Grupa V: 6–8 punktów, zmiana bardzo podejrzana – konieczna weryfikacja histo- patologiczna

V.2. a. Metody statystyczne

Na podstawie zebranego materiału zestawiono liczbę oraz procentowy udział kobiet, u których badanie MR piersi ujawniło zmiany niewidoczne w poprzednich badaniach w stosunku do postawionych rozpoznań BIRADS.

Każdej kobiecie z poszczególnych grup BIRADS przyporządkowano rozpoznanie hi-stopatologiczne, uzyskane po zabiegu operacyjnym (zarówno kiedy była wykonywana pierwszorazowo, jak i jako procedura weryfikacyjna po każdej przeprowadzanej biop-sji pod kontrolą MR). Wyliczono liczbę, typ histopatologiczny wykrytych nowotworów oraz procentowy stosunek wszystkich wykrytych nowotworów w odniesieniu do zmian łagodnych i pierwotnie postawionych rozpoznań (w postaci grup BIRADS). Wyliczono procent rozpoznań fałszywie ujemnych dla grup BIRADS 2 i 3 oraz fałszywie dodatnich dla grup 4 i 5.

Obliczono wskaźniki skuteczności diagnostycznej. W celu zbadania istotności staty-stycznej związku ostatecznych wyników histopatologicznych (po OBCh, którą traktowa-no jako „złoty standard”) z grupami BIRADS (do których zakwalifikowatraktowa-no kobiety po diagnostycznym badaniu MMR), zastosowano test χ2 z dokładnym poziomem istotno-ści Fishera.

Zmiany ogniskowe ujawnione w badaniu MMR

Nieuwidoczniono w ponownym badaniu USG lub ocenie MMG

Ponowne badanie USG + powtórna ocena MMG

Widoczne tylko w MMR

Uwidoczniono w ponownym badaniu USG lub ocenie MMG

OBCh po założeniu igły lokalizacyjnej Brak możliwości wykonania

weryfikacji follow-up w MMR Weryfikacja hist.-pat.

pod kontrolą MMR

MMR dgn – łagodnie Hist.-pat. – łagodnie MMR dgn – łagodnie

Hist.-pat. – złośliwe MMR dgn – złośliwie

Hist.-pat. – złośliwe MMR dgn – złośliwie Hist.-pat. – łagodnie

Zabieg chirurgiczny

65

a, b, c, d: liczebności poszczególnych komórek w tabeli dwudzielczej n: liczebność całej próby.

Wyliczono iloraz szansy (odds ratio; OR) wystąpienia RP w grupie kobiet zakwali-fikowanych do grupy 4 i 5 wg BIRADS w odniesieniu do możliwości jego wystąpienia w grupie 2 i 3.

Iloraz szans:

gdzie:

p: prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w grupie krytycznej q: prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w grupie porównawczej.

Wyliczono odsetki wyników prawdziwie dodatnich oraz prawdziwie ujemnych wy-stąpienia RP w odpowiednich grupach BIRADS, co pozwoliło z kolei na wyliczenie czu-łości oraz swoistości badania MR piersi w wykrywaniu zmian nowotworowych.

Obliczono odsetek wyników fałszywie ujemnych dla grup 2 i 3 wg BIRADS oraz fał-szywie dodatnich dla grup 4 i 5 wg BIRADS.

Wyliczono prawdopodobieństwo rzeczywistego wystąpienia choroby nowotworowej u pacjentek zakwalifikowanych do grup 4 i 5 wg BIRADS, wyliczając wartości predykcji wyników dodatnich (positive predictive value; PPV), oraz prawdopodobieństwo faktycz-nego niewystąpienia tej choroby u kobiet zakwalifikowanych do grup 2 i 3 wg BIRADS – wartości predykcji wyników ujemnych (negative predictive value; NPV).

Porównano wyniki histopatologiczne uzyskane po biopsjach pod kontrolą MR z tymi uzyskanymi po OBCh, wyliczając czułość i swoistość badania MR piersi poszerzonego o zabiegi interwencyjne przeprowadzane pod jego kontrolą.

