• Nie Znaleziono Wyników

Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego poza drogą publiczną, strefą zamieszkania

lub przepisom wydanym na jej podstawie przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze publicznej,

12. Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego poza drogą publiczną, strefą zamieszkania

lub strefą ruchu pojazd i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa

innej osoby (art. 98 k.w.)

369. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

370. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polega-jącego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą

publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

371. Wyjaśnij pojęcie „pojazd” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.). 372. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza dro-gą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

373. Wyjaśnij pojęcie „poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu” w kontek-ście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostroż-ności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

374. Wyjaśnij pojęcie „niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należy-tej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

375. Wyjaśnij pojęcie „zagraża bezpieczeństwu innej osoby” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzą-cego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagro-żenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

376. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

377. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 378. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności przez

prowadzącego prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

379. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostroż-ności przez prowadzącego prowadzącego pojazd poza drogą publiczną, strefą zamiesz-kania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.). 380. Podaj przykłady niezachowania należytej ostrożności przez prowadzącego prowadzącego

pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.).

Rozdział VI.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko osobie (JM01 JS03 KPN 16)

– ćwiczenia

1. Skłanianie do żebrania (art. 104 k.w.)

381. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.). 382. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia

polegają-cego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

383. Wyjaśnij pojęcie „żebranie” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegające-go na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

384. Wyjaśnij pojęcie „skłanianie do żebrania” w kontekście ustawowych znamion wykrocze-nia polegającego na skławykrocze-nianiu do żebrawykrocze-nia (art. 104 k.w.).

385. Wyjaśnij pojęcie „małoletni” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegające-go na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

386. Wyjaśnij pojęcie „osoba bezradna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

387. Wyjaśnij pojęcie „osoba pozostająca w stosunku zależności od osoby skłaniającej do że-brania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

388. Wyjaśnij pojęcie „osoba oddana pod opiekę osoby skłaniającej do żebrania” w kon-tekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

389. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.).

390. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

391. Omów podmiot wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania (art. 104 k.w.). 392. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na skłanianiu do żebrania

(art. 104 k.w.).

2. Dopuszczenie do przebywania w okolicznościach

niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.)

394. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w oko-licznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

395. Wyjaśnij pojęcie „mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” w kon-tekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

396. Wyjaśnij pojęcie „inna osoba niezdolna rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeń-stwem” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.). 397. Wyjaśnij pojęcie „okoliczności niebezpieczne dla zdrowia człowieka” w kontekście usta-wowych znamion wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicz-nościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

398. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polega-jącego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

399. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebez-piecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

400. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 401. Omów podmiot wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w

okoliczno-ściach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

402. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

403. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na dopuszczeniu do przebywania w okolicz-nościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.).

3. Szczucie psem człowieka (art. 108 k.w.)

404. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.). 405. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia

polegają-cego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.).

406. Wyjaśnij pojęcie „szczucie psem człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.).

407. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.).

408. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na szczucia psem człowieka (art. 108 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

a

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 409. Omów podmiot wykroczenia polegającego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.). 410. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na szczuciu psem człowieka

(art. 108 k.w.).

411. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na szczuciu psem człowieka (art. 108 k.w.). 412. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka,

w wyniku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego – według opinii lekarza biegłego sądowego – naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni.

413. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka, w wyniku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego – według opinii lekarza biegłego sądowego – naruszenie czynności narządu ciała na okres powy-żej siedmiu dni, które nie stanowiło tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 k.k..

414. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka, w wy-niku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego – według opinii lekarza biegłego sądowego – naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej sied-miu dni, gdyż pokrzywdzony został na trwale pozbawiony słuchu.

415. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka, w wy-niku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego – według opinii lekarza biegłego sądowego – naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej sied-miu dni, gdyż pokrzywdzony doznał trwałego, istotnego zeszpecenia ciała.

416. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka, w wy-niku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego uszkodzenie odzieży – rozerwanie nogawki spodni. Pokrzywdzony oszacował wysokość szkody na kwotę 800 zł i złożył wniosek o ściganie karne sprawcy czynu.

417. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który dziś rano szczuł psem człowieka, w wy-niku czego szczuty pies zaatakował pokrzywdzonego, powodując u niego uszkodzenie odzieży – rozerwanie nogawki spodni. Pokrzywdzony oszacował wysokość szkody na kwotę 60 zł i zażądał ścigania sprawcy czynu.

