K om ponenty klim atyczne

In document O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii (Page 79-89)

STRUKTURALNE KOMPONENTY ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

4.1. K om ponenty klim atyczne

Verkningsgraden för nattpatrullen kan fastställas till 58 %.

Beräkningen har sin grund i att:

• om två personer alltid åker tillsammans på varje besök, finns 358 tim/mån i tillgänglig tid,

• om en person alltid åker på varje besök, finns max 716 tim/mån i tillgänglig tid. Bil 4.

6 Förvaltningens förslag

Med hänvisning till redogörelsen ovan är förvaltningens förslag att verkningsgraden justeras från nuvarande 63 % till 70 %. Motivering är att utrymme finns som resultatet av den utveckling och effektivisering som har gjorts med tekniska lösningar och hjälpmedel.

7 Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta om justering av verkningsgraden inom hemtjänstens områden enligt följande:

• Hemtjänstteamens verkningsgrad fastställs till 70 %

• Städpatrullens verkningsgrad fastställs till 78 %

• Nattpatrullen verkningsgradgrad fastställs till 58 % eller minst 358 tim/mån och maximalt 716 tim/mån

Säter 2011-11-25

Inger Fendinge Marianne Trana

Förvaltningsekonom Socialchef

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2012-02-15 8

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Sn § 34 Dnr Sn 12/000029

Personuppgiftsombud för Socialnämnden Ärendebeskrivning

Varje nämnd och styrelse har att utse ett personuppgiftsombud.

Socialnämnden har i 16 § 090121 utsett Stina Stenberg, administrativ chef, som sitt personuppgiftsombud. Stina Stenberg har nu frånsagt sig uppdraget och ett nytt per-sonuppgiftsombud ska utses.

Personuppgiftslagen

I 3 § Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) definieras personuppgiftsombudet som:

”den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.”

Personuppgiftsansvarig - socialnämnden

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som be-handlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.

De personuppgiftsansvariga som utser ett personuppgiftsombud slipper skyldigheten att anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin administration. Däremot ska man föra en förteckning över de behand-lingar av personuppgifter som finns inom verksamheten och anmäla dem till person-uppgiftsombudet.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och kor-rekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i an-knytande lagstiftning.

Förslag till personuppgiftsombud

Förvaltningen föreslår att Lisbeth Ander, arkivansvarig, utses som socialnämndens personuppgiftsombud.

Socialnämndens beslut

Lisbeth Ander, arkivansvarig, utses till personuppgiftsombud för Socialnämnden i Sä-ters kommun.

______

Delges: Lisbeth Ander, Datainspektionen

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2012-02-15 9

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Sn § 35 Dnr Sn 12/000022

Revidering av handboken för avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen Ärendebeskrivning

Inom äldre- och handikappomsorgen finns en avgiftshandbok med tillämningsregler för avgiftssystemet.

Syftet med handboken är att beskriva de avgifter och regler som finns inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kommun.

Handboken har reviderats av socialförvaltningens avgiftshandläggare Ulla Hansson.

Socialnämndens beslut

Handboken för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen daterad 2012 02 15 fast-ställs.

______

Delges: Vo-chefer

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2012-02-15 10

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Sn § 36 Dnr Sn 12/000026

Boende för personer med särskilt omsorgsbehov Ärendebeskrivning

Inom våra verksamheter har vi idag personer med omfattande omsorgsbehov som vi inte har något passande boende för.

Det handlar om personer som ännu inte nått pensionsåldern och ex. har skador efter trafikolyckor, hjärnskador osv. Personerna kanske klarar att laga till sin egen mat men är i övrigt behov av omvårdnad. Deras behov kan inte tillgodoses inom våra äldrebo-enden.

Vid socialnämndens sammanträde i 21 §, 2012 01 25, fick socialchef Marianne Trana i uppdrag att utreda möjligheterna att utnyttja lägenheterna på Prästgårdsvägen som trygghetsboende.

Vid dagens sammanträde presenterar Marianne Trana sin utredning.

Beslutsunderlag

° Utredning avseende boende för personer med särskilt omsorgsbehov

Socialnämndens beslut

1.

En alternativ boendeform för yngre personer i behov av tillsyn och omvårdnad ska inrättas i nära anslutning till befintligt äldreboende i Stora Skedvi.

2.

Förvaltningen får i uppdrag skriva kontrakt med Säterbostäder avseende fyra (4) lediga lägenheter på Prästgårdsvägens seniorboende.

3.

Förvaltningen får i uppdrag att verkställa inrättandet av den nya boendeformen.

______

Delges: Kommunstyrelsen, Vo-chefer, Stab

Särskilt boende

Kompletteringsboende

SÄTERS KOMMUN Socialnämnden

Dnr Sn 12/000026

Innehållsförteckning

1 Alternativt boende ... 1

2 Sammanfattning ... 1

3 Uppdraget ... 1

4 Syfte ... 1

5 Utredningsmetod ... 1

6 Bakgrund ... 1

7 Utredning ... 1

7.1 Aktuell situation ... 1

7.2 Problembeskrivning ... 2

7.3 Boendealternativ ... 2

7.3.1 SäBo ... 2

7.3.2 Alternativt boende ... 2

8 Kostnad ... 3

9 Tidplan ... 3

10 Bedömning ... 3

11 Förslag till beslut ... 3

1

1 Alternativt boende

Nya målgruppers behov av boende med tillgång till omsorg o tillsyn.

2 Sammanfattning

Biståndshandläggarna och handläggare för ärende inom LSS-området och psykiatrin har i sina utredningar noterat en ”yngre” målgrupp med omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov. Sedan ett år tillbaka köper socialnämnden en vårdplats på Vikmansgården i Hedemora kommun. Motiveringen är att personen i fråga inte kunde placeras i kommunens äldreboende med hänsyn tagen till

personens ålder. Under senare delen av 2011 har fler personer tillkommit, vilka på grund av ålder och omvårdnadsbehov inte bör erbjudas plats inom kommunens äldreboenden. Lokaler finns att ta i anspråk på Prästgårdsvägen i Stora Skedvi.

3 Uppdraget

Vid SN;s sammanträde 2012-01-25 informerades socialnämndens om rådande förhållande vad gäller yngre personer i behov av socialnämndens omsorg och stöd. Dessa behov kan inte tillgodoses inom befintliga boendeformer. Socialnämnden gav uppdraget till socialchefen att utreda omfattningen samt lämna förslag på åtgärd.

4 Syfte

Enligt 2 Kap 1 § SoL (Socialtjänstlag (2001:453), svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskild får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta innebär ingen inskränkning i der ansvar som vilar på annan huvudman.

Med hänvisning till lagens föreskrifter är syftet att tydliggöra nya uppkomna behov.

5 Utredningsmetod

Utredningsunderlaget är uppgifter lämnade av biståndsenhetens utredare samt utredare inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifterna är vidimerade genom ärendegenomgång i ProCapita

6 Bakgrund

Utredare inom respektive VO-område har sedan ett år tillbaka noterat en ökning av ”yngre”

personer i behov av kommunens omsorg och stöd. Med yngre avses personer mellan 50-70 år.

Motiveringen till åldersspannet kallat som yngre äger sin grund i att omsorgsbehovet till stor del kan tillgodoses inom de särskilda boendeformer som i finns i dag.

Med hänsyn tagen till ålder är skillnaden stor. Medelåldern inom kommunens särskilda boendeformer är i dag ca 86.5 år.

De sjukdomar som har klargjorts i varje enskilt ärende gör att personerna inte kan erbjudas plats inom befintliga boendeformer.

7 Utredning

In document O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii (Page 79-89)