– KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W dokumencie SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (Stron 31-34)

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.

2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Radosław Adamiec, e-mail: r.ad@gazeta.pl, tel.: (41) 3841048.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięciem oraz w celu udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji, w tym na potrzeby postępowań kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i instytucje w związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po jego zakończeniu, będą przechowywane przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Wykonawcę, a po jej zakończeniu, przez cały okres trwałości projektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli okres ten jest dłuższy niż okres wskazany w ust. 5 powyżej.

7. Osoba, której dotyczą pozyskane dane osobowe w związku z prowadzeniem postępowania, ma prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

9. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

a. prawo do usunięcia danych osobowych,

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

c RODO.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – Wykonawca,

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – podmiot udostępniający zasoby, 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów,

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp,

6. Załącznik nr 6 – Wykaz robót i wykaz osób wymaganych w ramach warunku udziału w postępowaniu,

7. Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowne, 8. Załącznik nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy, 9. Załącznik nr 9 – Demontaż masztu kratownicy – grafika,

10. Załącznik nr 10A – Decyzja Wójta Gminy Kozłów o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PGK.6733.6.2021

11. Załącznik nr 10B – Decyzja Wójta Gminy Kozłów o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PGK.6733.7.2021

12. Załącznik nr 10C – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nr OO.420.2.8.2019.EB

13. Załącznik nr 11A – Pismo z dnia 16 listopada 2020 roku dot. projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14. Załącznik nr 11B – Pismo z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z załącznikami dot. projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

15. Załącznik nr 12A – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Miechowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, 16. Załącznik nr 12B – Opis przedmiotu zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego

realizowanego przez Powiat Miechowski wraz z załacznikiem – Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.

W dokumencie SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (Stron 31-34)