INFORMACJA NAUKOWA

W dokumencie DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W 2010 ROKU. SPRAWOZDANIE (Stron 25-49)

W porównaniu do roku 2009 liczba czytelników zarejestrowanych w bazie BJ zma-lała o około 600 osób – odnotowano 28 694 aktywnych czytelników.

Identycznie jak w roku poprzednim udostępnianie zbiorów w gmachu Biblioteki od-bywało się w dziewięciu czytelniach (pięć w nowym i cztery w starym gmachu) o 430 miejscach. Odwiedziło je 74 187 osób, którym udostępniono 248 168 woluminów.

Do dyspozycji czytelników przeznaczone były 42 komputery, za pośrednictwem któ-rych zamawiano pozycje z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, Katalogu Podstawowego druków wydanych do 1949 roku i katalogów kartkowych oraz korzysta-no z baz danych. Na zewnątrz wypożyczokorzysta-no 282 796 woluminów i jedkorzysta-nostek.

Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w systemie bibliotecznym UJ w roku 2010 przedstawia poniższa tabelka.

Liczba czytelników zapisanych

Udostępniono na miejscu

Udostępniono na zewnątrz

Biblioteka Jagiellońska 28 694 248 168* 282 796

Biblioteki instytutowe UJ** 28 736 853 666 545 704

Biblioteka Medyczna i biblioteki

zakładowe CM UJ 9 159 50 752 12 195

Razem 66 589 1 152 586 840 695

* Według liczby wypełnionych rewersów.

** Według sprawozdań bibliotek instytutowych.

Ze wszystkich komputerów sieci Uniwersytetu oraz z komputerów domowych czytelnicy mieli dostęp do 49 baz danych, prenumerowanych w dostępie online.

Oprócz tego w Bibliotece Jagiellońskiej można było korzystać z dalszych pięciu baz udostępnianych stacjonarnie. W roku 2010 udostępniono łącznie 54 bazy, w tym 29 pełnotekstowych (Academic Search Complete, ACS Journals, Archive of Celtic--Latin Database, Aristoteles Latinus Database, Business Source Complete, Database of Latin Dictionaries, Ebrary Academic Complete, Emerald Management Xtra, Health Source – Consumer Edition, Health Source – Nursing/Academic Edition, In Principio, JSTOR – The Arts and Sciences, Collection: I, II, III, IV, Leksyka – Słownik inter-netowy (zapewniony przez twórców bezpłatnie), Lex Polonica Maxima (otrzymywana w ramach egzemplarza obowiązkowego), Lex – System Informacji Prawnej, Library of Latin Texts, Masterfi le Premier, Monumenta Germaniae Historica, Newspaper Source, Oxford Journal, Papal letters, Patrologia Latina, Regional Business News, RSC Journals, Rzeczpospolita – Archiwum, Science Direct, Springer Link, Westlaw International, Wiley Online Library), 21 baz bibliografi czno-abstraktowych (Agricola, Arts & Humanities Citation Index, Bibliographie de Civilisation Mèdièvale, Chemical Abstracts Plus, Conference Proceedings Citation Index – Science 1990–, Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humaniteies 1990–, ERIC, Francis, GreenFILE, Historical Abstracts, Humanities Abstracts, INSPEC, International Medieval Bibliography, Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA), Medline, MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, RILM Abstracts of Music Literature, Science Citation Index – Expanded 1945–, Scopus, Social Sciences Citation Index with Abstracts 1956–, dwie bazy faktografi czne (Europa Sacra i International Directory of Medievalists) oraz dwie bazy bibliometryczne (Essential Science Indicators i Journal Citation Reports). Informacja na ten temat jest na bieżąco aktualizowana na stronie domowej BJ. W ramach baz pełnotekstowych za-pewniono dostęp do 10 053 czasopism elektronicznych.

Ponadto w 2010 roku udostępnionych zostało 15 baz testowych online, dotyczących niemal wszystkich dziedzin wiedzy (ARTStor, Cambridge Journals Online, CEEOL, Faculty of 1000 – dwukrotnie, EMIS, INFOR LEX Biblioteka, Ibuk.pl, International Political Science Abstracts, Oxford Dictionaries Online, Oxford English Dictionary Online, Historical Abstracts with Full Text, Political Science Complete, Project Muse, Reaxys, The Scientist). O nowo zakupionych i testowanych bazach informujemy na bieżąco kilkuset pracowników Uniwersytetu.

