KLINIKA OKULISTYKI CHAIR AND DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 69-72)

119. (1). Analiza falkowa elektroretinogramu wywołanego wzorcem (PERG) = [Wave analysis of an electroretinogram evoked by the pattern electroretinogram (PERG)]. [Aut.] Krzysztof PENKALA, Wojciech LUBIŃSKI, Tomasz ROGALA, Olgierd PALACZ. W: I Sympozjon Sekcji Neuro-okulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 21.

120. (2). Analiza porównawcza wyników badań diagnostycznych w jaskrze pierwotnej otwartego kąta i w nadciśnieniu ocznym = [Comparative analysis of diagnostic tests in POAG and OHT diagnosis]. [Aut.] Leszek KUPRJANOWICZ, Wojciech LUBIŃSKI, Dariusz ŁĄK, Zbigniew SZYCH, Danuta KARCZEWICZ. – Tamże: s. 33–34.

121. (3). Analiza przyczyn inwalidztwa wzrokowego na podstawie opinii sądowo-lekarskich = The analysis of visual invalidity causes based on medical-court opinions. [Aut.] Damian CZEPITA, Maria ŻEJMO. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 4–6 s. 300–303 tab. bibliogr. summ.

122. (4). Analiza statystyczna elektroretinogramu wywołanego wzorcem (PERG) = [Statistical analysis of an electroretinogram evoked by the pattern electroretinogram (PERG)]. [Aut.] Krzysztof PENKALA, Wojciech LUBIŃSKI, Kazimierz SZLACHTA. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 21–22.

123. (5). Badania elektrofi zjologiczne w diagnostyce neuropatii demielinizacyjnej nerwu wzrokowego = [Electrophysiologic tests in the diagnosis of demyelinating neuropathy of the optic nerve]. [Aut.] Magdalena MICOR. – Tamże: s. 20.

124. (6). Badania nad występowaniem oraz rolą Demodex folliculorum i Demodex brevis w patogenezie przewlekłego zapalenia brzegów powiek

= Investigations on the occurrence as well as the role of Demodex folliculorum and Demodex brevis in the pathogenesis of blepharitis. [Aut.] Damian CZEPITA, Wanda KUŹNA-GRYGIEL, Danuta KOSIK-BOGACKA. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 1–3 s. 80–82 tab. bibliogr. summ.

125. (7). Badania VEP i PERG w diagnostyce chorób nerwu wzrokowego = VEPs and PERG in the optic nerve diseases diagnostics. [Aut.] Anna PIEKARSKA, Wojciech LUBIŃSKI. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 3 s. 7–12 il. tab. bibliogr. summ.

Toż w streszcz. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 17.

(8). Can erythropoietin restore vision? The potential role of erythropoietin in the treatment of retinopathy. [Aut. m.in.] D[anuta] KARCZE-WICZ = poz. 687.

(9). Development of the human eyeball and orbit during the fetal life. [Aut. m.in.] Damian CZEPITA = poz. 804.

126. (10). Discriminant analysis of PERG and PVEP – mathematical models, preliminary clinical evaluation. [Aut.] K[rzysztof] PENKALA, W[ojciech] LUBIŃSKI, K[azimierz] SZLACHTA, D[anuta] KARCZEWICZ. W: International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. XLIII Symposium, Glasgow, Scotland, 23–27 August 2005. [B.m., 2005] s. 151.

(11). Features of PEHO syndrome detected in a girl with Xq duplication de novo. [Aut. m.in.] W[ojciech] LUBIŃSKI = poz. 453.

127. (12). Leczenie dwojenia w następstwie urazów czaszki = [Treatment of diplopia caused by skull trauma]. [Aut.] Ewa TOKARZ-SAWIŃSKA.

W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia.

[Szczecin, 2005] s. 11–12.

128. (13). MFERG i mfVEP – aspekty techniczne = [MFERG and mfVEP – technical aspects]. [Aut.] Krzysztof PENKALA, Wojciech LUBIŃSKI.

– Tamże: s. 20–21.

129. (14). Neuroprotekcja bezpośrednia – współczesne możliwości oraz perspektywy w leczeniu jaskry = [Direct neuroprotection – current pos-sibilities and perspectives in the treatment of glaucoma]. [Aut.] Damian CZEPITA. – Tamże: s. 28–29.

130. (15). Nietypowa dystrofi a siatkówki z nadnormalnym elektroretinogramem = Atypical retinal dystrophy with supernormal electroretinogram.