Rozdział VII.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko mieniu (JM01 JS03 KPN 17)

– ćwiczenia

1. Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)

418. Omów tryby ścigania wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

419. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegają-cego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

420. Wyjaśnij pojęcie „rzecz” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia kradzieży lub przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

421. Wyjaśnij, co nie stanowi przedmiotu czynu (in. przedmiotu czynności wykonawczej) w przypadku wykroczenia kradzieży lub przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej kontek-ście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

422. Wyjaśnij pojęcie „cudza rzecz” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegają-cego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

423. Wyjaśnij pojęcie „rzecz ruchoma” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

424. Wyjaśnij pojęcie „zabór cudzej rzeczy ruchomej” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

425. Wyjaśnij pojęcie „w celu przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

426. Wyjaśnij pojęcie „kradzież” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegające-go na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

427. Wyjaśnij pojęcie „przywłaszczenie” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.). 428. Podaj różnice pomiędzy wykroczeniem polegającym na kradzieży cudzej rzeczy ruchomej

(art. 119 k.w.) a wykroczeniem polegającym na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

429. Wyjaśnij, czy wykroczenie polegające na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.) jest czynem przepołowionym.

430. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

a

Rozdział VII. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko mieniu

431. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 432. Omów podmiot wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej

rze-czy ruchomej (art. 119 k.w.).

433. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

434. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na kradzieży cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

435. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.).

2. Wyłudzenie, in. szalbierstwo (art. 121 k.w.)

436. Omów tryb ścigania wyłudzenia, in. szalbierstwa (art. 121 k.w.).

437. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wyłudzenia, in. szal-bierstwa (art. 121 k.w.).

438. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wyłudzenia, in. szalbierstwa (art. 121 k.w.).

439. Omów stronę przedmiotową wyłudzenia, in. szalbierstwa (art. 121 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 440. Omów podmiot wyłudzenia, in. szalbierstwa (art. 121 k.w.).

441. Omów stronę podmiotową wyłudzenia, in. szalbierstwa (art. 121 k.w.). 442. Podaj przykłady wyłudzenia, in. szalbierstwa stypizowane w art. 121 § 1 k.w. 443. Podaj przykłady wyłudzenia, in. szalbierstwa stypizowane w art. 121 § 2 k.w.

3. Paserstwo (art. 122 k.w.)

444. Omów tryb ścigania paserstwa (art. 122 k.w.).

445. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku paserstwa (art. 122 k.w.).

446. Wyjaśnij, co oznacza, że paserstwo umyślne (art. 122 § 1 k.w.) oraz paserstwo nieumyślne (art. 122 § 2 k.w.) jest czynem przepołowionym.

447. Wyjaśnij pojęcie „nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.).

448. Wyjaśnij pojęcie „pomaga do zbycia mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzie-ży lub z przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.).

449. Wyjaśnij pojęcie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.).

450. Wyjaśnij pojęcie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomaga do ukrycia mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia” w kontekście ustawo-wych znamion paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.).

451. Wyjaśnij pojęcie „nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności po-winien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszcze-nia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.). 452. Wyjaśnij pojęcie „pomaga do zbycia mienia, o którym na podstawie towarzyszących

okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzie-ży lub przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.).

453. Wyjaśnij pojęcie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzy-skane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion pa-serstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.).

454. Wyjaśnij pojęcie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomaga do ukrycia mienia, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia” w kontekście ustawowych znamion paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.).

455. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) paserstwa (art. 122 k.w.).

456. Omów stronę przedmiotową paserstwa (art. 122 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 457. Omów podmiot paserstwa (art. 122 k.w.).

458. Omów stronę podmiotową paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.). 459. Omów stronę podmiotową paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.). 460. Podaj przykłady paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.).

461. Podaj przykłady paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.).

462. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który miesiąc temu nabył od mężczyzny kosiar-kę spalinową o wartości 200 zł za kwotę 30 zł, wiedząc o tym, że pochodzi ona z rozboju dokonanego dwa miesiące wcześniej przez sprzedającego.

