M[aria] GITEWSKA [właśc. GIŻEWSKA], E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1157.

457. (29). Incidence of congenital anomalies in children with perinatal thyroid disorders born of West Pomeranian region in Poland. [Aut.] Elż-bieta PETRICZKO, Janusz FYDRYK, Mieczysław WALCZAK. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 120. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

(30). The infl uence of neonatal period complications on EGF and IGF-1 concentrations in the serum of premature infants’ blood. [Aut. m.in.]

M[ieczysław] WALCZAK = poz. 235.

458. (31). Klinika Pediatryczna. Kwart. Vol. 13 nr 2. [Red. Mieczysław WALCZAK]. Warszawa: Agama s.c., 2005, [100] s.

459. (32). Komentarz [do książki]: SGA – patofi zjologia i postępowanie lecznicze = [Commentary to book]: Small for gestational age – pathophy-siology and management. [Aut. comment.] Mieczysław WALCZAK. W: SGA – patofi zjologia i postępowanie lecznicze. [Aut.] Steven D. Chernausek, Paul Czernichow, tł. Marcin Wincenty Markowicz. Lublin, 2005 s. 55–56.

460. (33). Lack of psychological support for young patients suffering from diabetes mellitus type 1 may lead to early onset of severe chronic complications. [Aut.] Agata JANKOWSKA, Teresa ADAMCZYK, Mieczysław WALCZAK. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 263–264. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

(34). Małogłowie jako wada izolowana lub część zespołu mnogich wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych w latach 1998–2002 na tarenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych. [Aut. m.in.] M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1165.

461. (35). Maternal age as a risk factor for isolated congenital malformations in children identifi ed by the Polish Registry of Congenital Malforma-tions. [Aut.] A[nna] MATERNA-KIRYLUK, K. WIŚNIEWSKA, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna] BALCAR-BOROŃ, M[ieczysława] CZERWIONKA--SZAFLARSKA, E[lżbieta] GAJEWSKA, U[rszula] GODULA-STUGLIK, M[arian] KRAWCZYŃSKI, J[anusz] LIMON, J[ózef] RUSIN, H[enryka]

SAWULICKA-OLESZCZUK, J[erzy] STAŃCZYK, E[wa] SZWAŁKIEWICZ-WAROWICKA, J[anusz] ŚWIETLIŃSKI, M[ieczysław] WALCZAK, K.

KAMIŃSKI, A[nna] LATOS-BIELEŃSKA. – Arch. Perinatal Med. 2005 suppl. [właśc. vol. 11 nr 2] s. 34. – Prevention of congenital anomalies. The 8th European Symposium, Poznań, June 9–10, 2005.

462. (36). Mukolipidoza t[ypu] II (choroba wtrętów komórkowych) = [Mucolipidosis type II (I-cell disease)]. [Aut.] Ewa SZYNAKA, Maria GI-ŻEWSKA, Barbara CZARTORYSKA, Elżbieta KRZYWIŃSKA-ZDEB, Mieczysław WALCZAK. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 62.

463. (37). Mukolipidoza typu II (choroba wtrętów komórkowych) u 12-miesięcznego chłopca = Mucolipidosis type II (I–cell disease) in 12 month –old boy. [Aut.] E[wa] SZYNAKA, M[aria] GIŻEWSKA, B[arbara] CZARTORYSKA, P[rzemysław] WYSIECKI, E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 152. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

464. (38). Mukopolisacharydoza typ III – opis przypadku = Mucopolisaccharidosis type III – a case report. [Aut.] T[eresa] ADAMCZYK, A[nna] KORLATOWICZ-BILAR, M[aria] GIŻEWSKA, B[arbara] CZARTORYSKA, M[ieczysław] WALCZAK. – Tamże: s. 153. – Tekst równol.

w jęz. ang.

465. (39). Niskorosłość w przebiegu somatotropinowej niedoczynności przysadki u pacjenta z fenyloketonurią – opis przypadku = Short stature due to growth hormone defi ciency in a child with phenylketonuria – a case report. [Aut.] M[aria] GIŻEWSKA, A[nna] KORLATOWICZ-BILAR, E[lżbieta]

PETRICZKO, A[rkadiusz] BIELENINIK, M[ieczysław] WALCZAK. – Tamże: s. 150. – Tekst równol. w jęz. ang.

