• Nie Znaleziono Wyników

fil Augustyn St., Jokiel A.: Nowe koncepcje obudów szybu wierconego o średnicy 3,5 m i głębokości 400 m. Budownictwo Górnicze nr 3 1972 r.

[2] Augustyn St., Jokiel A.s Problemy projektowania szybów wierconych.

Prace ZBiD-BG. Cykl wydawniczy poświęcony teoretycznym zagadnieniom budownictwa górniczego. Hysłowice sierpień 1973.

[3] Bartecki P.i Charakterystyka stanu techniki światowej w dziedzinie wierceń otworów wielkośrednicowych. Projekty Problemy nr 2 1972.

[4] Brux G. t Neuartige Methoden bei Unterwasserbetonarbeiten und Injek­

tionen. Abschnitt 2.2. Elsners Taschunbuch für den bautechnischen E±- senbahndienst. Dr Arthur Tezlaff-Verlag Frankfurt am Main, 31, 1959, str. 293-310.

[5] Brux G.: Anwendung des Colorete Verfahrens im Fluss-See und Hafenbau

^ ^ mit Ausführungsbeispielen. Bauplanung - Bautechnik, nr 9, 1959.

[öl Brux G.: Das Colorete - Verfahren bei Massenbeton und seine Anwen­

dung. Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Bauwesen Heft 4 Leipzig 1959.

{"7] Brux G. i Das Colorete - Verfahren bei Bau von Sonderstrassen in Deutschland, Beton-Herstellung und Verwendung. Betonverlag, Düssel­

dorf 9, 1959, str. 328-330.

S] Brux G.t Das Colorete Verfahren und deine Anwendung im Staudamm- und L Talsperrenbau sowie als Unterwasserbeton. Schweiz. Techn. ZTs. nr 4,

1960.

[9] Brux G.: Das Colorete Verfahren und seine Anwendung im Wasserbau mit deutschen Ausführungsbeispielen 1954-1959. Die Bauwirtschaft nr 3,

1960

.

MOJ Braun K.: Badania nad technologią betonowania metodą Polcrete. Archi;

wum Inżynierii PAN nr 1, 1969.

¡UJ Braun K.: Betonowanie pod wodą przy budowlach wodno-melioracyjnych.

NOT-SITWN, Warszawa 1964, opracowanie powielone.

[1 2] Braun K.: Betonowanie podwodne i podstawy technologii betonów hydro­

technicznych. Księga z materiałami Konferencji Naukowo-Technicznej

"Postęp Techniczny w Budownictwie Wodno-Melioracyjnym". Poznań, gru­

dzień 1062.

[1 3] Braun K. 1 Betonowanie podwodne. Opracowanie powielone. Politechnika J Gdańska 1964.

[1 41 Braun K.i Metody betonowania wgłębnego. Frzegląd Budowlany nr 11, [1 5] Braun K.: Cykl artykułów pod wspólnym tytułem "Nowości w technologii

robót betonowych" t Betonowanie dwuetapowe, Gospodarka Wodna nr 6, 1966| Metoda Colorete, Metoda Prepakt, Czechosłowacka metoda aktywo­

wanej zaprawy, Metoda Polcrete. Gospodarka Wodna nr 7, 1966.

16 Braun K. 1 Polcrete - metoda betonowania. Opracowanie powielone, Po­

litechnika Gdańska 1965.

¡171 Braun K . » Polcrete.

dowlany nr 12, 1965.

Sowa metoda betonowania wgłębnego. Przegląd Bu-[l8J Braun K.: Płyta fundamentowa pod 18-kondygnac jowy wieżowiec wykonana

metodą Polcrete. Przegląd Budowlany nr 3, 1967.

[19] Braun K. i Polcrete - Metoda dwuetapowego betonowania. Budownictwo Lą­

dowe Zeszyt XVI Gdańsk 1967.

[20] Bukowski B. t Technologia betonu cz. I. Warszawa 1963 Wyd. Arkady.

[2 1] Bulycev N.S.s 0 kropieniu stvolov projdennych bureniem. Sachtnoje stroitelstvo 1966, nr 9.

[22] Bulycev N.S.i Davlenie porod na krep stvola projdenogo burveniem.

L J Sachtnoje Stroitelstvo 1967 nr 12.