[Aut.] Dariusz ŁĄK, Wojciech LUBIŃSKI. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 3 s. 31–34 il. bibliogr. summ.

Toż w streszcz. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 30.

131. (16). Nużeniec jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia brzegów powiek = Demodex as an etiological factor in chronic blepharitis.

[Aut.] Damian CZEPITA, Wanda KUŹNA-GRYGIEL, Danuta KOSIK-BOGACKA. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 10–12 s. 722–724 il. bibliogr. summ.

132. (17). Obiektywna ocena zmian warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą badania GDx u pacjentów z uciskiem dróg wzrokowych = Objective retinal nerve fi ber laser assessment by scanning laser polarimetry in patients with chiasmal compression. [Aut.] Leszek KUPRJANOWICZ, Artur ZARZYCKI, Danuta KARCZEWICZ, Ireneusz KOJDER, Zbigniew SZYCH. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 7–9 s. 452–456 il. tab. bibliogr. summ.

133. (18). Occurrence of refractive errors among students who before the age of two grew up under the infl uence of light emitted by incandescent or fl uorescent lamps. [Aut.] Damian CZEPITA, Wojciech GOSŁAWSKI, Artur MOJSA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 33–36 tab. bibliogr.

streszcz. summ.

134. (19). Ocena funkcji bioelektrycznej siatkówki w wybranych zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów = [Assessment of the bioelectric function of the retina in chosen hereditary syndromes predisposing to neoplasms]. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005]

s. 17–18.

135. (20). Ocena funkcji narządu wzroku i powikłań po witrektomii u pacjentów z wylewami krwi do ciała szklistego = Visual function and com-plications after pars plana vitrectomy in patients with vitreous haemorrhages. [Aut.] W[ojciech] LUBIŃSKI, K[rzysztof] SZMATŁOCH, K[atarzyna]

KRÓLEWSKA, D[anuta] KARCZEWICZ. W: XXVII Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 14–16.04.2005. Streszczenia. Poznań, [2005] s. 54. – Tekst równol. w jęz. ang.

136. (21). Ocena funkcji narządu wzroku u pacjentów z postacią wysiękową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych terapią fo-todynamiczną = Evaluation of visual functions after verteporfi n therapy of subfoveal choroidal neovascularisation in patients with age-related macular degeneration. [Aut.] K[atarzyna] MOZOLEWSKA-PIOTROWSKA, W[ojciech] LUBIŃSKI, D[anuta] KARCZEWICZ. – Tamże: s. 41. – Tekst równol.

w jęz. ang.

137. (22). Ocena osoczowych stężeń luteiny i zeaksantyny oraz innych pozagałkowych czynników ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem = Evaluation of plasma concentration of lutein, zeaxanthin and other nonocular risk factors of age related macular. [Aut.] M[onika] DROBEK--SŁOWIK, K[rzysztof] SAFRANOW, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[onika] RAĆ. – Tamże: s. 12–13. – Tekst równol. w jęz. ang.

138. (23). Ocena przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej u chorych ze stwardnieniem rozsianym = [Assessment of blood fl ow in the eyeballs of patients with multiple sclerosis]. [Aut.] Monika MODRZEJEWSKA, Monika DROBEK-SŁOWIK, Danuta KARCZEWICZ, Grażyna WILK. W:

I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia.

[Szczecin, 2005] s. 15–16.

139. (24). Odwarstwienie siatkówki w oczach pseudofakijnych po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfi kacji = Retinal detachment in pseudophakic eyes after cataract surgery by phakoemulsifi cation. [Aut.] D[anuta] KARCZEWICZ, W[ojciech] LUBIŃSKI, K[arolina] PODBORĄCZYŃSKA-JODKO, E[wa] SPOZ. W: XXVII Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 14–16.04.2005. Streszczenia. Poznań, [2005] s. 48–49. – Tekst równol. w jęz. ang.

140. (25). Operacje usunięcia soczewki z mikronacięcia rogówki = [Surgical removal of the lens with microincision of the cornea]. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005.

Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 28.

141. (26). Podstawy nowoczesnego leczenia krótkowzroczności = Fundamentals of modern treatment of myopia. [Aut.] Damian CZEPITA. – Ann.

Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 5–9 bibliogr. streszcz. summ.

142. (27). Poprawa ostrości wzroku i kształtowanie się prawidłowego widzenia obuocznego u dzieci zezujących z niewyleczoną fi ksacją pozaplam-kową w drugim etapie metody szczecińskiej = Improvement of visual acuity and formation of normal binocular vision in squinting children with not cured extramacular fi xation in the second stage of the Szczecin’s school method. [Aut.] Lidia PUCHALSKA-NIEDBAŁ, Teresa BARANOWSKA-GEORGE.

