Metodologie badania megatrendów

W dokumencie 1. Ewolucja rozwoju studiów nad przyszłością (Stron 21-27)

Ze względu na potrzeby obserwacji i badania trendów wykształcił się wyspecjali-zowany kierunek – tzw. trend tracking. Jednym z jego pionierów jest amerykański pu-blicysta i analityk trendów Gerald Celente, który w 1980 roku założył Trends Research Institute, specjalizujący się w prognozowaniu trendów socjologicznych, politycznych oraz ekonomicznych. Od tego czasu zespołowi Celente udało się prawidłowo przewi-dzieć kilkadziesiąt globalnych wydarzeń (m.in. upadek ZSRR i kryzys z 2008 roku).

G. Celente jest autorem książek Trend Tracking i Trends 200031. Opracowana przez G.

Celente metodologia Globalnomic® pozwala identyfikować, monitorować, progno-zować i zarządzać trendami. Różnego rodzaju trendy są omawiane w wydawanym przez instytut „The Trends Journal” i „Trends Monthly”32. Z kolei do obserwacji tren-dów technologicznych firma Cisco stworzyła narzędzie Technology Radar33.

30 Zostały one szczegółowe opisane w kolejnych częściach monografii.

31 G. Celente, Trend Tracking: The System to Profit from Today’s Trends, Grand Central Publishing, 1991;

G. Celente, Trends 2000: How to Prepare for and Profit from the Changes of the 21st Century, Grand Central Publishing, 1997.

32 http://trendsresearch.com [dostęp: 10.03.2015].

33 http://techradar.cisco.com [dostęp: 11.03.2015].

Growth Attractiveness Assessed based on market attractiveness in terms of revenue / shipment. HighLow

10

Radical Conservative

Minor

Measured based on most impact on future products and services capabilities resulting in new convergent and radical devices Impact on Future Products and Services

3D Printing

interdyscyplinarnych. Zaawansowane programy badania megatrendów mają np. glo-balna firma doradcza Frost & Sullivan oraz instytut badawczy Copenhagen Institute for Future Studies.

W kwietniu 2011 roku firma Frost & Sullivan opublikowała listę megatrendów i poinformowała o rozpoczęciu programu badań dotyczących innowacji. Celem ba-dań jest zaoferowanie firmom wyspecjalizowanych raportów ukazujących rozwój globalnych trendów oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i innowacji w szybko zmieniającym się środowisku. Badaniami objęto m.in. następujące obsza-ry: rozwój megamiast, regionów i korytarzy, rozwiązania „inteligentne” jako nowe podejście proekologiczne, geosocjalizacja, innowacje prowadzące do zerowej emisji spalin, zerowej liczby wypadków, nowi gracze – państwa poza regionem BRIC, tech-nologie kosmiczne, roboty osobiste, e-mobilność oraz nowe modele biznesowe34. Zi-dentyfikowane megatrendy są co 2–3 lata weryfikowane, w wyniku czego powstaje nowa lista megatrendów. Oprócz tego analizowany jest wpływ megatrendów na po-szczególne sektory. Metodologia stosowana w Frost & Sullivan, która ma pozwolić na przełożenie megatrendów na strategię branż i przedsiębiorstw, zakłada 5 kroków35:

1. Identyfikacja megatrendów i subtrendów, które mogą mieć największy wpływ na rynek lub przedsiębiorstwo.

2. Budowa scenariuszy rozwoju megatrendów.

3. Analiza wpływu scenariuszy na branżę/region.

4. Analiza wpływu na produkt, usługi, technologie, ofertę.

5. Analiza możliwości i potrzeb.

Podobne podejście proponuje Frederic De Meyer36, założyciel Institute for Future Insights. Ważnym elementem podejścia są dyskusje w gronie ekspertów37:

1. Wyselekcjonowanie megatrendów i trendów do analizy.

2. Dyskusja z udziałem think tanku (4–5 osób), ocena wpływu trendów na przedsię-biorstwo, partnerów, dostawców, regulatorów, konsumentów.

