Materiały źródłowe i metodyczne

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 85-0)

• Mapa akustyczna Częstochowy 2011, Ekkom Sp. z o.o.

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowa 2013, SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.

• Uchwała Rady Miasta Częstochowy 900/L/2014 z dnia 24 marca 2014 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013 – 2018”

• „Województwo Śląskie 2015 - podregiony, powiaty, gminy”. Opracowanie Urzędu Statystycznego w Katowicach

• „Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 roku”. Opracowanie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

• „Wytyczne opracowywania map akustycznych”, GIOŚ Warszawa, 2011.

• “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” ver. 2, European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 01.2006

• J.D. van der Toorn et al., „Sound Emission by Motor Vehicles on Motorways in The Netherlands: 1974 – 2000” (InterNoise 2001)

• H. Jonasson, S. Storeheier, „Nord 2000. New Nordic Prediction Method for Road Traffic Noise”, SP Rapport 2001:10, Boras, 2001

• R. Makarewicz, “Hałas w Środowisku”, OWN Poznań, 1996

• Uproszczona metoda szacowania wielkości ruchu na planowanych obwodnicach, zał. 1 do notatki z 2 narady koordynacyjnej w dniu 12.10.2011, w sprawie realizacji map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - 9 zadań, pismo GDDKiA/DŚR-WOŚ/btk/264/253/211/11, Warszawa, dn.18.10.2011 r.

• „Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych”, BISTXP – CONSULTING Warszawa, III kw. 2011

• Strona internetowa Urzędu Miasta w Częstochowie, www.czestochowa.pl

19. Zestawienie tabel

Tab. 1. Dane identyfikacyjne podmiotów odpowiedzialnych za realizację mapy akustycznej ... 5

Tab. 2. Zestawienie ulic objętych mapą akustyczną ... 15

Tab. 3. Natężenie ruchu na analizowanych drogach przyjęte do obliczeń akustycznych... 19

Tab. 4. Poziom mocy akustycznej, dla pojazdów lekkich i ciężkich, na nawierzchni typu asfaltobeton, dla kilku wybranych prędkości ruchu (na podstawie R. Makarewicz „Hałas w środowisku”) ... 22

Tab. 5. Wykaz uchwalonych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenach w otoczeniu analizowanych w mapie akustycznej dróg ... 24

Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi wyrażone wskaźnikami LDWN i LN ... 28

Tab. 7. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N ... 29

Tab. 8. Konfiguracja programu obliczeniowego ... 35

Tab. 9. Procentowy rozkład kierunków wiatru na stacji w Częstochowie w latach 2006 – 2015 ... 36

Tab. 10. Średnie wartości prędkości wiatru na stacji w Częstochowie w latach 2006 – 2015 ... 36

Tab. 11. Wartości współczynnika „P” dla Częstochowy w latach 2006 – 2015 ... 37

Tab. 12. Wartości współczynnika „P” dla Częstochowy w latach 2006 – 2015, interpolowane do róży wiatrów z podziałką co 20 stopni ... 38

Tab. 13. Bazy danych wejściowych wykorzystane do sporządzenia mapy akustycznej Częstochowy 2016 r. ... 39

Tab. 14. Zmierzone i obliczone wartości wskaźników LAeqD, LAeqN i LAeqDN dla hałasu drogowego, w poszczególnych punktach ... 43

Tab. 15. Zestawienie działań programowych wskazanych do realizacji w celu poprawy klimatu akustycznego dla poszczególnych odcinków dróg na terenie Częstochowy ... 49

Tab. 16. Obliczone wartości LDWN oraz LN dla różnych wysokości obserwatora, różnych odległości oraz różnego pokrycia terenu – hałas drogowy... 62

Tab. 17. Wyniki symulacji akustycznej dla ekranowania budynku wielokondygnacyjnego ... 72

Tab. 18. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu drogowego ... 74

Tab. 19. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu drogowego ... 74

Tab. 20. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu drogowego ... 75

Tab. 21. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu drogowego ... 75

Tab. 22. Porównanie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy według wskaźnika LDWN ... 77

Tab. 23. Porównanie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy według wskaźnika LN 77 Tab. 24. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu według wskaźnika LDWN ... 78

Tab. 25. Orientacyjny koszt działań inwestycyjnych, związanych z ochroną przed hałasem ... 80

Tab. 26. Orientacyjny zysk akustyczny działań inwestycyjnych, związanych z ochroną przed hałasem ... 81

20. Zestawienie rysunków

Rys. 1. Podział administracyjny Częstochowy ... 13 Rys. 2. Ulice na terenie Częstochowy objęte mapą akustyczną 2016 ... 17 Rys. 3. Obszary objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego na terenie

Częstochowy. Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/3215,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html ... 24 Rys. 4. Tereny w granicach opracowania mapy akustycznej na terenie Częstochowy, wymagające ochrony przed hałasem drogowym ... 27 Rys. 5. Skala liniowa i logarytmiczna (źródło: System wspomagania profilaktyki zagrożeń

wibroakustycznych w środowisku pracy, CIOP) ... 32 Rys. 6. Zależność poziomu ciśnienia akustycznego [dB] od ciśnienia akustycznego [Pa] ... 32 Rys. 7. Wykres wartości współczynnika „P” dla Częstochowy w latach 2006 – 2015 ... 37 Rys. 8. Wykres wartości współczynnika „P” dla Częstochowy w latach 2006 – 2015, interpolowanych do róży wiatrów z podziałką co 20 stopni ... 38 Rys. 9. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego ... 42 Rys. 10. Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie – prezentacja skuteczności ekranowania na

podstawie izolinii wskaźnika LDWN przed i po wybudowaniu ekranów akustycznych. ... 59 Rys. 11. Zależność wskaźnika LDWN od odległości od drogi dla obserwatora na różnych wysokościach.

Obliczenia dla drogi przebiegającej w poziomie terenu ... 65 Rys. 12. Zależność wskaźnika LDWN od odległości od drogi dla obserwatora na różnych wysokościach.

Obliczenia dla drogi przebiegającej na nasypie ... 66 Rys. 13. Zależność wskaźnika LDWN od odległości od drogi dla obserwatora na różnych wysokościach.

Obliczenia dla drogi przebiegającej w wykopie o głębokości 2 m ... 67 Rys. 14. Różnice poziomu hałasu pomiędzy punktem na danej wysokości (poszczególne krzywe) a punktem na wysokości 4 metry – sytuacja dla drogi w poziomie terenu ... 68 Rys. 15. Różnice poziomu hałasu pomiędzy punktem na danej wysokości (poszczególne krzywe) a punktem na wysokości 4 metry – sytuacja dla drogi na nasypie o wysokości 2 metry ... 69 Rys. 16. Różnice poziomu hałasu pomiędzy punktem na danej wysokości (poszczególne krzywe) a punktem na wysokości 4 metry – sytuacja dla drogi w wykopie o głębokości 2 metry ... 70 Rys. 17. Zależność poziomu dźwięku od wysokości obserwatora dla drogi z ekranem

przeciwhałasowym oraz bez ekranu przeciwhałasowego ... 73 Rys. 18. Zależność skuteczności ekranu analizowanego w tym rozdziale od wysokości punktu

obserwacji ... 73 Rys. 19. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie [w setkach], według wskaźników LDWN i LN ... 76 Rys. 20. Porównanie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy według wskaźnika LDWN

... 78 Rys. 21. Porównanie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy według wskaźnika LN . 78 Rys. 22. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas przekraczający dopuszczalne poziomy według wskaźnika LDWN... 79

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 85-0)