Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i On kologii Ginekologicznej Dorosł ych i Dz iewcz ąt

In document Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Page 42-46)

1. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28–30.09.2006.

2. XXXIX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych Pomorskiej Akademii Medycznej. Szczecin, 6–7.12.2006.

Katedra i Klinika Kardiochir urgii

1. X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22–25.06.2006.

Katedra i Klinika Neurologii

1. III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25–28.05.2006.

2. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofi zjologii Klinicznej. Kielce, 22–24.06.2006.

3. V Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Warszawa, 21–23.09.2006.

Katedra i Klinika Or topedii i Traumatologii

1. Konferencja Naukowa Sekcji Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów. Jurata, 1–3.09.2006.

2. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Katowice, 28–30.09.2006.

3. V Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w onkologii narządu ruchu”.

Warszawa, 8–9.12.2006.

Katedra i Klinika Otolar yngologii i On kologii Lar yngologicznej

1. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7–10.06.2006.

2. I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna. Warszawa, 10–12.09.2006.

3. 60-lecie Laryngologii w Zamościu. Zamość, 21–22.09.2006.

4. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Otolaryngologiczna. Łódź, 15–18.11.2006.

5. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Środowisko i Człowiek – Zagrożenia chorobami nowotworowymi. Szczecin, 24.11.2006.

Katedra i Klinika Psychiat rii

1. IV Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne. Białowieża, 5–7.01.2006.

2. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Schizofrenia: strategie postępowania”. Warszawa, 12–13.01.2006.

3. Konferencja naukowa „Podwójna diagnoza, podwójne leczenie”. Warszawa, 21–22.04.2006.

4. IV Ogólnopolska Konferencja: Badania nad lękiem. Neurobiologia zaburzeń lękowych – czy tylko? Toruń, 22–

–24.06.2006.

5. VI Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Szczecin–Koszalin, 16–24.09.2006.

6. Cykl „Kompendium wiedzy o CHAD”. Kraków, 26.10.2006.

7. IV Śląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Podwójne Diagnozy w psychiatrii – rozpoznawanie i leczenie.

Katowice, 17.11.2006.

8. Konferencja dydaktyczna czasopisma „Psychiatria”. Niedostateczna skuteczność leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych: uwarunkowania i postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. Warszawa, 8–9.12.2006.

Katedra i Klinika Urologii

1. VIII Zimowe Forum Urologów. Zakopane, 5–8.01.2006.

2. III Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia seksualne – postępy w leczeniu”. Białowieża, 20–22.01.2006.

3. Sympozjum Naukowe „Rak gruczołu krokowego – zasady postępowania leczniczego w Polsce”. Białowieża, 16–

–18.02.2006.

4. Wiosenne Spotkanie Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Ustka, 21–23.04.2006.

5. IV Katowickie Warsztaty Endoskopowe. Katowice, 19–21.05.2006.

6. XXXVI Kongres Naukowy PTU. Poznań, 22–24.06.2006.

7. XXVI Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Bełchatów, 21–

–23.09.2006.

8. Jesienne Spotkanie Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wejherowo–Cetniewo, 13.10.2006.

9. VIII Warsztaty Laparoskopowe, Szpital Wojewódzki im. J. Biziela. Bydgoszcz, 26–27.10.2006.

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 1. Konferencja Anatomii Klinicznej. Gdańsk, 29–30.09.2006.

2. XXIX Zjazd Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14–17.09.2006.

3. XXXIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej.

Szczecin, 6–7.12.2006.

Katedra i Zakład Biologii i Parazy tologii Medycznej 1. III Ogólnopolskie Sympozjum. Szczecin–Łukęcin, 10–12.05.2006.

2. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących.

Lublin, 1–3.06.2006.

Katedra i Zakład Chir urgii Stomatologicznej

1. XXV Sympoozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów. Warszawa, 19.11.2006.

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

1. XLI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Stare Jabłonki, 14–15.09.2006.

Katedra i Zakład Mik robiologii i Immunologii

1. X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe: Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa, 1–2.12.2006.

2. XXIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej.

Szczecin, 6–7.12.2006.

Katedra i Zakład Or todoncji

1. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Saldent 2006. Poznań, 18–20.05.2006.

2. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa, 28.09–1.10.2006.

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej 1. II Kongres Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20–23.04.2006.

2. Zjazd Ultrasonografi i Polskiej. Zamość, 13–15.05.2006.

3. V Gdańskie Forum Stomatologiczne. Gdańsk, 8–10.06.2006.

Klinika Chir urgii Szczękowo-Twarzowej

1. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7–10.06.2006.

Klinika Chorób Skór nych i Wener ycznych

1. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wisła, 27–30.04. 2006.

2. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczyrk, 7–9.12.2006.

Klinika Endok r ynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

1. V Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Zamość, 13–15.01.2006.

2. III Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 18–21.05.2006.

3. II Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej, Diabetologia i Choroby Metaboliczne. Warszawa, 2–3.06.2006.

4. Konferencja Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Olsztyn, 7–9.09.2006.

5. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28–30.09.2006.

6. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków, 5–7.10.2006.

7. I Ogólnopolska Konferencja „Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego”. Warszawa, 18–19.11.2006.

Klinika Kardiologii

1. Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdynia, 21.01.2006.