3. Analiza możliwości i zagrożeń, przygotowanie podsumowania i rekomendacji.

4. Zakomunikowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Przedstawione powyżej metodologie badań mogą być wykorzystane do przewi-dywania rozwoju sektorów infrastrukturalnych.

34 Frost & Sullivan identyfikuje globalne megatrendy i uruchamia wizjonerski program badań nad innowacjami, Frost and Sullivan, 12 kwietnia 2011 r., http://www.frost.com [dostęp: 10.03.2015].

35 S. Singh, Top 20 Global Mega Trends and Their Implications to Business, Society and Cultures, Frost & Sulli-van, s. 40–41, www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007 [dostęp: 10.03.2015].

36 W 2012 roku ukazała książka jego autorstwa pt. The impact of megatrends on your business: How to assess the impact of long-term trends on your company and adapt your strategy to ensure future success, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

37 F. de Meyer, Using megatrends to discover new opportunities, prepare for new threats,

http://www.fredericdemeyer.com/2010/12/using-megatrends-to-discover-new.htm [dostęp:

10.03.2015].

Przedstawiona w opracowaniu ewolucja rozwoju studiów nad przyszłością oraz ro-dzajów megatrendów miała pomoc w usystematyzowaniu używanych powszechnie pojęć, a także lepszemu zrozumieniu istoty badań nad przyszłością. Na podstawie ana-lizy kilkunastu raportów dotyczących przyszłości, do najbardziej istotnych megatren-dów – z punktu widzenia sektorów infrastrukturalnych – należy zaliczyć następujące:

1. Inteligentne miasta (ang. smart cities).

2. Duże dane (ang. big data).

3. Łączność i konwergencja (ang. connectivity & convergence, connected living).

4. Sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyka (ang. artificial intellegence, auto-mation, robotics).

5. Urbanizacja (ang. urbanization).

6. Rosnąca liczba ludności na świecie (ang. global population growth).

7. Starzejące się społeczeństwo (ang. ageing population).

8. Zrównoważony rozwój (ang. sustainability).

9. Wyczerpywanie się zasobów naturalnych (ang. resource scarcity).

10. Odnawialne źródła energii (ang. renewable energy).

11. Globalizacja (ang. globalization).

12. Ekonomia dzielenia się (ang. sharing economy).

Dominujący wpływ będą miały zatem zmiany technologiczne, społeczno-demo-graficzne i ekologiczne. Pod wpływem wyżej wymienionych megatrendów w sekto-rach infrastrukturalnych będą kształtowały się nowe modele biznesowe.

Bibliografia

Baruah A., Microsoft to invest USD 10.1 billion in tech megatrends: Kevin Turner, „In-formationWeek”, April 30, 2013, http://www.informationweek.in/information- week/news-analysis/180419/microsoft-invest-usd-101-billion-tech-megatrends-kevin-turner [dostęp: 10.03.2015].

Celente G., Trend Tracking: The System to Profit from Today’s Trends, Grand Central Publishing, 1991.

Celente G., Trends 2000: How to Prepare for and Profit from the Changes of the 21st Cen-tury, Grand Central Publishing, 1997.

de Meyer F., The impact of megatrends on your business: How to assess the impact of long--term trends on your company and adapt your strategy to ensure future success, Create-Space Independent Publishing Platform, 2012.

de Meyer F., Using megatrends to discover new opportunities, prepare for new threats, http://www.fredericdemeyer.com/2010/12/using-megatrends-to-discover-new.

htm [dostęp: 10.03.2015].

Hatalska N., TrendBook 2014, Gdańsk, maj 2014, http://hatalska.com [dostęp:

5.01.2015].

Jasiński L., Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.

tute for Future Studies, http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1469 [dostęp:

11.03.2015].

Meadows D. H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W. W., The Limits to Growth, Universe Books, Nowy Jork 1972.

Megatrend-map 2.0, http://www.trend-update.de/wp-content/uploads/2011/08/

Megatrend_Map2.0.pdf [dostęp: 8.01.2015].

Megatrendy. Fala zmieniająca przyszłość. Analiza rynkowa. Alcatel-Lucent, 2012.

