Informacje na temat uprzednio zrealizowanych Programów Ochrony

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 47-54)

Podstawowym celem mapy akustycznej jest wskazanie miejsc i obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu od wszystkich źródeł. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza wartość dopuszczalną LDWN lub LN, tworzy się program ochrony przed hałasem.

Zadaniem programu ochrony przed hałasem jest:

• analiza metod redukcji hałasu, które mogą być wykorzystane w konkretnych sytuacjach,

• obniżenie poziomu hałasu w środowisku,

• tam, gdzie jest to możliwe – zredukowanie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej.

Program ochrony przed hałasem dla miasta Częstochowy opracowano w roku 2013. Program został zatwierdzony przez Radę Miasta Częstochowy Uchwałą nr 900/L/2014 z dnia 24 marca 2014 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013 – 2018”.

Program ochrony przed hałasem zawiera m.in.:

• podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

• terminy realizacji programu oraz poszczególnych zadań,

• szacunkowe koszty realizacji zaproponowanych działań,

• źródła finansowania programu.

W zakresie hałasu drogowego, przedstawione w Programie podstawowe kierunki, niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu, obejmują:

• zmiany w natężeniu i strukturze ruchu – wyprowadzenie pojazdów ciężkich z obszarów gęsto zaludnionych,

• wprowadzenie ograniczeń ruchu i prędkości pojazdów,

• budowę nowych dróg,

• budowę ekranów akustycznych i pasów zieleni ochronnej,

• wymianę nawierzchni ulic na cichą

• podjęcie działań na rzecz rozwoju transportu zbiorowego w Częstochowie

• podjęcie współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie kontroli prędkości i emisji hałasu do środowiska przez pojazdy

• budowa ścieżek rowerowych.

Przedstawione w Programie działania, służące przywróceniu dopuszczalnych poziomów hałasu, podzielone zostały na 4 kategorie:

• działania monitoringowe,

• działania programowe,

• działania długoterminowe,

• działania edukacyjne.

Działania monitoringowe

Celem podjęcia działań monitoringowych wskazanych w Programie jest jednoznaczne stwierdzenie występowania lub braku przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników hałasu w pobliżu niektórych dróg, poprzez wykonanie pomiarów hałasu w warunkach rzeczywistych. Obszary przeznaczone do badań zostały wytypowane na podstawie wyników Mapy akustycznej miasta Częstochowy z 2011r., dla których wystąpiły najmniejsze możliwe wartości przekroczeń. Wskazane zostały następujące obszary:

• ul. Mirowska

• ul. Bugajska

• ul. Jesienna

• ul. Bohaterów Katynia

• ul. Generała Kazimierza Pułaskiego

• ul. Jana III Sobieskiego

• ul. Młodości

• ul. Generała Stanisława Sosabowskiego

• ul. Konwaliowa

• ul. Ikara

• ul. Generała Augusta Fieldorfa- Nila

• ul. Przestrzenna

• ul. Piastowska Działania programowe

Działania programowe przedstawiają zestaw konkretnych zadań, których realizacja przyczyni się do zredukowania wartości wskaźników hałasu, a tym samym poprawy komfortu akustycznego w Częstochowie. Zaproponowane w ramach ww.

POH metody redukcji hałasu, dla poszczególnych odcinków dróg, zamieszczono poniżej w Tab. 15.

Tab. 15. Zestawienie działań programowych wskazanych do realizacji w celu poprawy klimatu akustycznego dla poszczególnych odcinków dróg na terenie Częstochowy

Numer

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

2 Warszawska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

2 Rędzińska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

2 Batalionów

Chłopskich

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

3 Bugajska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

4 Wojska

Polskiego

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2017

4 Jesienna

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

4 Rakowska

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

4 Bohaterów

Katynia

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

4 Bolesława

Limanowskiego

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

5 Wojska

Polskiego

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2018

5 Jagiellońska

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

5 Niepodległości

Powiększenie zwartego pasa zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2016

5 Al. Pokoju

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

Numer 5 Podwale Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 5 Szpitalna Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

6 Wojska

Polskiego

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2018

6 Legionów

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2018

6 Michaela

Faradaya

Powiększenie zwartego pasa zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2018

6 Mirowska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

6 Jana Pawła II

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

2018

7 Wojska

Polskiego

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2018

7 Warszawska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

2017

7 Fieldorfa-Nila Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

8 Sabinowska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2015

8 Bohaterów

Monte Cassino

Powiększenie zwartego pasa zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2016

8 Jagiellońska

Powiększenie zwartego pasa zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

8 Matejki

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

9 1 Maja Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 9 Pułaskiego Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

Numer

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

9 Jana Matejki

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

9 Bohaterów

Monte Cassino

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2017

9 Jana III

Sobieskiego

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2015 9 Wolności Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2016

10 Jana Pawła II

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

2018

10 Armii Krajowej Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2017 10

Jerzego

Szajnowicza-Iwanowa

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2018

10 Leopolda

Okulickiego

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

2015

10 Dekabrystów

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2016

10 Popiełuszki Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2015

10 Wieluńska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2015

11 Wyzwolenia Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

11 Obrońców

Westerplatte

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2017

11 Kisielewskiego

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

11 Łódzka

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

11 Ludowa

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

11 Armii Krajowej Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2015

Numer

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

12 Ludowa

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

12 Młodości Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

12 Stanisława

Sosabowskiego

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

13 Żyzna

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2015

13 Dźbowska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

14 Przejazdowa

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2018

14 Główna

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

W przypadku remontu bądź modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych, przeznaczonych

dla mniejszych prędkości przejazdowych.

2018

14 Konwaliowa Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 14 Przestrzenna Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 14 Piastowska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 14 Lwowska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

15 Wręczycka

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2015

15 Dobrzyńska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

15 Lwowska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2018

15 Wielkoborska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 15 Św. Rocha

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

Numer

Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

2018

15 Św. Jadwigi

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

16 Św. Rocha

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

16 Nowobialska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018 17 Ikara Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 2018

18 Powstańców

Warszawy

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2016

18 Gościnna

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2017

18 Leśna

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2016

18 Przejazdowa

Ograniczenie prędkości i egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

2015

Działania długoterminowe

W grupie działań długoterminowych zawarte zostały te zalecenia, których realizacja będzie trwać dłużej od czasu obowiązywania Programu. W zakresie hałasu drogowego działania długoterminowe obejmują:

• zmniejszenie ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej,

• wprowadzenie Programu uspokajania ruchu na drogach samorządowych,

• nasadzanie drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Działania edukacyjne

W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem zwrócono również uwagę na istotę działań edukacyjnych, skierowanych do społeczności miasta Częstochowy.

Do tej grupy działań należy zaliczyć stałe wzmacnianie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, a także promocję alternatywnych źródeł transportu (komunikacja zbiorowa, rower itp.).

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 47-54)