KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH DEPARTMENT OF NEPHROLOGY, TRANSPLANTOLOGY AND INTERNAL MEDICINE

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 111-115)

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII CHAIR AND DEPARTMENT OF UROLOGY

KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH DEPARTMENT OF NEPHROLOGY, TRANSPLANTOLOGY AND INTERNAL MEDICINE

682. (1). Activity of erythrocyte derived antioxidative system during early reperfusion of transplanted human kidney. [Aut.] L[eszek] DOMAŃSKI, K[rzysztof] SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI, M[arek] OSTROWSKI, J[erzy] SIEŃKO, T[adeusz] SULIKOWSKI, M[aciej] ROMANOWSKI, M[arek] KAMIŃSKI, K[arolina] KĘDZIERSKA, E[dyta] HERDZIK, J[oanna]

KABAT-KOPERSKA, K[rzysztof] PABISIAK, M[agda] WIŚNIEWSKA, E[wa] KWIATKOWSKA, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, V[ioletta] DZIE-DZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 24–25 tab.

683. (2). Advanced glycation end products (AGEs) – not only age and diabetes related. [Aut.] K[azimierz] CIECHANOWSKI, D[orota] SŁOWIK--ŻYŁKA. – Ann. Acad. Med. Gedan. 2005 vol. 35 suppl. 10 s. 13–21 il. tab. bibliogr. summ. – 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, 16–18 April 2005.

(3). Analysis of microbiological data from kidney recipients in 2000–2004. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, J[acek]

RÓŻALSKI [właść. RÓŻAŃSKI] = poz. 951.

(4). Analysis of reperfusion of the transplanted kidney in thermovision. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI = poz. 360.

684. (5). Anomalia naczyniowa przyczyną poszerzonych, policyklicznych wnęk płucnych – opis przypadku = Anomalous of pulmonary artery as a cause of wide, polycyclic pulmonary hilus – case report. [Aut.] Iwona KOZŁOWSKA, Krzysztof KOSIŃSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Michał KUROWSKI, Iwona NIKODEMSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 113 nr 4 s. 359–363 il. bibliogr. streszcz. summ.

(6). Assessment of nephrotic effects of xenobiotics based on profi le of endogenic low-molecular compounds in urine. [Aut. m.in.] Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 1254.

(7). Attitudes and fears about living – related kidney donation in Poland. [Aut. m.in.] K[azimierz] CIECHANOWSKI, M[arek] MYŚLAK, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI = poz. 361.

685. (8). Autosomal dominant polycystic kidney disease reduces risk of diabetes unrelated to renal grafting. [Aut.] Maria PIETRZAK-NOWACKA, Jacek RÓŻAŃSKI, Krzysztof SAFRANOW, Grażyna DUTKIEWICZ, Karolina KĘDZIERSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Nephrology 2005 vol.

10 suppl. s. A 156. – 3rd World Congress of Nephrology, Singapore, 26–30 June 2005.

686. (9). Białka szoku termicznego i ich właściwości = Heat shock proteins and their characteristics. [Aut.] Sylwia DŻAMAN-SERAFIN, Bogu-miła TELATYŃSKA-ŚMIESZEK, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Pol. Merkuriusz Lek. 2005 t. 19 nr 110 s. 215–219 bibliogr. streszcz. summ.

(10). Cadaveric donor’s hipocytraturia as predictor of kidney allograft function. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI = poz. 1255.

687. (11). Can erythropoietin restore vision? The potential role of erythropoietin in the treatment of retinopathy. [Aut.] K[arolina] KĘDZIERSKA, K[azi-mierz] CIECHANOWSKI, W[ojciech] GOŁAWSKI [właśc. GOSŁAWSKI], E[dyta] GOŁĘBIEWSKA [właść. GOŁEMBIEWSKA], D[anuta] KARCZEWICZ, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] MYŚLAK. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 21–22.

