Możliwe do przewidzenia użycie nieprawidłowe

W dokumencie HNC Maszyna portalowa CNC (Stron 13-21)

Celem przytoczonych przykładów jest wyczulenie na zagrożenia. Nie stanowią one jednak ich kompletnego wykazu.

Te informacje mają pomóc użytkownikowi w ocenie zagrożeń i ryzyka.

● Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.

● Eksploatacja maszyny pomimo braku kompletnej/przetłumaczonej na język kraju użytkowania instrukcji obsługi.

● Odkładanie przedmiotów lub narzędzi na powierzchnię roboczą. Luźno leżące części i narzędzia to potencjalna przyczyna wypadków!

W trakcie pracy:

Podczas wszelkich prac konserwacyjnych dotyczą-cych agregatów:

● Stosowanie narzędzi lub materiału, które nie są przewidziane do użytku z maszyną. W maszynie mocować jedynie dozwolone (dopuszczone) narzędzia.

● Używanie zmodyfikowanych narzędzi. Stosować wyłącznie oryginalne narzędzia producenta.

● Używanie części zamiennych, akcesoriów i środków produkcji, które nie zostały dopuszczone przez producenta. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta.

● Modyfikacje i przebudowa maszyny.

● Obchodzenie, modyfikowanie lub usuwanie osłon i urządzeń zabezpiecza-jących.

● Obróbka zbyt dużych lub zbyt ciężkich elementów.

● Obróbka bardzo małych elementów bez użycia przyrządów pomocniczych.

Przyrządy pomocnicze powinny być przygotowane do użycia.

● Obróbka nieodpowiednich materiałów, np. stali.

● Obróbka elementów, które nie zostały (dostatecznie) zamocowane.

● Eksploatacja maszyny bez wymaganych osłon i urządzeń zabezpieczają-cych. Urządzenia zabezpieczające należy regularnie kontrolować pod kątem prawidłowego działania.

● Obsługa maszyny bez należytej ostrożności.

● Powierzanie prac serwisowych nieprzeszkolonym lub nieautoryzowanym pracownikom.

● Nieprzestrzeganie zaleceń konserwacyjnych.

● Lekceważenie oznak zużycia i uszkodzeń.

HNC 47.82

15

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

4 Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG

Niniejszym oświadczamy, że niżej wymieniona maszyna w wersji, w jakiej zos-tała wprowadzona do obrotu, spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z następującymi dyrektywami WE (patrz tabela) pod względem projektu, konstrukcji i typu. Numer maszyny jest wydrukowany na stronie tytułowej niniejszej instrukcji obsługi.

PRODUCENT Felder KG

KR-Felder-Straße 1 6060 Hall in Tirol

Nazwa produktu Maszyna portalowa CNC

Marka Hammer

Typ HNC 47.82

Zostały zastosowane następujące dyrektywy UE 2006/42/EG 2014/30/EU

Niniejsza deklaracja zgodności WE obowiązuje tylko wówczas, gdy na

maszynie umieszczone jest oznakowanie CE. Dokonanie bez uzgodnienia z nami przebudowy lub modyfikacji maszyny powoduje natychmiastową utratę ważności niniejszej deklaracji. Sygnatariusz niniejszej deklaracji jest osobą upoważnioną do sporządzania dokumentacji technicznej.

prof. h.c. inż. Johann Georg Felder CEO Felder KG

KR-Felder-Straße 1, A-6060 Hall in Tirol Hall in Tirol, 1.1.2020

Maszyna: wymiary i

Rys. 1: Osie maszyny

Prędkość posuwu

5 Dane techniczne

Wszystkie dane techniczne obowiązują dla wyposażenia standardowego, bez wrzeciona i odciągu wiórów.

Dane Wartość

Długość całkowita 1111 mm

Szerokość całkowita 762 mm

Wysokość całkowita 682 mm

Ciężar ok. 81 kg

Dane Wartość

Długość całkowita 1150 mm

Szerokość całkowita 800 mm

Wysokość całkowita 861 mm

Ciężar ok. 108 kg

Prędkość robocza 5 m/min (maks.)

Prędkość posuwu w trybie szybkim 5 m/min (maks.)