[23] Bulycev N.S.i Sostojanie stenok niezakreplenogo stvola sachty proj- denojo bureniem.

[24] Chudek M. s Górnictwo T. VII - Obudowa wyrobisk Cz. 2. Obudowa kamien­

na, metalowa i mieszana 1968 Wyd. Śląsk.

[25] Chudek M., Rułka K. 1 Konstrukcje siatkobetonowe w górnictwie. Wydaw­

nictwo "Śląsk" Katowice 1969«

[26] Chudzicki A. i Opuszczanie i cementowanie obudowy stalowej na przy­

kładzie szybu wierconego Andrzej VII KWK "Brzeszcze" Budownictwo Gór­

nicze 1969 nr 2 32-36.

[27] Pedukin V.A.: Razvitija prochodki sachtnych stvolov bureniem. Sacht­

noje Stroiteistvo. Moskwa 1962.

[28] Gauze H.: Wiercenie szybów. Budownictwo Górnicze 196? nr 2.

[29] Kostrz J.i Wykonywanie wyrobisk. Głębienie szybów metodami specjal­

nymi. Wyd. Śląsk. Katowice 1964.

[30] Link H., Lutgendorf H.B., Stoss K. s^Wytyczne do obliczania obudów szy­

bowych w górotworze niezwięzłym. Gluskauf 1969. Basen.

[31] Małoszewski J., Rułka K.: Analiza podstawowych rozwiązań konstruk-L cyjnych i technologicznych obudowy szybów i otworów wielkośrednico­

wych wykonywanych metodą wiertniczą. Przegląd Górniczy 1973 nr 4.

¡32 Małoszewski J.: Badanie warunków wiązania i parametrów wytrzymało­

ściowych zaczynów cementowych wprowadzanych na obudowę systemem pod­

wodnym w środowisko płuczki wiertniczej. Zeszyty Naukowe Politechni­

ki Śląskiej. Górnictwo 1973.

[33] Małoszewski J. i Badania laboratoryjne nad ustaleniem receptury oraz techniki zakładania betonu monolitycznego systemem podwodnym w środo­

wisku płuczki wiertniczej. Zeszyty Naukowe Politechniki śląskiej.Gór­

nictwo 1973.

[34] Małoszewski J.i Możliwości stosowania betonów z lekkich kruszyw w bu­

downictwie podziemnym. Budownictwo Górnicze 1971 nr 4.

[35J

Małoszewski J.i Możliwości utylizacji popiołów różnych w budownic­

twie górniczym. Budownictwo Górnicze 1973 nr 3.

[36] Małoszewski J.: Przegląd sposobów wiercenia szybów oraz metod projek­

towania ich obudowy. Budownictwo Górnicze (w druku).

[37] Małoszewski J., Rułka K., Wypchol N.: Wpływ współpracy obudowy z gó­

rotworem na jej podpornośó. Przegląd Górniczy (w druku).

[38J Małoszewski J. i Badanie niektórych parametrów robót strzelniczych w szybach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo nr 55 [39] Małoszewski J. s Studium nad ustaleniem optymalnych parametrów wytrzy­

małościowych i technologii stosowania obudowy z betonu monolityczne­

go w szybach wykonywanych metodą wiertniczą. Praca habilitacyjna wydanie pełne niepublikowane.

l40j Niesiołowski Z.« Podstawy teoretyczne oraz koncepcje konstrukcji obu-L dowy szybów wierconych ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia zu­

życia stali. GIG •• Katowice 1970.

89

[41] Naturski A.: Wielkośrednicowe wiercenie szybu i jego obudowa. Prze­

gląd Górniczy 1966 nr 3.

[42] Naturaki A.: Drążenie szybów i podziemnych szybików sposobami wiert­

niczymi. Materiały konferencyjne pt. Mechanizacja robót kapitalnych w górnictwie. Gliwice 1973.

[43] Pierzchała H. 1 Cementy portlandzkie w hydrotermalny® środowisku otwo­

ru wiertniczego. Zeszyty Naukowe AGH nr 188, Górnictwo z. 12, Kraków 44 Pokrovskij N.M.j Provedenie górnych vyrabotok. Ugletechizdat. Moskwa L J 1954.