688. (12). Comparison of kidney function after unilateral nefrectomy between living kidney donors and patients nephrectomized for other reasons.

[Aut.] Marek MYŚLAK, Leszek DOMAŃSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Magda WIŚNIEWSKA, Krzysztof PABISIAK, Adrian CHUDYK, Monika SZAJ, Karolina KĘDZIERSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Nephrol. Dial. Transplant. 2005 vol. 20 suppl. 5 s. v 73. – XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Istanbul, Turkey, June 4–7, 2005.

689. (13). Copper modifi es the activity of sodium-transporting systems in erythrocyte membrane in patients with essential hypertension. [Aut.]

Karolina KĘDZIERSKA, Joanna BOBER, Kazimierz CIECHANOWSKI, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Ewa KWIATKOWSKA, Iwona NOCEŃ, Barbara DOŁĘGOWSKA, Grażyna DUTKIEWICZ, Dariusz CHLUBEK. – Biol. Trace Elem. Res. 2005 vol. 107 nr 1 s. 21–32 il. tab. bibliogr. summ.

(14). Cyclosporine and sirolimus interaction in a kidney transplant patient. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI = poz. 1095.

(15). Cytokine gene polymorphism in patients with delayed renal graft function. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, G[rażyna] DUTKIEWICZ = poz. 1065.

(16). The cytokine gene polymorphisms in patients with chronic kidney graft rejection. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃ-SKI, G[rażyna] DUTKIEWICZ = poz. 1066.

(17). Cytokines and soluble HLA class I in kidney recipient with stable graft function. [Aut. m.in.] M[arek] MYŚLAK = poz. 1268.

(18). Do trace elements modify the activity of erythrocyte sodium-proton exchanger in hemodialyzed patients? [Aut. m.in.] Ewa KWIAT-KOWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Karolina KĘDZIERSKA, Edyta GOŁEMBIEWSKA = poz. 836.

(19). Does glucose present in dialysing fl uid infl uence on the antioxidant status of erythrocytes in chronic renal failure? [Aut. m.in.] K[azimierz]

CIECHANOWSKI, E[wa] KWIATKOWSKA, J[acek] RÓŻAŃSKI = poz. 837.

(20). Does glucose present in the dialysate limit oxidative stress in patients undergoing regular hemodialysis? [Aut. m.in.] Ewa KWIATKOW-SKA, Karolina KĘDZIERKWIATKOW-SKA, Leszek DOMAŃSKI, Edyta HERDZIK, Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 838.

690. (21). Early acid-base balance disorders during kidney transplantation. [Aut.] Karol TEJCHMAN, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] OSTROW-SKI, M[arek] KAMIŃOSTROW-SKI, T[adeusz] SULIKOWOSTROW-SKI, J[erzy] SIEŃKO, M[aciej] ROMANOWOSTROW-SKI, J[acek] RÓŻAŃOSTROW-SKI, M[arek] MYŚLAK, K[rzysztof]

PABISIAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005.

Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. P 15.

(22). Early kidney function after transplantation in correlation with catecholamines usage in brain death donors. [Aut. m.in.] L[eszek] DO-MAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI = poz. 1258.

(23). The effect od dialysate components on oxidative stress potency in patients with chronic renal failure (CRF). [Aut. m.in.] Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 839.

(24). Effect of hydrodistension in improving and maintaining bladder volume and function in patients on long-term renal dialysis who are eligible for kidney transplant. [Aut. m.in.] K[azimierz] CIECHANOWSKI = poz. 362.

(25). Elements of Mediterranean diet improve oxidative status in blood of kidney graft recipients. [Aut. m.in.] Leszek DOMAŃSKI, Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 841.

(26). The evaluation of apoptosis and reactive oxygen species in hematopoietic cells derived from heparinized cadaveric organ donors stored short-term at 4°C. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI = poz. 1272.

