MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

In document Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata z perspektywą do roku 2027 (Page 117-120)

VI. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

6.3. MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

6.6.1.1 Brief van Onderneming 22 van 14 oktober 2011

Onderneming 22 heeft per brief van 14 oktober 2011 met als onderwerp “Europese aanbesteding poppodium Venlo” medegedeeld dat in het kader van Onderneming 22 Meldpunt Architectenselectie kennis is genomen van “Selectieleidraad ontwerpteam Poppodium”. Verder is hierin het navolgende vermeld:

“De (…)15 is van mening dat de onderhavige eisen aan de inschrijvers en/of inschrijvingen niet helemaal voldoen aan (een aantal van) de genoemde uitgangspunten en principes. Hierdoor betwijfelen wij of de aanbestedingsprocedure daadwerkelijk zal leiden tot het gewenste resultaat, te weten de beste architect voor de onderhavige opdracht. De (…)16 adviseert u dan ook de betreffende eisen te heroverwegen. Hieronder een toelichting.”

In de brief is met betrekking tot de ervaringseisen, zoals opgenomen in de selectieleidraad,17 het navolgende vermeld:

“In deze procedure wordt feitelijk gevraagd naar ervaring met precies dezelfde opdrachten als de onderhavige opdracht. Hierdoor wordt een groot aantal potentiële gegadigden uitgesloten van deelname. De gevraagde ervaring is immers dermate specifiek dat slechts weinig architecten aan de eisen kunnen voldoen (…).

15 Hier stond de naam vermeld van Onderneming 22.

16 Hier stond de naam vermeld van Onderneming 22.

17 De tekst heeft betrekking op paragraaf 4.2 (Technische bekwaamheid) in de selectieleidraad.

Het is niet raadzaam te vragen naar projecten van dezelfde aard, complexiteit en/of omvang.

Wij adviseren te vragen naar referenties van projecten waaruit blijkt dat het bureau de noodzakelijke competenties heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren. (…).

Het vereisen van een minimale omvang van de referentieprojecten is in dit kader evenmin wenselijk. Het risico bestaat dat deze ‘omvangseis’ een verkapte omzeteis wordt.”

In de brief is met betrekking tot de financiële eisen,18 zoals opgenomen in de selectieleidraad, het navolgende vermeld:

“Indien de gemeente met deze financiële gegevens wenst te toetsen of de inschrijvers de onderhavige opdracht aan kunnen, wijzen wij u erop dat de waarde van de omzetcijfers en financiële ratio’s hiervoor zeer betrekkelijk is. (…)

Samenvattend raden we u aan om geen omzeteisen te stellen. Voor zover u toch omzeteisen wil stellen, verzoeken we u dringend om proportionele eisen te stellen die passen bij de markt en de aard en omvang van de opdracht.”

In de brief is met betrekking tot de accountantsverklaring het navolgende vermeld:

“Wij zijn van mening dat dit vereiste disproportioneel is. Immers, op grond van artikel 2:396 BW zijn “kleine” rechtspersonen wettelijk niet verplicht hun jaarrekening te laten goedkeuren. Het (alsnog) vragen van een dergelijke accountantsverklaring brengt voor deze ondernemingen dan ook onnodige kosten met zich mee.”

In de brief is met betrekking tot “De Nieuwe Regeling 2005” (hierna: DNR 2005)19 het volgende opgenomen:

“We betreuren het dat u afwijkingen van de DNR zult bedingen. Dat zien we liever niet.

Maar als u zich desondanks genoodzaakt ziet af te wijken van de DNR, dan zou het wel zo helder en transparant zijn als u de afwijkingen bij voorbaat meldt. Nu is het voor gegadigden een gok.

Het is immers nog niet bekend of de afwijkingen voor gegadigden wel of niet aanvaardbaar zijn.

(…)”

Als bijlage bij de brief van 14 oktober 2011 is het document “Manifest Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden” (hierna: Manifest) gevoegd.

6.6.1.2 Manifest

Op het Manifest (ongedateerd en ongetekend) is vermeld dat het Manifest onder meer een initiatief is van Onderneming 22. In het Manifest is met betrekking tot de selectiefase het volgende genoemd:

“9. In de selectiefase wordt vooral met de Eigen Verklaring gewerkt; bewijsstukken worden eventueel gevraagd aan de bureaus die in aanmerking komen voor de gunningsfase.