W 2010 roku pracownicy BJ opracowali 901 kwerend (w tym 727 krajowych i 174 zagraniczne) oraz udzielili łącznie 15 256 informacji (w tym 13 500 bibliografi cznych i 1756 rzeczowych).

WYSTAWY

W minionym roku w Bibliotece odbyło się 15 wystaw tematycznych. W ujęciu chro-nologicznym przedstawiają się one następująco:

6–28 stycznia 2010 roku – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 – Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Jagiellońska; autorzy wystawy: Anna Supruniuk i Mirosław A. Supruniuk; opra-wa plastyczna: Kamila Solarska, realizacja: Małgorzata Kusak, Jerzy Holik.

Wystawie towarzyszyły materiały informacyjno-promocyjne w formie plakatu.

3–26 lutego 2010 roku – Orbis pictus – świat malowany Jana Amosa Komeńskiego – Organizatorzy: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska; kurator, scena-riusz: Adam Fijałkowski; realizacja: Małgorzata Kusak; konsultacje: Małgorzata Gołuszka, Monika Jaglarz; prace konserwatorskie: Pracownia Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ.

Wystawie towarzyszyły materiały informacyjno-promocyjne w formie plakatu.

15 lutego–14 marca 2010 roku – Autorytety: Lech Bądkowski – Neopogaństwo w Polsce – Organizatorzy: Klub Studencki „Pomorania” w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska; koordynator: Adam Zbieg; realizacja: Europejskie Centrum Solidarności.

Wystawa przygotowana została przez Europejskie Centrum Solidarności w 25. rocz-nicę śmierci Lecha Bądkowskiego. Wystawie towarzyszyły materiały informacyjno--promocyjne w postaci płyty CD.

• 19 marca–2 kwietnia 2010 roku – Beethoven. Muzyka i fenomen fortepianu.

Rok Chopina i Schumanna – Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Jagiellońska; kurator, sce-nariusz i realizacja: Sylwia Heinrich; opisy grafi k: Beata Górecka; tłumaczenie tekstów na j. ang.: Jan Rybicki; opracowanie grafi czne: Witold Siemaszkiewicz;

oprawa plastyczna: Lech Dziewulski; fotografi e i skany muzykaliów: Tadeusz Duda, Szymon Kotarski; prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów:

Pracownia Konserwacji BJ.

Wystawie towarzyszyły materiały informacyjno-promocyjne w postaci folderu:

Sylwia Heinrich, Beethoven, muzyka i fenomen fortepianu. Rok Chopina i Schumanna, Kraków 2010 oraz programy koncertów odbywających się w ramach 14. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

• 8–30 kwietnia 2010 roku – Drogą aksamitnej rewolucji: Słowacja po 1989 roku – Organizatorzy: Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska; realizacja: Małgorzata Kusak.

12–23 kwietnia 2010 roku – Zakątki południowego Pacyfi ku – Organizatorzy:

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii oraz Wydział

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Biblioteka Jagiellońska; sce-nariusz: Dariusz Zdziech, Dorota Rajca; realizacja: Dariusz Zdziech, Ilona Zdziech, Dorota Rajca, Małgorzata Kusak.

Wystawę zorganizowano pod patronatem honorowym Ambasady Australii w Polsce, Ambasady Nowej Zelandii w Polsce oraz Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Towarzyszyły jej materiały informacyjno-pro-mocyjne w postaci folderu i plakatu.

• 11–28 maja 2010 roku – Sześć wieków Wydziału Filozofi cznego na Uniwersytecie Jagiellońskim – Organizatorzy: Wydział Filozofi czny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska; kurator: Marcin Karas, scenariusz i realizacja: Marcin Karas, Małgorzata Kusak, Magdalena Czech (Instytut Religioznawstwa), Bożena Gierek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacyjnych), Maria Kielar-Turska (Instytut Psychologii), Renata Pater (Instytut Pedagogiki), Daria Szymańska-Kuta (Instytut Religioznawstwa); kon-sultacje: Małgorzata Gołuszka, Monika Jaglarz; prace reprografi czne: Tadeusz Duda; prace konserwatorskie: Pracownia Konserwacji BJ.