(27). Experiences in kidney transplantation with duplicated ureters. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[azimierz]

CIECHANOWSKI = poz. 364.

691. (28). Factors retarding manifestation of hypertension in ADPKD patients. [Aut.] Jacek RÓŻAŃSKI, Paweł GÓRECKI, Krzysztof SAFRA-NOW, Magda WIŚNIEWSKA, Leszek DOMAŃSKI, Marek MYŚLAK, Karolina KĘDZIERSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Maciej DOMAŃSKI.

– Nephrology 2005 vol. 10 suppl. s. A 158. – 3rd World Congress of Nephrology, Singapore, 26–30 June 2005.

Toż w: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 15–17 il. tab.

(29). Frequencies of the common promoter polymorphisms in cytokine genes in a Polish population. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI = poz. 1098.

692. (30). Functional adaptation of transplanted and remnant kidney after living donor transplantation. [Aut.] M[arek] MYŚLAK, M[onika] SZAJ, P[iotr] ZORGA, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[rzysztof] PABISIAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005. Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. P 22.

693. (31). Hypoxanthine as the graft’s ischemia marker stimulates catalase activity in renal vein during reperfusion in human. [Aut.] L[eszek] DO-MAŃSKI, K[rzysztof] SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI, T[adeusz]

SULIKOWSKI, J[erzy] SIEŃKO, M[aciej] ROMANOWSKI, M[arek] OSTROWSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, K[arolina] KĘDZIERSKA, K[rzysztof]

PABISIAK, R[omuald] BOHATYREWICZ, J[oanna] KABAT-KOPERSKA, M[agda] WIŚNIEWSKA, E[wa] KWIATKOWSKA, K[atarzyna] JAKU-BOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK. – Tamże: abstr. O 21.

(32). IL-2 and TNF-α promoter polymorphisms in patients with acute kidney graft rejection. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek]

RÓŻAŃSKI, G[rażyna] DUTKIEWICZ = poz. 1072.

(33). Impact of HBs antigen, anti-HCF antibodies and anti-CMV antibodies presence in recipients’ on time of graft function. [Aut. m.in.]

K[azimierz] CIECHANOWSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK = poz. 367.

(34). The impact of thiopurine s-methyltransferase polymorphism on azathioprine-induced myelotoxicity in renal transplant recipients. [Aut.

m.in.] Leszek DOMAŃSKI = poz. 1099.

(35). Impact of time of graft functioning on length of transplanted patients life. [Aut. m.in.] J[acek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃ SKI = poz. 368.

694. (36). Impaired synthesis is not the reason for decreased activity of extracellular superoxide dismutase in patients with diabetes. [Aut.] Kazi-mierz CIECHANOWSKI, Karolina KĘDZIERSKA, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Joanna BOBER, Leszek DOMAŃSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Marek MYŚLAK. – Arch. Med. Res. 2005 vol. 36 nr 2 s. 148–153 tab. bibliogr. summ.

695. (37). Indicators of renal ischaemia and antioxidant system activity in renal vein of human kidney allograft during reperfusion. [Aut.] L[e-szek] DOMAŃSKI, K[rzysztof] SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI, M[arek] OSTROWSKI, T[adeusz] SULIKOWSKI, J[erzy] SIEŃKO, M[aciej] ROMANOWSKI, M[arek] KAMIŃSKI, K[arolina] KĘDZIERSKA, E[dyta] HERDZIK, J[oanna] KABAT-KOPERSKA, K[rzysztof] PABISIAK, M[agda] WIŚNIEWSKA, E[wa] KWIATKOWSKA, K[atarzyna] JA-KUBOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005.

[Szczecin, 2005] s. 22–23.

Toż: – Nephrol. Dial. Transplant. 2005 vol. 20 suppl. 5 s. v 182. – XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Istanbul, Turkey, June 4–7, 2005.