Śruba trapezowa Tr 14 x 6

Napędy osi X, Y, Z silnik krokowy 2,8 A; NEMA24; kąt kroku (krok pełny) 1,8°; 1,06 Nm

Kroki ⅛ 1600 kroków/obrót

HNC 47.82

17

Dane techniczne

Wymiary wewnętrzne portalu i pozostałe wymiary

Dokładność

Dane Wartość

Szerokość w świetle 625 mm

Wysokość w świetle 160 mm

Powierzchnia stołu 1005 mm x 574 mm

Rowki teowe w stole 17,5mm x 7,5 mm dla M8

Uchwyt narzędziowy (standard) Ø 43 mm

Dane Wartość

rozdzielczość techniczna w trybie

kroków 1/8 0,00375 mm

Dokładność i powtarzalność ±0,05 mm

Luz nawrotny ±0,1 mm

Odporności na skręcanie (150 N) X,

Y, Z 0,1 mm

Wskazówka:

Aby osiągnąć taką dokładność, należy prawidłowo dobrać wszystkie parametry technologiczne. Niepoprawne parametry prowadzą do niezadowalających rezultatów. Podana wydajność maszyny jest osiągana wyłącznie przy użytkowaniu ze sterowni-kiem i oprogramowaniem Eding. W przypadku korzystania z innego sterownika i oprogramowania wydajność maszyny może być mniejsza.

Złącza elektryczne

1 2

3

4 5

Rys. 2: Złącza z tyłu maszyny 1 Przełącznik główny 2 Złącze elektryczne C14

3 Regulator prędkości obrotowej (0-10 V; nie występuje w przypadku silnika 4 Złącze w obszarze głowicy maszyny (nie występuje w przypadku silnika HF)HF) 5 Prowadnica odciągu/kabla

HNC 47.82

19

Dane techniczne

1

2

Rys. 3: Skrzynka rozdzielcza HF 1 Złącze elektryczne C14 2 Przełącznik główny

Dane Wartość

Punkt przyłączania po stronie

maszy-nowej Wtyczka przyrządowa C14

Napięcie wejściowe maszyny 88-264 V AC 50/60 Hz

Pobór mocy maszyny/razem z

akceso-riami maks. 460 W/2300 W

Napięcie wyjściowe gniazdka

przy-rządowego C13 takie samo jak napięcie wejściowe

maszyny (w danym przypadku) maks. siła prądu przyłącza osłony

górnej 8 A

Napięcie wejściowe skrzynki rozdziel-czej przetw. częst. (opcja z silnikiem HF)

200-240 V AC 50/60 Hz*

Maks. pobór mocy skrzynki rozdziel-czej przetw. częst. (opcja z silnikiem HF)

2300 W

* W opcji z silnikiem HF: przed maszyną należy podłączyć wyłącznik ochronny prądowy typu A (lub wyższego) o czułości min. 300 mA.

Narzędzie

Długość mocowania HFM 1000* 85 mm

Długość mocowania silnik HF* 105 mm

Maks. Ø narzędzia 36 mm

Maks. Ø trzonka HFM 1000 8 mm

Maks. Ø trzonka HF 16 mm

● Narzędzia do frezowania o średnicy ≥ 16 mm muszą spełniać wymogi norm DIN EN 847-1:2018-01 lub DIN EN 847-2:2018-01.

● Postępować zgodnie z instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta narzędzi.

● Narzędzie i prędkość obrotową dobierać do typu materiału.

● Dozwolone narzędzia oraz kryteria doboru odpowiedniego narzędzia podano na schemacie technicznym.

Dane Wartość

HFM 1000 4000-25000 obr./min

Silnik HF 6000-24000 obr./min

Dane Wartość

Temperatura robocza/w

pomie-szczeniu +10°C bis +40°C

Względna maks. wilgotność

powie-trza 60%

Temperatura magazynowania -10°C bis +50°C

Dane Wartość

Średnica króćca odciągu 32 mm

Prędkość przepływu powietrza 20 m/s

Natężenie przepływu (przy 20 m/s) 60 m³/h

Podciśnienie 20 000 Pa

HNC 47.82

Rys. 5: Punkt odniesienia 1 Oś X

2 Oś Y

3 Punkt zerowy maszyny 4 Punkt odniesienia 5 Przód maszyny

Punkt zerowy maszyny znajduje się w lewym tylnym rogu (złącza PC, wyłącznik awaryjny itp. z przodu). Punkt referencyjny znajduje się dla X: 798 mm oraz dla Y: 449 mm

Oś X Oś Y Oś Z

Granica dodatnia 825,00 479,00 160,00

Granica ujemna 0,00 0,00 0,00

Punkt odniesienia 798,00 449,00 160,00

W dokumencie HNC Maszyna portalowa CNC (Stron 13-21)

Related documents