KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH CHAIR AND DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 62-65)

16. (1). Adipocytokines and insulin resistance in patients treated with antiretrovirals. [Aut.] M[agdalena] LESZCZYSZYN-PYNKA, S[ławomir]

PYNKA, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA, K[rystyna] PILARSKA. – HIV AIDS Rev. 2005 vol. 4 nr 2 s. 9. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

17. (2). Anthropometry and dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) as the most reliable methods in the assessment of malnutrition in cirrhotic patients in clinical daily practice. [Aut.] Izabella MORAŃSKA, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Jolanta NIŚCIGORSKA, Ewa KARPIŃSKA, Krzysztof JURCZYK, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. – Exp. Clin. Hepatol. 2005 vol. 1 nr 4 s. 45–50 il. tab. bibliogr. summ.

18. (3). Autoimmunologiczne zapalenie wątroby = [Autoimmune hepatitis]. [Aut.] Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA. W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 925–929 tab.

19. (4). Borelioza jako choroba zawodowa pracowników pionu leśnego = [Borreliosis as an occupational disease of forestry workers]. [Aut.] Jolanta NIŚCIGORSKA, Krzysztof JURCZYK, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. W: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne. VII Międzynarodowe Sympozjum, Kazimierz Dolny, 17–20 maja 2005. Lublin, 2005 s. 82.

20. (5). Charakterystyka enterotoksyn gronkowcowych wytwarzanych przez szczepy izolowane od krów z zapaleniem gruczołu mlekowego (mastitis), z uwzględnieniem elementów epidemiologicznych = The characteristics of staphylococcal enterotoxins produced by strains isolated from mas-titic cows, including epidemiological aspects. [Aut.] Paweł NAWROTEK, Jacek BORKOWSKI, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Antoni J. FUROWICZ.

– Prz. Epid. 2005 t. 59 nr 4 s. 891–902 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

21. (6). Combination therapy in patients with chronic hepatitis C and HIV infection: own material. [Aut.] A[nita] WNUK, M[agdalena] PYNKA, D[orota] BANDER. – HIV AIDS Rev. 2005 vol. 4 nr 2 s. 7. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

22. (7). Czy zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) w praktyce lekarskiej staje się codziennością? = [Should the HIV infec-tion be considered as everyday issue in medical practice?]. [Aut.] Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA. – Lekarz 2005 nr 3 s. 35–38 bibliogr. streszcz.

summ.

23. (8). Diabetes mellitus (DM) after liver transplantation. [Aut.] M[arta] SYCZEWSKA, W[aldemar] URBANOWICZ, E[wa] KARPIŃSKA, K[rzysztof] JURCZYK, A[nna] BOROŃ. – Exp. Clin. Hepatol. 2005 vol. 1 nr 2 s. 14–15. – 7th Scientifi c Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in hepatology”, Mikołajki, June 5th–7th, 2005.

24. (9). Diagnostyka zakażenia HIV = [Diagnostics of HIV infection]. [Aut.] Anita WNUK. W: Zarys chorób wewnętrznych. Dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. Jadwigi Daniluk, Grażyny Jurkowskiej. Lublin, 2005 s. 643–647 il.

25. (10). Effi cacy of antiviral treatment is not dependent on iron status in patients with chronic hepatitis B. [Aut.] Krzysztof JURCZYK, Ewa KARPIŃSKA, Waldemar URBANOWICZ, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Izabela MORAŃSKA, Iwona NOCEŃ, Dariusz CHLUBEK, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. – Exp. Clin. Hepatol. 2005 vol. 1 nr 2 s. 84–88 tab. bibliogr. summ.

Toż w streszcz.: – Exp. Clin. Hepatol. 2005 vol. 1 nr 2 s. 21–22. – 7th Scientifi c Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in hepatology”, Mikołajki, June 5th–7th, 2005.

26. (11). Evaluation of progression of liver cysts in ultrasound examination in own material. [Aut.] Jolanta NIŚCIGORSKA, Tomasz ŚLUZAR, Małgorzata MARCZEWSKA, Ewa KARPIŃSKA, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Tomasz KRUSZEWSKI, Adam KRZYSZTAŁOWSKI. – Exp. Clin.

Hepatol. 2005 vol. 1 nr 1 s. 25–28 tab. bibliogr. summ.

27. (12). Experimental and Clinical Hepatology. Quart. Vol. 1 nr 1–4. Ed. in chief Anna BOROŃ-KACZMARSKA. Warszawa: Medical Science International, 2005, [271] s.