Wystawie towarzyszył katalog opracowany przez Małgorzatę Kusak: Sześć wieków Wydziału Filozofi cznego na Uniwersytecie pod red. Marcina Karasa, Kraków 2010.

• 21 maja–25 czerwca 2010 roku – Pamiętamy. Polskie cmentarze wojen-ne w Afryce: Uganda – Tanzania 2009 – Organizatorzy: Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii i Studenckie Koła Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego, Biblioteka Jagiellońska.

Wystawa zorganizowana w ramach projektu Od syberyjskich mrozów do słoń-ca Afryki – Niezwykłe drogi polskich Sybiraków do Ojczyzny, w czasie i po II woj-nie światowej (koordynator: Rafał Kur), towarzyszyła 4. Festiwalowi Afrykańskiemu w Krakowie, odbywającemu się w dniach 20–25 maja.

• 10 czerwca–9 lipca 2010 roku – Człowiek potrzebuje pięknego krajobrazu (Z dziejów turystyki górskiej i krajoznawczej) – Organizatorzy: Dział Socjalny UJ, Biblioteka Jagiellońska; scenariusz i realizacja: Krzysztof Chojko, Beata Górecka, Małgorzata Kusak, Anna Lech, Monika Mydel, Anna Sokołowska; pra-ce konserwatorskie: Pracownia Konserwacji BJ, prapra-ce reprografi czne: Krzysztof Chojko; prace pomocnicze: Michał Skórka, Robert Sujata.

Wystawa powstała z okazji 50-lecia zorganizowanej turystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Towarzyszyły jej materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatu i ulotek.

16 sierpnia–24 września 2010 roku – 100 lat harcerstwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej – Organizatorzy: Harcerski Krąg Seniorów Kombatantów ZHP Chorągwi Krakowskiej, Biblioteka Jagiellońska; kurator i scenariusz: Tadeusz Siuda; konsultacje: Janusz Wojtycza; realizacja: Marek Bieżanowski, Lechosław Ciepichał, Tadeusz Gaydamowicz, Małgorzata Kusak, Alicja Kulczycka, Marian Ostrowski, Jan Ozaist, Małgorzata Sidor, Halina Włóka; prace konserwatorskie:

Sekcja Konserwacji BJ; prace reprografi czne: Tadeusz Duda, Szymon Kotarski;

pokaz multimedialny: Leszek Szafrański; prace pomocnicze: Władysław Macałka, Jan Madej, Andrzej Moskal, Jerzy Holik, Andrzej Sikora, Andrzej Cyganek, Mirosław Kubic.

Wystawie towarzyszyły materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatu, ulo-tek oraz katalogu opracowanego przez Małgorzatę Kusak – 100 lat harcerstwa w zbio-rach Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 2010.

• 28 września–1 października 2010 roku – Rękopisy kompozytorów polskich – scenariusz: Teresa Małecka, Małgorzata Janicka-Słysz; realizacja: Małgorzata Kusak, Anna Satyła, Małgorzata Sidor; prace konserwatorskie: Pracownia Konserwacji BJ; prace pomocnicze: Władysław Macałka, Jan Madej, Andrzej Moskal, Jerzy Holik, Andrzej Sikora.

Wystawa towarzyszyła 11. edycji International Congress on Musical Signifi cation (ICMS), organizowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie w dniach 27 września–2 października 2010. Zaprezentowano na niej rękopisy m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, I. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego, H.M.

Góreckiego, K. Pendereckiego, Z. Bujarskiego, G. Bacewicz.

2–22 października 2010 roku – Indywidualności polskie w fotografi i Krzysztofa Gierałtowskiego – Organizatorzy: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafi ki, Biblioteka Jagiellońska; kurator: Teresa Frodyma; aranżacja wysta-wy: Jan Baran; realizacja: Małgorzata Kusak, Anna Satyła, Marcin Skóra, Piotr Witkowski. Wystawie towarzyszył plakat.

4 listopada–15 grudnia 2010 roku – Słowackie miasta królewskie – Organiza-torzy: Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska; prace pomocnicze: Jerzy Holik, Andrzej Sikora.

Była to wystawa fotografi czna prezentująca widoki i zabytki czterech miast słowac-kich: Bardejowa, Kieżmarku, Lewoczy oraz Starej Lubowli. Wystawie towarzyszył pla-kat.

8–30 listopada 2010 roku – Profesorowie UJ zaproszeni do Sichowa po zwolnie-niu z obozu w Sachsenhausen w 1940 roku – Organizatorzy: Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofi i Radziwiłłów, Biblioteka Jagiellońska; kurator:

Joanna Komorowska; scenariusz: Joanna Komorowska, Dorota Rudnik; rea-lizacja: Joanna Komorowska, Dorota Rudnik, Małgorzata Kusak, Małgorzata Sidor; projekt plastyczny plansz, plakatu i zaproszenia: Sebastian Komorowski;

prace pomocnicze: Grzegorz Grzyb, Władysław Macałka, Jan Madej, Andrzej Moskal, Jerzy Holik, Andrzej Sikora, Andrzej Cyganek.

W dniach 28 sierpnia–30 listopada 2010 roku wystawa była prezentowana w Domu i Bibliotece Sichowskiej w Sichowie Dużym. Towarzyszył jej plakat.

• 10–18 grudnia 2010 roku – Tradycyjna sztuka buddyjska – Organizatorzy:

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagu – ośrodek w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska; kuratorzy: Małgorzata Kusak, Ewa

Malicka; scenariusz: Ewa Gajownik; realizacja: Aneta Bednarz, Ewa Gajownik, Grzegorz Grądalski, Janusz Kawula, Andrzej Matys, Grzegorz Pawlik, Jagoda Rybiewska, Zofi a Siewczyńska, Czesław Sławicki, Tadeusz Stachurski, Piotr Wawrzyński, Ulryka Turulska, Karolina Witecka; projekt plastyczny: Barbara Siewczyńska; prace pomocnicze: Grzegorz Grzyb, Władysław Macałka, Jan Madej, Andrzej Moskal, Andrzej Cyganek.

Wystawa zorganizowana została w ramach 3. Festiwalu Kultury Buddyjskiej w Krakowie. Towarzyszyły jej materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatu i ulotek.

W Bibliotece zorganizowano ponadto 20 Wystaw Nowości, na których eksponowa-ne były 1403 woluminy nowych nabytków BJ (w tym 1151 polskich i 252 zagraniczeksponowa-ne).

Z uwagi na rosnącą liczbę pozycji godnych prezentacji w połowie roku powiększono powierzchnię wystawienniczą o dwie dodatkowe gabloty. Każdorazowo po likwida-cji wystawki lista eksponowanych pozylikwida-cji w układzie rzeczowym jest umieszczana na stronie internetowej BJ.

PRACE NAUKOWE I WYDAWNICZE

W 2010 roku ukazało się drukiem 30 prac oryginalnych i 17 przeglądowych pracow-ników Biblioteki. Wydano t. LIX „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” za rok 2009 oraz t. LX za rok 2010 pod red. Andrzeja Obrębskiego.

W ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pra-cownicy Oddziału Rękopisów kontynuowali prace nad Katalogiem łacińskich rękopi-sów średniowiecznych BJ (t. 10) oraz indeksem do Inwentarza rękopirękopi-sów BJ nr 1000–

–11 000.

Ważniejsze prace indywidualne pracowników Biblioteki:

• Amghar E., Bułat B., Bibliotekarz – zawód z przypadku, z przymusu czy z ma-rzeń? Motywy wyboru zawodu przez pracowników Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, pod red. M. Geryka, Gdańsk 2010, s. 225–246.

• Antosiak D., Wyniki badań dotyczące opinii użytkowników Komputerowego Katalogu Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] Komunikacja i jakość w zarzą-dzaniu, pod red. T. Wawaka, Kraków 2010, s. 271–284.

• Baś M., Bibliotekarz dziedzinowy w Bibliotece Jagiellońskiej?, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 183–190.

• Bator I., Bibliografi a Juliusza L. Englerta, [w:] Ojczyzna w obiektywie. Impon-derabilia kronikarza Juliusza L. Englerta na emigracji, pod red. A. Biernata, W. Stępniaka, Warszawa 2010, s. 79–113.

• Bator I., Zatrzymane w kadrze, [w:] Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kro-nikarza Juliusza L. Englerta na emigracji, pod red. A. Biernata, W. Stępniaka, Warszawa 2010, s. 29–38.

• Bednarczyk J., Helena Wagner (1934–2009), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”

LIX, 2009, s. 246–248.

• Bąkowska E., Opinie czytelników Biblioteki Jagiellońskiej o Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 155–164.

• Bąkowska E., Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej, [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne bada-nia i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr. hab. Wiesława Bieńkowskiego), pod red. M. Kocójowej, Kraków 2010, s. 308–316.

• Bednarczyk J., Helena Wagner (1934–2009), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”

LIX, 2009, s. 246–248.

• Bułat B., Ewa Bąkowska (2 VIII 1962–10 IV 2010), „Alma Mater” 2010, nr 125, s. 11–13.

• Bułat B., Ewa Teresa Bąkowska (1962–2010), „Biuletyn Biblioteki Jagielloń-skiej” LX, 2010, s. 231–245.

• Bułat B., Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962–

–10 kwietnia 2010), [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne ba-dania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego), pod red. M. Kocójowej, Kraków 2010 [publikacja elektronicz-na].

• Cieślar A., Pietrzyk Z., Droga Biblioteki Jagiellońskiej do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, [w:] Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, pod red. A. Czajki, R. Lisa, Cieszyn 2010, s. 186–199.

• Cieślar A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2008 roku. Sprawozdanie,

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 207–240.

• Cieślar A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2009 roku. Sprawozdanie,

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 191–230.

• Dąbrowska E., Egzemplarz obowiązkowy w Bibliotece Jagiellońskiej – historia i stan obecny, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 167–181.

• Frankowicz K., Maria Hildebrandt (1955–2009), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 241–242.

• Frankowicz K., Mariola Miernik (1954–2009), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 245.

• Fulara G. (współautor), Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–

–1795, Radom 2010.

Jakubas W., Jutrznia J., Związki Kazimierza Piekarskiego z Krakowem, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 139–150.

• Kopyś E., Sposoby subskrybowania baz danych w bibliotekach akademickich w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych na przykładzie Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 145–154.

• Kopyś E., Współdziałanie pracowników biblioteki w celu zakupu usługi siecio-wego dostępu do baz w świetle psychologii pracy, „Bibliotheca Nostra”, nr 1 (20), 2010, s. 36–45.

• Kopyś E., Zamówienie z wolnej ręki jako jeden z trybów stosowanych w celu gromadzenia elektronicznych zbiorów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, pod red.

M. Geryka, Gdańsk 2010, s. 180–188.

• Korczyńska-Baran I., Kwiaty, [w:] Kwiaty/Flowers, Proszówki 2010, s. 5–11.

• Kurek B., Afi sze i programy teatralne teatrów krakowskich obrazem życia kul-turalnego w XIX w., [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych, pod red. R. Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 208–222.

• Kurek B., Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn EBIB”

[dokument elektroniczny], 2010, vol. 7, s. 1–8.

• Kusak M., 100 lat harcerstwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog wy-stawy, Kraków 2010.

• Kusak M., Sześć wieków Wydziału Filozofi cznego na Uniwersytecie. Katalog wystawy, pod red. M. Krasa, Kraków 2010.

• Malicka E., Archiwum domowe Pawlikowskich – historia i stan obecny, „Rocznik Przemyski” XLVI, 2010, z. 4, s. 255–264.

• Malicka E., Historia srebrnej tabliczki, „Alma Mater” 2010, nr 128, s. 60–62.

• Malicka E., Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 11001–11434.

Archiwum Domowe Pawlikowskich, cz. 1, „Wierchy” R. 74, 2008 (wyd. 2010), s. 267–268.

• Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starsze-go 1616–1651. Część 1 – Bibliografi a druków Franciszka Cezarestarsze-go starszestarsze-go 1616–1651, Kraków 2010.

• Mesek Ł., Szalla-Kleemann A., Szklanny K., Konserwacja tradycyjna i digi-talizacja w Bibliotece Jagiellońskiej. Kompleksowe zabezpieczenie zbiorów – potrzeby i możliwości, [w:] Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego.

Digitalizacja i konserwacja tradycyjna. Materiały pokonferencyjne, pod red.

