Jakość zmywania

W dokumencie Gaggenau. Instrukcja obsługi DF Zmywarka (Stron 57-65)

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Naczynia nie są wysuszone. Nie użyto nabłyszczacza al-bo ustawiono za niską daw-kę.

1. Uzupełnić "nabłyszczacz"

→ Strona 36.

2. Ustawić dawkę nabłyszczacza.

→ "Ustawianie ilości nabłyszcza-cza", Strona 36

Wybrany program albo opcja nie obejmuje fazy suszenia albo ma zbyt krótką fazę su-szenia.

"Wybrać program z fazą suszenia, np. intensywny, mocny lub ECO."

→ Strona 22

Niektóre przyciski opcji redukują re-zultat suszenia, np. Variospeed.

pl Usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Naczynia nie są wysuszone. Woda gromadzi się we wgłę-bieniach naczyń lub sztuć-ców.

Jeżeli to możliwe, ustawiać naczy-nia ukośnie.

Zła skuteczność suszenia za-stosowanego kompaktowe-go produktu czyszczącekompaktowe-go.

1. Stosować nabłyszczacz zapewniają-cy lepszą skuteczność suszenia.

2. Zastosować wieloskładnikowy śro-dek czyszczący o lepszej skutecz-ności suszenia.

Nie została aktywowana opcja Ekstra Suszenie w ce-lu poprawy jakości suszenia.

Uaktywnić funkcję "Ekstra Susze-nie" → Strona 45.

Naczynia zostały wyjęte za wcześnie lub proces susze-nia nie był jeszcze zakończo-ny.

1. Zaczekać, aż program zostanie za-kończony.

2. Wyjąć naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu programu.

Użyty nabłyszczacz zapew-nia ograniczoną jakość su-szenia.

Zastosować markowy nabłysz-czacz.

Produkty ekologiczne mogą posia-dać ograniczoną skuteczność.

Naczynia z tworzywa sztucz-nego nie są suche.

To nie jest usterka. Tworzy-wo sztuczne odznacza się niższą zdolnością kumulowa-nia ciepła i gorzej się suszy.

Brak środków zaradczych.

Sztućce nie są suche. Niekorzystnie poukładane sztućce w koszu lub szufla-dzie na sztućce.

W miejscach styku sztućców mogą się tworzyć krople.

1. "Sztućce układać w miarę możliwo-ści pojedynczo." → Strona 41 2. Unikać kontaktu między mytymi

przedmiotami.

Usuwanie usterek pl

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Wewnętrzne boki urządzenia są mokre po zmywaniu.

Nie jest to usterka. W ra-mach funkcji suszenia kon-densacyjnego krople wody w komorze zmywania są uwarunkowane fizycznie i korzystne. Wilgotne powie-trze skrapla się na ścianach wewnętrznych zmywarki, a woda spływa i zostaje od-pompowana.

Nie jest konieczne żadne działanie.

Resztki potraw na naczy-niach.

Naczynia są ułożone za bli-sko siebie lub przepełniony kosz.

1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca.

Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.

2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.

Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zabloko-wany.

Rozmieścić naczynia w sposób nie-zakłócający ruchu obrotowego ra-mienia spryskującego.

Dysze ramion spryskujących są zatkane.

Wyczyścić "ramiona spryskujące"

→ Strona 53.

Filtry są zanieczyszczone. Wyczyścić filtry.

→ "Czyszczenie filtrów", Strona 52 Filtry są osadzone filtry i/lub

nie są poprawnie zablokowa-ne.

1. Prawidłowo włożyć filtry.

→ "System filtrujący", Strona 52 2. Zablokować filtry.

Wybrano za słaby program zmywania.

Wybrać intensywniejszy program zmywania.

→ "Programy", Strona 22

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15 Naczynia zostały zbyt

do-kładnie oczyszczone. Sys-tem czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabru-dzenia nie dają się częścio-wo usunąć.

Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15 Wysokie, wąskie szkła nie są

dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.

Nie układać wysokich, wąskich na-czyń zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w narożnikach zmywarki.

pl Usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Resztki potraw na naczy-niach.

Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.

Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i pra-wej stronie.

Pozostałości środka czysz-czącego w urządzeniu

Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowa-na przez zablokowa-naczynia i nie otwiera się.

1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia.

→ "Wkładanie naczyń", Strona 41 Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący.

2. Nie umieszczać naczyń ani odświe-żaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.

Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowa-na przez tabletkę i nie otwie-ra się.