PPV, NPV, czułość, swoistość:

gdzie: PPV: positive predictive value NPV: negative predictive value SENS: sensitivity

SPEC: specifity

TP: liczba „true positives” (chorych zdiagnozowanych jako chorzy) FP: liczba „false positives” (zdrowych zdiagnozowanych jako chorzy) TN: liczba „true negatives” (zdrowych zdiagnozowanych jako zdrowi) FN: liczba „false negatives” (chorych zdiagnozowanych jako zdrowi).

Kobiety, u których przeprowadzono weryfikację histopatologiczną, podzielono na 2 grupy: chore z rozpoznanym RP i chore z rozpoznanymi zmianami łagodnymi. W obu grupach obliczono częstość występowania poszczególnych cech, za pomocą których opi-sywane były zmiany uwidaczniane w badaniach MR. Za pomocą testu χ2 z dokładnym poziomem istotności Fishera sprawdzono istotność statystyczną różnic między obiema grupami w zakresie częstości występowania poszczególnych cech.

Policzono liczbę raków występujących w poszczególnych grupach od I–IV, na jakie zostały podzielone wszystkie kobiety biorące udział w badaniu. Kryterium przynależno-ści do poszczególnych grup stanowiły występujące czynniki ryzyka.

Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu statystycznego SPSS 14.

TP TP + FP NPV =

TP TP + FP SENS =

TP TP + FP SPEC =

VI. WYNIKI

Z przebadanych 380 pacjentek wyodrębniono grupę 37 (9,75%) kobiet, u których MMR ujawniło zmiany niewidoczne w poprzednio wykonanych badaniach USG i MMG (u jednej z nich w ciągu 3 lat uwidoczniono 2 takie zmiany, dlatego jest ona liczona dwu-krotnie). U pozostałych 343 (90,25%) nie ujawniono zmian lub ich lokalizacja oraz cha-rakter odpowiadały tym opisanym w już uprzednio wykonanych MMG i USG.

We wszystkich 37 przypadkach badanie MR, oprócz sugestii co do charakteru wy-krytej zmiany, pozwoliło na zakwalifikowanie jej do określonej grupy wg BIRADS (tabela 9).

Ta b e l a 9 Liczba chorych, u których w badaniu MR piersi ujawniono zmiany niewidoczne w poprzednich badaniach, zakwalifikowanych do odpowiednich grup wg BIRADS

Grupy wg BIRADS Liczba chorych %

2 8 2,11

3 8 2,11

4 13 3,42

5 8 2,11

OGÓŁEM 37 9,75

Zmiany uwidocznione u 8/37 (2,11%) chorych zakwalifikowane zostały do grupy 2, a więc ich charakter bez wątpliwości został uznany za łagodny. U kolejnych 8/37 (2,11%) kobiet pojawiły się wątpliwości, a więc zakwalifikowano je do grupy 3. W następnych grupach 4 i 5 o zwiększonym i bardzo dużym ryzyku występowania RP liczebność wyno-siła odpowiednio 13/37 (3,42%) i 8/37 (2,11%).

U wszystkich 37 kobiet przeprowadzono powtórne badanie USG oraz kolejną ocenę wykonanych uprzednio MMG. U 4/37 (10,81%) z nich uwidocznionio zmiany wykryte w badaniu MMR. Kobiety te zostały skierowane do wykonania OBCh piersi po uprzed-nim założeniu igły lokalizacyjnej pod kontrolą USG (3 osoby) lub MMG (1 osoba).

U pozostałych 33/37 (89,19%) kobiet w powtórnych badaniach nie wykryto zmian ujawnionych w badaniu MR. Zostały one skierowane do weryfikacji histopatologicz-nej pod kontrolą MR. Najkrótszy odstęp czasowy pomiędzy diagnostycznym badaniem MR a wykonaną procedurą interwencyjną pod kontrolą MR wynosił 1 tydzień, najdłuższy 1 miesiąc.

Spośród 33 osób u 4 (12,12%) pacjentek nie można było wykonać biopsji. W 2 przy- padkach powodem było takie umiejscowienie opisywanych zmian, które uniemożliwiło dojście igły do celu, a u 2 kolejnych osób przyczyną był brak uwidocznienia zmian w ba-daniu MR piersi wykonanym bezpośrednio przed biopsją, aby zlokalizować i wyliczyć współrzędne celu. W diagnostycznym badaniu MR 2 z tych chorych zakwalifikowane były do grupy 2, a dwie kolejne do grupy 3 wg BIRADS.

Z pozostałych 29 (87,88%) osób u 25 (75,76%) wykonano biopsje gruboigłowe (stan-dardową u 17 [51,52%], a mammotomiczną u 8 [24,24%]), w 2 przypadkach (6,06%) założono igłę lokalizacyjną, a u 2 kolejnych chorych (6,06%) wprowadzono znacznik w celu późniejszego wykonania otwartej biopsji chirurgicznej (tabela 10).

Tabela 10 Rodzaje stosowanej weryfikacji histopatologicznej zmian ujawnionych w badaniu MR piersi

Sposób weryfikacji hist.-pat. Liczba chorych %

Nie wykonano 4 12,12

Biopsja gruboigłowa (standardowa) 17 51,52

Biopsja mammotomiczna 8 24,24

Igła lokalizacyjna 2 6,06

Znacznik 2 6,06

OGÓŁEM: 33 100,00

U wszystkich 29 osób (niezależnie od wyniku histopatologicznego otrzymanego po biopsjach przezskórnych przeprowadzonych w 25 przypadkach) wykonano OBCh.

Do grupy 29 osób dołączono 4 pacjentki, u których wykonano zabieg operacyjny po uprzednim założeniu igły lokalizacyjnej pod kontrolą USG i MMG (zmiany zauważono przy powtórnej ocenie w USG i MMG), ostatecznie otrzymując do dalszych analiz gru-pę 33 kobiet.

Rozpoznania histopatologiczne uzyskane po OBCh zweryfikowały zasadność kwali-fikacji zmian uwidocznionych w badaniu diagnostycznym MR do poszczególnych grup wg BIRADS. Wyniki pod kątem liczby wykrytych raków oraz ostatecznych rozpoznań histopatologicznych w zależności od poprzednio ustalonych (na podstawie badania dia-gnostycznego MR) grup BIRADS zestawiono w tabelach 11 i 12.

69

Ta b e l a 11 Wyniki badań histopatologicznych po OBCh w zależności od grupy BIRADS

Grupa BIRADS ustalona po diagnostycznym MR

Ogółem

3 0,00 0,00 1,00 16,67 4,00 30,76 6,00 75,00 11,00 33,33

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,50 1,00 3,03

5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,70 1,00 12,50 2,00 6,06

6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,70 0,00 0,00 1,00 3,03

7 5,00 83,33 3,00 50,00 2,00 15,38 0,00 0,00 10,00 30,30 8 0,00 0,00 2,00 33,33 2,00 15,38 0,00 0,00 4,00 12,12 Ogółem 6,00 100,00 6,00 100,00 13,00 100,00 8,00 100,00 33,00 100,00

2 [21] = 31,54; p < 0,35; test dokł. Fishera = 27,67; p < 0,12)

* N – liczba pacjentek

** Wynik hist.-pat. po biopsji: 1 – zm. włóknisto-torbielowate, 2 – PIRP, 3 – IRP, 4 – PIRZ, 5 – IRZ, 6 – węzeł chłonny, 7 – inne łagodne (metaplazja apokrynowa, przerosty wewnątrzprzewodowe oraz wewnątrzzrazikowe nieatypowe – PWPNA i PWZNA), 8 – brodawczak łagodny.

*** Pogrubieniem zaznaczono przypadki, w których wykryto raki, kursywą przypadki, kiedy wykryto zmiany łagodne.

W poszczególnych grupach BIRADS po wykonaniu OBCh ostatecznie wykryto:

•  w grupie 2 wg BIRADS – 6 (100%) zmian o łagodnym charakterze,

•  w grupie 3 – 1 (16,67%) zmianę nowotworową o typie inwazyjnego przewodowego raka – IRP oraz 5 zmian łagodnych (83,33%),

•  w grupie 4 – 7 (53,84%) raków: 2 PIRP (15,38%), 4 IRP (30,77%), 1 inwazyjny rak zrazikowy (IRZ) (7,69%) oraz 5 (46,16%) zmian łagodnych,

•  w grupie 5 – 8 raków (100%): 6 IRP (30,77%), 1 przedinwazyjny rak zrazikowy (PIRZ) oraz 1 IRZ (tabele 11, 12).

Wśród 17/33 (51,52%) zmian łagodnych dominowały rozpoznania metaplazji apo-krynowej oraz przerostów nieatypowych – 10 zmian. Wykryto także 4 łagodne brodaw-czaki wewnątrzprzewodowe, 2 zmiany o typie włóknisto-torbielowatym oraz 1 węzeł chłonny (tabela 11).

Ta b e l a 12 Zbiorcza liczba wykrytych raków piersi w poszczególnych grupach BIRADS

BIRADS

Ogółem

2 3 4 5

N % N % N % N % N %

Zmiany

niezłośliwe 6 100,00 5 83,33 6 46,16 0 0,00 17 51,52

Zmiany

złośliwe 0 0,00 1 16,67 7 53,84 8 100,00 16 48,48

Ogółem 6 100,00 6 100,00 13 100,00 8 100,00 33 100,00

2 [3] = 16,73; p < 0,01)

* Pogrubieniem zaznaczono przypadki, w których wykryto raki, kursywą przypadki, kiedy wykryto zmiany łagodne

Podsumowując, należy stwierdzić, że w grupie 33 zmian uwidocznionych tylko w MMR wykryto łącznie 17/33 (51,52%) zmian łagodnych oraz 16/33 (48,48%) raków niewidocznych w innych badaniach obrazowych niż MR piersi. Spośród RP najczęściej występował IRP – aż 11 razy, na drugim miejscu były PIRP oraz IRZ – po 2 przypadki oraz tylko u 1 osoby PIRZ (rycina 30).

Rycina 30. Liczba i typ histopatologiczny wykrytych RP

Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich 380 wykonanych MMR, 16 wykrytych tylko w tym badaniu RP stanowi 4,21%, natomiast 17 zmian łagodnych 4,47% tych badań.

12

Typ histopatologiczny wykrytego raka 11

2

1

2

71

Aby określić przydatność stosowanych kryteriów diagnostycznych do oceny zmian w badaniu MMR oraz kwalifikacji do grup wg BIRADS, przeanalizowano częstość ich stępowania w potwierdzonych histopatologicznie ogniskach RP w porównaniu z ich wy-stępowaniem w zmianach łagodnych. Wzięto pod uwagę zarówno cechy morfologiczne, oceniane w BP, jak i kryteria używane do oceny BD. Przyjmując graniczny poziom istot-ności dla p < 0,05, stwierdzono, że w opisywanym materiale występowanie tylko niektó-rych z tych cech wykazuje znamienność statystyczną.

Najbardziej znamienną cechą (p = 0,038) dla RP w BP był kształt spikularny oraz nieregularne obrysy. W BD wiarygodną cechą dla RP okazał się centripetalny sposób wzmocnienia (p = 0,044), czyli od obwodu do centrum zmiany. Na granicy znamienności statystycznej pozostał wzrost intensywności sygnału powyżej 150% (p = 0,08) warto-ści wyjwarto-ściowej obserwowanej zmiany.

W przypadku zmian łagodnych jedynie ich łagodne lub owalne kształty i gładkokon-turowane zarysy oceniane w BP były wiarygodnym kryterium diagnostycznym (nie wy-stąpiły w żadnym z wykrytych RP).

Wystąpienie pozostałych cech branych pod uwagę przy kwalifikowaniu zmian do po-szczególnych grup BIRADS nie osiągnęło poziomu istotności statystycznej (tabela 13).