28. (13). Genospecies of Borrelia burgdorferi in patients with erythema migrans. [Aut.] J[olanta] NIŚCIGORSKA, B[eata ] WODECKA, I[zabella]

MORAŃSKA, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA, B[ogumiła] SKOTARCZAK. – Clin. Microbiol. Infect. 2005 vol. 11 suppl. 2 s. 135. – 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 2–5 April 2005.

29. (14). HIV and AIDS Review. Kwart. Vol. 4 nr 2. Guest ed. Grażyna CHOLEWIŃSKA, Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA. Warszawa:

Medical Science International, 2005, 40 s. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

30. (15). Immune restoration disease in HIV infected patients during fi rst 6 months of highly active antiretriviral therapy (HAART). [Aut.] Mag-dalena LESZCZYSZYN-PYNKA, Anita WNUK, Dorota BANDER, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. – HIV AIDS Rev. 2005 vol. 4 nr 2 s. 19–23 tab.

bibliogr. summ. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

31. (16). Implications of sexual abuse and the risk of HIV infection. [Aut.] Agata GIZA-ZWIERZCHOWSKA, Magdalena LESZCZYSZYN--PYNKA. – Tamże: s. 36–40 il. bibliogr. summ.

32. (17). Incidence of tuberculosis among HIV-infected patients receiving highly active antiretroviral therapy in Europe and North America.

The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. – Clin. Infect. Dis. 2005 vol. 41 nr 12 s. 1772–1782 tab. bibliogr. summ. – Współprac. Anna BOROŃ--KACZMARSKA, Magdalena PYNKA.

33. (18). Insulinooporność (IR) w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby (PZW) typu C = [Insulin resistance (IR) in chronic hepatitis type C]. [Aut.] Magdalena ABRAMOWICZ, Aleksandra BARABASZ, Ewelina BUDZIŃSKA, Anna BRZESKA. W: XXXVIII Sesja Naukowa Stu-denckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 11. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Hepatologii przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, opiekun pracy – Marta WAWRZYNOWICZ-SY-CZEWSKA.

34. (19). Insulinooporność i nietolerancja glukozy w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD) = [Insulin resistance and glucose intolerance in non alcohol liver fatty degeneration (NAFLD)]. [Aut.] Marta BOMBIK. – Tamże: s. 17. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Hepatologii przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnychi, opiekunowie pracy – Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Łukasz LAU-RANS.

35. (20). Late anti-HIV testing: a factor in epidemiological occurrence? [Aut.] D[orota] BANDER, M[agdalena] LESZCZYSZYN-PYNKA, A[nita]

WNUK, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA. – HIV AIDS Rev. 2005 vol. 4 nr 2 s. 7. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

36. (21). Leczenie antyretrowirusowe = [Antiretroviral therapy]. [Aut.] Dorota BANDER. W: Zarys chorób wewnętrznych. Dla studentów pielę-gniarstwa. Pod red. Jadwigi Daniluk, Grażyny Jurkowskiej. Lublin, 2005 s. 647–651 il. tab.

37. (22). Marskość wątroby = Liver cirrhosis. [Aut.] Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA. W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multime-dialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 946–958 il. tab.

(23). Ocena częstości występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u pacjentów z przewlekłym infekcyjnym zapaleniem wątroby leczonych interferonem. [Aut. m.in.] Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Ewa KARPIŃSKA, Krzysztof JURCZYK = poz. 559.

38. (24). Oporność ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) na leki antyretrowirusowe – realne zagrożenie = Resistance of human immunodefi ciency virus type-1 (HIV-1) to antiretroviral drugs – the real threat. [Aut.] Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 57–58. – Tekst równol. w jęz. ang.

39. (25). Ostra niewydolność wątroby = [Acute liver failure]. [Aut.] Anna BOROŃ-KACZMARSKA. W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 959–962 tab.

