KLINIKA KARDIOLOGII DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 106-110)

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII CHAIR AND DEPARTMENT OF UROLOGY

KLINIKA KARDIOLOGII DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

613. (1). Ablacja czynnika wyzwalającego migotanie komór u chorego z kardiomiopatią pozawałową – wyzwanie współczesnej elektrofi zjologii

= [Ablation of a factor liberating ventricular fi brillation among the sick with cardiomyopathy – the challenge of modern electrophysiology]. [Aut.] Edward KOŹLUK, Piotr LODZIŃSKI, Agnieszka PIĄTKOWSKA, Jarosław KAŹMIERCZAK, Marek GĄSECKI, Grzegorz OPOLSKI. – Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 9 s. 52–60 il. tab. bibliogr.

(2). Activity of the disease and echocardiographic abnormalities in ankylosing spondylitis. [Aut. m.in.] M[ałgorzata] PEREGUD-POGO-RZELSKA, E[dyta] PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH = poz. 736.

(3). Antiphospholipid syndrome as a risk factor of cardiovascular complications in systemic lupus erythematosus patients. [Aut. m.in.] E[dyta]

PŁOŃSKA, M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA = poz. 738.

614. (4). Assessment of pulmonary venos fl ow patterns by transesophageal pulsed Doppler echocardiography and its complementary value in mitral fl ow analysis in estimation of left ventricular diastolic function in subjects with coronary disease. [Aut.] R[obert] KALISZCZAK, A[ndrzej]

WOJTAROWICZ, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, E[dyta] PŁOŃSKA, M[aciej] LEWANDOWSKI, A[ndrzej] SKOWRONEK, T[omasz] DRYJA, Ł[ukasz] JODKO, M[ałgorzata] CZECHOWSKA, I[rmina] KOSSUTH, D[anuta] DRECHSLER. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 24. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

615. (5). Badanie echokardiografi czne u osób z chorobami układowymi tkanki łącznej = [Echocardiography in patients with connective tissue diseases]. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Lidia OSTANEK, Marek BRZOSKO, Piotr PODOLEC, Andrzej GACKOWSKI. W: Echokardiografi a praktyczna.

T. 2. Pod red. Wiesławy Tracz, Piotra Podolca, Piotra Hoffmana. Kraków, 2005. s. 465–475 il. bibliogr.

616. (6). Badanie echokardiografi czne u osób z chorobami układu endokrynnego = [Echocardiography in patients with endocrine disorders].

[Aut.] Magdalena KOSTKIEWICZ, Edyta PŁOŃSKA, Piotr PODOLEC. – Tamże: s. 445–452 il. tab. bibliogr.

617. (7). Bilans azotowy. Soki trawienne i białka pokarmowe. Trawienie i wchłanianie białek i węglowodanów = [Nitrogen balance. Gastrointestinal juices and food proteins. Digestion and absorption of proteins and carbohydrates]. [Aut.] Ryszard RZEUSKI. W: Biochemia dla studentów stomatologii.

Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 55–65 il. tab.

(8). C34T mutation of the AMPD1 gene affects plasma adenosine and creatinine concentrations in patients with implanted cardioverters--defi brillators. [Aut. m.in.] Ryszard RZEUSKI, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH = poz. 826.

618. (9). Cardiac arhythmias and electrocardiographic features in patients with ankylosing spondylitis. [Aut.] Jarosław M. KAŹMIERCZAK, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Jowita BIERNAWSKA, Marek BRZOSKO, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl.

1 s. S 205. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

619. (10). Cardiac arrhythmias in patients with ankylosing spondylitis. [Aut.] M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA, H[anna] PRZEPIERA--BĘDZAK, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, J[arosław] KAŹMIERCZAK, I[wona] BRZOSKO, J[owita] LISIENKO, M[arek] BRZOSKO, Z[dzisława] KOR-NACEWICZ-JACH. – Ann. Rheum. Dis. 2005 vol. 64 suppl. 3 s. 326. – Annual European Congress of Rheumatology, Vienna, Austria, 8–11 June 2005.

620. (11). Cardiac involvement in patients with systemic autoimmune diseases. [Aut.] M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA, I[wona] BRZO-SKO, E[dyta] PŁOŃSKA, H[anna] PRZEPIERA-BĘDZAK, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, K[rzysztof] PRZYBYCIEŃ, M[arek] BRZOBRZO-SKO, Z[dzisława]

KORNACEWICZ-JACH. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 35. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

(12). Cardiovascular involvement assessed by the ultrasound examination in the course of systemic lupus erythematosus. Clinical and immu-nological risk factors of cardiovascular complications. [Aut. m.in.] E[dyta] PŁOŃSKA, M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA = poz. 739.

621. (13). Changes of left ventricle function in patients with acute coronary syndrome depending on clinical characterization and using low-dosed atorvastatin. [Aut.] M[aciej] LEWANDOWSKI, J[oanna] ZIELONKA, B[arbara] MILLO, E[dyta] PŁOŃSKA, I[rmina] KOSSUTH, D[anuta] DRECH-SLER, E[dyta] CZYŻYCKA, T[omasz] KUCHARCZYK, P[iotr] ZAJĄC, R[obert] KALISZCZAK. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 30. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

(14). Clinical and immunological risk factors of cardiovascular complications in lupus erythematosus patients assessed by the ultrasound examination. [Aut. m.in.] E[dyta] PŁOŃSKA, M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA = poz. 740.

622. (15). Comparison of left and right upper pulmonary vein Doppler fl ow parameters recorded in transesophageal echocardiography in healthy and coronary disease subjects. [Aut.] R[obert] KALISZCZAK, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, E[dyta] PŁOŃSKA, M[aciej] LEWANDOWSKI, A[ndrzej] SKOWRONEK, T[omasz] DRYJA, Ł[ukasz] JODKO, M[ałgorzata] CZECHOWSKA, I[rmina] KOSSUTH, D[anuta] DRECHSLER. – Pol. Prz. Kard.

2005 t. 7 supl. 2 s. 25 tab. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

623. (16). Czy aktualne zalecenia prewencji chorób sercowo-naczyniowych są dobre dla kobiet? = [Are current recommendations of preventing cardiovascular diseases good for women?]. [Aut.] Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Med. Prakt. 2005 nr 6 s. 114–115 bibliogr. – Komentarz [do art.]:

Mała dawka kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych u kobiet – badanie Women‘s Health Study. [Aut.] P. M.

Ridker [i in.]. Med. Prakt. 2005 nr 6 s. 111–114.

Toż: – Med. Prakt. Ginek. Położ. 2005 nr 4 s. 39–40 bibliogr.

624. (17). Czy warto oznaczać morfologię krwi w zawale serca? – parametry morfologii krwi w prognozowaniu skuteczności terapii u pacjentów leczonych inwazyjnie w ostrym zespole wieńcowym (OZW) z uniesieniem odcinka ST = [Is it worth determining the blood cell count during a cardiac infraction? – parameters of the blood cell count in prognosing the effectiveness of the therapy among patients being invasively treated during an acute coronary syndrome along with an elevated ST segment]. [Aut.] Piotr ZAJĄC, Piotr DELOR. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 82 tab. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Kardiologii, opiekun pracy – Maciej LEWANDOWSKI.

625. (18). Diagnostic and prognostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pacemaker. [Aut.] E[dyta] PŁOŃSKA-GOŚCI-NIAK, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, M[aciej] LEWANDOWSKI, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, M[ałgorzata] PEREGUD, T[omasz] ROZPARA.

– Eur. Heart J. 2005 vol. 26 abstr. suppl. s. 547. – European Society of Cardiology Congress, Stockholm, Sweden, 3–7 September 2005.

626. (19). Dlaczego wspieramy pogląd, że bez znajomości poziomu cholesterolu HDL trudno jest diagnozować i leczyć niedokrwienną chorobę serca = Why we support an idea that without knowing of serum level the management of IHD diffi cult. [Aut.] Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Marek NARUSZEWICZ. – Kard. Pol. 2005 t. 62 supl. 2 s. II–13 – II–16 il. bibliogr. – Tyt. supl.: Znaczenie HDL w redukcji ryzyka wieńcowego.

627. (20). Echocardiographic abnormalities in patients with vasculitis syndromes. [Aut.] M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA, I[wona]

BRZOSKO, E[dyta] PŁOŃSKA, L[idia] OSTANEK, K[rzysztof] PRZYBYCIEŃ, A[ndrzej] SKOWRONEK, M[arek] BRZOSKO, Z[dzisława] KOR-NACEWICZ-JACH. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 36. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

628. (21). Echocardiographic changes in adult patients with non-compacted myocardium. [Aut.] A[ndrzej] WOJTAROWICZ, E[dyta] PŁOŃSKA, J[arosław] KAŹMIERCZAK, J[oanna] ZIELONKA. – Eur. J. Echocardiogr. 2005 vol. 6 suppl. 1 s. S 102. – The Ninth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC, Florence, Italy, 7–10 December 2005.

629. (22). Echocardiographic examination of cardiac structure and function in male athletes of static and dynamic disciplines. [Aut.] L[eszek]

KAMIŃSKI, E[dyta] PŁOŃSKA, A[ndrzej] SZYSZKA, M[ałgorzata] PEREGUD. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 25. – Bałtyckie Dni Kardiologii.

VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005 r.

630. (23). Echocardiographic investigations in patients with rheumatoid arthritis – preliminary report. [Aut.] M[ałgorzata] PEREGUD-POGO-RZELSKA, E[dyta] PŁOŃSKA, L[idia] OSTANEK, I[wona] BRZOSKO, H[anna] PRZEPIERA-BĘDZAK, M[ałgorzata] CZECHOWSKA, Ł[ukasz]

JODKO, M[arek] BRZOSKO, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH. – Tamże: s. 36.

631. (24). Echokardiografi czna ocena zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

= Echocardiographic changes in patients with ankylosing spondylitis. [Aut.] Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Hanna PRZEPIERA-BĘDZAK, Jarosław KAŹMIERCZAK, Marek BRZOSKO, Iwona BRZOSKO, Edyta PŁOŃSKA, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 3 s. 221–228 tab. bibliogr. streszcz. summ.

632. (25). Echokardiografi czne i elektrokardiografi czne nieprawidłowości wskazujące na zajęcie mięśnia sercowego u pacjentów z polimyositis i dermatomyositis = Echocardiographic and electrocardiographic fi ndigs indicating myocardial involvement in patients with polimyositis i dermatomy-ositis. [Aut.] Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Jarosław KAŹMIERCZAK, Edyta PŁOŃSKA, Iwona BRZOSKO, Marek BRZOSKO, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 nr 3 s. 211–216 tab. bibliogr. summ

Toż w streszcz. w jęz. ang.: – Ann. Rheum. Dis. 2005 vol. 64 suppl. 3 s. 257. – Annual European Congress of Rheumatology, Vienna, Austria, 8–11 June 2005.

633. (26). Effects of one year of recombinant human growth hormone (rhGH-somatropin) therapy on left ventricle structure and function in adults with growth hormone defi ciency (GDH). [Aut.] E[dyta] PŁOŃSKA, B[arbara] KRZYŻANOWSKA, M[irosława] GRUSZCZYŃSKA, S[ławomir]

PYNKA, P[iotr] GOŚCINIAK, M[aciej] LEWANDOWSKI. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 46. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

(27). Ekg i poziom osoczowej troponiny-T w ocenie kardiotoksyczności doxorubicyny oraz kardioprotekcyjnego działania cardioxanu u szczu-rów. [Aut. m.in.] Andrzej WOJTAROWICZ = poz. 6.

634. (28). Fibrynogen, czynnik von Willebrandta a zastosowanie atorwastatyny u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym = [Fibrinogen, von Willebrand factor and the usage of atorvastatin among patients with an acute coronary syndrome]. [Aut.] Joanna ZIELONKA, Maciej LEWANDOWSKI, Małgorzata CZECHOWSKA, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 306. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

(29). Heart changes in patients with systemic sclerosis – own experiences. [Aut. m.in.] E[dyta] PŁOŃSKA = poz. 745.

(30). Heart involvement in patients with systemic sclerosis. [Aut. m.in.] E[dyta] PŁOŃSKA = poz. 746.

(31). Human hematopoietic stem/progenitor-enriched CD34+ cells are mobilized into peripheral blood during stress related to ischemic stroke or acute myocardial infarction. [Aut. m.in.] R[yszard] RZEUSKI, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH = poz. 1275.

635. (32). ICD therapy in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. [Aut.] Elżbieta WŁODARSKA, Andrzej PRZYBYLSKI, Monika GORZYŃSKA-LICA, Artur FILIPECKI, Artur BASZKO, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Hanna SZWED, Andrzej LUBIŃSKI, Maria TRUSZ-GLUZA, Piotr HOFFMAN. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 189. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

636. (33). Infl uence of echocardiographic examination on occurrence of selected clinical symptoms among echocardiographers – preliminary report. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Edyta CZYŻYCKA, Tomasz KUCHARCZYK, Irmina KOSSUTH, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Maciej LEWANDOWSKI, Tomasz ROZPARA, Małgorzata CZECHOWSKA, Jarosław D. KASPRZAK. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 17–19 il. tab. bibliogr. streszcz. summ. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 paździer-nika 2005.

637. (34). The infl uence of physiological hypertrophy of the left ventricle in athletes of static and dynamic disciplines on ECG and 24-hour ECG fi ndings. [Aut.] L[eszek] KAMIŃSKI, E[dyta] PŁOŃSKA, M[ałgorzata] PEREGUD, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, J[arosław] GORĄCY, J[owita] BIERNAWSKA, J[arosław] KAŹMIERCZAK, M[ariusz] STEFAŃSKI. – Tamże: s. 26.

638. (35). The infl uence of ultrasound use on echocardiographers – primary report. [Aut.] E[dyta] PŁOŃSKA, T[omasz] KUCHARCZYK, E[dyta]

CZYŻYCKA, I[rmina] KOSSUTH, M[aciej] LEWANDOWSKI, M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA, T[omasz] ROZPARA, B[enita] BUSZ--PAPIEŻ, M[ałgorzata] CZECHOWSKA, D[anuta] DRECHSLER. – Tamże: s. 37.

639. (36). Jak długa droga jeszcze przed nami? Ponad 20 lat doświadczeń w leczeniu świeżego zawału serca = [How long is the road ahead? More than 20 years of experience in treating myocardial infarct]. [Aut.] T[omasz] DRYJA. – Czyn. Ryz. 2005 nr 1–2 s. 67–77 bibliogr. streszcz. summ.

640. (37). Jak rozpoznać chorobę wieńcową u kobiet? = How to diagnose ischaemic heart disease in females? [Aut.] Zdzisława KORNACEWICZ -JACH, Irmina KOSSUTH, Małgorzata CZECHOWSKA. – Kard. Pol. 2005 t. 62 nr 3 s. 294–298 il. tab. bibliogr.

641. (38). Komentarz [do art.]: Indywidualizacja leczenia w ostrych zespołach wieńcowych: znaczenie łącznej oceny biomarkerów w diagnosty-ce, stratyfi kacji ryzyka oraz wyborze terapii = [Commentary to art.: Individualizing therapy in acute coronary syndromes: using a multiple biomarker approach for diagnosis, risk stratifi cation, and guidance of therapy]. [Aut.] Vivian Y. Mo, James A. de Lemos. Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 1 s. 45–53. [Aut.

koment.] Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 1 s. 53–56 bibliogr.

642. (39). Long-term prognostic value of transesophageal atrial pacing stress echocardiography. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Jarosław D. KASPRZAK, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – J. Am. Soc. Echocardiogr. 2005 vol. 18 nr 7 s. 749–756 il. tab. bibliogr. summ.

643. (40). Możliwości diagnostyczne i lecznicze współczesnej kardiologii = Current diagnostics and treatment in cardiology. [Aut.] Jarosław GO-RĄCY, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Jarosław KAŹMIERCZAK. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 67–68. – Tekst równol. w jęz. ang.

(41). Myocardial and coronary sinus purines as indicators of pig heart energy metabolism during reperfusion after extracorporeal circulation.

[Aut. m.in.] R[yszard] RZEUSKI = poz. 860.

644. (42). Myocarial performance index and fl ow propagation velocity in left ventricular function assessment in patients with low ejection fraction and different types of diastolic dysfunction. [Aut.] A[ndrzej] WOJTAROWICZ, M[ałgorzata] PEREGUD-POGORZELSKA, E[dyta] PŁOŃSKA. – Eur.

J. Echocardiogr. 2005 vol. 6 suppl. 1 s. S 132. – The Ninth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC, Florence, Italy, 7–10 December 2005.

645. (43). Nabyte zwężenie zastawki aortalnej: ocena morfologiczna i czynnościowa = [Aortic stenosis morphological and functional assessement].

[Aut.] Zbigniew GĄSIOR, Edyta PŁOŃSKA. W: Echokardiografi a praktyczna. T. 2. Pod red. Wiesławy Tracz, Piotra Podolca, Piotra Hoffmana. Kraków, 2005. s. 175–184 il. tab. bibliogr.

646. (44). Ocena częstości i przyczyn nieadekwatnych detekcji i terapii tachyarytmii komorowych u pacjentów z wszczepialnym kardiowerterem--defi brylatorem serca = [Assessment of the frequency and causes of inadequate detection and therapy of tachyarythmia in patients with an implanted cardioverter-defi brillator]. [Aut.] Maciej WIELUSIŃSKI. – Arch. Med. Sci. 2005 vol. 1 suppl. 1 s. S 46. – Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodych Medyków, Warszawa 22–23 kwietnia 2005 r. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Kardiologii, opiekun pracy – Jarosław KAŹMIERCZAK.

647. (45). Ocena czynności lewej komory na podstawie Myocadial Performance Index i prędkości propagacji napływu w zależności od typu dysfunkcji rozkurczowej u pacjentów z niską EF = [Assessment of the left ventricle on the basis of the Myocadial Performance Index and the speed of propagation of the infl ow depending on the type of decontraction disfunction among patients with low EF]. [Aut.] Andrzej WOJTAROWICZ, Edyta PŁOŃSKA, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 237. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

648. (46). Podatność aorty u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca, leczonych perindoprilem – badanie Compliprest = Aortic compliance in patients with systolic heart failure treated with perindopril – the Compliprest study. [Aut.] Tomasz ZIELIŃSKI, Małgorzata KURPESA, Ewa USZOK--STENZEL, Danuta DRECHSLER, Tomasz RYWIK, Marta STARCZEWSKA, Dariusz RYKUN, Jerzy KOREWICKI. – Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 3 s. 199–209 il. tab. bibliogr. summ.

649. (47). Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiografi czne – rekomendacje Sekcji Echokardiografi i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

= Polish vocabulary of echocardiography – guidelines of Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society. [Aut.] Jarosław D. KASPRZAK, Wojciech BRAKSATOR, Andrzej GACKOWSKI, Piotr HOFFMAN, Michał PLEWKA, Edyta PŁOŃSKA, Andrzej SZYSZKA. – Tamże: s. 241–244.

650. (48). Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiografi czne – rekomendacje Sekcji Echokardiografi i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

= [Polish vocabulary of echocardiography – guidelines of Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society]. [Aut.] Jarosław D. KA-SPRZAK, Wojciech BRAKSATOR, Andrzej GACKOWSKI, Piotr HOFFMAN, Michał PLEWKA, Edyta PŁOŃSKA, Andrzej SZYSZKA. – Pol. Prz.

Kard. 2005 t. 7 nr 2 s. 183–186.

(49). The polymorphism of the matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), beta-fi brinogen (betaFB) genes and coronary heart disease. [Aut. m.in.] J[arosław] GORĄCY = poz. 1046.

651. (50). Prędkość propagacji napływu do lewej komory zależy od jej czynności skurczowej i typu dysfunkcji rozkurczowej = Left ventricular fl ow propagation velocity depends on systolic function and type of diastolic dysfunction. [Aut.] Andrzej WOJTAROWICZ. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 nr 4 s. 319–324 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

652. (51). Prognostic value of noninvasive pacemaker stress echocardiography. [Aut.] E. PASANISI, V[lad] CHUBUCHNY, A. C. BORGES, U[mberto] BALDINI, E[dyta] PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, U. STARTARI, M. AGRUSTA, E[ugenio] PICANO. – Eur. Heart J. 2005 vol. 26 abstr. suppl.

s. 231. – European Society of Cardiology Congress, Stockholm, Sweden, 3–7 September 2005.

653. (52). Próba oceny szkodliwości wykonywania badania echokardiografi cznego – doniesienie wstępne = [An attempt to assess the hazard of echocardiography examinations – preliminary results]. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Tomasz KUCHARCZYK, Edyta CZYŻYCKA, Irmina KOSSUTH, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Maciej LEWANDOWSKI, Tomasz ROZPARA, Benita BUSZ-PAPIEŻ, Małgorzata CZECHOWSKA, Danuta DRECHSLER. – Folia Cardiol. 2005 t. 12 supl. B s. 15. – VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografi i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wisła, 27–28 maja 2005.

654. (53). Rapid atrial and ventricular pacing stress echocardiography in coronary artery disease: an alternative technique of stress testing – pre-liminary results of Polish multicenter study Pol-RAPSE. [Aut.] E[dyta] PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, J[arosław] D. KASPRZAK, T[omasz] ROZPARA, A[ndrzej] KLEINROK, A[nna] GOŹDZIK, B[ogusław] GRZEGORZEWSKI, Z[bigniew] GĄSIOR, A[ndrzej] GACKOWSKI. – Eur. Heart J. 2005 vol.

26 abstr. suppl. s. 230. – European Society of Cardiology Congress, Stockholm, Sweden, 3–7 September 2005.

Toż: – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 101–S 102. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

Toż: – Eur. J. Echocardiogr. 2005 vol. 6 suppl. 1 s. 188. – The Ninth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC, Florence, Italy, 7–10 December 2005.

655. (54). Rola echokardiografi i obciążeniowej u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej = [The value of stress echocardiography in patients with aortic stenosis]. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Andrzej GACKOWSKI, Zbigniew GĄSIOR. W: Echokardiografi a praktyczna. T. 2. Pod red. Wiesławy Tracz, Piotra Podolca, Piotra Hoffmana. Kraków, 2005. s. 213–224 il. tab. bibliogr.

656. (55). The role of dobutamine echocardigraphy stress test performed early after percutaneous coronary angioplasty. [Aut.] I[rmina] KOSSUTH, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, E[dyta] PŁOŃSKA, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, M[aciej] LEWANDOWSKI, E[dyta] CZYŻYCKA, T[omasz]

KUCHARCZYK, D[anuta] DRECHSLER. – Pol. Prz. Kard. 2005 t. 7 supl. 2 s. 27. – Bałtyckie Dni Kardiologii. VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiografi czna, Szczecin, 14–15 października 2005.

657. (56). Serce trójprzedsionkowe wykryte w trakcie diagnostyki niedomykalności mitralnej = Cor triatriatum in a patient diagnosed due severe mitral insuffi ciency. [Aut.] Andrzej WOJTAROWICZ, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA. – Kard. Pol. 2005 t. 62 nr 3 s. 283–285 il. bibliogr.

658. (57). Ultrasonografi a z użyciem kontrastu – metoda zwiększająca bezpieczeństwo obliteracji trombiną tętniaka rzekomego po nakłuciu tęt-nicy udowej = Ultrasonographic contrast injection enhances safety of thrombin-induced obliteration of femoral artery pseudoaneurysm. [Aut.] Andrzej WOJTAROWICZ, Maciej LEWANDOWSKI, Edyta PŁOŃSKA. – Kard. Pol. 2005 t. 63 nr 6 s. 649–650 il. bibliogr. summ. – Komentarz: Kard. Pol. 2005 t. 63 nr 6 s. 651.

659. (58). Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografi i obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji AAI ze stymulatora serca z uwzględ-nieniem chorych z przerostem lewej komory serca = [Diagnostic and prognostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pace-maker].

[Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Maciej LEWANDOWSKI, Robert OLSZEWSKI, Małgorzata PEREGUD, Andrzej WOJTAROWICZ, Tomasz ROZPARA, Benita BUSH, Eugenio PICANO. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 35. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice 22–24 września 2005.

660. (59). Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografi i obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji AAI ze stymulatora serca = Dia-gnostic and proDia-gnostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pace-maker. [Aut.] Edyta PŁOŃSKA, Eugenio PICANO, Maciej LE-WANDOWSKI, Małgorzata PEREGUD, Robert OLSZEWSKI, Andrzej WOJTAROWICZ, Piotr GOŚCINIAK, Tomasz ROZPARA. – Pol. Merkuriusz Lek. 2005 t. 19 nr 109 s. 10–15 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

661. (60). Wpływ umiarkowanej dawki atorwastatyny na poziom wybranych parametrów stanu zapalnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) i jego znaczenie kliniczne. Badanie randomizowane = [The infl uence of moderate doses of atrowastatin on the level of chosen parameters of the state of infl ammation in patients with acute cardiovascular conditions and its clinical signifi cance. Randomized studies]. [Aut.] Maciej LEWANDOWSKI, Joanna ZIELONKA, Barbara MILLO, Edyta PŁOŃSKA, Małgorzata CZECHOWSKA, Irmina KOSSUTH, Danuta DRECHSLER, Tomasz KUCHARCZYK, Tomasz DRYJA, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 253. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

(61). Zajęcie układu krążenia u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – przegląd literatury i własne obserwacje. Serologiczne czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych. [Aut. m.in.] Edyta PŁOŃSKA, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA = poz. 755.

662. (62). Zastosowanie isoprenaliny do oceny wczesnej i odległej skuteczności ablacji RF drogi wolnej łącza p-k u pacjentów z częstoskurczem węzłowym nawrotnym = [The application of isoprenaline in the evaluation of early and longterm effectiveness of RF ablation of the slow atrioventricular node pathway in patients with recurrent junctional tachycardia]. [Aut.] Jarosław M. KAŹMIERCZAK, Łukasz JODKO, Ryszard RZEUSKI, Małgorzata PEREGUD-POGORZELSKA, Joanna ZIELONKA, Jowita BIERNAWSKA, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 63.

– IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

663. (63). Znaczenie zwiększania cholesterolu HDL dla redukcji ryzyka. Metody postępowania. Rekomendacje ekspertów = Signifi cance of HDL cholesterol increase for the risk reduction. Methods of intervention. Recommendations of experts. [Aut.] Barbara CYBULSKA, Mirosław DŁUŻNIEW-SKI, Władysław GRZESZCZAK, Janusz GUMPRECHT, Andrzej JANUSZEWICZ, Kalina KAWECKA-JASZCZ, Longina KŁOSIEWICZ-LATOSZEK, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Dariusz MOCZULSKI, Marek NARUSZEWICZ, Grzegorz OPOLSKI, Lech POLOŃSKI, Piotr ROZENTRYT, Andrzej RYNKIEWICZ, Jacek SIERADZKI, Bogna WIERUSZ-WYSOCKA, Bogdan WYRZYKOWSKI, Henryk WYSOCKI. – Kard. Pol. 2005 t. 62 supl. 2 s. II-5 – II-12 il. bibliogr. – Tyt. supl.: Znaczenie HDL w redukcji ryzyka wieńcowego.

664. (64). Związki między czynnikami hemostazy oraz stanu zapalnego w ostrym zespole wieńcowym = [The relationship between haemostatic factors and infl ammation in acute coronary syndrome]. [Aut.] Joanna ZIELONKA, Maciej LEWANDOWSKI, Małgorzata CZECHOWSKA, Robert KA-LISZCZAK, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH. – Kard. Pol. 2005 t. 63 supl. 1 s. S 310–S 311. – IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22–24 września 2005.

KLINIKA MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 106-110)