Badania przeprowadzono w grupie 52 chorych (28 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 23–82 lat hospitalizowanych na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Bia-łogardzie z powodu napadowego migotania przedsionków.

Wystąpienie depresji badano za pomocą skali depresji Becka. Skala depresji Becka to skala samooceny głębo-kości depresji. Składa się ona z 21 grup stwierdzeń A–W, w każdej grupie są stwierdzenia punktowane w kolejności 0, 1, 2, 3. Ocena dotyczy ostatniej doby minionego tygodnia lub minionego miesiąca [8, 9].

Ocena skali depresji Becka:

0–11 – bez depresji, – 12–26 – łagodna depresja,

– 27–49 – umiarkowanie ciężka depresja, – 50–63 – bardzo ciężka depresja.

– Testowanie statystyczne przeprowadzono testem zgod-ności χ2, zależność pomiędzy zmiennymi obliczono współ-czynnikiem kontyngencji Pearsona.

Wyniki

Zależność wystąpienia depresji od płci u pacjentów z migotaniem przedsionków przedstawiono w tabeli 1.

Łagodna depresja występowała częściej u kobiet, a depresja umiarkowana w zdecydowanej ilości dotyczyła mężczyzn. Natomiast bardzo ciężka depresja dotyczyła tylko kobiet, ale w badanej grupie stwierdzono ją jedynie w 2 przypadkach.

Zależność wystąpienia depresji od wieku u pacjentów z migotaniem przedsionków przedstawiono w tabeli 2.

Umiarkowana depresja występuje głownie u pacjen-tów w przedziale wiekowym 61–80 lat. Natomiast bardzo

T a b e l a 1. Zależność depresji od płci T a b l e 1. Correlation between depression and gender GenderPłeć

BADANIE DEPRESyJNOŚCI SKALĄ DEPRESJI BECKA U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI RyTMU SERCA 47

ciężka depresja została stwierdzona tylko u 2 pacjentów w przedziale wiekowym 41–60 i 61–80.

Zależność wystąpienia depresji od wykształcenia u pacjentów z migotaniem przedsionków przedstawiono w tabeli 3.

Depresja w stopniu łagodnym dotyka ludzi ze średnim wykształceniem, natomiast depresja umiarkowana występuje głównie u pacjentów z wykształceniem niepełnym podsta-wowym i zawodowym, a częściowo ze średnim.

Dyskusja

Problem depresji w dzisiejszych czasach jest bardzo aktualny, coraz to nowsze badania dowodzą o wzroście występowania depresji w populacji ogólnej. Wiadomo także, że depresja występuje w przebiegu wielu chorób soma-tycznych, wpływając na ich przebieg i rokowanie. Choroby somatyczne są również odpowiedzialne za występowanie zaburzeń depresyjnych. Objawy depresji często współist-nieją z zaburzeniami lękowymi.

Piotrowicz i wsp. [10] przeprowadzili badania, których celem było oszacowanie częstości depresji u osób z choro-bami układu sercowo -naczyniowego. Badaniem objęto 4256 pacjentów w przedziale wieku 18–65 lat, posługując się skalą

T a b e l a 2. Zależność depresji od wieku T a b l e 2. Correlation between depression and age WiekAge

Bez depresji depressionNo

Łagodna depresja

Mild depression

Umiarko-wana depresja Moderate depression

Bardzo ciężka depresja Very severe

depression

20–40 5 3 0 0

41–60 18 2 2 1

61–80 7 3 9 1

> 80 0 1 0 0

χ² p

Pearson 33,8724682 0,000000006

T a b e l a 3. Zależność depresji od wykształcenia T a b l e 3. Correlation between depression and education level Wykształcenie

Education Bez depresji

No depression Łagodna depresja

Mild depression Umiarkowana depresja

Moderate depression Bardzo ciężka depresja

Very severe depression Razem Total Niepełne podstawowe

Incomplete primary 1 1 4 1 7

Podstawowe

Primary 1 2 1 0 4

Zawodowe

Vocational 8 2 4 0 14

Średnie

Secondary 14 3 2 0 19

Wyższe

University 6 1 0 1 8

χ² p

Pearson 23,48841169 0,000001257

depresji Becka. Wyniki wykazały współistnienie depresji najczęściej z chorobą wieńcową – 12% pacjentów, przy czym jednocześnie u 2,6% osób występowały dolegliwości kardiologiczne stanowiące maskę depresji.