Wkładać tabletki do zbiornika na środek czyszczący poprzecznie, nie pionowo.

Użyto tabletki w programie przyspieszonym lub skróco-nym. Nie upłynął czas po-trzebny do rozpuszczenia ta-bletki.

Wybrać intensywniejszy "program"

→ Strona 22 albo użyć "środka czyszczącego w proszku"

→ Strona 37.

Skuteczność czyszczenia i zdolność rozpuszczenia się produktu przedłuża się przy dłuższym przechowywaniu produktu lub środek czysz-czący jest mocno zbrylony.

Zmienić "środek czyszczący"

→ Strona 37.

Plamy wodne na przedmio-tach z tworzywa sztucznego.

Ze względu na prawa fizyki nie można zapobiec tworze-niu się kropli wody na po-wierzchniach z tworzywa sztucznego. Po wysuszeniu widoczne są plamy z wody.

Wybrać intensywniejszy program.

→ "Programy", Strona 22

Ustawiać naczynia ukośnie.

→ "Wkładanie naczyń", Strona 41

Zastosować nabłyszczacz.

→ "Nabłyszczacz", Strona 36

Ustawić zmiękczacz wody na wyż-szą wartość.

Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządze-nia lub na drzwiczkach.

Osadzają się składniki środ-ka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.

Zmienić "środek czyszczący"

→ Strona 37.

Wyczyścić urządzenie mechanicz-nie.

Usuwanie usterek pl

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządze-nia lub na drzwiczkach.

We wnętrzu urządzenia od-kłada się biały osad.

1. Prawidłowo ustawić zmiękczacz wody.

W większości przypadków koniecz-ne jest zwiększenie wartości usta-wienia.

2. W razie potrzeby zmienić środek czyszczący.

Zbiornik na sól specjalną nie jest zakręcony.

Zakręcić zbiornik na sól specjalną.

Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyniach, we wnętrzu lub na drzwiczkach urządzenia.

Osadzają się składniki środ-ka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.

Zmienić "środek czyszczący"

→ Strona 37.

Wyczyścić urządzenie mechanicz-nie.

Źle ustawiony przedział twar-dości wody lub twardość wo-dy powyżej 50 °dH

(8,9 mmol/l).

Ustawić zmiękczacz wody na odpo-wiednią twardość wody albo uzupeł-nić sól specjalną.

Środki czyszczące typu 3w1, bio i eko nie są wystarczają-co skuteczne.

Ustawić zmiękczacz wody na odpo-wiednią twardość wody i użyć do-datkowych środków (markowych środków czyszczących, soli specjal-nej, nabłyszczacza).

Za mała dawka środka czyszczącego.

Zwiększyć dawkę środka cego lub zmienić "środek czyszczą-cy" → Strona 37.

Wybrano za słaby program zmywania.

Wybrać intensywniejszy program zmywania.

→ "Programy", Strona 22

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15 Pozostałości po herbacie lub

szmince na naczyniach. Za niska temperatura zmy-wania.

Wybrać program o wyższej tempe-raturze zmywania.

→ "Programy", Strona 22 Za mała dawka środka

czyszczącego lub nieodpo-wiedni środek czyszczący.

Używać odpowiedniego "środka czyszczącego" → Strona 37 i dozo-wać go zgodnie ze wskazówkami producenta.

Naczynia zostały zbyt do-kładnie oczyszczone.

Sys-▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń

pl Usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Pozostałości po herbacie lub szmince na naczyniach.

intensywny. Trudne zabru-dzenia nie dają się częścio-wo usunąć.

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15 Kolorowe (niebieskie, żółte,

brązowe), trudne lub niemoż-liwe do usunięcia naloty we wnętrzu urządzenia lub na naczyniach ze stali szlachet-nej.

Takie osady są tworzone przez substancje zawarte w warzywach (kapuście, sele-rze, ziemniakach, makaronie itd.) lub wodzie wodociągo-wej (mangan).

Wyczyścić urządzenie.

Takie osady można usuwać przez

"czyszczenie mechaniczne"

→ Strona 50 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usu-nąć, ale nie są szkodliwe dla zdro-wia.

Takie osady są tworzone przez składniki metaliczne na naczyniach srebrnych lub aluminiowych.

Wyczyścić urządzenie.

Takie osady można usuwać przez

"czyszczenie mechaniczne"

→ Strona 50 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usu-nąć, ale nie są szkodliwe dla zdro-wia.