2. X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ustroń, 1–4.03.2006.

3. X Zachodniopomorskie Spotkania Echokardiografi czne. Szczecin, 8.04.2006.

4. Kongres „Akademickie Dni Kardiologiczne”. Warszawa, 11–14.05.2006.

5. Konferencja Sekcji Echokardiografi i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25.05.2006.

6. XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczecin, 8–10.06.2006.

7. Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczecin, 16.09.2006.

8. Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczecin, 4.10.2006.

9. Bałtyckie Dni Kardiologii VIII Konferencja Echokardiografi czna „Stres i Kontrast Echo”. Szczecin, 6–7.10.2006.

10. Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 13.10.2006.

11. XI Zielonogórska Konferencja Kardiologiczna. Zielona Góra, 15.12.2006.

12. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Warszawa, 16.12.2006.

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce i terapii płodu i noworodka”. Katowice–

–Szczyrk, 16–18.03.2006.

2. Konferencja „Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się”. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 29.04.2006.

3. VIII Szczecińska Konferencja Naukowa „Bliźnięta w różnych okresach życia”. Szczecin, 19–20.05.2006.

4. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28–30.09.2006.

Klinika Nef rologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 1. VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików. Poznań, 5–7.06.2006.

2. Krakowskie Dni Dializoterapii. Kraków, 7–9.09.2006.

Klinika Neonatologii

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce i terapii płodu i noworodka”. Katowice–

–Szczyrk, 17–18.03.2006.

2. Sympozjum Naukowe „Aktualności w Neonatologii”. Wałcz, 15–17.09.2006.

3. X Jubileuszowa Szkoła Pediatrii. Warszawa, Miedeszyn, 29.09–1.10.2006.

4. Ogólnopolskie Sympozjum „Niewydolność oddechowa u noworodków”. Poznań–Kiekrz, 23–25.11.2006.

Klinika Or topedii Dziecięcej

1. XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów. Kraków, 18–20.05.2006.

2. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Katowice, 28–

–30.09.2006.

3. VII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii. Wdzydze Kiszewskie, 9–11.11.2006.

Klinika Położnict wa i Ginekologii

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce i terapii płodu i noworodka”. Katowice–

–Szczyrk, 17–18.03.2006.

2. VII Szczecińska Konferencja Naukowa. Szczecin, 19–20.05.2006.

3. XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Ustroń, 26–

–27.05.2006.

4. XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Poznań, 22–24.06.2006.

5. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28–30.09.2006.

Klinika Reumatologii

1. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kołobrzeg, 20–22.04.2006.

2. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7–10.06.2006.

Samodzielna Pracownia Embriologii

1. XLI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Stare Jabłonki, 14–15.09.2006.

2. Sympozjum Mikroskopii Elektronowej. Rydzyna, 21–22.09.2006.

Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzin nego

1. Sympozjum „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a choroby gastroenterologiczne”, część II. Szczecin, 8.04.2006.

2. Sympozjum „Problemy schorzeń narządu ruchu w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. Szczecin, 20.05.2006.

3. VI Kongres Medycyny Rodzinnej „Człowiek–Medycyna–Wszechświat”. Toruń, 8–11.06.2006.

4. Sympozjum „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a rozpoznawanie i leczenie cukrzycy”, część II. Szczecin, 9.09.2006.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarst wa Chir urgicznego

1. XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kielce, 12–14.10.2006.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarst wa Pediat r ycznego

1. IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Gdańsk, 12–14.05.2006.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego

1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce i terapii płodu i noworodka”. Katowice–Szczyrk, 17–18.03.2006.

2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Położnych ,,Współczesne trendy w pielęgniarstwie położniczym”. Szczecin, 27.04.2006.

3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Szczecin, 19–20.05.2006.

4. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28–30.09.2006.

5. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Polanica, 6–7.10.2006.

6. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Wisła, 27–28.10.2006.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarst wa Rodzin nego

1. XIV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem Lekarzy. Karpacz, 20–22.04.2006.

2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Położnych ,,Współczesne trendy w pielęgniarstwie położniczym”. Szczecin, 27.04.2006.

3. IX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna ,,Pierwiastki–człowiek–natura”. Lublin, 27.05.2006.

4. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Warszawa, 15–17.09.2006.

5. XXXIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego PAM. Szczecin, 6–7.12.2006.

Samodzielna Pracownia Propedeut yki Nauk Pielęgniarskich

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Położnych „Współczesne trendy w pielęgniarstwie położniczym”. Szczecin, 27.04.2006.

Samodzielna Pracownia Psychologii i Socjologii Lekarskiej

1. Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych”. IV edycja. Szczecin, 22–

–23.04.2006.

2. Konferencja „Miłość kobiety w różnych epokach, społeczeństwach i kulturach”. Karpacz, 21–23.06.2006.

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chir urgii Szczękowo-Twarzowej

1. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7–10.06.2006.

Zakład Alergologii Klinicznej

1. IX Pomorska Konferencja Alergologiczna. Gdańsk, 21.04.2006.

Zakład Diagnost yki Obrazowej i Radiologii Inter wencyjnej

1. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne. Kołobrzeg, 20–

–22.04.2006.

2. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Poznań, 7–10.06.2006.

3. X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22–25.06.2006.

4. V Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Warszawa, 21–23.09.2006.

5. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego

1. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Warszawa, 15–17.09.2006.

2. Sympozjum Naukowe i Seminarium poświęcone metodologicznym problemom medycznych badań naukowych

Epistatkat 2006. Katowice, Ligota, 28–30.09.2006.

In document Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Page 42-46)