INFORMACJE O CZĘŚCIACH Okres w miesiącach:

W dokumencie PYTANIA WSTĘPNE Rodzaj procedury (Stron 25-34)

Okres w dniach:

24 (od udzielenia zamówienia) Początek: Koniec

-Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Tak Nie Opis wznowień:

-II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Tak Nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje

Tak Nie Opis opcji:

-II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nie

Numer identyfikacyjny projektu:

-II.2.14) Informacje dodatkowe

-II.2.1) Nazwa części:

Nazwa:

Linia nr 542 Część nr:

XIV

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV 60100000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL713

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-II.2.4) Opis zamówienia

Relacja Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Rogowiec Plac Centralny, długość trasy 51 km, minimalna ilość miejsc siedzących 48.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Kryterium jakości

Kryterium kosztu Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: Waluta:

-II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:

Okres w dniach:

24 (od udzielenia zamówienia) Początek: Koniec

-Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Tak Nie Opis wznowień:

-II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Tak Nie

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH Opcje

Tak Nie Opis opcji:

-II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nie

Numer identyfikacyjny projektu:

-II.2.14) Informacje dodatkowe

-II.2.1) Nazwa części:

Nazwa:

Linia nr 543 Część nr:

XV

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV 60100000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL713

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-II.2.4) Opis zamówienia

Relacja Kamieńsk – Piaski – Rogowiec Plac Centralny, długość trasy 39 km, minimalna ilość miejsc siedzących 21.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Kryterium jakości

Kryterium kosztu Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: Waluta:

-II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:

Okres w dniach:

24 (od udzielenia zamówienia) Początek: Koniec

-Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Tak Nie Opis wznowień:

-II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Tak Nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje

Tak Nie Opis opcji:

-II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nie

Numer identyfikacyjny projektu:

-II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH

-II.2.1) Nazwa części:

Nazwa:

Linia nr 544 Część nr:

XVI

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV 60100000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL713

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-II.2.4) Opis zamówienia

Relacja Rozprza – Kamieńsk – Piaski – Rogowiec Plac Centralny, długość trasy 59 km, minimalna ilość miejsc siedzących 21.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Kryterium jakości

Kryterium kosztu Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: Waluta:

-II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału Okres w miesiącach:

Okres w dniach:

24 (od udzielenia zamówienia) Początek: Koniec

-Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Tak Nie Opis wznowień:

-II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Tak Nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje

Tak Nie Opis opcji:

-II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nie

Numer identyfikacyjny projektu:

-II.2.14) Informacje dodatkowe

-III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Pzp;

2. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp.

4. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016r., ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DUUE L 3/16). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca składa, wraz z ofertą, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także, wraz z ofertą, Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów;

5. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, w tym posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub stosowną licencję, tj. dokumenty określone w art. 5 - 5c Ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.);

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt 5 powyżej - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub stosowną licencję, tj. dokumenty określone w art. 5 - 5c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).

7. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w pkt 6 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

-III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia. Wykonawca winien wykazać dysponowanie pojazdami (podstawowymi i zastępczymi) sprawnymi technicznie, wyposażonymi w sprawną klimatyzację i ogrzewanie, o minimalnej ilości miejsc siedzących:, a) 48 miejsc - dla części: I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XIII, XIV;

b) 39 miejsc - dla części: IV, XII;

c) 21 miejsc - dla części: VII, VIII, XV, XVI.

Wykonawca winien dysponować po jednym pojeździe podstawowym dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę oraz pojazdami zastępczymi, w ilościach opisanych w tabeli poniżej:

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 1 2 3 Ilość pojazdów podstawowych 1 2 3

Ilość pojazdów zastępczych 1 1 1

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 4 5 6 Ilość pojazdów podstawowych 4 5 6

Ilość pojazdów zastępczych 2 2 2

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 7 8 9 Ilość pojazdów podstawowych 7 8 9

Ilość pojazdów zastępczych 3 3 3

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 10 11 12 Ilość pojazdów podstawowych 10 11 12

Ilość pojazdów zastępczych 4 4 4

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 13 14 15 Ilość pojazdów podstawowych 13 14 15

Ilość pojazdów zastępczych 5 5 5

Ilość części, na które Wykonawca składa ofertę 16 Ilość pojazdów podstawowych 16

Ilość pojazdów zastępczych 6

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ocenie podlegać będzie łączna zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawców.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt 1 powyżej – wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, o treści zgodnej z treścią załącznika nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów ujętych w wykazie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące warunku określonego w pkt 3 powyżej znajdują się w pkt 5.3 - 5.5 SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w pkt 6 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

-III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

-III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje

Wymagane wadia i gwarancje:

Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp.

Wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi:

- I część: 3 450,00 zł;

- II część: 4 170,00 zł;

- III część: 5 590,00 zł;

- IV część: 6 700,00 zł;

- V część: 3 370,00 zł;

- VI część: 4 400,00 zł;

- VII część: 8 100,00 zł;

- VIII część: 7 500,00 zł;

- IX część: 4 600,00 zł;

- X część: 9 800,00 zł;

- XI część: 4 000,00 zł;

- XII część: 8 900,00 zł;

- XIII część: 3 870,00 zł;

- XIV część: 4 500,00 zł;

- XV część: 1 960,00 zł;

- XVI część: 2 970,00 zł

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

W dokumencie PYTANIA WSTĘPNE Rodzaj procedury (Stron 25-34)