naturalne i aktywnie kształtowane)

W dokumencie CYFRYZACJA GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA (Stron 163-166)

W kolejnych latach profile B (bilansowe) będą nabierać całkowicie nowego znacze-nia, a przyczyną będzie inteligentna infrastruktura (inteligentny licznik, smart grid, systemy SCADA, aplikacje na przenośne urządzenia teleinformatyczne, IoT).

1. Profil B jest dobowym profilem bilansowym obejmującym dwie strony. Pierwszą jest strona popytowa Z – zapotrzebowanie (może to być → zapotrzebowanie „na-turalne” – ZN, ale także „aktywnie kształtowane” – ZA). Drugą jest strona poda-żowa P – podaż obejmująca na rynku WEK produkcję w źródłach JWCD (Jednost-ka Wytwórcza Centralnie Dysponowana) i w pozostałych źródłach wytwórczych, a także dostępną energię w zasobnikach.

2. Standardowymi przedziałami bilansowymi charakterystycznymi dla tego profilu na rynku WEK są obecnie przedziały równe 60 minut, ale na rynku IREE będą to opcjonalnie przedziały 5, 10, 15, 30, 60 minut.

3. Bazowym profilem B w modelu IREE jest Profil KSE, będący domeną operatora OSP (przedział bilansowy dla tego profilu wynosi 15 minut, można oczekiwać, że

w przyszłości będzie to przedział wynoszący 5 minut). Obecnie jest to praktycznie profil zapotrzebowania ZN, które jest bilansowane przez operatora OSP za pomocą mechanizmów rynku RB (ostateczny mechanizm bilansowania energii). Do celów eksploatacyjnych (operatorskich) profil B jest wykorzystywany w trybie „online”

(na bieżąco – 364/365 profili w roku). Do celów planowania/inwestycyjnych wy-korzystuje się profile referencyjne (charakterystyczne z punktu widzenia szczytu zimowego/letniego zapotrzebowania, maksymalnej/minimalnej produkcji źródeł OZE itp.; uzgodnienie profili referencyjnych jest na razie sprawą otwartą).

4. Zastosowanie profilu B, jako podstawowego narzędzia operatorskiego („poniżej”

operatora OSP) będzie w szczególności związane z faktem, że profile naturalne (ZN) będą szybko zastępowane profilami aktywnie kształtowanymi (ZA). Będzie się w związku z tym gwałtownie rozszerzał krąg graczy rynkowych stosujących profile B. Oprócz operatora OSP będą to przede wszystkim operatorzy OSD, OHT, OH. Następnie (w kolejnych latach) integratorzy aktywni, tacy jak NI-IWW, insty-tucjonalni prosumenci, inni.

5. Będzie się także rozszerzał gwałtownie zakres zastosowania profili B w ujęciu przed-miotowym. Na przykład operatorzy OSD zaczną powszechnie stosować takie profile jak: Profil „OSD”, Profil „GPZ”, Profil „stacja SN/nN”. Integratorzy NI-IWW zaczną stosować swoje zróżnicowane profile B (Profile: „Wyspa off grid”, „Wyspa semi off grid”, „Wyspa konwergentna”, inne). Prosumenci instytucjonalni, prosumenci „ba-zowi” też będą stosowali swoje profile bazowe (Profile: „Urząd gminy”, „Wspólnota mieszkaniowa”, Spółdzielnia mieszkaniowa”, „Biurowiec”, „MŚP, inne).

2.3. Rynek energii (o czasach transakcyjnych wynoszących 5 minut i więcej; segmentacja i profile cenowe)

Rozwój konkurencji wymaga (ogólnie) działania mechanizmu w postaci (jedno-składnikowej) ceny krańcowej. W warunkach rynku energii elektrycznej dochodzenie do tego mechanizmu jest związane z sukcesywnym pokonywaniem co najmniej pię-ciu barier. Trzy bariery techniczne to:

1) bariera rozwoju masowej infrastruktury (teleinformatycznej) do skracania cza-sów transakcyjnych (łącznie z billingiem) na rynku energii elektrycznej;

2) bariera rozwoju inteligentnej infrastruktury do przekształcenia opłaty przesyło-wej z monopolistycznej w rynkową;

3) bariera decentralizacji technicznych systemów bilansowo-regulacyjnych.

Czwarta bariera to bariera ekonomiczna – jest ona związana z kształtowaniem się ekonomiki wysokiego ryzyka w segmencie NI (obecnie pretendentów do rynku), a także behawioralnej w segmencie EP; jedna i druga sukcesywnie będą wypierały ekonomikę inwestorów WEK opartą na zwrocie (praktycznie bez ryzyka) długoter-minowego kapitału inwestycyjnego. Piąta bariera to bariera społeczna – jest ona zwią-zana z kształtowaniem się gospodarki prosumenckiej i społeczeństwa prosumeckiego (bazą przekształceń gospodarki i społeczeństwa w kierunku prosumeryzmu jest eko-nomika behawioralna, partycypacja prosumencka itp.).

