sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym

kierownicze stanowiska oraz stanowiska pomocnicze i obsługi w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

30.

W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

30/2014

06.05.2014

Zmiana Zarządzeniem

Nr 34/2014 z dnia

20.05.2014 r., zmiana Zarządzeniem

Nr 8/2015 z dnia

28.01.2015 r.

Zmiana Zarządzeniem

Nr 20/2015 z dnia

27.03.2015 r.

Uchylone Zarządzeniem

Nr 2/2016 z dnia

07.01.2016 r.

Uchyla się Zarządzenie

Nr 33/2007 z dnia

11.06.2007 r., oraz Nr 21/2010

z dnia 25.03.2010 r.

31.

W sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

- Inspektora w Biurze Inżyniera Ruchu Wydziału Komunikacji i Transportu, - Specjalisty ds.

bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

31/2014

06.05.2014

32.

W sprawie ogłoszenia pogotowia

przeciwpowodziowego.

32/2014

19.05.2014

33. W sprawie ogłoszenia alarmu

przeciwpowodziowego.

33/2014

20.05.2014 34.

W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty nr 30/2014 z 06.05.2014 r.

34/2014

20.05.2014

35.

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej.

35/2014

21.05.2014

36. W sprawie odwołania alarmu

przeciwpowodziowego.

36/2014

22.05.2014 37. W sprawie odwołania

pogotowia

37/2014

23.05.2014

115

przeciwpowodziowego.

38.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 88/1 o pow. 682 m2 z obr. 15, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie.

38/2014

28.05.2014

39.

W sprawie wykonania Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 312 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kupieckiej oraz Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 278 z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu

nieruchomości Skarbu Państwa części

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kupieckiej.

39/2014

13.06.2014

40.

W sprawie upoważnienia Dyrektora PUP do każdorazowego ustalania kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do

przeprowadzania szkolenia dla osób bezrobotnych.

40/2014

03.07.2014

41.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 5/2 o pow.

1,9587 ha z obr. 50, uregulowanej w księdze wieczystej KW

WA1O/00039225/1.

41/2014

16.07.2014

Traci moc Zarządzenie

- Nr 9/2013 z dnia

25.01.2013 r., - Nr 37/2013

z dnia 06.06.2013 r.

116

42.

W sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Otwockiego „Buzdygan Marszałka Bielińskiego”.

42/2014

17.07.2014

Zmiana załącznika Zarządzeniem

Nr 33/2015 z dnia

30.06.2015 r.

Zmiana Załącznika zarządzeniem

Nr 62/2016 z dnia

21.11.2016 r.

43.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody mazowieckiego Nr 270 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu skarbu państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 138 o pow. 0,3854 ha z obr.

51, uregulowanej w księdze wieczystej KW

Wa1O/00032453/9.

43/2014

29.07.2014

Traci moc Zarządzenie

Nr 67/2012 z dnia

03.10.2012 r.

44.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26 o pow. 0,2163 ha oraz nr 27 o pow. 0,2340 ha z obr.

69, uregulowane w księdze wieczystej KW

WA1O/00075884/2.

44/2014

01.08.2014

Zmiana Zarządzeniem

Nr 60/2014 z dnia

04.12.2014 r.

45.

W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze postanowień sądowych ruchomości i wskazania sposobu ich likwidacji.

45/2014

21.08.2014

Traci moc Zarządzenie

Nr 21/2012 z dnia

23.02.2012 r.

Traci moc Zarządzeniem

Nr 17/2015 z dnia

05.03.2015 r.

46.

W sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku.

46/2014

26.08.2014

117

47.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2011 Starosty Otwockiego z dnia 30 listopada 2011 r. w

sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

47/2014

09.09.2014

Zmiana Zarządzenia

Nr 81/2011 z dnia

30.11.2011 r.

48.

W sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr 4

stanowiącego współwłasność Skarbu Państwa,

usytuowanego na

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul.