Radłowski A.: Obliczanie obudowy murowej azybów wierconych. Przegląd Górniczy 1966.

[46] Revzjuk E.B., Volkov V.A.: Osobennosti raboty krępi stvolov, p2'ojden- nych sposobom burenia. Sachtnoje Stroitelstvo 1965 nr 8.

[47] Rułka K,, Potoczny A.: Badania przydatności cementu "550" w budownio- twie podziemnym. Rudy i Metale Nieżelazne nr 2 1970.

1481 Samojowskij M.B. : Kropienie stvolov sacht prochodimych bureniem. Gór­

ny j Zurnal 1964«

[49] Sivkov D.V.t Istorija razwitija i sovremennoje sostojanije techniki burenija stvolov sacht i skvazir. bclsogo diametra.Sachtnoje Stroitel­

stvo. Moskwa 1962.

50 Strzelecki Z.: Materiałoznawstwo górnicze. Wydawnictwo "Śląsk" Kato­

wice 1968.

[51] Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Katowice 1965. Wyd. Śląsk [52] Timoshenko S., Gere J.: Teoria stateczności sprężystej.Warszawa 1963

Wyd. Arkady.

53J Unrug K.: Współczesne rozwiązania stalowo-betonowych obudów szybo­

wych. Projekty Problemy 1968 nr 3.

54 Walewski J.i Zasady projektowania kopalń cz. V. Projektowanie szybów i szybików. Katowice 1965 Wydawnictwo Śląsk.

[”55] Przepisy Dozoru Technicznego. Obliczenia wytrzymałościowe maszyn cien­

kościennych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników. Warszawa 1968.

[56J Sbornik L XIII1 Gornoje davlenije sdvisenije górnych porod i metodi- ka marksejderskich robot. Leningrad 1967 Gornoje davlenie sdvizenija górnych.

Zestawienie instrukcji oraz norm związanych

[57] Instrukcje stosowania młotków Schmidta q o nieniszczącej kontroli ja­

kości betonu w konstrukcjach. Warszawa 1973.

[^56J Instrukcje stonowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontro­

li jakości betonu w konstrukcji. Warszawa 1973.

[[59] PN-63/B-04300 - Cement. Badania cech fizycznych.

[60l PN/B-04302 - Badania cech wytrzymałościowych.

PN/63/B-06250 - Beton zwykły.

[61] PN-61/B-06253 - Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów.

[62J

PN-66/B-06714 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Ba­

dania techniczne.

[63J PN-69/B-30000 - Cement portlandzki.

[64] PH-69/B-30005 - Cement hutniczy.

[65] PH -56/B-32250 - Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw.

[ćó] PN-62/B-03200 - Konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projek­

towanie.

91

S t r e s z c z e n i e

Dokonana w ramach niniejszej rozprawy analiza techniczna konstrukcji oraz technologii wykonania obudów dla szybów i otworów wielkośrednicowych głębionych z zastosowaniem metod wiertniczych pozwala stwierdzić, że brak jest bliższych danych o przebiegu procesów wiązania zaczynów cementowych i betonów układanych w środowisku iłowej płuczki wiertniczej.

Przeprowadzone następnie przez autora kompleksowe badania laboratoryjne modelowe i pólprzemysłowe pozwoliły na wyjaśnienie tych zjawisk oraz usta­

lanie optymalnych receptur zaczynów cementowych i betonów, które ułożone w takim środowisku gwarantują uzyskanie betonów konstrukcyjnych (Hw >

^ "140"). W trakcie przeprowadzanych badań wypróbowano zarówno tradycyj­

ną technologię zarabiania betonów jak i metodę rozdzielczą, tzn. Polcrette Uzyskane parametry wytrzymałościowe otrzymywanego w środowisku iłowej płuczki wiertniczej tworzywa, stanowiły punkt wyjścia dla przeprowadzenia rozważań teoretycznych określających wpływ zewnętrznego pierścienia wyko­

nanego z betonu konstrukcyjnego na parametry wytrzymałościowe obudowy ata- lowo-betonowej jako całości.

KCC.1IĘĘ0BAHHH ÖnPSÄEJTEHM OIlïHKAJIbHtfX n A P A '.3 T P 0 3 nPOHHOCIH H TEXHO.TCriH HPK EHEHHH K P E M HS 1 OHOJIMTHOrO bBTOHA

B C T BOJÎAX, nPOH3flO IE3H X byP M bH H T MBCOHO!!