Przeprowadzone badania własne potwierdziły tezę wzrostu występowania depresji w chorobie somatycznej – na przykładzie migotania przedsionków. Wbrew ogólnej opinii, że depresja częściej dotyczy kobiet, badania wła-sne wykazały, że u chorych z migotaniem przedsionków nasilenie depresji w przeważającym procencie dotyczy mężczyzn.

Przedział wiekowy jest także zróżnicowany, depresja łagodna wystąpiła w przedziałach 20–40 i 61–80 lat, umiar-kowana dotyczyła przedziału 61–80 lat, a ciężka ujawniła się tylko w 2 przypadkach spośród badanej grupy chorych.

Wzrost nasilenia był zależny od wykształcenia i tak depresja umiarkowana dotyczyła głównie badanych z wykształceniem niepełnym podstawowym i zawodowym, a depresja łagodna z wykształceniem średnim.

Badania pacjentów z migotaniem przedsionków prze-prowadzone były na małej grupie osób, dlatego zachodzi konieczność przeprowadzenia dalszych badań, obejmując większą ilość osób i porównania ich z grupą kontrolną.

Wnioski

Występuje zależność pomiędzy nasileniem depresji a wystąpieniem migotania przedsionków i jest zależne od ta-1.

kich czynników jak wiek, płeć i wykształcenie (p < 0,05).

Skuteczna terapia migotania przedsionków może przyczynić się do obniżenia poziomu depresji u chorych.2.

Piśmiennictwo

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórski J

1. .: Psychiatria.

T. 2. Wyd. Med. Urban α Partner, Wrocław 2002.

Krzyżanowski J

2. .: Depresja. Wyd. Medyk, Warszawa 2002.

Hallstrom C., McClure N

3. .: Depresja. Odpowiedzi na pytania. Urban

α Partner, Wrocław 2007.

Papolos D.F., Papolos J

4. .: Przezwyciężyć depresję. Podręcznik dla

pacjentów i ich rodzin. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002.

Aleksandrowicz J.W

5. .: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobo-wości. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Opolski G., Torbicki A

6. .: Migotanie przedsionków. Wyd. Med. Uran α Partner, Wrocław 2000.

Tylka J

7. .: Depresja u kobiet. Terapia. 2004, 12 (3), 49–52.

Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M., Mock J., Erbaugh J

8. .: An inventory

for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961, 4, 561–571.

Paradowski T., Jernajczyk W

9. .: Inwentarz depresji Beck’a w ocenie

nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne (ocena pilo-tażowa). Psychiatr Pol. 1977, 11 (4), 417–424.

Piotrowicz R., Potocka J., Araszkiewicz A., Wojnar M., Nowacka-10.

-Pawlaczyk D.: Depresja jako problem kardiologiczny w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Folia Cardiol. 2003, 10 (2), 16–24.

Komentarz

Autorzy wspominają o jakości życia pacjentów, z któ-rymi związana jest depresja i migotanie przedsionków.

To ważne, że tematyka zostaje podjęta w tym artykule.

Jakość życia pacjentów jest bardzo związana z jakością ich relacji rodzinnych oraz z satysfakcją w kontakcie z perso-nelem medycznym. Wszystkie artykuły podejmujące pro-blematykę jakości relacji oraz komunikacji z lekarzami i pacjentami zasługują na uwagę.

Ciekawe jest także spostrzeżenie, że w tym przypadku depresja dotyka częściej mężczyzn. Obala to stereotyp, że to kobiet częściej dotyka ta przypadłość.

dr hab. n. hum., prof. PUM Aleksandra Żukrowska

A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S

R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2011, 57, 1, 49–53

PIOTR ZORGA, BOŻENA BIRKENFELD, MARIA H. LISTEWNIK, HANNA PIWOWARSKA-BILSKA

EFFECTIVENESS OF STRONTIUM-89 PALLIATIVE THERAPY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011, 57, 1 (Stron 48-51)