– Okulistyka 2005 R. 8 nr 2 (II) s. 34–38 il. tab. bibliogr. summ.

143. (28). Potencjały oscylacyjne (OPs) w diagnostyce retinopatii cukrzycowej = [Oscillation potentials (OPs) in the diagnostics of diabetic retino-pathy]. [Aut.] Krzysztof BARNYK, Wojciech LUBIŃSKI. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 31–32.

144. (29). Pourazowa utrata widzenia jednego oka spowodowana przetoką tętniczo-jamistą = Post-traumatic unilateral vision loss caused by caro-tid-cavernous fi stula. [Aut.] Lidia PUCHALSKA-NIEDBAŁ, Dariusz JEŻEWSKI. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 4–6 s. 351–353 il. bibliogr. summ.

145. (30). Retinal dysfunction in eyes of patients with BRCA1 gene mutation. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI, Bohdan GÓRSKI, Zbigniew SZYCH, Krzysztof PENKALA, Olgierd PALACZ, Jan LUBIŃSKI. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 10–12 s. 603–606 il. tab. bibliogr. summ.

146. (31). Rodzinne uwarunkowania nowotworów u chorych z przerzutami lub rozsiewem nowotworowym w narządzie wzroku = Hereditary cancer predispositions in patients with ocular metastases. [Aut.] Katarzyna KRÓLEWSKA, Zofi a KRZYSTOLIK, Danuta KARCZEWICZ, Jarosław KOCIĘC-KI, Danuta PEREK, Walentyna BALWIERZ, Bernarda KAZANOWSKA, Piotr JUSZKIEWICZ, Alina JAREMA, Ludmiła HALCZY-KOWALIK, Jan LUBIŃSKI, Stanisław ZAJĄCZEK. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 3 s. 71–75 il. tab. bibliogr. summ.

147. (32). Rola aktywnej profi laktyki we wczesnym rozpoznawaniu neuropatii jaskrowej = Active prophylaxis role in early diagnosis of the glau-comatous neuropathy. [Aut.] Wojciech GOSŁAWSKI, Katarzyna MOZOLEWSKA-PIOTROWSKA, Danuta KARCZEWICZ. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 1 s. 20–22 il. bibliogr. summ.

148. (33). Techniki mfERG i mfVEP w diagnostyce okulistycznej = mfERG and mfVEP techniques in ophtalmological diagnosis. [Aut.] W[ojciech]

LUBIŃSKI, K[rzysztof] PENKALA, O[lgierd] PALACZ, D[anuta] KARCZEWICZ. W: XXVII Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 14–16.04.2005.

Streszczenia. Poznań, [2005] s. 24. – Tekst równol. w jęz. ang.

149. (34). Visual function and late complications after cataract surgery by phacoemulsifi cation with primary posterior capsulotomy and intracap-sular foldable intraocular lens implantation. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI, Dariusz ŁĄK, Jolanta GRONKOWSKA, Krzysztof SZMATŁOCH, Krzysztof BARNYK, Danuta KARCZEWICZ. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 10–12 s. 611–614 il. tab. bibliogr. summ.

150. (35). Wieloogniskowy ERG i VEP w diagnostyce okulistycznej = [Multifocal ERG and VEP in ophthalmological diagnosis]. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI, Krzysztof PENKALA, Olgierd PALACZ. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 6.

151. (36). Wpływ formy astygmatyzmu na powstawanie krótkowzroczności = The infl uence of the form of astigmatism on the creation of myopia.

[Aut.] Damian CZEPITA, Dorota FILIPIAK. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 1–3 s. 73–74 il. bibliogr. summ.

152. (37). Współczesne możliwości oraz perspektywy w leczeniu jaskry = Contemporary possibilities and perspectives in the treatment of glaucoma.

[Aut.] Damian CZEPITA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 27–31 bibliogr. streszcz. summ.

153. (38). Występowanie krótkowzroczności szkolnej u studentów medycyny = Frequency and incidence of myopia among medical students. [Aut.]

Katarzyna MOZOLEWSKA-PIOTROWSKA, Joanna STĘPNIEWSKA, Jolanta NAWROCKA. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 7–9 s. 468–470 il. tab. bibliogr.

summ.

154. (39). Występowanie nadwzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat = Occurrence of hyperopia among students ranging from 6 to 18 year of age. [Aut.] Damian CZEPITA, Wojciech GOSŁAWSKI, Artur MOJSA. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 1–3 s. 96–99 tab. bibliogr. summ.