P e 3 ¡o u e

I l p o B e Ä e H H H ä b p a M K a x s T o r o u a y a H o r o c o a a i i e B u a a H a J i a s K O H C T p y x m i B a r e x - H O J r o r a a a p e n e 8 n . n a c t b o j í o b k y r J i y C . i e i i H u x K p y n H O f l a a M e T p a J i b H H X C K s a x a H c n p a - M 6 H 6 H I 1 C M ö y p B J i b i i h i x p a ß o T n o s B O J i a e T o n p e f l e j i H i b o i c y T O T B u e 6 o j i e e n o i p o ß H H x s a H H f c i x o n p o T e K a H M H n p o u e c e o n c x B a T U B a H a a u e u e H i ’ H o r o T e o T a u Ö e r o H H O Ö c u e c a y K J i a A t i B a e M L i x b c p e s e a j t o B o r o n p o M H B o a H o r o p a c T B o p a f l J i a ö y p e H a a .

n p O B e A ü K H u e 3 a i e w a B T o p o u K o n n j i s K C H a e , a a Ö o p a i o p H H e , M o a e j i b H H e a n o a y n p o - M í i a u i B H H t i t í a c c J i e , ą o B a n a a n o s B o a a j i a o ü ’í s H o h h * b a t a h b j i c h h h a l a K i i e o . n p e , n e » H T b

o n T a u a j i b H b i e p e u e n T y p u u e M e H T H o r o l e c x a a ô e T O H H O i i c u e c a , K O T o p u e y j i o x e H H u e b T a n o ä c p e x e , r a p a a i a p y i o T n o j i y a e H a e K O H c r p y a T a B H u x Ö e r o H O B ( R ^ > " 1 4 0 " ) . B x o s e n p o B e x e a H H x a c c a e f l O B a H B 8 n p o s e p e a a i c a a T p a ß H U H O H H a a ' l e x H O J i o r a a , 3 a - T B o p e K a a Ö e T O H a , T a n a p a c n p e f l e j i a T e j i b H t r i i u e T o j i , s t o 3 H a a a T " P o l c r e t t e " .

I I o J i y a e a H H e n a p a M e ï p u n p o w H o c T a , n o j i y a a e u o r o b c p e ^ e h j i o b o t o n p o u H B o q a o r o p a c T B o p a M a v e p a a j i a , n p e f l C T a B J i a j i a c o 6 o 8 a c x o ^ s y i o T o a a y a a a n p o B e a e H a a T e o p e - T a a e c K H X p a c c y x f l e H H ä , o i i p e , s e J i a » ą H x B J i a a H a e B H e n H c r o K C J i B u a , H 3 r o T O B a e H H o r o H 3 K O H C T p y K T a B H o r o Ö e T O H a H a n a p a i i e T p u n p o a H O C T a a p e n a H 3 c T a a e S c r o H a , a a x o ä h o n e j i o e .

93

A STUDY CONCERNING THE SETTING UP OP OPTIMAL PARAMETERS OP STRENGTH AS NELL AS THE TECHNOLOGY OP THE APPLICATION

OP MONOLITHIC CONCRETE LININGS IN DRILLED SHAFTS

S u m m a r y

This paper aualyzes the technical design as well as the technology of lining shafts and oore-holes with large diamoters; these analyses display that no detailed data are available concerning the process of the setting of the cement grout and concrete placed in a medium of drilling silt fluid.

Complex investigations in the laboratory, on models and in pilot plants have made it possible to the author of this paper to explain these pheno­

mena and to determine the optimal recipe of cement grout and conorete which would warrant in such a medium the obtainment of constructional con­

crete (R^ > "140"). While proceeding with these investigations, both the conventional method of kneading th=> concrete paste and the distributive method, i.e. the Polerete method, have been tried out.

The strength parameters of the material obtained in the medium of the drilling ailt fluid were the starting point for further theoretical con­

siderations whose aim it was to determine the effect of the outer ring of constructional concrete upon the strength parameters of a steel-concrete lining as a whole.

Ze s z y t y n aIi k o wE Po l i t e c h n i k i ś l ą s k i e j