18 De tekst heeft betrekking op paragraaf 4.3 (Financiële en economische draagkracht) in de selectieleidraad.

19 De tekst heeft betrekking op paragraaf 3.20 (Inkoopwaarden diensten en leveringen Gemeente Venlo/DNR 2005) in de selectieleidraad.

10. De kaders van de referentie-eisen worden zo open mogelijk gelaten, zodat het accent van de selectie komt te liggen op de geschiktheidmotivering van de inschrijver.

11. De houdbaarheid van referentieprojecten wordt zo veel als mogelijk opgerekt – bijvoorbeeld:

referentieprojecten mogen ouder dan drie jaar zijn, en ook projecten die nog niet in uitvoering zijn genomen kunnen in aanmerking komen.

12. Er worden geen eisen gesteld aan de vorm en de geldigheidsdatum van tevredenheidverklaringen.

13. Ruimere aansprakelijkheid dan aansprakelijkheid conform DNR is geen selectiecriterium;

hooguit de bereidheid om in het geval van gunning een ruimer, kwantificeerbaar en verzekerbaar aansprakelijkheidsregime overeen te komen.”

6.6.1.3 E-mail van 21 oktober 2011 van Onderneming 22

Een e-mail van 21 oktober 2011 is namens het Bestuur van Onderneming 22 verzonden aan gemeente Venlo. In de e-mail is het navolgende vermeld:

“Echter bij nauwkeurige lezing van de Leidraad is onze conclusie dat gestelde selectiecriteria overvraagd zijn waardoor menig (lokaal) bureau op voorhand geen schijn van kans maakt.

(…) Hanteren van deze Leidraad heeft als gevolg dat slechts een klein aantal grote landelijke architectenbureau’s aan de formele eisen kunnen voldoen. (…)

Onze (…) van de (…)20 heeft onze bezwaren geobjectiveerd en reeds aan uw (…)21 gestuurd (…).”

6.6.1.4 Brief van 11 november 2011 van gemeente Venlo

Als reactie op de brief van 14 oktober 2011 van Onderneming 22 is met dagtekening 11 november 2011 namens het College van B&W een brief naar Onderneming 22 verzonden. In de brief, welke volgens opschrift is getekend door het toenmalig Afdelingshoofd Ontwikkelbedrijf, is het navolgende vermeld:

“Op een aantal van de door u aangedragen punten is reeds in de op 20 oktober 2011 gepubliceerde Nota van Inlichtingen uitvoerig ingegaan. Wij verwijzen gemakshalve dan ook naar deze Nota, die op www.aanbestedingskalender.nl kosteloos te downloaden is.

Voor het overige delen wij u mede dat gezien de (financiële) omvang en complexiteit van de opdracht de gemeente Venlo van mening is dat de gestelde eisen niet disproportioneel zijn.

Voor de gemeente Venlo is het van belang dat de te selecteren partij de opdracht ook aan kan.

Daarom is het van belang dat de partijen een bepaalde omzet hebben en eerder al vergelijkbare opdrachten hebben uitgevoerd.

Tenslotte willen wij erop wijzen dat indien potentiële gegadigden niet aan alle gestelde eisen kunnen voldoen, dit absoluut niet tot gevolg heeft dat zij niet kunnen meedoen. De mogelijkheid tot combinatievorming dan wel, bijvoorbeeld in onderaanneming, het inschakelen van een derde die wel aan de eisen voldoet is immers altijd mogelijk.”

20 Hier stond de naam vermeld van Onderneming 22.

21 Hier stond de naam vermeld van de toenmalig Technisch specialist.

6.6.1.5 Nota van inlichtingenaanbesteding Ontwerpteam Poppodium

Het document “Nota van inlichtingen aanbesteding Ontwerpteam Poppodium” (hierna: Nota van inlichtingen) is op 20 oktober 2011 gepubliceerd (www.aanbestedingskalender.nl). In de Nota van inlichtingen zijn in totaal 93 vragen en antwoorden opgenomen. In de Nota van inlichtingen is onder meer de navolgende vraag vermeld:

“Combinanten mogen slechts eenmaal inschrijven. Geldt dit ook voor onderaannemers?

Op basis van de Nota van inlichtingen is het antwoord op de bovenstaande vraag als volgt:

“Nee dit geldt niet voor onderaannemers.”

6.6.2 Schriftelijke vragen van PvdA aan het College van B&W

In document Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata z perspektywą do roku 2027 (Page 117-120)