• Nie Znaleziono Wyników

3. Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godzin jej otwarcia.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypoży-czonych przez siebie książek.

5. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie. Ucz-niowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego roz-liczenia się z biblioteką.

6. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

8. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.

9. Do obowiązków czytelnika należy zapoznanie z regulaminem biblioteki i przestrzeganie jego zasad, a w szczególności:

1) szanowanie wypożyczonych zbiorów (nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić) a zauwa-żone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi;

2) terminowe zwracanie wypożyczonych zbiorów;

3) przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki;

4) szanowanie wypożyczonych elementów zbioru bibliotecznego;

27

10. Czytelnik odpowiada osobiście za te elementy zbioru bibliotecznego, z których korzysta.

11. Czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są obowiązani odkupić zagubiony lub znisz-czony element zbioru bibliotecznego. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien do-starczyć inny wskazany przez bibliotekarza.

12. Biblioteka i czytelnia szkolna działają zgodnie z regulaminem, który Dyrektor wprowa-dza zarządzeniem. Regulamin ten nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Liceum

§ 33

1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych.

2. Zasady zatrudnienia i zwalniana nauczycieli i innych pracowników Liceum określają od-rębne przepisy.

§ 34

1. W Liceum utworzone są trzy stanowiska wicedyrektorów: Wicedyrektora do spraw wy-chowawczych, Wicedyrektora do spraw organizacyjnych oraz Wicedyrektora do spraw Programu Matury Międzynarodowej IB oraz języków obcych. Dyrektor powierza i odwo-łuje osoby ze stanowiska wicedyrektora. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektor regulują przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Do zakresu zadań Wicedyrektora do spraw wychowawczych należy w szczególności:

1) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad Liceum według ustalonego harmono-gramu;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli według odrębnego wykazu;

3) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela;

4) nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa oraz do-radcy zawodowego;

5) zapewnienie pomocy przydzielonej grupie nauczycieli w realizacji ich zadań oraz do-skonaleniu zawodowym;

6) nadzorowanie pracy Samorządu;

7) nadzorowanie pracy Zespołu Wychowawców;

8) przygotowanie harmonogramów egzaminów klasyfikacyjnych;

9) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym egzaminy poprawkowe lub klasyfika-cyjne;

10) nadzorowanie przygotowania i realizacji:

11) planu dydaktyczno-wychowawczego, 12) programu wychowawczo-profilaktycznego;

13) nadzorowanie realizacji planu wycieczek szkolnych, wymian międzynarodowych oraz innych wydarzeń kulturalnych w Liceum, a także wyjść szkolnych z młodzieżą;

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nau-czania, a w szczególności: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć, arkuszy ocen uczniów;

28

15) nadzorowanie prawidłowego sporządzania wymagań edukacyjnych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych;

16) kontrolowanie prawidłowości oceniania uczniów przez nauczycieli prowadzących po-szczególne zajęcia edukacyjne oraz zachowania uczniów przez wychowawców;

17) koordynowanie spraw związanych z udziałem uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;

18) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w czasie pełnionego dyżuru dy-rektorskiego;

19) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności oraz nieobecności wicedyrekto-rów do spraw organizacyjnych oraz do spraw wychowawczych;

20) udzielanie uczniom danego oddziału zwolnień z zajęć lekcyjnych w czasie pełnienia dyżuru dyrektorskiego i odnotowywanie tego w rejestrze zwolnień uczniów (w razie nieobecności wychowawcy tego oddziału);

21) podejmowanie decyzji związanych z bieżącą organizacją pracy Liceum w czasie pełnienia dyżuru dyrektorskiego określonego harmonogramem podczas nieobecności Dyrektora;

22) podpisywanie pism, dokumentów finansowych i sprawozdań księgowych w czasie nieobecności Dyrektora zgodnie z indywidualnym upoważnieniem Dyrektora;

23) wydawanie zaleceń nauczycielom i pracownikom samorządowym, mających na celu wykonanie doraźnych prac, niezbędnych do właściwego funkcjonowania Liceum.

4. Do zakresu zadań Wicedyrektora do spraw organizacyjnych należy w szczególności:

1) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad Liceum według ustalonego harmono-gramu;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli według odrębnego wykazu;

3) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela;

4) zapewnienie pomocy przydzielonej grupie nauczycieli w realizacji ich zadań oraz do-skonaleniu zawodowym;

5) przygotowanie harmonogramów egzaminów poprawkowych;

6) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym egzaminy poprawkowe lub klasyfika-cyjne;

7) dbanie o prawidłowy obieg informacji związanych z organizacją i przebiegiem egzami-nów maturalnych w części ustnej i pisemnej;

8) zabezpieczenie strony organizacyjnej i dokumentacji egzaminów maturalnych;

9) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w czasie pełnionego dyżuru dy-rektorskiego;

10) sporządzaniu projektu arkusza organizacji Liceum i wprowadzanie w nim zmian wyni-kających z organizacji pracy Liceum;

11) bieżące wprowadzanie zmian do planu zajęć lub harmonogramu dyżurów międzylek-cyjnych wynikających ze zmian organizamiędzylek-cyjnych pracy szkoły;

12) nadzór nad przebiegiem i organizacją imprez szkolnych w czasie pełnienia dyżuru dy-rektorskiego określonego harmonogramem;

12) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności;

29

13) udzielanie uczniom danego oddziału zwolnień z zajęć lekcyjnych w czasie pełnienia dyżuru dyrektorskiego i odnotowywanie tego w rejestrze zwolnień uczniów (w razie nieobecności wychowawcy tego oddziału);

14) podejmowanie decyzji związanych z bieżącą organizacją pracy Liceum w czasie pełnie-nia dyżuru dyrektorskiego określonego harmonogramem podczas nieobecności Dyrek-tora;

15) podpisywanie pism, dokumentów finansowych i sprawozdań księgowych w czasie nie-obecności Dyrektora zgodnie z indywidualnym upoważnieniem Dyrektora;

16) wydawanie zaleceń nauczycielom i pracownikom samorządowym, mających na celu wykonanie doraźnych prac, niezbędnych do właściwego funkcjonowania Liceum.

5. Do zakresu zadań Wicedyrektora do spraw Programu Matury Międzynarodowej IB oraz języków obcych należy w szczególności:

1) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad Liceum według ustalonego harmono-gramu;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli według odrębnego wykazu;

3) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela;

4) zapewnienie pomocy przydzielonej grupie nauczycieli w realizacji ich zadań oraz do-skonaleniu zawodowym;

5) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym egzaminy poprawkowe lub klasyfika-cyjne;

6) bieżące nadzorowanie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nau-czania, a w szczególności: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć, arkuszy ocen uczniów;

7) nadzorowanie prawidłowego sporządzania wymagań edukacyjnych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych;

8) kontrolowanie prawidłowości oceniania uczniów przez nauczycieli prowadzących po-szczególne zajęcia edukacyjne oraz zachowania uczniów przez wychowawców;

9) nadzorowanie pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz organizacji pracy biblioteki;

10) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w czasie pełnionego dyżuru dy-rektorskiego;

11) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności oraz nieobecności wicedyrektora do spraw organizacyjnych i nieobecności wicedyrektora do spraw wychowawczych;

12) udzielanie uczniom danego oddziału zwolnień z zajęć lekcyjnych w czasie pełnienia dyżuru dyrektorskiego i odnotowywanie tego w rejestrze zwolnień uczniów (w razie nieobecności wychowawcy tego oddziału);

13) utrzymanie regularnego kontaktu z organizacją IBO i zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy organizacją IBO, a szkołą;

14) prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanych z Programem IB DP;

15) informowanie o założeniach Programu IB DP, profilu ucznia oraz misji i filozofii IB wśród społeczności szkolnej jak i w środowisku lokalnym;

16) informowanie społeczności szkolnej, kandydatów i rodziców o wymaganiach programowych Programu IB DP, a także o ofercie przedmiotowej Programu IB DP;

17) aktualizowanie oraz weryfikowanie procedur i regulaminów szkolnych obowiązujących w Programie IB DP;

18) kierowanie zespołem do spraw Programu Matury Międzynarodowej IB DP;

19) planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli realizujących Program IB DP;

20) monitorowanie procesu dydaktycznego oraz procedur oceniania w oddziałach IB DP;

30

21) przygotowanie we współpracy z nauczycielami kalendarza roku szkolnego IB DP z harmonogramem obowiązkowych zadań dla uczniów;

22) nadzorowanie procesu pisania przez uczniów pracy badawczej EE (Extended Essay);

23) nadzorowanie prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych Teoria Wiedzy (TOK) we współpracy z nauczycielami Teorii Wiedzy (TOK);

24) zapewnienie odpowiedniej koordynacji i wdrażania wymogów dotyczących CAS (Kreatywność, Aktywność fizyczna, Działalność charytatywna) we współpracy z koordynatorem CAS;

25) nadzorowanie przebiegu maturalnych sesji egzaminacyjnych zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi organizacji IBO oraz informowanie kandydatów, uczniów i nauczycieli o procedurach egzaminacyjnych IBO;

26) nadzorowanie procesu rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do Programu IB DP;

27) przygotowanie dokumentacji dotyczącej procesu ewaluacji pracy szkoły, dokonywanej okresowo przez IBO;

28) podejmowanie decyzji związanych z bieżącą organizacją pracy Liceum w czasie pełnienia dyżuru dyrektorskiego określonego harmonogramem podczas nieobecności Dyrektora;

29) podpisywanie pism, dokumentów finansowych i sprawozdań księgowych w czasie nieobecności Dyrektora zgodnie z indywidualnym upoważnieniem Dyrektora;

30) wydawanie zaleceń nauczycielom i pracownikom samorządowym, mających na celu wykonanie doraźnych prac, niezbędnych do właściwego funkcjonowania Liceum.

6. Szczegółowy przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień każdego z Wicedyrektorów określa Dyrektor w formie pisemnej.

§ 35

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-dzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawo-wymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania zwią-zane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Liceum;

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-wieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;