Kolorowe (żółte, pomarań-czowe, brązowe), łatwe do usunięcia osady we wnętrzu urządzenia (przede wszyst-kim przy dnie komory).

Takie osady tworzone są przez substancje zawarte w resztkach potraw i wodzie wodociągowej (kamień), są

"mydlane".

1. Sprawdzić ustawienie zmiękczacza wody.

2. Wsypać sól specjalną.

→ "Napełnianie zbiornika solą spe-cjalną", Strona 34

3. Jeżeli używane są wieloskładniko-we środki czyszczące (tabletki), na-leży aktywować zmiękczacz wody.

Środki czyszczące stosować zgod-nie ze wskazówkami.

→ "Wskazówki dotyczące środków czyszczących", Strona 39

Przebarwione części z two-rzywa sztucznego we wnę-trzu urządzenia.

Wewnętrzne części urządze-nia wykonane z tworzywa sztucznego mogą się prze-barwić w trakcie użytkowa-nia zmywarki.

Takie przebarwienia mogą występo-wać, ale nie mają ujemnego wpływu na działanie urządzenia.

Przebarwione części z two-rzywa sztucznego.

Za niska temperatura zmy-wania.

Wybrać program o wyższej tempe-raturze zmywania.

→ "Programy", Strona 22 Naczynia zostały zbyt

do-kładnie oczyszczone. Sys-tem czujnikowy wybrał mniej

Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

Usuwanie usterek pl

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Przebarwione części z two-rzywa sztucznego.

intensywny. Trudne zabru-dzenia nie dają się częścio-wo usunąć.

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15 Możliwe do usunięcia smugi

na szkle, szkle metalizowa-nym i sztućcach.

Za duża ilość nabłyszczacza. Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.

Brak nabłyszczacza. → "Napełnianie zbiornika nabłysz-czaczem", Strona 36

Resztki środka czyszczące-go w fazie płukania nabłysz-czającego. Pokrywa zbiorni-ka na środek czyszczący by-ły zablokowana przez naczy-nia i nie otworzyła się całko-wicie.

1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia.

→ "Wkładanie naczyń", Strona 41 Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący.

2. Nie umieszczać naczyń ani odświe-żaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.

Naczynia zostały zbyt do-kładnie oczyszczone. Sys-tem czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabru-dzenia nie dają się częścio-wo usunąć.

Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

Dopasować czułość systemu czujni-kowego.

→ "Czujniki", Strona 15

pl Usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Nieodwracalne zmętnienie szkła.

Szkło nadaje się do zmywa-nia w zmywarkach, ale nie jest odporne na zmywanie w zmywarkach.

Stosować szkło odporne na zmywa-nie w zmywarkach.

Szkło jest przeważnie tylko przysto-sowane do mycia w zmywarkach, tzn. należy się liczyć z jego zuży-ciem lub zmianami właściwości w czasie długiego używania i zmywa-nia w zmywarce.

Unikać długich faz parowania (czas przybywania naczyń w zmywarce po zakończeniu zmywania).

Używać programu o niższej tempe-raturze.

→ "Programy", Strona 22

Ustawić zmiękczacz wody zgodnie ze stopniem twardości używanej wody.

Zastosować środek czyszczący ze składnikiem zapewniającym ochro-nę szkła.

Ślady rdzy na sztućcach. Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Do-tyczy częściej ostrzy noży.

Używać nierdzewnych naczyń.

Sztućce rdzewieją także wte-dy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.

Nie zmywać przedmiotów podat-nych na rdzewienie.

Za wysoka zawartość soli w wodzie.

1. Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania.

2. Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.

Resztki środka czyszczące-go znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.

Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskują-cych przez naczynia.

Upewnić się, że ramiona spryskują-ce nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.

Komora na środek czyszczą-cy była wilgotna podczas na-pełniania środkiem czysz-czącym.

Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.

Usuwanie usterek pl

Usterka Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Powstaje nadmierna ilość piany.

W zbiorniku na nabłyszczacz znalazł się płyn do mycia na-czyń.

Niezwłocznie napełnić zbiornik na-błyszczacza.

→ "Napełnianie zbiornika nabłysz-czaczem", Strona 36

Rozlany nabłyszczacz. Wytrzeć nabłyszczacz ściereczką.

Używany środek czyszczący lub środek pielęgnacyjny za silnie się pieni.

Zmienić markę środka czyszczące-go.

W dokumencie Gaggenau. Instrukcja obsługi DF Zmywarka (Stron 57-65)

Related documents