463. Podaj kwalifikację prawną czynu kobiety, która dwa miesiące temu nabyła od znanego jej mężczyzny kosiarkę spalinową o wartości 200 zł za kwotę 30 zł, wiedząc o tym, że pochodzi ona z kradzieży dokonanej przez sprzedającego. Jednakże w toku postępowania sądowego, korzystając z opinii lekarza biegłego psychiatry, ustalono, że mężczyzna, który sprzedał ko-siarkę, w chwili zaboru w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci kosiarki był osobą niepoczytalną. Mając na uwadze terminologię ustawową, należy stwierdzić, że kupująca nie nabyła rzeczy pochodzącej z kradzieży, ale rzecz pochodzącą z czynu zabro-nionego o znamionach kradzieży. Zgodnie bowiem z definicją przestępstwa osoba niepoczy-talna w chwili popełnienia czynu zabronionego nie popełnia przestępstwa ani wykroczenia, czyli w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności karnej za kradzież z uwagi na brak winy.

a

Rozdział VII. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko mieniu

4. Kradzież ogrodowa (art. 123 k.w.)

464. Omów tryb ścigania kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

465. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

466. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

467. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 468. Omów podmiot wykroczenia polegający na kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

469. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

470. Podaj przykłady kradzieży ogrodowej (art. 123 k.w.).

5. Niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatnej

do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.)

471. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnej do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

472. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku niszczenia, uszkodze-nia lub czynieuszkodze-nia niezdatnej do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

473. Wyjaśnij, co oznacza, że niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatnej do użytku cu-dzej rzeczy (art. 124 k.w.) jest czynem przepołowionym.

474. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnej do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

475. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnej do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 476. Omów podmiot wykroczenia niszczenia, uszkodzenia lub czynienia niezdatnej do użytku

cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

477. Omów stronę podmiotową wykroczenia niszczenia, uszkodzenia lub czynienia niezdatnej do użytku cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

478. Podaj przykłady niszczenia cudzej rzeczy (art. 124 k.w.). 479. Podaj przykłady uszkodzenia cudzej rzeczy (art. 124 k.w.).

6. Kradzież rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.)

481. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na kradzieży rzeczy o wartości niemająt-kowej (art. 126 k.w.).

482. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku kradzieży rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.).

483. Wyjaśnij pojęcie „rzecz o wartości niemajątkowej” w kontekście ustawowych znamion kradzieży rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.).

484. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na kradzieży rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.). 485. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży rzeczy o wartości

niemajątkowej(art. 126 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 486. Omów podmiot wykroczenia polegającego na kradzieży rzeczy o wartości niemajątkowej

(art. 126 k.w.).

487. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na kradzieży rzeczy o wartości nie-majątkowej(art. 126 k.w.).

488. Podaj przykłady kradzieży rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.).

7. Nielegalne posiadanie wytrychów (art. 129 k.w.)

489. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na nielegalnym posiadaniu wytrychów (art. 129 k.w.).

490. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku nielegalnego posiada-nia wytrychów (art. 129 k.w.).

491. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na nielegalnym posiadaniu wytrychów (art. 129 k.w.).

492. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na nielegalnym posiadaniu wytry-chów (art. 129 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 493. Omów podmiot wykroczenia polegającego na nielegalnym posiadaniu wytrychów

(art. 129 k.w.).

494. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na nielegalnym posiadaniu wytry-chów (art. 129 k.w.).

Rozdział VIII.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko obyczajności publicznej

(JM01 JS03 KPN 18) – ćwiczenia

1. Nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.)

496. Omów tryb ścigania nieobyczajnego wybryku (art. 140 k.w.).

497. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku nieobyczajnego wybryku (art. 140 k.w.).

498. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na nieobyczajnym wybryku (art. 140 k.w.).

499. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na nieobyczajnym wybryku (art. 140 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 500. Omów podmiot wykroczenia polegającego na nieobyczajnym wybryku (art. 140 k.w.). 501. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na nieobyczajnym wybryku

(art. 140 k.w.).

502. Podaj przykłady nieobyczajnego wybryku (art. 140 k.w.).

2. Nieprzyzwoite zachowania w miejscu publicznym (art. 141 k.w.)

503. Omów tryb ścigania nieprzyzwoitych zachowań w miejscu publicznym (art. 141 k.w.). 504. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku nieprzyzwoitych

zacho-wań w miejscu publicznym (art. 141 k.w.).

505. Wyjaśnij pojęcie „miejsce publiczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na nieprzyzwoitych zachowaniach w miejscu publicznym (art. 141 k.w.).

506. Wyjaśnij pojęcie „nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nieprzyzwoitych zachowaniach w miejscu publicz-nym (art. 141 k.w.).

507. Wyjaśnij pojęcie „używanie słów nieprzyzwoitych” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nieprzyzwoitych zachowaniach w miejscu publicznym (art. 141 k.w.).

508. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykro-czenia polegającego na nieprzyzwoitych zachowaniach w miejscu publicznym (art. 141 k.w.).

509. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na nieprzyzwoitych zachowaniach w miejscu publicznym (art. 141 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych).