NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (bez uczniów gimnazjów specjalnych) PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF DISABILITY

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 86-94)

(excluding pupils of special lower secondary schools)

WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

SPECIFICATION a – total b – of which

females OGÓŁEM ... a 705 678 589 594 a TOTAL

b 291 268 249 241 b

w tym: of which:

Słabosłyszący ... a 40 34 40 39 a Hearing impaired

b 14 15 19 14 b

Słabowidzący ... a 6 24 28 36 a Sight impaired

b 1 7 15 15 b

Z niepełnosprawnością a 39 42 25 31 a Motor-skill impaired

ruchową b 15 16 12 14 b

Z upośledzeniem a 464 460 382 349 a Mentally disabled

umysłowym b 207 193 154 148 b

Z niepełnosprawnością a 24 28 54 58 a Associated disabled

sprzężoną b 6 12 28 29 b

Niedostosowani a – – 1 15 a Socially maladjusted

społecznie b – – 1 5 b

Z zaburzeniami a 10 17 20 21 a Behavior disorder

zachowania b 2 5 2 1 b

Przewlekle chorzy ... a 122 61 31 19 a Chronically ill

b 46 18 14 5 b

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 18 /67/. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW WEDŁUG KLAS I PŁCI

PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS BY GRADE AND SEX WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06a 2006/07a 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas OGÓŁEM ... 41645 39100 36634 34390 24614 9776 TOTAL

Uczniowie w klasach:

Pupils of grade:

I ... 13127 12573 11988 11162 7983 3179 II ... 14252 12789 12265 11553 8289 3264 III ... 14261 13733 12381 11675 8342 3333

a W podziale według klas nie uwzględniono uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, którzy realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w indywidualnych bądź grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a Division by grade – without taking into consideration pupils with a profound mental retardation who meet their obligation to receive an education through participating in individual or group rehabilitation – education classes.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 19 /68/. WYNIKI EGZAMINU UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2007/08

EXAM RESULTS OF PUPILS ENDING LOWER SECONDARY EDUCATION IN 2007/08 SCHOOL YEAR

WYSZCZEGÓLNIENIE

Część humanistyczna ... 12,0 29,9 59,8 Humanistic part Czytanie i odbiór tekstów

kultury ... x 18,8 75,0 Reading and reception of cultural texts

Tworzenie własnego tekstu x 11,2 44,6 Creating one’s own text Część

matematyczno-przyrodnicza ... 12,0 26,4 52,7 Mathematics-nature part Umiejętne stosowanie

ter-minów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodni-czych w praktyce

życio-wej i dalszym kształceniu x 7,1 47,4

Skilful use of terms, concepts and procedures of mathematics-nature subjects in the life-time practice and further education

Wyszukiwanie i stosowanie

informacji ... x 8,5 70,6 Search for and using information Wskazywanie i opisywanie

faktów, związków i zależ-ności w szczególzależ-ności przyczynowo-skutkowych funkcjonalnych,

przes-trzennych i czasowych x 7,9 53,0

Identifying and describing facts, relations and dependencies in particular the causal, functional, spatial and temporal ones Stosowanie zintegrowanej

wiedzy i umiejętności do

rozwiązywania problemów x 2,8 35,4

Application of integrated knowledge and skills to solve problems Ź r ó d ł o: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

S o u r c e: data of the District Commission of Examination in Wroclaw.

TABL. 20 /69/. OBOWIĄZEK SZKOLNY W GIMNAZJACH

COMPULSORY EDUCATION IN LOWER SECONDARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION Dzieci podlegające

obo-wiązkowi szkolnemu ... 43870 41802 39275 36382 Children liable to compulsory education Dzieci spełniające

obo-wiązek szkolny ... 43290 41300 38976 36029 Children fulfilling compulsory education

w tym: of which:

w szkole w obwodzie,

której mieszka uczeń ... 34779 32205 29689 27172 in school in the circuit where the pupil lives w innej szkole ... 8491 9073 9197 8828 in another school poprzez udział w

zaję-ciach

rewalidacyjno-wychowawczych ... 19 22 26 26

through participation in rehabilitation-education classes

Dzieci nie spełniające

obowiązku szkolnego 580 502 299 353 Children not fulfilling compulsory education Z powodu odroczenia ... – 1 1 2 Due to postponement Z innej przyczyny ... 580 501 298 351 Other reason