466. (40). Novel mutations in epithelial sodium channel (ENaC) subunit genes and phenotypic expression of multisystem pseudohypoaldosteronism.

[Aut.] Oded EDELHEIT, Israel HANUKOGLU, Maria GIŻEWSKA, Nurgun KANDEMIR, Yardena TENENBAUM-RAKOVER, Murat YURDAKÖK, Stanisław ZAJĄCZEK, Aaron HANUKOGLU. – Clin. Endocrinol. 2005 vol. 62 nr 5 s. 547–553 il. tab. bibliogr. summ.

467. (41). Obesity and overweight prevalence in Polish 7- to 9-year-old children. [Aut.] Ewa MAŁECKA-TENDERA, Katarzyna KLIMEK, Pa-weł MATUSIK, Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ, Yves LEHINGUE. – Obes. Res. 2005 vol. 13 nr 6 s. 964–968 il. tab. bibliogr. summ.

– Współprac. Mieczysław WALCZAK, Alicja WALCZAK, Barbara GARANTY BOGACKA.

468. (42). Ocena dobowej zmienności ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 1 = [The assessment of 24-hour blood pressure variability in patients with diabetes mellitus type 1]. [Aut.] A[gata] JANKOWSKA, A[nita] HORODNICKA-JÓZWA, D[anuta] LULKA, M[ieczysław] WALCZAK.

– Adv. Clin. Exp. Med. 2005 vol. 14 Abstracts s. 26. – Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny. Wrocław, 21–23.04.2005.

469. (43). Ocena jakości życia i rozwoju intelektualnego u pacjentów z zespołem Silver-Russell – badanie pilotażowe = [Evaluation of quality of life and an intellectual development in patients with Silver-Russel syndrome – pilot study]. [Aut.] E[lżbieta] PETRICZKO, M[agdalena] BRZOSKO, M[onika]

TYSZKIEWICZ, St[anisław] ZAJĄCZEK, I[wona] OSTROWSKA, M[ieczysław] WALCZAK. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 37–38.

Toż w jęz. ang.: – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 63. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

470. (44). Ocena profi lu lipidowego i stężenia witaminy A, E i koenzymu Q10 u dzieci z fenyloketonurią = Estimation of lipid profi l and concen-tration of vitamin A, E and coenzyme Q10 in patients with phenylketonuria (PKU). [Aut.] B[ożena] MIKOŁUĆ, J[olanta] AMILKIEWICZ, W[ioleta]

BICH, B[ożena] DIDYCZ, M[aria] GIŻEWSKA, A[leksander] KRASNOW, A[gata] LANGE, R[adosław] MOTKOWSKI, M[aria] NOWACKA, B[arbara]

SCHNEIBERG, E[wa] STAROSTECKA, J[anina] PIOTROWSKA-JASTRZĘBSKA. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 48. – Tekst równol. w jęz. ang.

– III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

471. (45). Ocena receptora hormonu wzrostu oraz pozareceptorowych wykładników jego aktywności u dzieci urodzonych z IUGR = The asses-sment of growth hormone receptor gene and selected postreceptoral fi ndings of growth hormone activity in short children born with IUGR. [Aut.] A[nna]

KRYSIUKIEWICZ, M[ieczysław] WALCZAK, E[lżbieta] PETRICZKO, A[ndrzej] KĘDZIA, E[ugeniusz] KORMAN, C[ezary] CYBULSKI, J[an]

LUBIŃSKI. – Tamże: s. 92. – Tekst równol. w jęz. ang.

472. (46). Ocena wybranych wskaźników wyrównania metabolicznego u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 w zależności od stosowanej metody insulinoterapii = Assessment of selected parameters of metabolic control in children with diabetes mellitus type 1 depending on the method of treatment.

[Aut.] A[gata] JANKOWSKA, A[nita] HORODNICKA-JÓZWA, A[nna] KORLATOWICZ-BILAR, T[eresa] ADAMCZYK, K[rystyna] WÓJCIK, M[ie-czysław] WALCZAK. – Tamże: s. 129. – Tekst równol. w jęz. ang.

473. (47). Ocena wydzielania hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych a stężenia IGF-1 i IGFBP-3 u niskorosłych dzieci urodzonych z hipotrofi ą wewnątrzmaciczną = Estimation of growth hormone secretion in provocation tests and concentration of IGF-1 and IFGBP-3 in short children born with intrauterine growth retardation. [Aut.] I[wona] OSTROWSKA, E[lżbieta] PETRICZKO, J[ustyna] SZMIT-DOMAGALSKA, M[ieczysław] WALCZAK.

– Tamże: s. 93. – Tekst równol. w jęz. ang.

(48). Optymalizacja wartości diagnostycznej parametrów przysadki mózgowej w obrazach tomografi i rezonansu magnetycznego w odniesieniu do parametrów klinicznych dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu. [Aut. m.in.] E[lżbieta] PETRICZKO, M[ieczysław] WALCZAK = poz.

1059.

474. (49). Pacjenci z fenyloketonurią urodzeni przed wprowadzeniem badań przesiewowych – różne oblicza tej samej choroby = [Patients with phenylketonuria born prior to the screening program – different manifestations of the same disease]. [Aut.] M[aria] GIŻEWSKA. W: Możliwości wspo-magania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 47–48.

475. (50). PKU patients‘ knowledge of low-phenylalanine diet – the basis of phenylketonuria (PKU) treatment. [Aut.] E. WITALIS, B[ożena]

MIKOŁUĆ, J. JASTRZĘBSKA-PIOTROWSKA, B[arbara] WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK, M[aria] NOWACKA, E[wa] STAROSTECKA, A[gata]

LANGE, M[aria] GIŻEWSKA, B[ożena] DIDYCZ, J[olanta] ULEWICZ-FILIPOWICZ, R[enata] MOZRZYMAS, J[olanta] AMILKIEWICZ, B[arbara]

SCHNEIBERG, M[irosław] BIK-MULTANOWSKI. – Ann. Nutr. Metab. 2005 vol. 49 suppl. 1 s. 289. – Nutrition safari for innovative solutions. 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19–23, 2005.

476. (51). Polish Registry of Congenital Malformations – aims and organization of the registry monitoring 300 000 births a year. [Aut.] Anna LATOS--BIELEŃSKA, Anna MATERNA-KIRYLUK. – J. Appl. Genet. 2005 vol. 46 nr 4 s. 341–348 il. bibliogr. summ. – Współprac. Mieczysław WALCZAK.

477. (52). Prevalence and type of congenital defects among infants born in Western Pomeranian District in the years 1998–1999. [Aut.] M[ieczy-sław] WALCZAK, T[omasz] ZIMOŃ, M[aria] GIŻEWSKA, Z[bigniew] CELEWICZ, M. MAKOWSKI, D[orota] SUBICKA, H[anna] CHRYSTYNIAK, E[lżbieta] GAWRYCH, E[lżbieta] BARYŁA-PANKIEWICZ, S[tanisław] ZAJĄCZEK, I[ngeborga] STARONIEWSKA, A[licja] WALCZAK, E[lżbieta]

RONIN-WALKNOWSKA, J[acek] RUDNICKI, R[yszard] CZAJKA, J[acek] PATALAN, A[ndrzej] ROMANOWSKI, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna]

MATERNA-KIRYLUK, A[nna] LATOS-BIELEŃSKA. – Arch. Perinatal Med. 2005 suppl. [właśc. vol. 11 nr 2] s. 44. – Prevention of congenital anomalies.

The 8th European Symposium, Poznań, June 9–10, 2005.

478. (53). Problemy endokrynologiczne u dziecka z zespołem Silver-Russell = [Endocrinological problems in children with Silver-Russell syndro-me]. [Aut.] E[lżbieta] PETRICZKO, St[anisław] ZAJĄCZEK, M[agdalena] BRZOSKO, M[ieczysław] WALCZAK. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 36.

479. (54). A prospective echocardiography evaluation in infants of diabetic mothers during the fi rst year of life. [Aut.] G[rażyna] DAWID, A[nita]

HORODNICKA-JÓZWA, M[aria] CZESZYŃSKA, M[agdalena] MOJSIEWICZ, G[rażyna] HNATYSZYN, B[arbara] GARANTY-BOGACKA, M[ieczy-sław] WALCZAK. – Pediatr. Res. 2005 vol. 58 nr 2 s. 367. – ESPR European Society for Pediatric Research, Siena, Italy, August 31 – September 3, 2005.

(55). Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w praktyce lekarza pediatry. [Aut. m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 1543.

480. (56). Rejestry wrodzonych wad rozwojowych w poszukiwaniu czynników ryzyka i profi laktyce wad wrodzonych. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT = [Register of congenital anomalies in the search of risk factors and in the prophylaxis of congenital ano-malies. The Polish Register of Congenital Anomalies ( PRWWR ) in EUROCAT]. [Aut.] A[nna] LATOS-BIELEŃSKA, A[nna] MATERNA-KIRYLUK, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna] BALCAR-BOROŃ, M[aria] BORSZEWSKA-KORNACKA, M[ieczysława] CZERWIONKA-SZAFLARSKA, A.

DOBRZAŃSKA, J[anusz] GADZINOWSKI, E[lżbieta] GAJEWSKA, U[rszula] GODULA-STUGLIK, E[wa] HELWICH, M[aciej] KRAWCZYŃSKI, J[anusz] LIMON, H[enryka] SAWULICKA-OLESZCZUK, J[erzy] SZCZAPA, J[ózef] RUSIN, J[erzy] STAŃCZYK, E[wa] SZWAŁKIEWICZ-WARO-WICKA, J[anusz] ŚWIETLIŃSKI, M[ieczysław] WALCZAK, K[rystyna] WĄSOWSKA-KRÓLIKOWSKA. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 59.

(57). Relation of acute-phase reaction and endothelial activation to insulin resistance and adiposity in obese children and adolescents. [Aut.

m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 1544.

481. (58). Results of growth hormone treatment in patients with severe and partial growth hormone defi ciency – retrospective analysis. [Aut.]

Justyna SZMIT, Elżbieta PETRICZKO, Iwona OSTROWSKA, Mieczysław WALCZAK. – Horm. Res. 2005 vol. 64 suppl. 1 s. 298. – ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21–24, 2005.

(59). Reversal of the sex difference in plasma leptin levels in obese children with impaired glucose tolerance. [Aut. m.in.] M[ieczysław]

WALCZAK = poz. 1545.

482. (60). Znaczenie badania tomografi i rezonansu magnetycznego mózgowia w diagnostyce defi cytu kinazy pantotenowej (dawniej choroby Hallevordena-Spatza) – opis przypadku = The role of brain magnetic resonance imaging in the diagnosis of pantothenate kinase defi ciency (previously Hallervorden-Spatz disease): case report. [Aut.] Maria GIŻEWSKA, Lech CYRYŁOWSKI, Arkadiusz BIELENINIK, Grażyna ABRAMCZYK, Prze-mysław NOWACKI, Teresa ADAMCZYK, Mieczysław WALCZAK. – Pol. J. Radiol. 2005 vol. 70 nr 1 s. 116–120 il. bibliogr. summ.

483. (61). Rozwój somatyczny i zaburzenia endokrynologiczne u pacjentów z neurofi bromatozą = [Somatic development and endocrinological dysfunctions in patients with neurofi bromatosis]. [Aut.] E[lżbieta] PETRICZKO, A[dela] NURCZYŃSKA, St[anisław] ZAJĄCZEK, M[ieczysław] WAL-CZAK, M[arta] FIEDOROWICZ, M[artyna] PODEMSKA, W[ojciech] PAULI. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 26–27.

484. (62). Rzadki przypadek współistnienia neurofi bromatozy typu 1 i wrodzonego przerostu kory nadnerczy u 8-letniej dziewczynki = Rare case oof neurofi bromatosis type I coexisting with congenital adrenal hyperplasia in 8 year old girl. [Aut.] M[aria] GIŻEWSKA, H[anna] ROMANOW-SKA, E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, St[anisław] ZAJĄCZEK, P[rzemysław] WYSIECKI, M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 155. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 paździer nika 2005.