Kochanowskiego 10G, oznaczonej jako dz. ew. nr ½ z obr. 72, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr WA1O/00072930/9.

48/2014

24.09.2014

49.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 364 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Otwock, oznaczonej w ew. gruntów jako działki ew. nr 26/16 o pow. 0,0073 ha oraz nr 26/19 o pow. 0,0010 ha z obr. 46, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 1O/00075599/7.

49/2014

25.09.2014

50.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 490 z dnia 10 października 2013 r. oraz zarządzenia Nr 237

Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Wczasowej 26, oznaczonej w ew.

gruntów jako działki ew. nr 57/4 o pow. 0,1863 ha z obr.

6, uregulowanej w księdze wieczystej KW

WA1O/00074622/1.

50/2014

25.09.2014

Traci moc Zarządzenie

Nr 21/2014 z dnia

14.03.2014 r.

118

51.

W sprawie wykonania Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 436 z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 66/1 o pow. 0,0546 ha z obr.

48, uregulowanej w księdze wieczystej KW

Wa1O/00065091/3.

51/2014

25.09.2014

52.

W sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2014 Starosty Otwockiego z dnia 26.03.2014 r.

52/2014

26.09.2014

Zmiana Zarządzenia

Nr 22/2014 z dnia

26.03.2014 r.

53.

W sprawie odwołania Pana Marka Prejsa z funkcji Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej.

53/2014

03.11.2014

54.

W sprawie powołania Pana Zdzisława Gromak na Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej do 4 listopada 2019 r.

54/2014

03.11.2014

Sprostowanie omyłki pisarskiej Zarządzeniem

Nr 2/2015 z dnia

19.01.2015 r.

55.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na

ubezpieczenie…

55/2014

04.11.2014

56.

W sprawie ustalenia składu Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności po zmianach.

56/2014

17.11.2014

57.

W sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne

stanowisko urzędnicze:

- Inspektora w Biurze

Wywłaszczeń, Odszkodowań i Zwrotu Nieruchomości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, - Referenta Prawnego w Biurze prawnym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

57/2014

19.11.2014

Uchylone Zarządzeniem

Nr 62/2014 z dnia

10.12.2014 r.

58.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w

Starostwie Powiatowym w Otwocku.

58/2014

21.11.2014

Zmiana Zarządzeniem

nr 63/2014 z dnia

119

23.12.2014 r.

59.

W sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań związanych z przyjmowaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, które na podstawie

prawomocnych postanowień sądu staną się własnością Powiatu Otwockiego.

59/2014

02.12.2014

Traci moc Zarządzeniem

Nr 64/2016 z dnia

01.12.2016 r.

Traci moc zarządzenie

Nr 6/2013 z dnia

22.01.2013 r.

60.

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2014 Starosty Otwockiego z dnia 01.08.2014 r. w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w m. Józefów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki we. Nr 26 o pow. 0,2163 ha oraz nr 27 o pow. 0,2340 ha z obr.

69, uregulowane w księdze wieczystej KW

WA1O/00075884/2.

60/2014

04.12.2014

61.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w Otwocku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 40 o pow. 2497 m2 i nr 42 o pow. 2886 m2 z obr. 171, na rzecz PGE Dystrybucja SA.

61/2014

08.12.2014

62.

W sprawie uchylenia zarządzenia nr 57/2014 Starosty Otwockiego z dnia 19.11.2014 r.

62/2014

10.12.2014

63.

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2014 z dnia 21.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia

inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

63/2014

23.12.2014

2015 rok

L.p.

SPRAWA

(krótka treść)

Znak

pisma Z dnia

Uwagi

(sposób załatwienia)

Zmiana (Nr, data)

Uchylenie

(Nr, data)

120

1.

W sprawie ustalenia

In document REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY OTWOCKIEGO rok. Uwagi (sposób załatwienia) SPRAWA (krótka treść) Zmiana (Nr, data) Uchylenie (Nr, data) Znak pisma (Page 114-120)