155. (40). Występowanie różnowzroczności u uczniów w wieku od 6 do 18 lat = Occurrence of anisometropia among students ranging from 6 to 18 years of age. [Aut.] Damian CZEPITA, Wojciech GOSŁAWSKI, Artur MOJSA. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 4–6 s. 297–299 il. tab. bibliogr. summ.

156. (41). Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce i monitorowaniu neuropatii nerwu wzrokowego u chorych z oftalmopatią tarczycową

= [Induced visual potentials in the diagnosis and monitoring of neuropathy of the optic nerve in patients with thyroid ophthalmopathy]. [Aut.] Agnieszka RUTECKA-DĘBNIAK, Wojciech LUBIŃSKI. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycz-nego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 25.

157. (42). Zaburzenia akomodacji jako jedna z przyczyn bólów głowy – doniesienie wstępne = [Accomodation disorders as a cause of headaches – preliminary report]. [Aut.] Lidia PUCHALSKA-NIEDBAŁ, Teresa BARANOWSKA-GEORGE. – Tamże: s. 10–11.

158. (43). Zaburzenia funkcji bioelektrycznej siatkówki u pacjentów leczonych wigabatryną = [Bioelectric disfunctions of ht eretina in patients treated with vigabatrin]. [Aut.] Karolina PODBORĄCZYŃSKA-JODKO, Wojciech LUBIŃSKI. – Tamże: s. 32.

159. (44). Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy – doniesienie wstępne = Accommodation disturbance as a cause of headaches – preliminary report. [Aut.] Lidia PUCHALSKA-NIEDBAŁ, Teresa BARANOWSKA-GEORGE. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 3 s. 61–63 tab. bibliogr.

summ.

160. (45). Zaćma związana z wiekiem – aktualne leczenie i perspektywy na przyszłość = Age-related cataract. [Aut.] Wojciech LUBIŃSKI, Danuta KARCZEWICZ. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 65–66. – Tekst równol.

w jęz. ang.

161. (46). Zastosowanie badania EOG u pacjentów z czerniakiem złośliwym naczyniówki = [The application of EOG in patients with choroidal melanoma malignum]. [Aut.] Karol KRZYSTOLIK, Wojciech LUBIŃSKI. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 34–35.

162. (47). Zastosowanie nadkorekcji sferycznej w leczeniu zeza zbieżnego według metody lokalizacyjnej w celu wyrównania kątów zeza do dali i bliży = Use of spherical overcorrection in treatment of esotropia to correct strabismus angle at distance and near according to the localization method.

[Aut.] Ewa TOKARZ-SAWIŃSKA, Teresa BARANOWSKA-GEORGE. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 2 (II) s. 55–57 il. tab. bibliogr. summ.

163. (48). Zespół wzmożonej aktywności systemu czopków krótkofalowych – opis pacjenta = Enhanced S-cone syndrome – case report. [Aut.]

Katarzyna KRÓLEWSKA, Wojciech LUBIŃSKI. – Okulistyka 2005 R. 8 nr 3 s. 55–60 il. tab. bibliogr. summ.

Toż w streszcz. W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 29–30.

164. (49). Znaczenie badań elektrofi zjologicznych w diagnostyce guzów przysadki = [The signifi cance of electrophysiological examinations in the diagnosis of pituitary tumours]. [Aut.] Anna PIEKARSKA, Wojciech LUBIŃSKI, Wiesława WIELICZKO, Sławomir PYNKA, Zbigniew SZYCH. W:

I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005. Streszczenia.

[Szczecin, 2005] s. 31.

165. (50). Znaczenie badań elektrofi zjologicznych w diagnostyce i monitorowaniu jaskry = [The signifi cance of electrophysiological examinations in the diagnosis and monitoring of glaucoma]. [Aut.] Krzysztof SZMATŁOCH, Wojciech LUBIŃSKI. – Tamże: s. 33.

166. (51). Znaczenie badań okulistycznych w wykrywaniu neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej guzom przysadki mózgowej = Ophthal-mological tests value in detection of the optic neuropathy associated with pituitary tumours. [Aut.] Anna PIEKARSKA, Wojciech LUBIŃSKI, Olgierd PALACZ, Wiesława WIELICZKO, Sławomir PYNKA, Zbigniew SZYCH, Danuta KARCZEWICZ. – Klin. Ocz. 2005 R. 107 nr 7–9 s. 431–436 il. tab.

bibliogr. summ.

KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 69-72)