(63). Serum markers of infl ammation and endothelial activation in children with obesity-related hypertension. [Aut. m.in.] Danuta LULKA, Mieczysław WALCZAK = poz. 1546.

(64). Stężenia EGF i IGF-1 u wcześniaków z powikłanym przebiegiem okresu noworodkowego. [Aut. m.in.] Mieczysław WALCZAK = poz. 247.

(65). Successful outcome in a newborn with complete congenital heart block associated with atrial septal defect and anti-SSA/Ro antibodies in the maternal circulation. [Aut. m.in.] Grażyna DAWID, Anita HORODNICKA-JÓZWA = poz. 679.

(66). Termografi czna ocena mikrokrążenia u dzieci z cukrzycą typu 1 w zależności od wyrównania metabolicznego choroby. [Aut. m.in.]

M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1460.

485. (67). Toksokaroza psów i występowanie przeciwciał anty-Toxocara canis u dzieci = Toxocariasis in dogs and occurrence of antibodies against Toxocara canis in children. [Aut.] Aleksandra BALICKA-RAMISZ, Anita HORODNICKA-JÓZWA, Alojzy RAMISZ, Łukasz LAURANS, Wojciech WNUK, Bogumiła PILARCZYK. – Med. Wet. 2005 vol. 61 nr 7 s. 786–788 tab. bibliogr. summ.

486. (68). Treatment and follow up of late-detected PKU patients. [Aut.] Maria GIŻEWSKA. – Rev. Med. Minas Gerais 2005 vol. 15 nr 2 supl. 1 s. 23. – III Congresso Brasileiro de Triagem Neonatal, Sao Pulo, 16 a 19 de novembro de 2005.

487. (69). Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu II u noworodków matek chorych na cukrzycę = Secundum atrial septal defect in newborns of diabetic mothers. [Aut.] Grażyna DAWID, Beata Maria CZESZYŃSKA, Anita HORODNICKA-JÓZWA, Wojciech WNUK, Magda MOJSIEWICZ, Grażyna HNATYSZYN, Halina KONEFAŁ. – Med. Wieku Rozw. 2005 t. 9 nr 3 cz. 1 s. 355–364 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

488. (70). Use of handheld computers for assessment of prefrontal cortex function in patients with phenylketonuria. [Aut.] M[irosław] BIK-MUL-TANOWSKI, R[enata] MOZRZYMAS, M[aria] NOWACKA, U. BORAWSKA-KOWALCZYK, A[gata] LANGE, E[wa] STAROSTECKA, B[ożena]

DIDYCZ, Ł[ukasz] KAŁUŻNY, M[aria] GIŻEWSKA, E[wa] SZYNAKA, A[gnieszka] SZYMCZAKIEWICZ-MULTANOWSKA. – Mol. Genet. Metab.

2005 vol. 86 nr 4 s. S 142 – S 144 tab. bibliogr. summ.

489. (71). The use of low-phenylalanine diet in the treatment of previously untreated adults with phenylketonuria. [Aut.] M[aria] GIŻEWSKA, D[orota] KOZIARSKA, L[ech] CYRYŁOWSKI, P[rzemysław] NOWACKI, M[ieczysław] WALCZAK. – Ann. Nutr. Metab. 2005 vol. 49 suppl. 1 s. 283.

– Nutrition safari for innovative solutions. 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19–23, 2005.

490. (72). Wartość prognostyczna testu z L-Dopą i Klonidyną u pacjentów z endogennym niedoborem GH oceniana retrospektywnie po zakoń-czeniu leczenia = A prognostic value of the GH stimulation tests (L-Dopa and Clonidine) in patients with severe and partial growth hormone defi ciency – retrospective analysis. [Aut.] E[lżbieta] PETRICZKO, J[ustyna] SZMIT-DOMAGALSKA, I[wona] OSTROWSKA, M[ieczysław] WALCZAK. – Endokr.

Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 88. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Między-zdroje, 6–8 października 2005.

(73). Wskaźniki stanu zapalnego u dzieci i młodzieźy z nadciśnieniem tętniczym związanym z otyłością. [Aut. m.in.] D[anuta] LULKA, M[ieczysław] WALCZAK = poz. 1548.

491. (74). Wykorzystanie komputerów typu palmtop do oceny czynności kory przedczołowej u pacjentów z fenyloketonurią = [Application of palmtop computers in the evaluation of the function of the prefrontal cortex in patients with phenylketonuria]. [Aut.] M[irosław] BIK-MULTANOWSKI, R[enata] MOZRZYMAS, M[aria] NOWACKA, U. BORAWSKA-KOWALCZYK, A[gata] LANGE, E[wa] STAROSTECKA, B[ożena] DIDYCZ, A.

CHROBOT, M[aria] GIŻEWSKA, E[wa] SZYNAKA. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 96.

492. (75). Zaburzenia somatyczne oraz endokrynologiczne u pacjentów z neurofi bromatozą = [Somatic and endocrinological disorders in patients with neurofi bromatosis]. [Aut.] Marta FIEDOROWICZ, Martyna PODEMSKA, Wojciech PAULI. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 25. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Pediatrycznym przy II Klinice Chorób Dzieci, opiekunowie pracy – Elżbieta PETRICZKO, Adela NURCZYŃSKA.

493. (76). Zasady postępowania w przypadku niskorosłości uwarunkowanej somatotropinową niedoczynnością przysadki = Management of short stature caused by growth hormone defi ciency. [Aut.] M[ieczysław] WALCZAK, Tomasz E. ROMER, Eugeniusz KORMAN, Ewa MAŁECKA-TENDERA, Andrzej LEWIŃSKI, Barbara RYMKIEWICZ-KLUCZYŃSKA, Leszek SZEWCZYK, Mirosława URBAN, Maria ROSZKOWSKA-BLAIM, Marek NIEDZIELA, Anna NOCZYŃSKA, Jerzy STARZYK, Mieczysław SZALECKI, Bohdana DORANT, Maria GINALSKA-MALINOWSKA, Maciej HILCZER, Barbara KALINA-FASKA, Małgorzata KOMAR-SZYMBORSKA, Teresa NIŻANKOWSKA-BŁAŻ, Olgierd PILECKI, Krystyna WÓJCIK--MUSIAŁEK, Katarzyna ZIORA, Ilona SZILAGY-PĄGOWSKA. – Klin. Pediat. 2005 vol. 13 nr 2 s. 212–221 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

Toż w streszcz. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 35.

494. (77). Zespół fenyloketonurii matczynej, jako złożony problem interdyscyplinarny = Maternal phenylketonuria syndrome as a complex interdi-sciplinary issue. [Aut.] M[aria] GIŻEWSKA, O[limpia] SIPAK-SZMIGIEL, E[wa] SZYNAKA, B[arbara] NESTOROWICZ, A[nna] BILAR, G[rażyna]

HNATYSZYN, A[dela] NURCZYŃSKA, I[wona] OSTROWSKA. – Endokr. Pediat. 2005 t. 4 supl. 4 s. 147. – Tekst równol. w jęz. ang. – III Zjazd – XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6–8 października 2005.

495. (78). Zespół Nonne-Milroy‘a (wrodzony obrzęk limfatyczny typ I) u 9-miesięcznego niemowlęcia = [Nonne-Milroy syndrome (congenital lymphatic oedema type I) in a 9 month old infant]. [Aut.] Ewa SZYNAKA, Maria GIŻEWSKA, Elżbieta KRZYWIŃSKA-ZDEB, Mieczysław WALCZAK.

W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 62.

496. (79). Zespół PEHO u 4-letniej dziewczynki z dodatkowym materiałem w chromosomie X = [PEHO syndrome in a 4 year old girl with addi-tional material in the X chromosome]. [Aut.] Elżbieta KRZYWIŃSKA-ZDEB, Stanisław ZAJĄCZEK, Maria GIŻEWSKA, Mieczysław WALCZAK, Wojciech LUBIŃSKI, Zdzisława ROSIŃSKA, Grażyna HNATYSZYN. – Tamże: s. 63.

KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH; SAMODZIELNA PRACOWNIA FARMAKOTERAPII DERMATOLOGICZNEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 93-97)