40. (26). Pegylated interferon α-2a combined with ribavirin in therapy of chronic viral hepatitis C in treatment-naive patients. [Aut.] Jacek JUSZCZYK, Magdalena BAKA-ĆWIERZ, Marek BENIOWSKI, Hanna BERAK, Beata BOLEWSKA, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Janusz CIANCIARA, Andrzej CIEŚLA, Andrzej Piotr DZIAMBOR, Jacek GĄSIOROWSKI, Andrzej GIETKA, Ewa GLIWIŃSKA, Andrzej GŁADYSZ, Zbigniew GONCIARZ, Waldemar HALOTA, Andrzej HORBAN, Małgorzata INGLOT, Urszula JANAS-SKULINA, Ewa JANCZEWSKA-KA-ZEK, Jolanta JASKOWSKA, Krzysztof JURCZYK, Brygida KNYSZ, Wiesław KRYCZKA, Jan KUYDOWICZ, Elżbieta Anna LAKOMY, Beata LOGIEWA-BAZGER, Anna ŁYCZAK, Tomasz MACH, Włodzimierz MAZUR, Zofi a MICHALSKA, Roma MODRZEWSKA, Khalil NAZZAL, Paweł PABJAN, Anna PIEKARSKA, Paweł PISZKO, Katarzyna SIKORSKA, Katarzyna SZAMOTULSKA, Magdalena ŚLIWIŃSKA, Katarzyna ŚWIĘTEK, Krzysztof TOMASIEWICZ, Ewa TOPCZEWSKA-STAUBACH, Hanna TROCHA, Marek WASILEWSKI, Marta WAWRZYNOWICZ--SYCZEWSKA, Witold WRODYCKI, Dorota ZARĘBSKA-MICHALUK, Małgorzata ZEJC-BAJSAROWICZ. – Exp. Clin. Hepatol. 2005 vol. 1 nr 4 s. 29–34 tab. bibliogr. summ.

41. (27). Pegylowany interferon α-2A z rybawiryną w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (raport końcowy z badań)

= Pegylated interferon α-2A with ribavirin in chronic viral hepatitis C (fi nal report). [Aut.] Jacek JUSZCZYK, Barbara BAKA-ĆWIERZ, Marek BE-NIOWSKI, Hanna BERAK, Beata BOLEWSKA, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Janusz CIANCIARA, Andrzej CIEŚLA, Andrzej DZIAMBOR, Jacek GĄSIOROWSKI, Andrzej GIETKA, Ewa GLIWIŃSKA, Andrzej GŁADYSZ, Zbigniew GONCIARZ, Waldemar HALOTA, Andrzej HORBAN, Mał-gorzata INGLOT, Urszula JANAS-SKULINA, Ewa JANCZEWSKA-KAZEK, Jolanta JASKOWSKA, Krzysztof JURCZYK, Brygida KNYSZ, Wiesław KRYCZKA, Jan KUYDOWICZ, Elżbieta A. LAKOMY, Beata LOGIEWA-BAZGER, Anna ŁYCZAK, Tomasz MACH, Włodzimierz MAZUR, Zofi a MICHALSKA, Roma MODRZEWSKA, Khalil NAZZAL, Paweł PABJAN, Anna PIEKARSKA, Paweł PISZKO, Katarzyna SIKORSKA, Katarzyna SZAMOTULSKA, Magdalena ŚLIWIŃSKA, Katarzyna ŚWIĘTEK, Krzysztof TOMASIEWICZ, Ewa TOPCZEWSKA-STAUBACH, Hanna TROCHA, Marek WASILEWSKI, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Witold WRODYCKI, Dorota ZARĘBSKA-MICHALUK, Małgorzata ZEJC-BAJ-SAROWICZ. – Prz. Epid. 2005 t. 59 nr 3 s. 651–660 tab. bibliogr. streszcz. summ.

42. (28). Polekowe uszkodzenia wątroby = [Drug-induced lung damage]. [Aut.] Anna BOROŃ-KACZMARSKA. W: Choroby wewnętrzne.

Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. [T. 1]. Pod red. Andrzeja Szczeklika. Kraków, 2005 s. 922–925 tab.

(29). Polish adolescents and their beliefs and attitudes to HIV/AIDS and sexual relationship. [Aut. m.in.] Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA = poz. 1202.

43. (30). Procalcitonin PCT and other routine measured factors of bacterial infections. [Aut.] I[zabella] MORAŃSKA, J[olanta] NIŚCIGORSKA, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA. – Clin. Microbiol. Infect. 2005 vol. 11 suppl. 2 s. 525. – 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 2–5 April 2005.

44. (31). Przebieg kliniczny zakażenia HIV = [Clinical course of HIV infection]. [Aut.] Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA. W: Zarys chorób wewnętrznych. Dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. Jadwigi Daniluk, Grażyny Jurkowskiej. Lublin, 2005 s. 639–643 il. tab.

45. (32). Przebieg reinfekcji HCV po przeszczepie wątroby (OLTx) = [The course of reinfection of hepatitis type C after liver transplantation].

[Aut.] Ewelina HERMAN. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 34. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, opiekun pracy – Marta SYCZEWSKA.

46. (33). Przewlekłe zakażenie HCV – choroba ciała czy choroba duszy? = Chronic HCV infection – disease of body or disease of soul? [Aut.]

Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA. – Prz. Epid. 2005 t. 59 nr 2 s. 611–619 bibliogr. streszcz. summ.