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 21 /70/. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW WEDŁUG ODLEGŁOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA OD SZKOŁY

PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS BY DISTANCE FROM ABODE TO SCHOOL

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007/08 3858 6624 2507

2008/09 3159 5164 1716

Miasta ... 2005/06 1992 4137 1307

Urban areas 2006/07 1894 3954 1116

2007/08 2013 3852 1298

2008/09 1545 3029 704

Wieś ... 2005/06 2400 2818 1205

Rural areas 2006/07 2238 2554 1168

2007/08 1845 2772 1209

2008/09 1614 2135 1012

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 22 /71/. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS ATTENDING PSYCHO-PEDAGOGICAL CLASSES

2007/08 6815 338 74 196

2008/09 7280 326 70 70

Miasta ... 2005/06 5692 354 65 190

Urban areas 2006/07 5178 364 49 206

2007/08 4283 265 61 138

2008/09 4168 235 47 68

Wieś ... 2005/06 2565 88 18 30

Rural areas 2006/07 2897 98 28 17

2007/08 2532 73 13 58

2008/09 3112 91 23 2

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 23 /72/. KOMPUTERY I BIBLIOTEKI SZKOLNE W GIMNAZJACH

COMPUTERS AND BOOKS IN LOWER SECONDARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

Szkoły wyposażone w komputery do użytku

uczniów ... 133 134 136 139

Schools equipped with computers used by pupils

w tym z dostępem

do Internetu ... 129 132 132 137 of which with the Internet access

Komputery przeznaczone

do użytku uczniów ... 1943 2364 2562 2974 Computers used by pupils w tym z dostępem

do Internetu ... 1830 2275 2421 2883 of which with the Internet access

Szkoły posiadające

bibliotekę szkolną ... 109 109 100 99 Schools with school libraries

Księgozbiór w tys. wol. 609,6 629,8 569,5 616,9 Collection in thous. vol.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 24 /73/. UCZESTNICY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I NADOBOWIĄZKOWYCH W GIMNAZJACH

PARTICIPANTS OF ADDITIONAL CLASSES AND OPTIONAL ACTIVITIES IN LOWER SECONDARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

OGÓŁEM ... 27895 28901 24465 23042 TOTAL Informatyczne ... – – 2651 1834 Computing Techniczne ... 1998 2379 271 248 Technical Przedmiotowe ... 9675 10372 8139 8084 Topical Artystyczne ... 4451 4564 3532 3306 Art Sportowe ... 7599 7311 6513 6330 Sports

Turystyczno-krajoznawcze 493 573 504 478 Tourist Country-Lovers’

Inne ... 3679 3702 2855 2762 Other Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 25 /74/. UCZĄCY SIĘ OBOWIĄZKOWO JĘZYKA OBCEGO W GIMNAZJACH

PUPILS STUDYING FOREIGN LANGUAGE AS OBLIGATORY IN LOWER SECONDARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 43256 41105 39910 36469 TOTAL

Angielski ... 31954 31160 29610 28438 English Francuski ... 253 196 – 258 French Niemiecki ... 10971 9712 10244 7566 German Rosyjski ... 55 37 38 56 Russian Inny ... 23 – 18 151 Other

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 26 /75/. NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

TEACHING NATIONAL MINORITIES’ LANGUAGE IN NURSERY SCHOOLS, PRIMARY SCHOOLS AND LOWER SECONDARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

SPECIFICATION język niemiecki

german language

PRZEDSZKOLA NURSERY SCHOOLS

Dzieci ... 761 911 886 3737 Children SZKOŁY PODSTAWOWE PRIMARY SCHOOLS Uczniowie ... 17648 17888 17533 17160 Pupils

według klas: by grades:

I ... 2773 2848 2757 2670 I II ... 2859 2858 2871 2780 II III ... 2926 2951 2886 2836 III IV ... 2901 3040 2998 2951 IV V ... 3070 3035 3010 2978 V VI ... 3119 3156 3011 2945 VI

GIMNAZJA LOWER SECONDARY SCHOOLS Uczniowie ... 7644 7410 7175 6777 Pupils

według klas: by grades:

I ... 2490 2430 2390 2096 I II ... 2552 2438 2420 2333 II III ... 2602 2542 2365 2348 III

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 27 /76/. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