Tabela 13 Odsetek występowania poszczególnych cech w RP oraz zmianach łagodnych

Cechy charakteryzujące zmianę Zmiany łagodne RP χ2(1) pF

BP – owalna, okrągła, gładkie obrysy 17,65 0,00

BP – nieregularna, nieregularne obrysy 52,94 31,25 1,588 0,296 BP – spikularna, nieregularne obrysy 29,41 68,75 5,107 0,038

BD – centrifugalne 11,76 6,25 0,303 1,000

BD – jednorodne 17,65 6,25 1,005 0,601

BD – niejednorodne 70,59 62,50 0,243 0,721

BD – centripetalne 0,00 25,00 4,836 0,044

BD – wzmocnienie < 50% 0,00 0,00

BD – wzmocnienie 50–100% 5,88 0,00 0,971 1,000

BD – wzmocnienie 100–150% 52,94 25,00 2,695 0,157

BD – wzmocnienie > 150% 41,18 75,00 3,860 0,080

BD – wzmocnienie – krzywa typu Ia 11,76 0,00 2,004 0,485

BD – wzmocnienie – krzywa typu Ib 11,76 12,50 0,004 1,000

BD – wzmocnienie – krzywa typu II 17,65 6,25 1,005 0,601

BD – wzmocnienie – krzywa typu III 58,82 81,25 1,963 0,259

pF – dokładne Fishera BP – badanie przeglądowe BD – badanie dynamiczne

Najczęściej występujące cechy charakteryzujące zmiany wykryte tylko MMR (tabela 13), niezależnie od wartości współczynnika istotności statytystycznej, zestawiono graficznie na rycinie 31. RP był najczęściej w BP opisywany jako zmiana spikularna (68%

przypadków), w BD zawsze wzmacniająca centripetalnie, o intensywności sygnału prze-kraczającej 150% wartości wyjściowej (75% przypadków), charakteryzująca się krzywą wzmocnienia sygnału typu III.

Zmiany łagodne w BP były zawsze owalne lub okrągłe, o gładkich obrysach. W BD najczęściej wzmacniały niejednorodnie (70,59% przypadków), nigdy centripetalnie. In-tensywność ich sygnału po podaniu środka kontrastowego osiągała wartości w przedziale 50–150% (łącznie prawie 60% przypadków). Najczęściej charakteryzowały się one krzy-wą wzmocnienia typu Ia (nigdy nie wystąpiła w RP) oraz typu II (17,65% przypadków) (tabela 13, rycina 31).

Rycina 31. Najczęściej występujące cechy zmian złośliwych i łagodnych

Przeanalizowano odsetek wykrytych w badaniu RP MMR w zależności od grup ryzyka wystąpienia RP – grupy od I do IV, dokładnie opisane w rozdziale „Materiał i me-toda” (pkt V.).

Wzm. CP Wzm. CF BD. jednrd.

BP. gładkont.

K. Ia

K. Ib K. II BP. spiku.

Wzm. > 150 K. III

Zm. łagodne RP

0 20 40 60 80 100%

73

Najwięcej RP, bo aż 12 (75%), wykryto w grupie II, czyli u kobiet z rozpoznany-mi zespołarozpoznany-mi rodowodowyrozpoznany-mi HBC-ss i HBOC, w drugiej kolejności była grupa I składająca się z nosicielek mutacji genetycznych – 3 (18,75%) raki; tylko 1 (6,25%) ogni-sko ujawniono w grupie IV, czyli wśród kobiet, u których wystąpił nowotwór w rodzinie.

U chorych po zabiegach chirurgicznych z powodu RP – grupa III – nie ujawniono żad-nego nowotworu (rycina 32).

Rycina 32. Liczba wykrytych RP w poszczególnych grupach ryzyka ich wystąpienia

Oceniono zależność występowania zmian ujawnionych tylko w badaniu MMR w stosunku do stron ciała. W ponad połowie przypadków zarówno zmiany łagod-ne, jak i nowotworowe występowały częściej w piersi prawej niż w lewej, odpowiednio – 58,82% i 56,25% (rycina 33).

Rycina 33. Występowanie RP oraz zmian łagodnych w zależności od piersi Grupa IV

Kobiety ze zmianami łagodnymi Pierś prawa Pierś lewa 43,75%

56,25%

58,82%

41,18%

Poddano analizie wymiary wykrytych ognisk nowotworowych. Biorąc pod uwagę, że w żadnym przypadku najdłuższy wymiar zmian nie przekroczył 1 cm, wykryte RP po-dzielono, stosując 3 przedziały wielkości: 0–3mm, 3–6 mm oraz 6–10 mm. U 2 chorych wymiary zmiany nie przekraczały 3 mm, a w 3 przypadkach mieściły się w przedziale po-między 3 a 6 mm. Najwięcej raków –11, miało jednak powyżej 6 mm (rycina 34).

Rycina 34. Liczba chorych na raka piersi w zależności od wymiarów uwidocznionej zmiany

Zestawiono wiek kobiet, u których wykryto RP. Wszystkie były w podobnej grupie wiekowej. Najmłodsza chora miała 52 lata, a najstarsza 65; średni wiek życia tych kobiet wynosił ok. 60 (dokładnie 59,56) (rycina 35).

Rycina 35. Liczba chorych na raka piersi oraz wiek zachorowania 12 Liczba chorych na raka piersi

61

75

Dalsze wyniki opracowywano, biorąc pod uwagę analizę możliwości porówna-nia skuteczności diagnostycznej MMR w wykrywaniu RP poszerzonej o zabiegi in-terwencyjne wykonywane pod kontrolą MR.

Do tego celu wszystkie 33 pacjentki, u których dzięki badaniu MMR wykryto nie-widoczne do tej pory zmiany ogniskowe, podzielono na 2 grupy. Grupę I (12 osób) stanowiły kobiety, które po diagnostycznym badaniu MMR zaliczone zostały do grup 2 i 3 wg BIRADS. Z definicji znaczyło to, że wykryte zmiany mają najpewniej charak-ter łagodny. Do grupy II (21 osób) zaliczono kobiety, które po diagnostycznym badaniu MMR zakwalifikowano do grup 4 i 5 wg BIRADS, co z definicji oznaczało, że wykryte zmiany mają najpewniej charakter nowotworowy.

Równocześnie wzięto pod uwagę wyniki histopatologiczne uzyskane po OBCh wy-konanych u wszystkich 33 chorych. Na tej podstawie z grupy I, czyli kobiet ze zmianami najpewniej łagodnymi, wyodrębniono 1 (8,33%) osobę, u której znaleziono jednak raka, a z grupy II, czyli kobiet najpewniej z RP, wyodrębniono 6 (28,57%) osób ze zmianami łagodnymi (tabela 14).

Ta b e l a 14 Wyniki hist.-pat. z podziałem na grupę I (BIRADS 2 i 3) i grupę II (BIRADS 4 i 5)

Grupy

Zmiana niezłośliwa 11 91,67% 6 28,57% 17 51,52%

Zmiana złośliwa 1 8,33% 15 71,43% 16 48,48%

Ogółem 12 100,0% 21 100,0% 33 100,0%

2 [1] = 12,17; p < 0,01)

Wyliczono iloraz szans OR, rzeczywistego wystąpienia zmiany nowotworowej u kobiety zakwalifikowanej do grupy 4 lub 5 wg BIRADS. Jego wartość wyniosła 27,5 (dla 95% przedziału ufności, od 2,9 do 262,3). Tak więc jeśli kobieta została zakwalifikowana do grupy 4 lub 5 wg BIRADS, to ryzyko, że ujawniona u niej zmiana rzeczywiście miała charakter złośliwy w porównaniu z chorymi zaliczonych do grupy 2 lub 3 wg BIRADS, było 27,5 razy większe.

W celu określenia zdolności wykrywania zmian nowotworowych w diagnostycznym badaniu MMR wyliczono wartości PPV, która wyniosła 71,43%, oraz NPV, wynoszącą 91,67%. Innymi słowy, prawdopodobieństwo, że u pacjentek zakwalifikowanych do gru-py 4 lub 5 wg BIRADS wystąpi RP, wynosi ponad 70%, natomiast prawdopodobieństwo, że kobiety zakwalifikowane do grupy 2 lub 3 wg BIRADS posiadają zmianę łagodną, wy-nosi ponad 90%.

Równocześnie wyliczono czułość badania MR piersi w ujawnianiu zmian nowotwo-rowych, która wyniosła 93,75% oraz swoistość – 64,71%. Wynika z tego, że przy sto-sunkowo dużej wydolności diagnostycznego badania MMR do uwidaczniania zmian pa-tologicznych, bo wynoszącej ponad 90%, precyzyjność w określaniu nowotworowego charakteru zmiany jest dużo niższa i nie przekracza progu 65%.

Następnie porównano wyniki histopatologiczne otrzymane po wykonanych biop-sjach przezskórnych pod kontrolą MR z wynikami badań histopatologicznych po OBCh.

Na 25 osób, u których przeprowadzono biopsje przezskórne, tylko u jednej wystąpiła niezgodność w otrzymanych rozpoznaniach histopatologicznych. Rozbieżność polegała na niedodiagnozowaniu stopnia inwazyjności nowotworu. Wynik histopatologiczny po biopsji pod MR wskazywał na zmianę nowotworową o charakterze PIRZ, natomiast osta-tecznie po OBCh okazało się, że jest to zmiana o typie IRZ (tabela 15).

Tabela 15 Porównanie wyników hist. pat. po biopsjach przezskórnych pod kontrolą MR

zweryfikowanych wynikami hist. pat. otrzymanymi po OBCh

Wynik hist. pat. po zabiegach interwencyjnych przeprowadzanych

pod kontrolą MR Ogółem

* Wynik hist.-pat. po biopsji:

1 – zm. włóknisto-torbielowate, 2 – PIRP, 3 – IRP, 4 – PIRZ, 5 – IRZ,

6 – inne łagodne (metaplazja apokrynowa, przerosty wewnątrzprzewodowe oraz wewnątrzzrazikowe nieatypowe – PWPNA i PWZNA), 7 – brodawczak łagodny

Na podstawie powyższych danych wyliczono czułość badania MMR piersi po-szerzonego o zabiegi interwencyjne pod kontrolą MR w wykrywaniu RP, która wy-niosła 100%. Natomiast swoistość powyższej procedury, biorąc pod uwagę zdolność do określania stopnia inwazyjności nowotworu, osiągnęła 93,75%. Związek wyni-ków w obu metodach sprawdzony testem χ2 z dokładnym poziomem istotności Fishera był istotny statystycznie (χ2[36] = 131,25; p < 0,001; test dokł. Fishera = 71,78;

p < 0,001).

Tylko u 1 chorej spośród wszystkich 16, u których wykryto RP, wystąpił przerzut do węzła chłonnego pachowego. Został on uwidoczniony w badaniu MR.

77

Wszystkie 343 kobiety, u których badanie MR nie wykryło innych zmian niż te (o łagodnym charakterze) uwidocznione w poprzednio wykonanych USG i MMG, skierowane zostały do systematycznej kontroli za pomocą badań obrazowych (podczas 3,5-rocznego czasu trwania badania). U wszystkich co roku wykonywane było badanie kliniczne, USG, MMG oraz badania MR. Wyjątek stanowiły kobiety poniżej 30. roku ży-cia, u których nie wykonywano mammografii.

Ostatecznie do badań kontrolnych zgodnie z założonym protokołem zgłosiło się 229 kobiet, co oznacza zgłaszalność na poziomie ok. 67%.

U żadnej z nich w badaniu MR nie ujawniono innych zmian niż te widoczne w USG i MMG.

W dokumencie Ocena skuteczności mammografii MR i wykonywanych pod jej kontrolą zabiegów interwencyjnych u kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi (Stron 65-80)