B. Czekaj-Wiśniewskiej, Warszawa 2010, s. 17–28.

• Myszkowski P., Opolska Biblioteka Cyfrowa jako element globalnej sieci zaso-bów cyfrowych, „Pomagamy Sobie w Pracy: Opolski Kwartalnik Informacyjno--Metodyczny”, vol. 1–2, 2010, s. 33–53.

• Nowak L., Noty katalogowe do rkp. BJ 228, 2115, [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy, 15 lipca–30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory

Sztuki, pod red. D. Nowackiego, M. Podlodowskiej-Reklewskiej, Kraków 2010, s. 218, 282.

• Nowak L., Rękopiśmienne świadectwa recepcji pism Dunsa Szkota na Uniwersytecie Krakowskim. Katalog dzieł, [w:] Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308–2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8–10 kwietnia 2008, pod red. E.I. Zielińskiego, R. Majerana, Lublin 2010, s. 745–764.

• Nowak L., Rękopiśmienne zbiory proweniencji prywatnej w Bibliotece Jagiellońskiej, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 2008–2009 (druk 2010), XV–XVI, s. 23–24.

• Patkaniowska D., Biblioteka Narodowa Słowacji – Slovenská Národná Knižnica A.D. 2009, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LIX, 2009, s. 199–206.

• Patkaniowska D., Janina Makota (1921–2010), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 246–251.

• Pietrzyk Z., Albertina. Szkice z dziejów Uniwersytetu Królewieckiego [wstęp do polskiego wydania], pod red. K. Ławrynowicza, Pułtusk–Kraków 2010, s. 11–17.

• Pietrzyk Z., Die Ausstrahlung Strassburgs im Zeitalter des Humanismus.

Peregrinatio academica aus de polnisch-litauischen Republik und die Hohe Schule Johannes Sturms im 16. und 17. Jahrhundert, „Zeitschrift für Geschichte Oberrheins” 158, 2010, s. 193–240.

• Pietrzyk Z., Przeszłość dla przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów biblio-tek i archiwów [Słowo wstępne oraz głosy w dyskusji], pod red. T. Łojewskiego, Kraków 2010, s. 5–6, 305–311.

• Pietrzyk Z., Sąd Apelacyjny w Krakowie. Księga jubileuszowa [wstęp], Kraków 2010, s. 8–9.

• Pypłacz J., The Aesthetics of Senecan Tragedy, Kraków 2010.

• Pypłacz J., The four seasons at the Jagiellonian University. The motif of the four seasons in seventeenth-century panegyric poems written by students at the Jagiellonian University, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LX, 2010, s. 101–

–116.

• Pypłacz J., Spectacula praedae. Historia Akteona i Nastagia degli Oneski,

„Terminus” 2010 (XII), vol. 1 (22), s. 111–133.

• Roliński A. (współautor), „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980–

–1989. Wybór dokumentów, Kraków 2010.

• Sobańska A., Nota katalogowa do rkp. BJ 171, [w:] Na znak świetnego zwy-cięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca–30 września 2010. Zamek Królewski na Wawelu, t. 2, Kraków 2010, s. 224–226.

• Szczepaniak R., Kulturoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka. Z doświad-czeń polskich i niemieckich, [w:] Kulturoznawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, pod red. W.J. Burszty, M. Januszkiewicza, Warszawa 2010, s. 171–181.

• Świeboda W., Nieznane źródła do dziejów średniowiecznej inkwizycji w Polsce i Czechach w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] In-kwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. P. Krasa, Lublin 2010, s. 239–253.

• Tatarzyński R., Nota katalogowa do rkp. BJ Przyb. 2/84, [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy, Kraków 2010, s. 284–285.

• Tytko M.M., Filozofi a andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji doro-słych, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. (Materiały 1. Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23–24 czerwca 2009), pod red. T. Aleksandra, t. 2, Radom 2010, s. 82–92.

• Tytko M.M., Filozofi a skautingu, [w:] Powstanie harcerstwa i jego udział w wal-kach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18–19 sierpnia 2010 roku, pod red. J. Wojtyczy, Kraków 2010, s. 21–36.

• Tytko M.M., Historiografi a edukacji artystycznej. Historiografi czna metodolo-gia badań, [w:] Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji arty-stycznej, pod red. W.A. Sacher, Bielsko-Biała 2010, s. 47–55.

• Tytko M.M., Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszo-ści narodowych i kultur innych narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów.

Polityka – Religia – Etos, pod red. B. Grotta, Kraków 2010, s. 515–527.

• Tytko M.M., Mistrz i uczeń – elementy koncepcji K. Twardowskiego, W. Stróżewskiego i K. Ostrowskiej, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (Kraków) 2010, nr 1 (205), s. 16–17.

• Tytko M.M., Mistrz i uczeń – fi lozofi a kształcenia akademickiego pedagogów, [w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, pod red. A. Sajdak i D. Skulicz, Kraków 2010, s. 261–267.

• Tytko M.M., Nowosielski Augustyn, [w:] Encyklopedia katolicka, pod red.

E. Gigilewicza, t. 14 , Lublin 2010, szpalta 78.

• Tytko M.M., Stefan Szuman — lekarz i uczestnik czynu niepodległościowego (1919–1920), [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, pod red. A. Drzewieckiego i E. Koko, Gdańsk–Gdynia 2010, s. 310–324.

• Tytko M.M., Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, ro-dzina, szkoła. Patriotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Kraków, 8 czerwca 2010 roku, pod red. W. Balińskiego, Kraków 2010, s. 45–50.

Wawrykiewicz Z. (współautor), Noty katalogowe do starych druków: Inc. 1108, Cim. 4120, Cim. 8014, Cim. 8018, Cim. 8016, Cim. 4907, Cim. 8087–8088, 50335 II, [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca–30 września 2010, Kraków 2010, t. 2, s. 220–223, 270–280.

• Zacharski T. (współautor), Bilans masy tlenku magnezu w instalacji Bookkeeper III do odkwaszania druków, [w:] Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpie-czanie zasobów bibliotek i archiwów, pod red. T. Łojewskiego, Kraków 2010, s. 127–131.

• Zwiercan-Borucka K., Kazimierz Ignacy Nitsch (1874–1958), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki i szkice biografi czne, pod red. A. Spiss, Z. Szromb--Rys, Wrocław–Kraków 2010, t. 3, s. 187–195.

KONTAKTY NAUKOWE Z BIBLIOTEKAMI I INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Jak co roku Biblioteka Jagiellońska utrzymywała ścisłe kontakty naukowe z wielo-ma bibliotekami i instytucjami krajowymi.

Dyrektor BJ, prof. Zdzisław Pietrzyk, kolejny już rok był członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, Rady Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej, Rady Naukowej Biblioteki PAU-PAN w Krakowie, Rady Fundacji Książąt Czartoryskich oraz przewodniczącym Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej. Wicedyrektor Krystyna Sanetra w dalszym ciągu była członkiem Rady Dyrektorów Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS, Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Formaty i Kartoteki oraz Rady Redakcyjnej „Przeglądu Bibliotecznego”. Aktywnie uczestniczyła również w pracach Zespołu ds. Formatów i Zasad Katalogowania Zbiorów Bibliotecznych.

Oddział Informacji Naukowej i Katalogów kontynuował współpracę z Instytutem Bibliografi cznym Biblioteki Narodowej w zakresie uzupełniania danych bibliografi cz-nych dla opracowywacz-nych kolejno tomów Bibliografi i polskiej 1901–1939.

Pracownicy Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych (dr Danuta Patkaniowska oraz mgr Anna Pawica) w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w pra-cach Zespołu Konsultacyjnego języka haseł przedmiotowych KABA przy Centrum NUKAT w Warszawie. W ramach współpracy z Zespołem D. Patkaniowska napisała m.in. „propozycję melioracji związanej z tematami i określnikami: powieść, opowiada-nie, nowela w jhp KABA”.

Szereg pracowników Biblioteki czynnie uczestniczyło w pracach komisji o charak-terze ogólnopolskim. Mgr Monika Mydel była członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mgr Katarzyna Sokołowska nadal uczestniczyła w pracach Zespołu Koordynacyjnego Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS. Mgr Aleksandra

Szalla-Kleemann była nadal członkiem Zarządu Komisji Ochrony i Konserwacji

Szalla-Kleemann była nadal członkiem Zarządu Komisji Ochrony i Konserwacji

W dokumencie DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W 2010 ROKU. SPRAWOZDANIE (Stron 25-49)

Related documents