UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

§28 Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

3. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.

6. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

7. Uczeń zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z jego planu zajęć.

8. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem zajęć.

9. Uczeń ma obowiązek przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.

10. Uczeń nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela.

11. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace domowe, uzupełniać braki wynikające z absencji, pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności.

31

12. Uczeń ma obowiązek posiadania kompletu podręczników do danego przedmiotu, zeszytów, przyborów szkolnych, niezbędnych pomocy i korzystania z nich w trakcie lekcji.

13. Uczeń ma obowiązek posiadania i przynoszenia na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedniego stroju sportowego.

14. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosowania się do jego wskazań i zaleceń.

15. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć.

16. Uczeń ma obowiązek reagować pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentować ich.

17. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownie, stołówka, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna i inne).

18. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

19. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkoły; za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, który dokonał zniszczenia.

20. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej i estetyki.

21. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz przestrzegania określonych standardów ubioru:

a) bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki pozbawione wulgarnych rysunków i napisów,

b) bluzki, bluzy i swetry bez dużych dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy, c) spódnice, sukienki nie krótsze niż do połowy uda,

d) uzupełnieniem stroju może być skromna biżuteria i delikatny makijaż,

e) zabrania się malowania paznokci, farbowania włosów, kolczykowania ust, nosa, brwi, języka itp.,

22. Uczeń nie ma prawa wchodzić do sali lekcyjnej w okryciu wierzchnim i nakryciu głowy.

23. Wychowawca i pozostali nauczyciele mają obowiązek zwracać uwagę na niestosowny ubiór ucznia. Należy stosować zapisy aktualnego regulaminu ocenienia zachowania.

Nagminne odstępstwa od regulaminu w tym względzie należy odnotowywać w dzienniku, celem obniżenia zachowania na koniec roku (do nieodpowiedniego włącznie).

32

24. W przypadku wątpliwości, czy strój lub wygląd ucznia są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy.

25. Uczeń ma obowiązek respektowania zakazu:

1) opuszczania terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw (zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych), 2) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu

jego i innych,

3) palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, 4) posiadania czasopism o treściach niedostosowanych do wieku ucznia, 5) używania niestosownego słownictwa i wulgaryzmów,

6) zamykania głównych drzwi do toalet i przebywania tam bez potrzeby.

7) Szczegółowe zasady oceniania zachowania regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania - Załącznik 33.

26. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły.

§29

1. Uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi określa Załącznik 34.docx.

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do

33

egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§30

1. Szkoła określa zasady wspierania uczniów, które stanowią załączniki do statutu:

1) Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej- Załącznik 35.docx, 2) Zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- Załącznik

36.docx,

3) Program wspierania uczniów zdolnych- Załącznik 37.docx,

4) System motywowania uczniów do coraz lepszych wyników w nauce- Załącznik 38.docx.

§31

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w zakresie:

1) diagnozowania uczniów;

2) udzielania uczniom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) wspomagania szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Szkoła prowadzi współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, m.in.:

1) Policją,

2) Strażą Miejską, 3) Strażą Pożarną,

4) Parafią rzymsko – katolicką,

5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

4. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności innowacyjnej.

34

5. Współpraca, o której mowa w ust. 4, polega w szczególności na:

1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;

3) opiniowaniu i konsultowanie projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowań.

6. W szkole funkcjonuje koło wolontariatu, którego cele realizowane są w szczególności poprzez:

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;

4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole.

7. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów.

§32 Nagrody

1. Ucznia Szkoły Podstawowej Nr 27 można nagrodzić za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce, 2) pracę społeczną,

3) wzorową postawę,

4) wybitne osiągnięcia sportowe, 5) wybitne osiągnięcia artystyczne, 6) osiągnięcia w konkursach, 7) pomoc kolegom,

8) dzielność i odwagę.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy na forum klasy,

35

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 3) dyplom uznania,

4) list pochwalny skierowany do rodziców, 5) bezpłatna wycieczka,

6) nagroda rzeczowa,

7) publikacja informacji o uczniu na stronie internetowej szkoły,

8) przyznanie przez Radę Rodziców stypendium szkolnego - Załącznik 39.docx.

9) przyznanie tytułu prymusa Szkoły Podstawowej nr 27.

3. Wychowawca lub Dyrektor może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

6. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie.

7. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 3 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły.

8. Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

§33

W dokumencie Tekst zatwierdzony uchwałą nr 6/2017/18 Rady Pedagogicznej z dnia 22 listopada 2017 r. (Stron 30-35)