Naisbitt J., Aburdene P., Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990s, William & Morrow Company Inc., New York 1990.

Naisbitt J., Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York 1982.

Prandecki K., Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości, „Przyszłość Świat-Euro-pa-Polska” 2012, nr 2.

Raport „Polska 2050”, wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Aka-demia Nauk, Warszawa 2011, http://www.prognozy.pan.pl/index.php/

wydawnictwa/37-ksiazki-dotyczce-polski/107-raport-polska-2050 [dostęp:

7.03.2015].

Singh S., Top 20 Global Mega Trends and Their Implications to Business, Society and Cultures, Frost & Sullivan, www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007 [dostęp:

10.03.2015].

Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Elipsa, Warszawa 1996.

Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, PWN, Warszawa 2006.

Taleb N. N., The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Second Edition, Ran-dom House, New York 2010.

Tkaczyk A., Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument – nowe trendy”, maj-czerwiec 2012.

Vejlgaard H., Anatomy of a trend, Mcgraw Hill, 2008.

Wells H. G., The Discovery of the Future: A Discourse Delivered to the Royal Institution on January 24, 1902, T. Fisher Unwin, 1902.

Wells H.G., The Discovery of the Future, B.W. Huebsch, New York 1913.

Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa 2009,

http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/foresight/Wyniki_NPF-Polska2020.

pdf [dostęp: 7.03.2015].

http://altfutures.com.

http://associationofprofessionalfuturists.org [dostęp: 7.03.2015].

http://millennium-project.org [dostęp: 7.03.2015].

http://techradar.cisco.com [dostęp: 11.03.2015].

http://trendsresearch.com [dostęp: 10.03.2015].

http://www.4cf.pl [dostęp: 7.03.2015].

http://www.prognozy.pan.pl/index.php/zakres-dziaania [dostęp: 7.03.2015].

http://www.ptsp.pl/o-nas/ [dostęp: 7.03.2015].

http://www.wfs.org.

http://www.wfsf.org.

SUMMARY

the paper reflects on the nature of megatrends, pointing out the need to track and observe them in the context of their bearing on the future growth of specific economy sectors, with an empha-sis on infrastructural sectors, such as transport, energy, and icts. while discussing the evolution of future studies, the article outlines the breadth and methodology of such research. it then fol-lows to overview concepts relating to megatrends and research methodologies applied in analy-zing and projecting their effect on specific industries. Based on an analysis of future projections from more than a dozen different reports, twelve megatrends – including Smart cities, Big data, and connectivity & convergence – were identified as most relevant to infrastructural sectors.

Illustrative rates of technology

improvement and diffusion Illustrative groups, products, and resources that could be impacted1

85%Lower price for a solar photovoltaic cell per watt since 2000

19x

Growth in solar photovoltaic and wind generation capacity since 2000

21,000 TWh

Annual global electricity consumption 13 billion tons

Annual CO2 emissions from electricity generation, more than from all cars, trucks, and planes

$3.5 trillion

Value of global electricity consumption

$80 billion

Value of global carbon market transactions

Renewable energy

Speed, scope, and economic value at stake of 12 potentially economically disruptive technologies

Illustrative pools of economic value that could be impacted1

1 Not comprehensive; indicative groups, products, and resources only.

2 For CDC-7600, considered the world’s fastest computer from 1969 to 1975; equivalent to $32 million in 2013 at an average inflation rate of 4.3% per year since launch in 1969.

3 Baxter is a general-purpose basic manufacturing robot developed by startup Rethink Robotics.

7

Miles driven by top-performing driverless car in 2004 DARPA Grand Challenge along a 150-mile route 1,540

Miles cumulatively driven by cars competing in 2005 Grand Challenge

300,000+

Miles driven by Google’s autonomous cars with only 1accident (which was human-caused)

1 billion

Cars and trucks globally 450,000

Civilian, military, and general aviation aircraft in the world

$4 trillion

Automobile industry revenue

$155 billion

Revenue from sales of civilian, military, and general aviation aircraft

Autonomous and near-autonomous

vehicles

75–85%

Lower price for Baxter3 than a typical industrial robot

170%

Growth in sales of industrial robots, 2009–11

320 million

Manufacturing workers, 12% of global workforce

250 million Annual major surgeries

$6 trillion

Manufacturing worker employment costs, 19% of global employment costs

$2–3 trillion Cost of major surgeries Advanced

robotics

3x

Increase in efficiency of US gas wells, 2007–11 2x

Increase in efficiency of US oil wells, 2007–11

22 billion

Barrels of oil equivalent in natural gas produced globally

30 billion

Barrels of crude oil produced globally

$800 billion

Revenue from global sales of natural gas

$3.4 trillion

Revenue from global sales of crude oil Advanced oil and gas

exploration and recovery

$5 million vs. $4002

Price of the fastest supercomputer in 1975 vs. that of an iPhone 4 today, equal in performance (MFLOPS) 6x

Growth in sales of smartphones and tablets since launch of iPhone in 2007

4.3 billion

People remaining to be connected to the Internet, potentially through mobile Internet 1 billion

Transaction and interaction workers, nearly 40% of global workforce

$1.7 trillion

GDP related to the Internet

$25 trillion

Interaction and transaction worker employment costs, 70%

of global employment costs Mobile Internet

$1,000 vs. $50

Difference in price of 1gram of nanotubes over 10 years 115x

Strength-to-weight ratio of carbon nanotubes vs.steel

7.6 million tons

Annual global silicon consumption 45,000 metric tons

Annual global carbon fiber consumption

$1.2 trillion

Revenue from global semiconductor sales

$4 billion

Revenue from global carbon fiber sales Advanced

materials 100x

Increase in computing power from IBM’s Deep Blue (chess champion in 1997) to Watson (Jeopardy winner in 2011)

400+ million

Increase in number of users of intelligent digital assistants like Siriand Google Now in past 5 years

230+ million

Knowledge workers, 9% of global workforce

1.1 billion

Smartphone users, with potential to use automated digital assistance apps

$9+ trillion

Knowledge worker employment costs, 27% of global employment costs

Automation of knowledge work

300%

Increase in connected machine-to-machine devices over past 5 years

80–90%

Price decline in

MEMS(microelectromechanicalsystems) sensors in past 5 years

1 trillion

Things that could be connected to the Internet across industries such as manufacturing, health care, and mining 100 million

Global machine to machine (M2M) device connections across sectors like transporta-tion, security, health care, and utilities

$36 trillion

Operating costs of key affected industries (manufacturing, health care, and mining)

The Internet of Things

10 months

Time to double sequencing speed per dollar 100x

Increase in acreage of genetically modified crops, 1996–2012

26 million

Annual deaths from cancer, cardiovascu-lar disease, or type 2 diabetes 2.5 billion

People employed in agriculture

$6.5 trillion Global health-care costs

$1.1 trillion

Global value of wheat, rice, maize, soy, and barley Next-generation

genomics

40% Price decline for a lithium-ion battery

pack in an electric vehicle since 2009 1 billionCars and trucks globally1.2 billionPeople without access to electricity

$2.5 trillionRevenue from global consumption of gasoline and diesel$100 billionEstimated value of electricity for households currently without access

Energy storage

18 months

Time to double server performance per dollar

3xMonthly cost of owning a server vs. renting in the cloud

2 billion

Global users of cloud-based email services like Gmail, Yahoo, and Hotmail

80%North American institutions hosting or planning to host critical applications on the cloud

$1.7 trillion

GDP related to the Internet

$3 trillion Enterprise IT spend Cloud

technology

90%

Lower price for a home 3D printer vs. 4years ago 4xIncrease in additive manufacturing revenue in past 10years

320 million

Manufacturing workers, 12% of global workforce

8 billion

Annual number of toys manufactured globally

$11 trillion

Global manufacturing GDP

$85 billion

Revenue from global toy sales 3D printing

Źródło: McKinsey Global Institute.

Smart cities – koncepcja i trendy

W dokumencie 1. Ewolucja rozwoju studiów nad przyszłością (Stron 21-27)