47. (34). Przypadek malarii zakończony zgonem. Analiza przyczyn niepowodzenia diagnostyczno-terapeutycznego = [Letal course of malaria – analysis of diagnostic and therapeutic fail]. [Aut.] Jolanta NIŚCIGORSKA, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Sami TITI, Przemysław MYJAK, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. W: Medycyna podróży. II Konferencja, Białystok, 12–14 maja 2005. Streszczenia. Białystok, 2005 s. 136.

(35). Ryzyko transmisji wirusów krwiopochodnych z personelu medycznego na pacjentów. [Aut. m.in.] Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEW-SKA = poz. 1205.

48. (36). Serological evidence of coinfection with Borrelia bufgdorferi and agent of human granulocytic ehrlichiosis in forestry workers in North Western Poland. [Aut.] J[olanta] NIŚCIGORSKA, I[wona] MĄCZYŃSKA, I[zabella] MORAŃSKA. – Clin. Microbiol. Infect. 2005 vol. 11 suppl. 2 s.

737. – 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 2–5 April 2005.

49. (37). Serological markers for hepatocellular carcinoma – modern trends. [Aut.] Kazimierz MADALIŃSKI, Maria JOŃCZYK, Jolanta RYB-CZYŃSKA, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Anna BOROŃ-KACZMARSKA. – Cent. Eur. J. Immun. 2005 vol. 30 nr 1–2 s. 32–36 il. bibliogr.

summ.

50. (38). Skuteczność skojarzonego leczenia interferonem z rybawiryną przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C zależnie od stopnia włóknienia oraz aktywności enzymów wątrobowych, stopnia włóknienia oraz aktywności enzymów wątrobowych = Effi cacy of combination therapy with interferon-α and ribavirin for chronic hepatitis C in relation to liver fi brosis and serum aminotransferase activity. [Aut.] Ewa KARPIŃSKA, Marta WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, Krzysztof JURCZYK, Izabella MORAŃSKA, Waldemar URBANOWICZ, Anna BOROŃ-KACZMARSKA.

– Wiad. Lek. 2005 t. 58 nr 11–12 s. 616–621 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

51. (39). Stanowisko Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, Jurata 29.04.2005 = [Guidelines of the Main Board of the Polish Society of Epidemiologists and Infectious Disease Doctors and the Polish Hepatological Society on the Treatment of Hepatitis Type C, Jurata 29.04.2005]. [Aut.]

Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Janusz CIANCIARA, Robert FLISIAK, Andrzej GŁADYSZ, Zbigniew GONCIARZ, Waldemar HALOTA, Andrzej HORBAN, Jacek JUSZCZYK, Jan KUYDOWICZ, Tomasz MACH, Roma MODRZEWSKA, Małgorzata PAWŁOWSKA, Krzysztof SIMON, Wojciech SŁUŻEWSKI, Jerzy SOCHA, Marek WOYNAROWSKI. – Prz. Epid. 2005 [t. 59 nr 4 dodatek], [4] s. nlb.

52. (40). Stężenia leptyny i adiponektyny w surowicy chorych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) leczonych antyretrowirusowo = Serum leptin and adiponectin concentrations in patients infected with human immunodefi ciency virus type 1 (HIV-1) on antiretro-viral therapy. [Aut.] Magdalena LESZCZYSZYN-PYNKA, Sławomir PYNKA, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Krystyna PILARSKA. – Endokr. Pol.

2005 t. 56 nr 1 s. 19–24 tab. bibliogr. streszcz. summ.

(41). Symptomatologia psychiatryczna nieswoistego zapalenia mózgu. [Aut. m.in.] Waldemar URBANOWICZ = poz. 275.

53. (42). V249I of CX3CR1 (fractalkine receptor) polymorphism versus cardiovascular complications in HIV-1-infected patients. [Aut.] M[iłosz]

PARCZEWSKI, M[agdalena] LESZCZYSZYN-PYNKA, A[ndrzej] CIECHANOWICZ, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA. – HIV AIDS Rev. 2005 vol.

4 nr 2 s. 15–16. – 5th Congress of Polish AIDS Society, Łagów Lubuski, Poland, May 19–21, 2005.

54. (43). Zakażenie HIV – epidemiologia = [HIV infection – epidemiology]. [Aut.] Anna BOROŃ-KACZMARSKA. W: Zarys chorób wewnętrz-nych. Dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. Jadwigi Daniluk, Grażyny Jurkowskiej. Lublin, 2005 s. 637–639 tab.

KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII OPERACYJNEJ I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ DOROSŁYCH I DZIEWCZĄT

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 62-65)