Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

W dokumencie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: (Stron 22-32)

_____

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Część nr : 4 Nazwa : Zad. 4 – Przyłącze do oksygenatora

1) Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych doniesieniu do zadania 3 do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 31680000

Dodatkowe przedmioty 44621221 3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____ Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia) albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Część nr : 5 Nazwa : Zad. 5 - Pochłaniacz oparów chemikalii

1) Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych doniesieniu do zadania 3 do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 31680000

Dodatkowe przedmioty 44621221 3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____ Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 14 (od udzielenia zamówienia) albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Część nr : 6 Nazwa : Zad. 6 – Maszyna tapicerska do szycia

1) Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych doniesieniu do zadania 3 do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 31680000

Dodatkowe przedmioty 44621221 3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____ Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 14 (od udzielenia zamówienia) albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Część nr : 7 Nazwa : Zad. 7 – Szczyty do łóżek

1) Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych doniesieniu do zadania 3 do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 31680000

Dodatkowe przedmioty 44621221 3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____ Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia) albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

W dokumencie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: (Stron 22-32)