1. W warunkach monopolu na dostawę energii elektrycznej konkurencja była niemożliwa (do tego stopnia, że ekonomiści uniwersyteccy, spoza korporacji, w ogóle nie zajmowali się mechanizmami konkurencji w elektroenergetyce).

2. Na współczesnym hurtowym rynku WEK ograniczenia dotyczące konkurencji są związane z centralizacją platform transakcyjnych oraz z podtrzymywaniem długiego podstawowego przedziału transakcyjnego (1 godzina). Podkreśla się, że główne sygnały cenowe rynku hurtowego są związane z dwoma profilami.

Są nimi: Profil C(RB) – profil cenowy rynku bilansującego RB – oraz Profil C(RDN) – profil cenowy TGE z Rynku Dnia Następnego. Trzeci profil, któ-rym jest Profil C(RDB) – profil cenowy TGE z Rynku Dnia Bieżącego, nie ma jeszcze praktycznego znaczenia, bo Rynek Dnia Bieżącego jest na razie bardzo płytki.

3. W modelu IREE dochodzi (na początek, w szczególności) nowy rozbudowa-ny profil cenowy na rynku odbiorców końcowych. Jest to Profil C(TP) – profil cenowy taryfy programowej (taryfy TP sprzedawcy zobowiązanego). Drugim, ważniejszym, jest Profil C (TD) – profil cenowy taryfy dynamicznej (taryfy TD, czyli ceny przesyłanej, w trybie sygnału sterującego, do inteligentnego licznika odbiorcy/prosumenta).

4. Zasadniczą zmianą, warunkującą dalszy istotny rozwój konkurencji na rynku energii, jest zmiana płatnika opłaty przesyłowej. Pod pojęciem tej zmiany rozu-mie się zmianę z odbiorcy/prosumenta na wytwórcę.

2.4. Rynek usług systemowych (OSP, OSD; segmentacja)

Rozwój mechanizmów rynku WEK (skracanie przedziałów transakcyjnych oraz rozliczeniowych taryfowych) zmienia całkowicie obraz usług systemowych. W szcze-gólności zachodzi proces transformacji usług systemowych (np. w postaci regulacji trójnej) w rynek energii. Szczególnie podatnymi na tę transformację są usługi DSM/

DSR oraz RZ (rezerwa zimna/chłodna). Proces ten, jeśli będzie realizowany, będzie miał także inne korzystne działanie, mianowicie będzie hamował presję na rozwój rynku mocy (w szczególności kontraktów różnicowych, które są rozwiązaniem osła-biającym konkurencję na rynku energii elektrycznej).

1. Usługę DSM/DSR w modelu IREE należy traktować jako usługę systemową konkurencyjną względem rynku mocy. Oczywiście, jest to usługa o charakterze przejściowym – na konkurencyjnym rynku wygra z tą usługą (zastąpi ją) np.

taryfa dynamiczna TD. Wreszcie jest to ciągle usługa potencjalna – na razie zo-stała wdrożona przez operatora OSP jedynie eksperymentalnie (pierwsza umo-wa została podpisana w 2013 roku). Usługą są zainteresoumo-wani na szeroką skalę odbiorcy przemysłowi.

2. Dwa główne segmenty zasobów usługi rezerwy zimnej RZ to „stare” bloki wę-glowe energetyki WEK oraz potencjalnie układy UGZ gwarantowanego zasila-nia odbiorców wrażliwych na przerwy w zasilaniu. Są to zasoby, których kon-kurencyjność, zwłaszcza względem rynku mocy, powinna być skonfrontowana (na pierwszym, przejściowym etapie, czyli na etapie traktowania układów UGZ

jako usługi systemowej) za pomocą formuły kosztu unikniętego, a w następnych etapach za pomocą rynku bilansującego RB i taryfy TD.

3. Rynek mocy (jako gwarancja zwrotu nakładów kapitałowych w wielkoskalo-we bloki wytwórcze) jest koncepcją remonopolizacji rynku energii elektrycznej.

Koncepcja ta nie mieści się w modelu IREE (w modelu IREE zwrot kapitału następuje za pomocą ogólnego mechanizmu rynku konkurencyjnego, tzn. ceny krańcowej).

4. Decentralizacja usług systemowych w modelu IREE jest naturalnym i nieodzow-nym kierunkiem rozwojowym. Chodzi przy tym o decentralizację poprzez do-puszczenie do rynku usług systemowych nowych, poza operatorem OSP, gra-czy, w szczególności operatorów OSD, OHT i OH.

2.5. Rynek regulacji (rynek regulacji nadążnej mocy,

trak-towanej jako funkcja czasu, w przedziale do 5 minut;

W dokumencie CYFRYZACJA GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA (Stron 163-166)