GENERAL SECONDARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

Szkoły ... 61 61 55 52 50 2 Schools

Oddziały ... 590 585 568 552 542 10 Sections

Uczniowie ... 16583 16309 15982 15123 14875 248 Pupils

w tym dziewczęta ... 10049 10064 10004 9646 9480 166 of which females

w tym I klasa ... 5784 5621 5330 4770 4705 65 of which 1st grade

Absolwencia ... 5588 5381 4817 5108 5012 96 Graduatesa

w tym dziewczęta ... 3444 3324 2945 3125 3063 62 of which females

Liczba uczniów na:

Number of pupils per:

1 szkołę ... 272 267 291 291 298 124 school

1 oddział ... 28 28 28 27 27 25 section

a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 28 /77/. UCZNIOWIE LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF DISABILITY

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 106 92 46 68 TOTAL

w tym: of which:

Słabosłyszący ... 6 8 5 12 Hearing impaired Słabowidzący ... 15 11 8 12 Sight impaired Z niepełnosprawnością

ruchową ... 35 39 18 14 Motor-skill impaired Z niepełnosprawnością

sprzężoną ... 5 1 1 2 Associated disabled Z zaburzeniami zachowania 4 2 1 – Behavior disorder Przewlekle chorzy ... 40 28 8 22 Chronically ill

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 29 /78/. UCZNIOWIE LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WEDŁUG KLAS I PŁCI

STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS BY GRADE AND SEX

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

OGÓŁEM ... 16583 16309 15982 15123 14875 248 TOTAL

Uczniowie w klasach:

Students of grade:

I ... 5784 5621 5330 4770 4705 65 II ... 5418 5543 5392 5143 5063 80 III ... 5381 5145 5260 5210 5107 103

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 30 /79/. ABSOLWENCI

a

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

GRADUATESa OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS HAVING TAKEN LEAVING SECONDARY EDUCATION EXAM

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

OGÓŁEM ... 5588 5381 4817 5108 TOTAL

w tym dziewczęta ... 3444 3324 2945 3125 of which females W tym niepełnosprawni ... 35 39 7 10 Of which disabled

Absolwenci, którzy: Graduates:

przystąpili do egzaminu

dojrzałości ... 5549 5311 4771 5030 having taken leaving se-condary education exam w tym dziewczęta ... 3436 3289 2921 3096 of which females

otrzymali świadectwo

dojrzałości ... 5117 5019 4642 4816

having received general certificate of secondary education

w tym dziewczęta ... 3146 3095 2847 2889 of which females w tym niepełnosprawni 29 35 4 8 of which disabled a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 31 /80/. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

BASIC VOCATIONAL SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

Szkoły ... 55 55 59 62 59 3 Schools

Oddziały ... 328 329 397 351 341 10 Sections

Uczniowie ... 7761 7675 8015 8023 7804 219 Students

w tym dziewczęta ... 2231 2219 2302 2356 2309 47 of which females

w tym I klasa ... 3259 3406 3589 3321 3233 88 of which 1st grade

Absolwencia ... 2447 2564 2330 2337 2258 79 Graduatesa

w tym dziewczęta ... 786 854 729 780 758 22

of which females Liczba uczniów na:

Number of pupils per:

1 szkołę ... 141 140 136 129 132 73 school

1 oddział ... 24 23 20 23 23 22 section

a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 32 /81/. UCZNIOWIE ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

STUDENTS OF BASIC VOCATIONAL SCHOOLS BY TYPE OF DISABILITY WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 718 694 756 810 TOTAL

w tym: of which:

Z upośledzeniem umysłowym 577 579 646 650 Mentally disabled Z niepełnosprawnością

sprzężoną ... 45 32 23 22 Associated disabled Niedostosowani społecznie 87 80 86 112 Socially maladjusted Z zaburzeniami zachowania – – – 23 Behavior disorder Przewlekle chorzy ... 2 2 – 2 Chronically ill

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 33 /82/. UCZNIOWIE ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH WEDŁUG KLAS I PŁCI

STUDENTS OF BASIC VOCATIONAL SCHOOLS BY GRADE AND SEX WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

OGÓŁEM ... 7761 7675 8015 8023 7804 219 TOTAL

Uczniowie w klasach:

Pupils of grade:

I ... 3259 3406 3589 3321 3233 88 II ... 2796 2691 2885 3045 2964 81 III ... 1706 1578 1541 1657 1607 50

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 34 /83/. UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

1

ZASADNICZYCH SZKÓŁ

ZAWODOWYCH WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

2

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 86-94)