696. (38). The infl uence of ACE I/D gene polymorphism on the development of post-transplant erythrocytosis. [Aut.] Karolina KĘDZIERSKA, Joanna KABAT-KOPERSKA, Maciej DOMAŃSKI, Krzysztof SAFRANOW, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Jacek RÓŻAŃSKI, Leszek DOMAŃSKI, Marek MYŚLAK, Kazimierz CIECHANOWSKI. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 17–18.

Toż: – Nephrology 2005 vol. 10 suppl. s. A 101. – 3rd World Congress of Nephrology, Singapore, 26–30 June 2005.

697. (39). The infl uence of angiotensin-converting enzyme gene of donor and recipient on the function of transplanted kidney. [Aut.] J[oanna]

KABAT-KOPERSKA, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, K[rzysztof] SAFRANOW, E[dyta] GOŁEMBIEWSKA, E[dyta] PACZKOWSKA, A[n-drzej] MIKŁASZEWICZ, K[arolina] KĘDZIERSKA, S[tefania] GIEDRYS-KALEMBA, B[ogusław] MACHALIŃSKI, K[azimierz] CIECHANOWSKI.

– Transplant. Proc. 2005 vol. 37 nr 2 s. 755–759 il. tab. bibliogr. summ.

698. (40). Infl uence of cold ischemia time and HLA matching on early and distant function of the transplanted kidney. [Aut.] M. JONAS, W[oj-ciech] ROWIŃSKI, J. BOROWSKI, J[anusz] WAŁASZEWSKI, M[aciej] GŁYDA, J[erzy] CHUDEK, A[ndrzej] WIĘCEK, M[arian] KLINGER, D[orota]

KAMIŃSKA, K[azimierz] CIECHANOWSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, L[eszek] PĄCZEK, M[agdalena] DURLIK, Z[bigniew] WŁODARCZYK. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005. Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. O 2.

699. (41). Infl uence of double J catheter on urinary tract infections in transplanted kidney. [Aut.] M[arek] MYŚLAK, J[erzy] SIEŃKO, K[rzysztof]

PABISIAK, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[azimierz] CIECHANOWSKI. – Tamże: abstr. P 41.

(42). Is glucose in dialysate the erythrocyte’s protective factor in patients with chronic renal failure? [Aut. m.in.] K[azimierz] CIECHANOW-SKI = poz. 852.

700. (43). Komentarz [do art.]: Wskazania do stosowania leków hipotensyjnych w nefropatii cukrzycowej i niecukrzycowej = [Commentary to art.: Compelling drug indications in diabetic and nondiabetic nephropathy]. [Aut.] Eberhard Ritz, Ralf Dikow, Martin Zeier. Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 4 s.

47–59. [Aut. koment.] Kazimierz CIECHANOWSKI. – Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 4 s. 60–61 tab. bibliogr.

(44). Laparoscopic removal of renal cysts in patients with autosomal dominant policystic kidney disease as an alternative treatment to nephrectomy – preliminary results. [Aut. m.in.] J[acek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI

= poz. 371.

701. (45). Lipidy i lipoproteiny osocza = [Plasma lipids and lipoproteins]. [Aut.] Kazimierz CIECHANOWSKI. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 153–159 il. tab.

702. (46). MDR1 gene polymorphism in allogenic kidney transplant patients with tremor. [Aut.] Katarzyna KOTRYCH, Leszek DOMAŃSKI, Wanda GÓRNIK, Marek DROŹDZIK. – Pharmacol. Rep. 2005 vol. 57 nr 2 s. 241–245 tab. bibliogr. summ.

703. (47). Nephrotic syndrome and situs inversus viscerum: correlation or coincidence. [Aut.] Maciej DOMAŃSKI, Leszek DOMAŃSKI, Kazimierz CIECHANOWSKI. – J. Nephrol. 2005 vol. 18 nr 5 s. 623–625 bibliogr. summ.

704. (48). Nerka gąbczasta – postępowanie terapeutyczne – opis przypadku = Kidney sponge – treatment – case report. [Aut.] Marta KUCZAK, Leszek DOMAŃSKI, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 114 nr 3 s. 887–890 il. bibliogr. streszcz. summ.

705. (49). Oporność na aktywowane białko C u chorej z trzykrotnym zawałem mięśnia sercowego i udarem niedokrwiennym mózgu = Resistance to activated protein C in a patient with multiple myocardial infarctions and stroke – a case report. [Aut.] Iwona KOZŁOWSKA, Andrzej KRZYSTOLIK, Jacek RÓŻAŃSKI, Iwona NIKODEMSKA, Michał KUROWSKI, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Kard. Pol. 2005 t. 62 nr 2 s. 151–152 bibliogr. summ.

(50). Organ procurement in West Pomerania region – Poland: donor profi le. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI

= poz. 373.

(51). Own experience with autosomal dominant policystic kidney disease patients before and after renal transplantation (4 years observation).

[Aut. m.in.] J[acek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI = poz. 374.

(52). Own experiences in duplicates ureters kidney transplantation. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[azimierz]

CIECHANOWSKI = poz. 375.

706. (53). Plasma prekallikrein as a risk factor for diabetic retinopathy. [Aut.] Karolina KĘDZIERSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Andrzej CIECHANOWICZ, Leszek DOMAŃSKI, Marek MYŚLAK, Jacek RÓŻAŃSKI. – Arch. Med.

Res. 2005 vol. 36 nr 5 s. 539–543 il. tab. bibliogr. summ.

(54). Posttransplant diabetes mellitus. [Aut. m.in.] K[azimierz] CIECHANOWSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek]

MYŚLAK = poz. 864.

(55). Posttransplant diabetes mellitus in Polish population. [Aut. m.in.] Kazimierz CIECHANOWSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Leszek DOMAŃ-SKI, Marek MYŚLAK = poz. 865.

(56). Posttransplant hyperglycaemia and diabetes mellitus in general population – have they similar risk factors? [Aut. m.in.] J[acek] RÓŻAŃ-SKI, K[azimierz] CIECHANOWRÓŻAŃ-SKI, L[eszek] DOMAŃRÓŻAŃ-SKI, M[arek] MYŚLAK = poz. 866.

707. (57). Powikłania w układzie sercowo-naczyniowym = [Complications in the cardiovascular system]. [Aut.] Kazimierz CIECHANOWSKI, Karolina KĘDZIERSKA. W: Cukrzyca. Patogeneza, diagnostyka, leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Ewy Otto Buczkowskiej. Warszawa, 2005 s.

190–207 tab. bibliogr.

708. (58). Pretransplant nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. [Aut.] J[acek] RÓŻAŃSKI, I[wona] KO-ZŁOWSKA, M[arek] MYŚLAK, L[eszek] DOMAŃSKI, J[erzy] SIEŃKO, K[azimierz] CIECHANOWSKI, M[arek] OSTROWSKI. – Transplant. Proc.

2005 vol. 37 nr 2 s. 666–668 tab. bibliogr. summ.

709. (59). Renal handling of uric acid in patients with type 1 diabetes in relaton to glycemic control. [Aut.] Edyta GOŁEMBIEWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Krzysztof SAFRANOW, Karolina KĘDZIERSKA, Joanna KABAT-KOPERSKA. – Arch. Med. Res. 2005 vol. 36 nr 1 s. 32–35 il.

tab. bibliogr. summ.

710. (60). The reperfusion of human kidney allograft does not affect an erythrocyte antioxidative system. [Aut.] L[eszek] DOMAŃSKI, B[arbara]

DOŁĘGOWSKA, K[rzysztof] SAFRANOW, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI, M[aciej] ROMANOWSKI, J[erzy] SIEŃKO, T[adeusz] SULIKOWSKI, M[arek] KAMIŃSKI, M[arek] OSTROWSKI, M[aciej] DOMAŃSKI, K[arolina] KĘDZIERSKA, E[dyta]

GOŁEMBIEWSKA, J[oanna] KABAT-KOPERSKA, K[rzysztof] PABISIAK, M[agda] WIŚNIEWSKA, E[wa] KWIATKOWSKA, K[atarzyna] JAKU-BOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK, R[omuald] BOHATYREWICZ. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005. Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. P 21.

711. (61). Respiratory compensation as a marker of acid-base balance disorders during kidney transplantation. [Aut.] K[arol] TEJCHMAN, L[eszek]

DOMAŃSKI, J[erzy] SIEŃKO, T[adeusz] SULIKOWSKI, M[arek] KAMIŃSKI, M[aciej] ROMANOWSKI, M[arek] OSTROWSKI. W: Organ Donation Congresses, 8th Congress of the International Society of Organ Donation and Procurement, 5th Congress of the International Transplant Coordinators Society, Gramado, RS, Brasil, December 3–7, 2005. Final program. [B.m., 2005] s. 87.

(62). Return to social life after renal transplantation – analysis of selected social and economic aspects. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, J[acek] RÓŻAŃSKI = poz. 377.

712. (63). Risk factors of intracranial aneurysms in ADPKD patients eNOS polymorphism. [Aut.] J[acek] RÓŻAŃSKI, E[wa] KRÓL, A[gnieszka]

BIŃCZAK-KULETA, M[agda] WIŚNIEWSKA, K[rzysztof] SAFRONOW [właśc. SAFRANOW], L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, K[arolina]

KĘDZIERSKA, A[ndrzej] CIECHANOWICZ, K[azimierz] CIECHANOWSKI, B[olesław] RUTKOWSKI. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 46–47.

713. (64). Risk factors of posttransplant diabetes mellitus in Polish population. [Aut.] Magda WIŚNIEWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Krzysztof SAFRANOW, Leszek DOMAŃSKI, Marek MYŚLAK. – Nephrol. Dial. Transplant. 2005 vol. 20 suppl. 5 s. v 168 tab. – XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Istanbul, Turkey, June 4–7, 2005.

(65). The role of Th1 and Th2 cytokines in kidney recipients with stable graft function. [Aut. m.in.] M[arek] MYŚLAK = poz. 1310.

(66). Severe azathioprine-induced myelotoxicity in a kidney transplant patient with thiopurine S-methyltransferase-defi cient genotype (TPM-T*3A/*3C). [Aut. m.in.] Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 1110.

714. (67). Severe form of lactic acidosis as a side-effect of gancyclovir. [Aut.] K[arolina] KĘDZIERSKA, K. [Ewa] KWIATKOWSKA, K[azimierz]

CIECHANOWSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, G[rażyna] DUTKIEWICZ, E[lżbieta] URASIŃSKA, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, M[arek]

OSTROWSKI. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 19–20.

(68). Simple dietary interventions reduce the risk factors of atherosclerosis in renal graft recipients. [Aut. m.in.] Leszek DOMAŃSKI, Kazi-mierz CIECHANOWSKI = poz. 878.

715. (69). Stres oksydacyjny jako jedna z przyczyn trudności w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek = Oxidative stress as a reason of treatment diffi culties in chronic renal failure. [Aut.] Joanna STĘPNIEWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Pol. Merkuriusz Lek. 2005 t. 19 nr 113 s. 697–700 bibliogr. streszcz. summ.

(70). Study to look at how the urinary bladder adapts to increased urinary output in patients after kidney transplantation. [Aut. m.in.] K[azi-mierz] CIECHANOWSKI = poz. 379.

716. (71). Succesfull kidney transplantation in patients with refractory nephrotic syndrome due to amyloidosis – case report. [Aut.] M[arek] MY-ŚLAK, J[erzy] SIEŃKO, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[rzysztof] PABISIAK, K[azimierz] CIECHANOWSKI. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005. Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. P 59.

717. (72). Taste disorders present in patients with chronic renal failure do not have an effect on overhydration and excessive weight gain between dia-lyses. [Aut.] Maciej BOHATYREWICZ, Ewa BOROWIECKA, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Nephrology 2005 vol. 10 nr 3 s. 274–275 il. bibliogr.

718. (73). Terapia ratunkowa po przeszczepie nerki = [Emergency therapy after kidney transplantation]. [Aut.] Marek MYŚLAK, Kazimierz CIECHANOWSKI. – Ordynator Lek. 2005 vol. 5 nr 7–8 s. 3–10 bibliogr. streszcz.

(74). Th1/Th2 cytokines balance in recipients with stable renal graft. [Aut. m.in.] Marek MYŚLAK = poz. 972.

(75). Thermovision camera. Analysis of temperature of the transplanted kidney. [Aut. m.in.] L[eszek] DOMAŃSKI = poz. 380.

(76). Trace elements modify the activity of sodium transporting systems in erythrocyte membrane in patients with chronic renal failure. [Aut.

m.in.] Karolina KĘDZIERSKA, Ewa KWIATKOWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI = poz. 886.

719. (77). Trace elements modify the activity of sodium transporting systems in erythrocyte membrane in patients with essential hypertension – preliminary study. [Aut.] Karolina KĘDZIERSKA, Joanna BOBER, Kazimierz CIECHANOWSKI, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Ewa KWIATKOWSKA, Iwona NOCEŃ, Grażyna DUTKIEWICZ, Dariusz CHLUBEK. – Nephrol. Dial. Transplant. 2005 vol. 20 nr 2 s. 469–471 il. tab. bibliogr.

720. (78). Wpływ polimorfi zmu genu enzymu konwertującego angotensynę I (ACE) biorcy i dawcy na czynność nerki przeszczepionej = The infl uence of gene polymorphism of the angiotensin-converting enzyme in donor and recipiention the function of renal graft. [Aut.] Joanna KABAT-KO-PERSKA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 107–115 il. tab. bibliogr. streszcz. summ. – Na podstawie rozpr. doktorskiej.

721. (79). Wpływ redukcji masy ciała na zaburzenia metaboliczne i powikłania u chorego z otyłością olbrzymią – trzyletnia obserwacja = The infl uence of body mass reduction on metabolic disorders and complications in patient with giant obesity. Three years observation. [Aut.] Maria PIETRZAK--NOWACKA, Krzysztof SAFRANOW, Karolina KĘDZIERSKA. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 113 nr 6 s. 575–579 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

722. (80). Wpływ trimetazydyny na profi l nukleotydów w nerkach szczurów poddanych niedokrwieniu i reperfuzji = [Effect of trimetazidine on nucleotide profi le in rat kidney tissue after ischemia/reperfusion injury]. [Aut.] Leszek DOMAŃSKI, Tadeusz SULIKOWSKI, Krzysztof SAFRANOW, Jacek RÓŻAŃSKI, Marek MYŚLAK, Kazimierz CIECHANOWSKI, Elżbieta URASIŃSKA, Andrzej PAWLIK, Marek DROŹDZIK. – Probl. Ter. Mo-nitorowanej 2005 t. 16 nr 4 s. 64–65. – Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych. IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii MoMo-nitorowanej, Łódź, Arturówek, 1–3.12.2005.

723. (81). Zachodniopomorska nefrologia – czy daleko do Europy? = Westpommersche Nephrologie – ist es weit nach Europa? = [West Pomeranian nephrology – is it far away from Europe?]. [Aut.] K[azimierz] CIECHANOWSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, J[acek]

RÓŻAŃSKI. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Na-uki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 66–67. – Tekst równol. w jęz. niem.

KLINIKA NEONATOLOGII

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 111-115)