KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dokumencie Gmina Jerzmanowice-Przeginia (Stron 26-49)

29.1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

‐ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia ul.

Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice NIP 677-20-19-451 Regon 351555803

‐ inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest Pani/Pani Marcin Zemła

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.8.2019.AK

„Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

‐ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

‐ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

‐ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

‐ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

‐ posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

Strona 27 z 49

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

‐ nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.

6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

29.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

29.3. Zamieszczone w ofercie zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, jest składane w załączniku nr 5 do SIWZ Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków RODO do SIWZ.

29.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w Kodeksie cywilnym oraz w Prawie budowlanym.

Strona 28 z 49

Załącznik nr 1 IR.271.1.8.2019.AK FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Na świadczenie usług w zakresie Dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami umowy za cenę:

Cena brutto za 1 miesiąc :……… złotych Słownie złotych: ………

Strona 29 z 49

II KRYTERIUM TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY:

OFERUJEMY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY:

(kryterium oceny ofert)

Należy zaznaczyć „x” jedną z możliwości tj.:

14 dni lub 21 dni

UWAGA: W przypadku nie zaznaczenia jednej z podanych opcji Zamawiający odrzuca ofertę.

14 dni

21 dni

1. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

...

Stanowisko: ...

Imię i nazwisko ...

Tel ...fax...

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4. Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ (tj. do dnia 26.06.2020 roku).

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

8. Oświadczamy, że posiadamy tabor właściwy do spełnienia usług przewozowych w powyższym zakresie.

9. Informacja na temat podwykonawstwa.

- PRZEWIDUJEMY* - NIE PRZEWIDUJEMY*

powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

Strona 30 z 49

Jeśli Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy należy wypełnić poniższą tabelę

Opis części zamówienia, które będą

powierzone podwykonawcom Nazwa (firma) podwykonawcy

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

11. Wykonawca oświadcza, że jest:

☐ mikroprzedsiębiorstwem

☐ małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

☐ dużym przedsiębiorstwem

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

* Wykonawca skreśla niepotrzebne

Strona 31 z 49

Załącznik nr 2 IR.271.1.8.2019.AK OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

Wykonawca:

……….………

……….………

(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 32 z 49

Załącznik nr 3 do SIWZ IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………

………

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 33 z 49

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres,)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 34 z 49

Załącznik nr 4 do SIWZ IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Oświadczamy/my, że:

1. nie należę/nie należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.

poz. 798 ze zm.)

2. należę/należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z

Wykonawcą(ami)……….………

podać nazwę i adres wykonawcy

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, co potwierdzam załączonymi do oświadczenia dowodami.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

UWAGA!

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji.

W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.

W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek konsorcjum.

* Niepotrzebne skreślić

Strona 35 z 49

Załącznik nr 5 do SIWZ IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy UWAGA 1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Strona 36 z 49

Załącznik nr 6 IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE

O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenia usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)”, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 37 z 49

Załącznik nr 7 IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług 3

Na potrzeby postępowania przetargowego pn. „Świadczenia usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 01.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)”

Lp. Opis przedmiotu

zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu)

Całkowita wartość brutto usługi w PLN

Termin realizacji Nazwa Odbiorcy

Data

rozpoczęcia Data

zakończenia

3 Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie ukończone (referencje itp.)

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 38 z 49

Załącznik nr 8 IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH przewidzianych do wykonania zamówienia

Na potrzeby postępowania przetargowego pn. „Świadczenia usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 01.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)”

Oświadczamy, że dysponujemy następującymi pojazdami:

Lp. Rodzaj środka transportu Opis (rodzaj, nazwa, model)

Nr

rejestracyjny Data ostatnich badań technicznych

Liczba miejsc Informacja o podstawie dysponowania

Dysponuję  Będę dysponował 

Dysponuję  Będę dysponował 

Dysponuję  Będę dysponował 

Dysponuję  Będę dysponował 

Dysponuję  Będę dysponował 

Dysponuję  Będę dysponował 

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Strona 39 z 49

Załącznik nr 9 do SIWZ IR.271.1.8.2019.AK

Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres)

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Ja (my) niżej podpisany (i):

………

(imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów)

działając w imieniu i na rzecz

………..………

(nazwa i adres siedziby podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów)

zobowiązuję/my się do oddania wskazanych niżej zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz firmy

………..………

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy, którego dotyczy zobowiązanie)

Niniejsze zobowiązanie dotyczy następujących zasobów (zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów):

Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego poprzez udokumentowanie należycie wykonanego, zakończonego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj.:

.………...………

………

Strona 40 z 49

Sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów:

.………..……

………..……….………

Zakres przedmiotowy i okres udziału w wykonywaniu zamówienia podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów:

………..……….………

……….…………..………

Oświadczam, że jako podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca tj.

……… polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

Kwalifikacji zawodowych

Doświadczenia

zrealizuję usługę których wskazane zdolności dotyczą.

... dnia... …...

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:

Zgodnie z ustawą PZP w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

_____________________________

Data i podpis składającego oświadczenie

Strona 41 z 49

Załącznik nr 10 IR.271.1.8.2019.AK Projekt umowy

UMOWA NR ………..

zawarta w dniu: ……….. w Jerzmanowicach pomiędzy:

1. Gminą Jerzmanowice-Przeginia

z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Rajska 22, 32 – 148 Jerzmanowice, zwaną dalej

„Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Tomasza Gwizdałę

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy mgr Doroty Rogóż

Odbiorca faktury: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice,

a

2. ………

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

§ 1

(Przedmiot zamówienia) Przedmiotem umowy jest:

1. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

Orientacyjna dzienna trasa przejazdu wszystkich autobusów wynosi około 250 km.

2. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:

a) skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas ósmych, rekolekcji i innych,

b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub innych przyczyn Wykonawca zostaje powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.

Usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu

Strona 42 z 49

drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował opóźnień czasowych kursu.

3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Dokładny wykaz tras oraz godziny przywozów i odwozów dzieci z poszczególnych miejscowości leżących przy tych trasach ustalony zostanie przez Wykonawcę z dyrektorami szkół. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Przewoźnikiem a dyrektorami poszczególnych szkół do dnia 31.08.2019r.

5. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w godzinach dowozu i

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w godzinach dowozu i

W dokumencie Gmina Jerzmanowice-Przeginia (Stron 26-49)

Related documents